Új Dunántúli Napló, 2001. március (12. évfolyam, 59-88. szám)

2001-03-01 / 59. szám

mmnsEMmm A nap mosolya Újra indult népszerű versenyünk, A nap mosolya! Négy héten át közöljük a csinos lányok fényké­peit a Dunántúli Napló 5. oldalán, az interneten pedig naponta további 7 képet találnak minde­gyik versenyzőről! Szavazzanak, Önök szerint kié a legszebb mosoly! a nap mosolya pozzon az 5. oldalra! Tovább ww\A/.dunantulinaplo.hu & Ara: 59 Ft. Előfizetve: Telefon: 72/505-000 MAI SZAMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Utunk az EU-ba. A vállalkozá­soknak nem kell nehézségektől tartaniuk. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR A használt amerikai gépek be­szerzésének terve éles vitát vál­tott ki. Megegyezett egymással a fővárosi közgyűlésben az MSZP és az SZDSZ. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Dunántúli Napló izetve: 41 Ft. 2001. március 1., csütörtök XII. é' Vita a vasárnapi nyitva tartásról Veszélybe kerülhet a megyei közgyűlés pénzügyi stabilitása a költségvetés keddi el nem fogadása miatt. (5. oldal) SPORT 1-1-es döntetlent játszott a ma­gyar labdarúgó-válogatott Bosz­niában. (13. oldal) Ma másodszor is megverheti a MiZo-Pécsi VSK az izraeli Ramlát. (14. oldal) 9770865 913043 KÖZÉLETI NAPILAP Éles vita az iskolaprivatizációról A tanárok egy része politikai kötődést sejt a háttérben Komoly vita várható a mai közgyűlésen a kereskedelmi szakközépiskola további működtetéséről, az előzetes bizottsági tár­gyalások és a kérdés körüli megosztottság mindenesetre ezt mutatják. Két társaság is jelentkezett, hogy üzemeltetné az isko­lát. A tanárok egy része politikai összefo­nódást lát a döntés mögött, a szakszerve­zet a pedagógusok érdekeit félti. PÉCS Hosszú hetek óta húzódik a kereskedelmi szak- középiskola további működésének ügye, és az erről szóló egyeztetés. Meixner András (képün­kön), a pécsi közgyűlés közoktatási bizottságá­nak szocialista elnöke elmondta, azért lenne szükség egy piaci szereplő bevonására, mert A végkielégítésre nincs pénz A közelmúltban tartott fórumon a tanárok 45 százaléka a közal­kalmazotti jogviszony mellett voksolt, csaknem 15 százalékuk a MIOKA, 35 százalékuk a Perfekt mellett szavazott, 5 százalé­kuk tartózkodott. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokrati­kus Szakszervezetének pécsi ügyvivője úgy látja, a változással a közalkalmazotti kedvezmények és talán az állások is elvesz­hetnek. Meixner András szerint a tanárok alkalmazása biztosí­tott. A kiválasztott céggel egyébként csak akkor állapodnak meg, ha az esetleg távozni kívánók nem tartanak igényt töme­gesen végkielégítésre - arra ugyanis a városnak nincs forrása. ezáltal olyan lehetőségek nyílhatnak meg, ame­lyeket a városi költségvetés nem tud megterem­teni. Két cég jelezte, hogy a jövőben működtet­né az iskolát: a Perfekt Rt. és a Magyar Iparszövetség Ok­tatási Központ Alapítvány (MIOKA). Mint Meixner András vázolta, mindkét tár­saság mellett szólnak érvek és ellenérvek, a Perfekt az érettségi utáni oktatást, míg a MIOKA a szakképzést erő­sítené a külön-külön is vál­lalt tárgyi beruházások mel­lett. (Erre egyebek mellett az EU-s alapok je­lenthetnek komoly forrást és a működtetőnek bevételt.) A képviselő szerint valószínűsíthető, hogy a Perfekt, ha lemond a különleges, 30 mil­liós támogatási igényéről, megkapja a koalíció többsé­gének támogatását. Ezt az elkötelezettséget feltételezik azok a kereske­delmis tanárok is, akik a na­pokban levelet küldtek szer­kesztőségünkbe, azonban a Perfekt Rí. melletti szava­zást „vegytisztán politikai érdekű döntésnek” tekintik. Véleményük szerint ugyan­is a cégben szocialista elkö­telezettségű emberek találhatóak. Meixner And­rás erre úgy reagált: Medgyessy Péter MSZP-s ex-pénzügyminiszter munkakapcsolatban állt a társasággal (egyebek mellett a pécsi önkor­mányzatnak is dolgoztak közösen), a kapcso­lódásról szóló hírek talán erre alapultak. A bi­zottsági elnök hozzátette, ez a verzió ráhúzha­tó a MIOKA-ra is, hiszen pécsi szervezetében több MSZP-tag is tevékenykedik. Az ellenzék elsősorban az érdeklődők hely­zetbe kerülését kifogásolja. Regényi Béla, a Fi- desz-frakció tagja azt sérelmezi, hogy pályáz­tatás nélkül kaphatja meg bármelyik társaság az iskola működtetési jogát több tíz esztendő­re. Staub Ernő szerint aggályos, hogy nem lehet tudni, miként esett éppen e két társaságra a vá­lasztás; úgy véli, nyílt eljárásra lett volna szük­ség, annak ellenére, hogy ez törvényileg nem kötelező. Nem lehet megjósolni, mi lesz a mai döntés, a Perfektet a közoktatási, a MIOKA-t a gazdasá­gi bizottság támogatta, az előterjesztésben is két megállapodástervezet szerepel. Az viszont biztos, hogy a város - így vagy úgy - saját isko­lájának teremt riválist. A Perfekt, ha győz, új pénzügyi szak indításával a Radnóti szakkö­zépiskolának jelent majd konkurenciát, míg a MIOKA, ha nem nyer, saját alapítványi intéz­ményt nyit idegenforgalmi és vendéglátó-ipari profillal - ami a kereskedelmiben most is mű­ködik. NYAKA SZABOLCS . évfolyam, 59. szám www.dunantulinaplo.hu Indul a vizsgálat a kórházakban Pécs, ANTSZ Dr. Antal Ilona, a tisztiorvosi szolgálat megyei intézetének ve­zetője a Dunántúli Naplónak el­mondta, Baranyában pénteken kezdődik meg a „Fekete Angyal” néven elhíresült ápolónő esete nyomán elrendelt országos vizs­gálat. Tizennyolc klinikát és nyolc fekvőbeteg-intézetet ellen­őriznek a hó végéig. A helyzetfel­mérés során öt csapat - amelye­ket szakmai tapasztalattal rendel­kező tisztiorvosok irányítanak, és vezető ápolónőkből, tiszti gyógy­szerészekből, valamint a vizsgált szakterület szakfőorvosaiból áll­nak - járja be a kórházakat. Vizsgálni fogják a gyógyszer- rendelés, -tárolás és -nyilván­tartás szabályainak betartását, az ápolással kapcsolatos tevékeny­ségeket, az ügyeleti idő alatti tör­ténések szabályozottságát és ki­emelten foglalkoznak az elhuny­tak körüli tennivalók rendjével is. A vizsgálat tapasztalatait jelentés­ben foglalják össze, amit eljuttat­nak az országos szolgálathoz. Az ellenőrzés miatt a kórházak mű­ködésében nem lesz fennakadás. (Háttér, www.dunartttdinapb.hu) Vasútvonal Ausztriába? A speciális feladatokat ellátó szociális intézmények finan­szírozásának megváltoztatására a dél-dunántúli régió megyéi közös javaslatot dolgoznak ki. A megyei köz­gyűlések elnökei egy Pécs és Graz közti vasútvonal tervéről is tárgyaltak tegnap. Sásd 0 10 5 9 Az egészségügyi feladatokat is el­látó szociális intézmények - mint például a bólyi, vagy a barcsi ott­honok - kettős finanszírozásának mielőbbi bevezetését javasolják az illetékes szaktárcáknak a kö­zeljövőben a régió megyei köz­gyűlései. Többek közt egy közös tervezet kidolgozásáról döntöttek a Baranya, Tolna és Somogy me­gyei önkormányzatok alelnökei a tegnap Sásdon megrendezett ta­lálkozón.- Egy Pécs és Graz közti vasút­vonal fejlesztésének - amely a ré­gió Steiermark tartománnyal való együttműködése szempontjából kiemelkedő jelentőségű - lehető­ségeiről is szó esett a megbeszélé­sen - mondta el lapunknak Pörös Béla, a Baranya Megyei Közgyű­lés alelnöke. A beruházáshoz uniós támoga­tás is igényelhető, az új pályák építéséről az érintett megyék és vasúttársaságok a közeljövőben tartanak megbeszélést. Az alelnökök a helyi problé­mák megoldásához elengedhetet­len regionális drogstratégia kiala­kításának szükségességéről, újabb ambulanciák és rehabilitá­ciós központok létrehozásának lehetőségeiről is tárgyaltak. A következő hasonló találko­zót Somogy megyében rendezik. Tolna is szeretne repteret ZOMBA A Szekszárd mellett lévő őcsényi repülőtér lehetőséget biztosítana a korszerű úthálózatból kieső Dél- Dunántúl egyik részének megkö­zelítésére - állapították meg a Szekszárd és Környéke Kistérségi Társulás Zombán tartott tegnapi ülésén. Az ülésen döntöttek arról, hogy Őcsény és a terület egy részén ille­tékes Decs közösen kéri az ÁPV Rt.-től a tulajdonjogot, majd a töb­bi környező település, illetve Tol­na megye és a dél-dunántúli régió fejlesztési tanácsa biztosította pénzből légikikötőt alakítanak ki. Kottái Tamás, a Dél-Dunántúli Re­gionális Fejlesztési Tanács elnöke elmondta: a tulajdonviszony ren­dezését követően megvalósítható­sági tanulmányt kell készíteni. A repülőterek fejlesztésére szerinte jelentős összeget tudnak fordítani abból a 2 milliárd forintból, ami a tanácsnak a következő három év­ben a közlekedés fejlesztésére ren­delkezésére áll. A régió gazdasági fejlődését akadályozó rossz úthálózat kor­szerűsítésére egyelőre nem lehet számítani, ez az összeg arra na- gyon kevés lenne. ____________■ on line interjú / TIBAY GABOR KOMMENTÁRJA Könyveknek nevezett tárgyak Ez bizony első ránézésre nagyon könnyűnek tűnik. Nevezetesen, hogy az ember lehordja a sárga földig, elküldje a vérbe, az összes fasiszta-kommunista szélső- baljobb-bagázst az úgyneve­zett irodalmával együtt, hogy csak úgy szóljon. Hogy a kishitlereknek az átizzadt pokróc alól vinnyogva és megalázva kelljen előkaparni tudaterősítés idején a sza- mizdat-füzeteket, meg az agyonolvasott röplapokat, a normális emberi szemet és agyat megperzselő szemetet. Namost ilyeneket gondol az ember, meg hogy Mein Kampf és a Lenin-összes már rég oda került, ahová való, és aztán aki az utolsót a helyére rakta, útjuk­ra is bocsátotta e veretes műve­ket. Amúgy szerencsénkre pem volt igaza Adornónak, hogy Auschwitz után már nem lehet verset írni, az ember olyan fajta, Csak három nyomdai ív, puha kötés, polc, bolt. Sokezer leütés. hogy magára talál, ha mégoly nehéz is. Szóval a haláltáborok után mégis kivirult a költészet, hogy aztán anyagiasulva, papír­ra vetve, kinyomtatva polcokra kerüljön könyvesboltoknak ne­vezett helyeken. Mint három nyomdai ív, offszet technika, puha kötés, polc, bolt. Sokezer leütés. És akkor, és ilyenkor elég nehéz szembesülni azzal, hogy például a Duce, a Mónus, a Hitler, meg a Cion bölcsei, szóval ezek úgy ahogy van­nak, előmásznak, visszato­lakodnak és mint egy baro­mi ronda fekély, büntetle­nül ott vigyorognak Ausch­witz után, minden más után, érdekes módon szin­tén könyvesboltoknak ne­vezett helyeken. A demok­ratikus-liberális jogállam nem sérül, legfeljebb néhány polgára kerül a padlóra. Nagy ügy. Csak három nyomdai ív, offszet tech­nika, puha kötés, polc, bolt. Sokezer leütés. Csak feljelentésre... £s4. oldal 1 i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom