Új Dunántúli Napló, 2000. szeptember (11. évfolyam, 240-269. szám)

2000-09-01 / 240. szám

Hetedik oldal Bebesi Jenő, a pécsi tűzoltó­ság parancsnoka ma veszi át a belügyminiszter által ado­mányozott Szolgálati jel kitüntetést. (7. oldal) Főzőcske - Háztartás Ételek szilvával. A nyár végi gyümölcs felhasználásával nem csak desszert, de számos pikáns húsétel is készíthető. (8. oldal) Sport Iványi Dalma visszatért, és szó szerint megerősödve csatlakozhat szombaton a Sió-kupán induló PVSK csapatához. (20. oldal) AutóCity Kft. Pécs, Diósi út 1. (Zsolnay-dombon) Tel/Fax: 72/517-555 VW már 1.069.000 Ft kezdőbefizeféssel megvásárolható ügzib oooV&rn8 MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Sikertelen bombamerénylet az amerikai elnök ellen. Bogotában ezrek tüntettek az USA ellen. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Ünnepelt a leépülő bányászat. Az elmúlt tíz évben százezren veszítették el munkahelyeiket. Lemondott Wachsler Tamás. A tárca közigazgatási államtitkárá­nak távozása elé nem gördíte­nek akadályt. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Lépésváltás az együttműködés­ben. Komoly gazdasági eredmé­nyeket remélnek a határ menti összefogástól. (4. oldal) Nyugtalanok a Tímár utcai szo­ciális otthon gondozottal Az in­tézmény sorsáról továbbra sincs döntés. Ellenőrző kocsmakörút a vámo­sokkal. Már csak egy hét haladé­kuk van a vendéglátósoknak a borral kapcsolatos hiányosságok pótlására. (5. oldal) Csökkenteni kell a terhelést Az idei tanév újdonságairól a megyei tanévnyitó tanácskozáson Miközben az oktatási kormányzat a tanu­lók terheinek csökkentését irányozta elő, a szülők és a pedagógusok egy része attól fél, a gyerekek lemaradnak a továbbtanulási versenyben. Ám az oktatási tárca szerint az sem tartható, hogy a diákok napi 12-13 órát töltsenek iskolai feladatokkal. PÉCS Még mindig nem csendesült el az idei tanévkezdés időpontjával kapcsolatos vita, annak ellenére, hogy a tegnap Pécsett tartott megyei tanévnyitó tanács­kozáson volt olyan iskolaigazgató, aki az ügyet mondvacsinált problémának nevezte. A Baranya Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett program vendége, az Oktatási Minisztérium helyettes állam­titkára, Kömyei László (képünkön) azonban kifej­tette, hogy egy 4000 fős mintán végzett Gallup-fel- mérés szerint csupán a szülők és pedagógusok 6 százalékánál okozott jelentősebb gondot az au­gusztusi évkezdet. (Több pécsi iskolában viszont korábban kérdésünkre elmondták, hogy sok gyer­mek hiányzik, mert a szülők most utaztak velük az olcsóbb utószezoni nyaralásokra.) A más országokban bevált, szünetekkel jobban tagolt iskolai év itthoni bevezetésétől a szaktárca azt reméli, hogy csökkenhetnek a tanulók napi ter­hei, hiszen a vizsgálatok szerint például ma egy gimnazista akár 12-13 órát is foglalkozhat valami­lyen iskolai tevékenységgel. Ezen a helyzeten felte­hetőleg változtat majd a kerettanterv, amely meg­határozza a tantárgyi óraszámokat, s ezektől gya­korlatilag még szülői belegyezéssel sem lehet 10 százaléknál nagyobb mértékben eltérni. (A szülők­nek arra az aggodalmára, hogy így gyermekük nem kerül-e hátrányba a felsőoktatásba való bekerülés gyilkos versenyében, jelenleg nincs válasz. Többen attól tartanak, hogy valószínűleg meg fog szapo­rodni a magánórák száma, s míg az iskolában a gyerek legalább ingyen kaphatott több ismeretet, ezentúl a tehetősebb szülő majd megveszi neki.) A 2001-től kötelezően, igaz csak felmenő rend­szerben életbe lépő kerettanterv óraterveiből ki­derül, hogy a változás nagy vesztesei a természet- tudományos tárgyak lettek, pedig ezeken a területeken a magyar gyerekek a hetvenes években vi­lágelsők voltak. Most jó, ha a kö­zépmezőnyben haladnak. Világossá lett, hogy nem vált be az az elképzelés, amely sze­rint a szakképző iskolákban a 9- 10 osztályba kerülő fiatalokat 16 éves korukig csak pályaorientáci­ós foglalkozásokkal terelgették jövendő szakmájuk felé. A sikertelenség mutató­ja, hogy az ilyen iskolákban tanulók majdnem 50 százaléka megbukott. (Egyes pécsi képzőhelyek szakemberei szerint sem tartható, hogy például egy kőművestanonc csak all. osztályban veszi a kezébe a malteroskanalat, kihagyva azt a két évet, amikor még fizikailag is alkalmasabb, fogé­konyabb a gyermek a technikák elsajátítására.) Környei László elmondta, a későbbiekben a szakképzés lépcsőzetesen indul be, de elkezdő­dik már a 9. osztályban. Az idei év gyermekeket is érintő újdonsága, hogy a 300 diáknál többet ellátó intézményekben szabadidő-szervezőt kell alkalmazni. A pécsi Apáczai Nevelési Központban példá­ul, mint az igazgatónőtől, dr. Bebesiné Túri Katalintól megtudtuk, kerül szakember a gimnáziumba, az 1-es és a 2-es iskolába is. Nemcsak itt okoz gondot azonban, hogy hivatalo­san közművelődési szakember tölt­heti be ezeket a posztokat, ez Miiig nem jelenti, hogy feltétlenül pedagó­gusnak kell lennie. így több helyen, ahol a leépítendő kollégáknak kínál­tak volna állást, most tanácstalanul állnak a helyzet előtt. A pedagógusok egy része szerint az alsós diákok teljesítményének szö­veges értékelése is gondokat okozhat, a szülők és a gyerekek ugyanis gyak­ran ragaszkodnak valamilyen számmal kifejezett meghatározáshoz, még a írkor is, ha a közepest három manó, az ötöst pedig öt tündér jelképezi. HODNIK I. GY. ■ A?, alsó négy osztályban idegen nyelvből ne lehessen a gyermeket megbuktatni. Ezekben az osztályokban váljon általánossá az érdem­jegy helyett a szöveges értékelés. Ha a diák egy tantárgy esetében az óraszám 20 száza­lékánál többet hiányzik, osztályozóvizsgát kell tennie. (Ko­rábban összesen 250 órás hiányzás után került erre sor.) A középfokra jelentkezők egyes meghatározott iskolák helyett próbáljanak inkább az azonos képzéstípust nyújtók között rangsorolni. Az ismeretközpontú oktatástól a készségfejlesztő kép­zés felé kell a hazai iskoláknak haladni. Lemondott a kamara elnöke Pécs Higi Gyula, a Pécs-baranyai Ke­reskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentette, a közelgő kamarai választásokon nem szándékozik újból jelöltetni magát. A High Computer tulajdonosa hat éven keresztül állt a megyei gazdasági önkormányzat élén, s szerinte ez éppen elégséges idő volt arra, hogy a kamara biztos gazdasági és szakemberháttérrel vágjon ne­ki a következő évtizedeknek. Hosszú vívódás után hozta meg döntését, de a szervezettől a vá­lasztások után sem akar megvál­ni, olyan poszton szeretne dol­gozni, amelyen hatékonyan tudja képviselni a kis- és középvállal­kozások ügyét. Egyetért azzal, hogy olyan szakember kerüljön a kamara élére, aki „jobban szót ért” a szervezet gerincét adó nagy cégekkel. (Interjúnk a 6. oldalon) m Újabb botrány Bükkösdön Lassan megszokottá válik, hogy Bükkösdön mindig kirobban egy botrány. Az előző polgármestert számos váddal illették a faluban, a jelenlegi ellen fegyelmi indult, majd állítólag meg is verték. A legújabb „érdekesség”, hogy fölfüggesztették állásából a kör­jegyzőt, mivel munkatársai sze­rint nem megfelelően végzi fel­adatát, állítják, fontos iratokat dobott ki a szemétbe. Az ügyben vizsgálat indul. A körjegyzőt megdöbbentet­ték a vádak, szerinte az ügy hát­terében az állhat, hogy korábban számos, általa szabálytalannak vélt ügy miatt vizsgálatot kezde­ményezett az ÁSZ-nál. (Részletek az 5. oldalon) m Tanácskozó postások Pécs A Postások Szakmai Egyesüle­tének (PSZE) szervezésében tegnap és ma tartják a XVI. Országos Postás Konferenciát Pécsett. A találkozón a Ma­gyar Posta aktuális kérdéseit vitatják meg a résztvevők. A PSZE szervezésében két-három évente rendeznek konferenciákat az országban, idén Pécsett. A két­napos szakmai találkozót dr. Oláh László, a PSZE elnöke és dr. Krutki Józsefné igazgató nyitotta meg tegnap a PTE Orvosi Kará­nak aulájában. A meghívottak kö­zött volt Nógrádi László közleke­dési és vízügyi miniszter is, ám ő nem tudott eljönni a rendezvény­re, így csupán egy levelet olvastak fel a nevében. Mint dr. Horváth Sándortól, a Pécsi Postaigazgatóság hálózat­üzemeltetési igazgatóhelyettesé­től megtudtuk, a konferencia fő célja elsősorban az, hogy átte­kintsék a posta jelenlegi műkö­dését, valamint, hogy megfogal­mazzák a közvetlen, még előttük álló stratégiai feladatokat. A csaknem 400 résztvevő a két nap folyamán különböző előadá­sokat hallgathat meg a posta gaz­dálkodásáról, az értékesítésről, a humán erőforrásról - az oktatás és a képzés rendszeréről, illetve a Magyar Posta Rt. nemzetközi kapcsolatrendszerének bemuta­tásáról. A szakmai eseményeken kívül fakultatív és közös társasá­gi programokon is részt vehetnek a Pécsre látogató postai dolgo­zók. K.G. MEGSZÉPÜLT A KÖNYVTÁR. A nyáron felújították Pécsett a Váro­si Könyvtár Király utcai részlegét. A húszezer kötetes állománynak otthont adó épület elektromos hálózata, számítógépes rendszere és az olvasótermek egyaránt megújultak. fotó: laufer László MÉSZÁROS B. ENDRE KOMMENTÁRJA Képtelen világ Tudjuk, hogy Sharon Stone, a női filmsztárok legmagasabb IQ-jú képviselője ritkán enged magá­hoz közel fotósokat, videokame­rát cipelő operatőröket. No nem a Diana-effektus motiválja, persze bizonyára megteszi a szükséges lépéseket az olyan lesipuskásokkal szemben, akik a toaletten próbálják lencsevégre kapni minden­napi újságolvasása közben. Egyszerűen csak személyisé­ge imázsát védi, a legjobb szögből, a legtökéletesebb arcél­lel hajlandó magát monitor elé ál­lítatni. Nem tudom, hogy a szászvári polgármestert és csapatát, bocsá­nat, testületét, milyen marketing­terv vezérelte, amikor úgy hatá­roztak, hogy, „kalóz” videósok Zavaró a videózás. A község vezetőinek ne nézzen akárki csak úgy a szeme közé. magánszemélyek csak úgy alulról belebámuljanak a fontos döntése­ket hozó testületi tagok képébe. Az indok egyértelmű: zavaró a magáncélú videózás. A község vezetőinek ne nézzen akárki csak úgy sré- gen a szeme közé. A benn­fentesek úgy vélik, ennél már az is tisztességesebb, ha a zárt ülésekről - egyre több van belőlük, holott rendre kinyilatkoztatják: a települé­sen nincsenek titkok, a több­ség akarata érvényesül - felvétel­ről születnek „klipek”, zárt láncú csatornákon. Szombat Vasárnap Hétfő Most aztán kepeszthetnek a paparazzik, ha szeretnének vala­mit megtudni az önkormányza­tok titokzatos életéről. Napos, felhős 17,25°C Napos, felhős, csapadékos 15,21 °C Napos, felhős 16,21 °C Prencedens-ítélet... A5. oldal Mai időjárás: Országszerte borult idő lesz W, 16, 23 °C Vízhőmérsékletek: 21 °C owe- Balaton 22 °C 19,7-21,2 °C \ Háromnapos előrejelzés: * » k Á Új célok, vitás tervek bóbiskolva, sőt, netán meg sem látja, mert éppen hűlt helye kerül nagytotálba. Az ugyanis egy do­log, hogy a helyi tévé miként állít­ja premierplánba a község veze­tőit, az viszont napjaink többszö­rösen rügyet fakasztó demokráci­ájában elképzelhetetlen, hogy ezentúl nem motoszkálhatnak a legfelsőbb falusi plénum ülésein. Talán arra gondoltak, hogy mit szól Mari néni az alsó végen, ami­kor meglátja az egyik képviselőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom