Új Dunántúli Napló, 2001. április (12. évfolyam, 89-117. szám)

2001-04-08 / 96. szám

2001. április 8. ★ SZTÁROK ★ 13 MAGDI CSALADRA TALALT eladóként a Corvinban. Az életemben sok mély­pont volt, de én soha­sem voltam mélyponton. Megtanultam, hogy nem szabad feladni, és segí­tett a humorom is! Pedig kaptam pofonokat bő­ven... Ki emlékszik pél­dául arra, hogy 1972-ben tévébemondó voltam, délelőttönként kerültem képernyőre. Egy év letel­te után mégis kipenderí­tettek, mert volt kollegi- na, aki tartott tőlem, a diplomás színésznőtől! Magamba roskadhattam volna, de nem tettem! Rádió, szinkron, vendé­geskedés a Vígszínház­ban A vörös postakocsi zseniális előadásában... A legszebb munkám mégis az volt, hogy a Va­kok Intézetének könyv­tára részére, napi nyolc órában, szalagra olvas­tam a Háború és béke, il­letve a Légy hű önma­gadhoz regényeket.- Ha ráébredtem, hogy valaminek vége, magam vettem a kalapo­mat. Ötvennégy évesen így hagytam ott a Szegedi Nemzeti Színházat, mert úgy éreztem, hogy kez­dek „ellaposodni”, és ami a legrosszabb, szürke szí­nésznő lenni...- Azt hallottam vala­hol, hogy egy induló na­pi televíziós sorozathoz már minden szereplőt megtaláltak, csak egy öt­ven körüli, jó humorú, ármányos és pletykás, A harmadik „pardon!” után feladtam. Fodor Zsóka is csak nevetett, hogy a száj mindig rájár a Magdi elnevezésre, ahogy a Barátok közt sorozatban hívják. Szereti, ha szeretik, és ezt az apróságot is annak könyveli el. Éhe a szeretetre még gyerekkorából való, abból a gyerekkorból, amiből csak homályos és hiányos emlékképei maradtak.- Szüleim válása után én sármőr apámhoz kerül­tem, akit Szép Fodor Bé­lának hívtak, a bátyámat pedig, aki Dél-Ameriká- ban él, művészhajlamú anyukám vitte magával. Mamám kilencvennégy éves, egymás mellett la­kunk, és ha valahová vi­szem autóval, gyakran dalra fakad. Még ma is szépen cseng a hangja, ezt tőle örökölhettem! Édesapámmal „kalan­dos” volt az élet: a nyolc általános osztályt hat is­kolában végeztem el, és még ki sem látszottam a földből, mindig más csa­ládhoz kerültem „albér­lőnek”. Apám megfizet­te, hogy rendesen lakjak, kapjak enni, de az nem volt benne a szerződés­ben, hogy az idegen családban szeressenek... Tán ezért volt életem egyik meghatározó „sze­mélyisége” Dorzsi, a ró­zsadombi szomszédok­nál élő farkaskutya, akit este eloldoztak a láncá­ról. Dorzsi átugrott a ma­gas kerítésen, összeka­paszkodva felmentünk a Guggerhegy tetejére. Ki­lencéves voltam, neki meséltem minden bána­tomat. Egész életemben egy Dorzsihoz hasonló lényt kerestem, aki meg­hallgat és szeret.- Kalandos sorsot tudhatok magam mö­gött. Érettségim nincs, viszont főiskolai diplo­mám van, mert a harma­dik gimnáziumból fel­vettek a színészosztály­ba. Már tizennégy éves koromban rendelkeztem munkakönyvvel, voltam fejmosó és fodrásztanu­ló, csemege édesipari gyárban segédmunkás, dolgoztam a postán és Arra gon­doltam: ez akár én is le­hetnék... Aztán meghív­tak a válogatásra, és én lehettem az a bizonyos Kertész Magdi! Az éle­tem egy csapásra meg­változott: a stáb lett a családom, az életem. Kétszer voltam férjnél, de nincs gyerekem, nincs háztartásom, ott­hon üres lakás vár... A stábhoz jövök haza, és a nyári forgatási szünet­ben „elvonási tüneteket” veszek észre magamon. A kollégák figyelmesek, felköszöntenek a szüle­tés- és névnapomon, észreveszik, ha valami bánt, tudunk együtt ne­vetni. Boldog lennék, ha megadatott volna nekem egy olyan család, mint amilyet tőlük kaptam! (somos) Vilit pedig, Várkonyi Andrást, az én kedves szerepbeli férjuramat ezer éve ismerem, család­jával együtt szeretem szeretetre éhes és a hibáival együtt sze­retnivaló asszonyt keresnek. Fodor Zsóka Született Budapest, május havában Végzettsége: Színház- és Filmművészeti Főiskola Színházi kötődései: Kecskemét, Békés­csaba, Szeged Gérard Dépardieu Pestre jön Április 19. és május 2. között újra megrende­zik Magyarországon a Francia filmnapokat, s lehet hogy az egyik leghíresebb francia filmszínész, Gérard' Dépardieu lesz a díszvendég. A sztár egyébként idén 'min­denképpen Budapestre jön, hiszen itt for­gatják a Napóleonról szóló filmet. Aggódnak a filmesek- A filmesek nem akarnak a magyar televí­zió sorsára jutni - mondta Grunwalsky Ferenc rendező a Magyar Filmművészek Szövetségének rendkívüli közgyűlése ösz- szehívásáról. Szomjas György szerint nagy szükség van egy átmeneti állapotra a ma­gyar filmgyártás támogatásában. A szakma nem látja tisztán például azt sem, hogy mi történik a Mafilmmal. Goldonitól Tündérszépig A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház az örök klasszikus Csizmás Kandúrt olyan újí­tással vitte színre, amellyel a gyerekek is ré­szesei, szereplői a történetnek. Tegnap mu­tatták be Goldoni darabját, a Két úr.szolgáját, s még budapesti vendégjátékra is futja a tár­sulat erejéből: az Árgyilus Királyfi és Tündér­szép Ilona mesejátékot adják elő. Sokallotta Eperjesék pénzét? Távoznia kell a Mafilm Rt. vezérigazgatójá­nak. Állítólag Sipos Kornél leváltásának fő indoka, hogy a Hídem- ber című film vezető producereként kifogá­solt néhány tételt az 1,8 milliárd forintos költségvetéssel készü­lő produkció kiadásai között - többek között Bereményi Géza és Eperjes Károly díjazását. Az érintettek viszont cáfolnak. Bereményi például azt állítja, hogy ő csak 35 millió forintot kap 60 helyett. Már az ókori Róma harcosai is ismerték a fitneszt - állítja Schobert Norbi (képünkön egy páncélos harcossal), aki antik környezet­ben forgatja legújabb filmjét. Oroszlánok és harci szekerek között mutatja be a gladiátorok aerobikra átírt küzdőtechnikáját, oldalán egy világsztárral, Marlene Otteyval. Norbi, a gladiátor A magyar gladiátorok több külföldi filmben játszottak már A filmet a tervek szerint a világ 56 országában forgalmaznák, s a ma­gyar fitneszguru még a házát is hajlandó eladni, csak hogy grandiózus terve valóra váljon. Schobert Norbi nem tit­kolja: a Gladiátor című film hatására fogalma­zódott meg benne az öt­let, hogy feltérképezze az ókori Róma hivatásos harcosainak mozgáskul­túráját. A Nemzeti Mú­zeum két régésze segí­tett neki, de konzultált történészekkel és iroda­lomtudósokkal is.- Már az ókori Ró­mában is létezett a fit­nesz - állítja Norbi. - Akkor persze még nem így hívták, a közös gya­korlatok helyszíne a palestra volt. Itt gyako­rolhatták a polgárok és a harcosok azokat az elemeket, amelyeket a küzdelmek során már „élesben” alkalmaztak. Ezeket az elhajlásokat, csapásokat és védéseket nekem csak át kellett ütemeznem areobikra. Úgy tervezem, hogy minden kazettához adunk majd egy súlyzót is, amely egy római légióskard markolatát formázná. A film forga­tókönyve már elkészült, Norbiék most a pénz­gyűjtés időszakában jár­nak. Ami korántsem kis feladat, hiszen mozifilm költségvetésével szá­molnak. Ám a magyar fitneszsztár elszánt.- Ha kell, akár a há­zamat is eladom - állítja - Egyébként az első ka­zettám elkészítéséért a Skodámtól kellett meg­válnom... Az óbudai Amfiteát­rumban, Pulán, Veroná­ban, Rómában, Taormi- nán és a tunéziai sivatag­ban forgatott filmet a ter­vek szerint a világ 56 or­szágában forgalmazzák majd. Norbinak egy vi­lágsztár lesz a partnere: Marlene Ottey. Az ő 16 milliós gázsielőlegét a forgalmazó fizeti. A har­madik főszereplő pedig az a Kovács Zoltán Ta­más lesz, aki Norbi mód­szerével 75 kilót fogyott. Ő a szerepe szerint egy mókás figurát alakít. A film hitelességét magyar gladiátorok növelik. A váci Weixelbaum János vezette harcosoknak jó a hírük Európában. S hogy Norbi némileg cá­folja a róla kialakult test­fogyasztó image-et, a film végén egy római la­koma örömeibe is be­vezet... D. T. legnagyobb * példányszámú 4 vasárnapi országos Vasárnap Reggel-apró-megrendelökupon Hirdetési áraink: Lakossági hirdetések: 300 Ft/sor Közületi hirdetések és közlemények: 500 Ft/sor, 1 sor* 42 betűhely Kis keretes hirdetés: 250 Ft/hasábmilliméter Az árak az álét is tartalmazzák A hirdetés árát postai utalványon vagy személyesen, készpénzzel fizetheti bel Név:........................................................................................................................ Cím:...........................................................................................................Telefon:. A hirdetés szövege: Küldje vissza az alábbi címre: 1122 Budapest, Városmajor u. 11. Hirdetését telefonon is feladhatja: 488-5674, fax: 488-5669 Ki a haszonleső Jimmy-fronton? Úgy látszik, egy darabig még nem csitulnak el az eddig ki nem adott Jimmy-dalok körüli kiadói viták. Mármost gátlástalan haszonszerzéssel vádolják egymást a felek.- A Metachord figyelmen kí­vül hagyja azt az egyszerű tényt, hbgy a glóriának csak néhány centimétert kell lejjebb csúsz­nia, hogy hurok legyen belőle az ember nyakán - vélekedik Joós István, a Magneoton mar­ketingigazgatója. - Egy ilyen jellegű anyagnál, mint a Metachordé, akár kegyeleti okokból sem illik feltüntetni szponzorokat. Joós szerint Jimmy ezt sohasem engedé­lyezte volna, amit tökéletesen bizonyítanak a Magneotonnál eddig megjelent szponzor­mentes albumok. Nagyon szerencsétlennek és rosszízűnek találja, hogy a Metachord „reklámtemetővé” tette a hanghordozót.- Szerintem a rajongók is megérzik a gátlástalan anyagi haszonra törekvő magatartást - tette hozzá. Ezúttal kivételesen Farkas Imre, a Metachord ügyve­zető igazgatója is megszólalt. Ám azt kijelentette, a jö­vőben nem hajlandó ilyen szintű vitákba bocsátkozni senkivel.- Először egy szó sem igaz abból, hogy Jimmy korábbi lemezein nem voltak szpon­zorok feltüntetve, hiszen elég csak megnéz­ni a Dalban mondom el című album borító­ját - reagált Farkas. - Az általunk megjelen­tetett album esetében egy cég adott pénzt, egy másik koráb­ban mikrofonokkal támogatta Jimmyt és ezért került az al­bumra, míg a többiek az al­bum elkészítésében részt ve­vők vállalkozásai. Arra pedig, hogy ki a gátlástalan haszon­leső, annyit válaszolnék, hogy amíg mi valóban újat dobtunk piacra, addig a Magneoton egy újabb Best of lemezt jelentetett meg, persze más nevet adva a gyermeknek. B. M.L » l i

Next

/
Oldalképek
Tartalom