Új Dunántúli Napló, 2000. szeptember (11. évfolyam, 240-269. szám)

2000-09-01 / 240. szám

2. oldal - Új Dunántúli Napló VILÁG TÜKÖR 2000. Szeptember 1., péntek | Vízumvita az ENSZ-ben New York Nyilvános tiltakozások övezték a parlamenti el­nököknek az Egyesült Nemzetek Szervezete épü­letében elkezdődött világ- találkozóját. A konferencia számos résztvevő­je szerint az, hogy az Egyesült Ál­lamok nem engedélyezte a ku­bai, a jugoszláv és az iráni parla­menti vezetők beutazását az or­szágba, ellentétes az ENSZ és az Interparlamentáris Unió (IPU) alapelveivel. A konferencia nevében a talál­kozó elnöke, Nadzsma Heptulla - az indiai felsőház elnökhelyet­tese - olvasta fel az állásfoglalást, London Nagy-Britanniában újab­ban Amerika első asszo­nyához, Hillary Clinton­hoz hasonlítják a kor­mányfő feleségét. Az amerikai elnök neje politika­ilag „levált” férjéről, és köztudo­másúlag önmaga építi karrier­jét. Bizonyos brit körök most úgy látják, nem tesz egyebet Cherie Blair sem, aki királyi ta­nácsos és Anglia egyik legjobb ügyvédje. A hölgy nemrég a Daily Te­legraph című napilapban dicsőí­tette az ENSZ emberjogi alapok­mányát, amely 2000. október 2-től az alkotmány nélküli Ang­liában is hatályba lép. Az ország parókás bírái és más jogi szak­emberei attól tartanak: az új helyzet vitatható perek lavináját indítja el. Ha például egy színes amely szerint az illető országok parlamenti vezetőinek kizárása a millenniumi rendezvényről nem áll összhangban a parlamenti működési elvekkel sem. A tiltakozás szerint az ENSZ működését támogató konferenci­át - amelyen Magyarországot Áder János, az Országgyűlés el­nöke képviseli - a párbeszéd szellemének kell áthatnia, amely a különbségek ellenére a demok­rácia és a nemzetközi együttmű­ködés alapfeltétele. Csütörtökön New Yorkban befejeződött a vallási vezetők világtalálkozója. Az értekezlet ezer résztvevője zárónyilatkozat­ban foglalt állást a világbéke, a különböző vallások közötti egyenlőség mellett. __________■ Si kertelen bombamerénylet Bili Clinton ellen * Pokolgépes merényletet hiúsított meg a kolumbiai rendőrség a karib-tengeri artagena városában néhány száz méterre attól az épülettől, ahol villámlátogatása során Bili Clinton amerikai elnök meg­fordult. A dél-amerikai állam fővárosá­ban, Bogotában munkások és diákok ez­rei tüntettek az Egyesült Államok ellen. Kolumbia Feltételezhetően marxista lázadók akartak egy két kilogrammos, dinamittal ellátott robbanószerkezetet elhelyezni a kikötővá­ros munkásnegyedének egyik lakóépületé­ben, de a rendőrök letartóztatták őket. A pokolgép felrobbanása állítólag nem oko­zott volna nagy károkat, a cél valószínűleg a pánikkeltés volt. A közelben több száz röplapot is találtak, amelyekkel a baloldali Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) nevű szervezet akart tiltakozni „az amerikai megszállás” ellen. Bogotában az amerikai nagykövetség elé vonult tüntetők kövekkel hajigálták meg a rendfenntartók kordonját, és Clinton, vala­mint András Pastrana elnök bábujait égették el. A főváros más részein is zavargások tör­téntek: egy rendőr meghalt, három megsé­rült az összetűzésekben. A szakszervezeti és a diáktiltakozók szerint az Egyesült Államok által a Kolumbia számára jóváhagyott 1,3 milliárd dolláros drogellenes segélycsomag felszítja a gerillaháborút, amely az utóbbi tíz évben 35 ezer emberéletbe került. Bili Clinton amerikai elnök kolumbiai látogatása elleni tiltakozásul a dél-amerikai állam marxista lázadói országszerte fegy­veres támadásokat intéztek különböző ka­tonai és rendőri célpontok, valamint ban­kok és egy olajvezeték ellen, aminek kö­vetkeztében húszán, köztük polgári sze­mélyek meghaltak. A megerősített nagykövetségi épület előtt Clinton megérkezésekor is ötezren kö­vetelték: ki a gringókkal, a jenkik takarod­janak haza. Clinton megbeszéléseket foly­tatott Pastranával, akit biztosított az Egye­sült Államok támogatásáról a kábítószer-el­lenes küzdelemben. Az amerikai elnök le­szögezte: Washington a drogkereskedelem visszaszorítását kívánja elérni, de egyben a 40 év óta tartó, egyik fél győzelmét sem hozó belviszály végére is pontot kell tenni. Pastrana szerint politikai megoldást kell ta­lálni a véres belharcok megszüntetésére; ugyanakkor hangsúlyozta: Kolumbia csak abban az esetben tud sikerrel szembeszáll­ni a nemzetközi drogkereskedelemmel, ha az Egyesült Államok és más országok hatá­rozott lépéseket tesznek a náluk jelentkező kábítószer-kereslet elfojtására. Az Egyesült Államok jelenlétét hagyomá­nyosan rossz szemmel nézik Dél-Ameriká- ban, a lakosság nem felejtette el a régóta tartó Kuba elleni kereskedelmi embargót, Panama 1989. évi invázióját, a nicaraguai lázadók, valamint a salvadori katonai veze­tés támogatását az 1980-as években. Az el­lenérzések megléte ellenére a belháború sújtotta Kolumbiában a széles közvéle­mény szívesen fogadta Clinton elnököt, és üdvözli az országnak szánt amerikai kato­nai segélyeket. Egy felmérés szerint Kolum­bia lakosságának 56 százaléka szívesen lát­ná, ha az Egyesült Államok katonai úton közvetlenül is beavatkoznék a 36 éves ge­rillaválság lezárására. Az amerikai elnök azonban a katonák, a rendőrök és a titkos ügynökök által előre megtisztított Cartagenában kijelentette, hogy az Egyesült Államok segít ugyan a ká­bítószerbárók eltüntetésében, de semmi esetre sem keveredik katonai viszályba. El­utasított bármiféle amerikai katonai inter­venciót; mint mondta: Kolumbia nem vál­hat új Vietnammá. A kolumbiai titkosszolgálatok vezetői ar­ról tájékoztatták Clintont, hogy az utóbbi két évben a rendőrség az illetékes amerikai hatóságokkal együttműködve 20 tonna ko­kaint foglalt le, továbbá 108 tonna marihuá­nát koboztak el, és 32 ezer kokacserje- ültetvényt semmisítettek meg az ország dé­li részén. ________Hírcsatorna _____ BR ÜSSZELI BÍRÁLAT BUDAPEST­NEK. Aggasztóan erősíti a központosí­tó politikát a területfejlesztésben a bu­dapesti kormányzat - jelentette ki Hans Beck. A magyarországi régiók brüsszeli képviseletének vezetője kifej­tette: míg a parlament által tavaly elfő-' gadott területfejlesztési törvény a de­centralizáció felé mutat, a Széchenyi- terv egyértelműen ennek ellenkezőjét tükrözi. BUKARESTI FIGYELMEZTETÉS. Ha az RMDSZ erőlteti a kettős ál­lampolgárságot, a bukaresti parla­ment törvénnyel tiltja meg annak le­hetőségét - jelentette ki Adrian Nastase. A volt román külügyminisz­ter Zilahon a második bécsi döntés 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen mondta el bíráló szavait. KEVESEBBEN ÉHEZNEK. Javul az élelmezési helyzet Észak-Koreában, bár a kommunista ország még mindig nemzetközi segélyekre szorul. Az ENSZ illetékes szakosított szervezete szerint az ázsiai országnak csaknem ötmillió tonna gabonára lenne szüksé­ge, szemben a megtermelt 3,4 millió tonnával. VÁLASZTÁSOK KOSZOVÓBAN IS? Milosevics elnök főtanácsadója beje­lentette: a szeptember 24-én esedékes szövetségi és elnökválasztásokat Ko­szovó szerbek lakta részén is meg­tartják, s mintegy ötszáz szavazókör­zetben lehet majd voksolni. Bemard Kouchner, a jugoszláviai tartomány ENSZ-igazgatásának vezetője közöl­te: bármilyen szavazáson Koszovó egész lakosságának, a Milosevics- ellenes koszovói albánoknak is részt kell venniük. ÚJVIDÉKEN IS TILOS A DUNA TV. A jugoszláv hatóságok Újvidék minden kábeltelevíziós hálózatának megtiltot­ták, hogy a montenegrói, a szarajevói, a horvát és a Duna Televízió tájékozta­tó műsorait közvetítsék. ■ PENTA UNIÓ Oktatási Centrum 7621 Pécs, Czinderi u. 6. Tel.: (72) 324-090,313-482 FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ matematika és közgazdaságtan tantárgyból A győri Széchenyi István Főiskola közgazdász szakra (távoktatás) felvételt nyert mérlegképes könyvelő és pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel rendelkezők a közös tantárgyakból felmentést kaphatnak. VÁROSI VAGYONKEZELŐ KFT. Városi Vagyonkezelő Kft. 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 33. Tel.: 233-144, Fax: (72)242-339 Lmteljárás útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanokat Pécs, Kolozsvár u. 20. sz. alatt lévő 47 m2 üzlethelyiség. Induló bérleti díj: 50.000 Ft/hó + áfa. A bérbevétel időtartama: 5 év. A liciteljárás időpontja: 2000. szeptember 8-án, 9.00 óra. g Egy jelentkező esetén az üzlethelyiség alapáron kerül bérbeadásra. A liciteljárásról és a bérbevételről tájékoztatást ad Rameisl Vencelné a 233-144/103, vagy a 06-30/969-8582-es telefonokon. Pécs, Széchenyi tér 2. szám alatt lévő 105,69 m2 irodák (+36,69 nm közös használatú helyiségek). Induló bérleti díj: 128.000 Ft/hó+áfa A bérbeadás 2003. november 30-ig tartó határozott időre szól. A liciteljárás időpontja: 2000. szeptember 8-án, 10.00 óra. Egy jelentkező esetén az irodák alapáron kerülnek bérbeadásra. A liciteljárósról és a bérbevételről tájékoztatást ad Hollósy Györgyné a 233-144/106-os telefonon. Pécsbányatelep, Sétatér u. 4. szám alatt lévő 51 m2 üzlethelyiség. Induló bérleti díj: 19.600 Ft/hó + áfa. A bérbeadás időtartama: 5 év. A liciteljárás időpontja: 2000. szeptember 8-án, 11.00 óra. Egy jelentkező esetén az üzlethelyiség alapáron kerül bérbeadásra. A liciteljárásról és a bérbevételről tájékoztatást ad Halász Zoltán a 233-144/102, vagy a 06-30/916-0764-es telefonokon. Egyéb bérbevehető ingatlanokról tájékoztatást ad a kft. ügyfélszolgálati irodájában Ary Marianna (233-144/126) ■4M0 [■mail: vagyonk@mail.malav.hu VÁROSI VAGYONKEZELŐ KFT. ÖNNEK IS LEHETŐSÉG! KÉZBESÍTŐT KERESÜNK AZ ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ TERJESZTÉSÉRE Az AS-M Baranya Megyei Irodája az Új Dunántúli Napló terjesztésére vállalkozói igazolvánnyal, gépkocsival rendelkező kézbesítőt keres MECSEKNÁDASD, ÓBÁNYA, ÓFALU területére. A kézbesítő feladata az Új Dunántúli Napló előfizetőkhöz történő kijuttatása, az előfizetői példányszám folyamatos emelése, valamint az esedékes díjak beszedése. Fizetés jutalékos rendszerben. Jelentkezni lehet írásban vagy személyesen az Új Dunántúli Napló Pécs-kömyék tér. ügynökségén Bocz János ügynökségvezetőnél, Hosszúhetény, Felszabadulás u. 32. Telefon: 06-30-9273-360 Bútorkisxitők, asz­talosok figyelem!! Minőségi asztalosipari, MŰSZÁRÍT0TF fűrészáru folyamatosan, nagy léteiben kapható, az alábbi fafajokból és méretekben: Tólgy-tűrészéru 25-50 mm 2-4 m I—III. o. Bükk-fűrészáru 25 mm 3 m I—III. o. /fehér/ 40 mm 2-3 m l-lll. o. Gőzölt és müszórítot! bükk - fűrészáru!!! 50-60-70 mm 2-4 m l-lll. Továbbá: Tolgy-fürészérú /légszáraz/ 25-50 mm 2-4 m I—III. o. Nagyobb mennyiség esetén egyedi érek! Szabii Kereskedelmi és Fafeldolgozó Kft. 8999 Zalolövö Tel.: 06-92/371-065, Fax: 06-92/314-056, Mobil: 06 30/9697 587 LEGYEN ON IS ERTEKESEBB A MUNKAERŐPIACON! A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara ismét indítja kihelyezett formában, szeptembertől az alábbi másoddiplomás képzéseket főiskolai, egyetemi végzettségűek részére: Pénzügyi vállalkozási szakértő Számvitel vállalkozási szakértő- Pénzügyi, adó-, illeték-, vámszakértő és mérnök (üzemmérnök) végzettségűek részére: Közgazdász szakmérnök I A logisztikai társasággal közösen végzett OKJ képzés, amelyhez nem szükséges főiskolai, egyetemi végzettség: Középfokú és felsó'fokú logisztikai szaktanfolyam Jelentkezés és felvilágosítás: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16. Ktt- Tel.: 22/317-977 mn.: 9-15 óráig Somogyi Béláné 7624 Pécs, Hungária u. 49/a. Telefon: 72/322-756 hétfőtől szerdáig 16.30-19 óráig http://www.matav.hu/uzlet/minerva • E-mail: minerva90@matavnet.hu KÉZBESÍTŐT keresünk AZ ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ TERJESZTÉSÉRE Az AS-M Baranya Megyei Irodája az Új Dunántúli Napló terjesztésére vállalkozói igazolvánnyal rendelkező kézbesítőt keres Baksa, Téseny, Tengeri területére A kézbesítő feladata az Új Dunántúli Napló előfizetőkhöz történő kijuttatása, az előfizetői példányszám folyamatos emelése, valamint az esedékes díjak beszedése. Fizetés jutalékos rendszerben. Jelentkezni lehet írásban vagy személyesen az Új Dunántúli Napló siklósi ügynökségén Siklós, Herenvölgyi út 8. Telefon: 06-30-9570-237 g 06-80-200-089 Az előfizetés legegyszerűbb módja. A részletek miatt hívja a 06-80-200-089-es Ingyenes zöld számot! KENDERARUHAZ • Kender zsinegek, kötelek • Raschel zsákok • PP - kötözők, kötelek • Polietilén árnyékoló hálók 7693 Pécs-Hird, Szövőgyár u. 2. Tel.: (72) 337-944 a DATEN-KONTOR KFT. SZÁMÍTÓGÉP­PROGRAMOZÓT KERES EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL VisualBasic-ismerettel, angol- vagy NÉMETNYELV-TUDÁSSAL. 30 ÉV ALATTI, KATONAI SZOLGÁLATÁT LETÖLTÖTT FÉRFIAK JELENTKEZÉSÉT VÁRIUK. Magyar nyelvű önéletrajzát és bizonyítvány MÁSOLATAIT AZ ALÁBBI CÍMRE KÉR)ÜK KÜLDENI: DATEN-KONTOR KFT. 7614 PÉCS 14, Pf.: 93. •42548■ Vihar Mrs. Blair körül bőrű parkolóőr úgy érzi, a kocsi gazdája csúnyán nézett rá, föl­jelentheti az illetőt - véli egy szakíró. Az amúgy is vitatott tartalmú törvényre még jobban felhor­kantak azok, akik Mrs. Blair cik­két is a hagyomány megszent- ségtelenítésének minősítik. John Bercoiv, a konzervatívok szóvivője emlékeztetett arra: Angliában fontos hagyomány, hogy a kormányfő neje tartsa tá­vol magát a politikától. Cherie Blair ezt már akkor megszegte, amikor férje kormányától köve­telte a szülés után a szülőnek já­ró 13 hetes fizetés nélküli sza­badságot, most pedig ezt a „bűnt” írásával is tetézte. A te­kintélyes Times azt írta: a First Lady cikkét nem világmegváltó gondolatok ihlették, hanem az a remény, hogy az új törvény fel­lendíti ügyvédi praxisát. ___________________________________ H.B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom