Új Dunántúli Napló, 2000. április (11. évfolyam, 90-118. szám)

2000-04-01 / 90. szám

Elkelt István király kardja A bonyhádi kardcsiszár egyszer már elkészítette első királyunk kardjának másolatát. Megvették tőle, most újra belefog. A Dunántúli Napló tartalmából: Zsugorított Kárpát-medence pécsi ötletből Megint tarolt Villány vörösbora Újabb ütközőpont Szita és Gyenesei között? Elalszik a szigetvári Oroszlán Parasztolimpia Somogyhárságyon Úgy időzítettek, hogy a hagyományos paraszt­olimpia győztese és a pünkösdi király egymás­nak gratulálhasson. Dunántúli Napló Ára: 53 Ft. Előfizetve: 36 Ft. 2000. április 1., szombat XI. évfolyam, 90. szám INGYENES VISA KÁRTYA VA SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Telefon: 72/505-000 KÖZÉLETI NAPILAP www.dunantulinaplo.hu MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Tűzveszélyes bűnöző. Nevek az FBI körözőlistájáról. (2.oldal) HAZAI TÜKÖR Vita a kisebbségi képviseletről. Nincs politikai döntés. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Gazdahitel: kicsik előnyben. Folynak az egyeztetések. (4. oldal) Gyűrűzik a pofon-ügy. Volt bok­szoló és volt cselgáncsozó. (4. oldal) Újra jöhet a várandósági pótlék. Adókedvezmények. (5. oldal.) Visszafizettet az Állami Szám­vevőszék. Az önkormányzatok ellenőrzése. (5. oldal) SPORT Kiváló sportolók, edzők (18. oldal) Sárga fényár a megyében? Kistérségenként 100-150 millióba kerülne a beruházás Tizenöt kistérség és a megyeszékhely fog össze annak érdekében, hogy az összes ba­ranyai településen korszerűbb utcai lámpák ontsák a fényt. Mivel nem önkormányzati vagyon gyarapításáról lenne szó, a szövetke­zők azt szeretnék, ha a térség áramszolgál­tatója is beszállna a beruházásba, ám leg­végső esetben a Dédász nélkül is belefognak a fejlesztésbe. Baranyai körkép Egymástól függetlenül tavaly ősszel mind a sely- lyei, mind a mohácsi kistérségi társulás tagjai úgy döntöttek, hogy nem halasztgatják tovább a köz- világítás korszerűsítését. A régi lámpatestek lecse­rélése jelentős megtakarítást jelentene minden te­lepülésnek, hiszen a közvilágítás biztosítása az önkormányzat feladata. Sellyén például körülbe­lül hétmillió forint az éves számla, és a költségek évről évre emelkednek. Az önkormányzatok ugyanakkor úgy gondolják, a térség áramszolgál­tatójának is hozzá kellene járulnia a felújítás költ­ségeihez.- A korszerűsítéssel nem a települések, hanem a szolgáltató tulajdonában lévő vagyont gyarapít­juk - indokolja a Dédász bevonására vonatkozó elképzelést Nórántné ár. Hajós Klára (képünkön), Sellye polgármestere. Wekler Ferenc országgyűlési képviselőtől, á Zengőalja Kistérségi Területfejlesz­30-40 százalékos megtakarítás tési Tanács elnökétől származik az ötlet: nem ér­demes minden településnek külön alkudozni a szolgáltatóval, az összes baranyai önkormányzat­nak, Pécset is beleértve, együtt kell fellépnie a jobb tárgyalási pozíció érdekében. Miután az el­képzelésből elhatározás lett, március elején pol­gármesteri delegáció érkezett a Dédászhoz. A kis­térségi vezetők arra próbálták rábeszélni az áram- szolgáltató céget, hogy segítse tőkével a korszerű­sítést, tárgyaljon a bankokkal, tehát, hogy legyen a gazdája a beruházásnak. Cserébe azt ajánlotta az „önkormányzati oldal”, hogy négy évig az ed­digi díjakat fogják a települések fizetni. Informá­cióink szerint a Dédász először nem lelkesedett az ötletért. (Tegnap megpróbáltunk nyilatkozót találni a cég pécsi központjában, ám ez nem sike­rült.)- A számítások szerint négy év mm alatt térül meg a befektetés, Sely- jgmgg^ lyén és a környező 51 településen például 130 milliót lehetne ez alatt az idő alatt megtakarítani - fejtegette lapunknak Nórántné dr„ 1 Hajós Klára. A régi lámpatestek lecserélése J| és az új, sárga színű fényforrások beszerzése természetesen a la­kosságnak közvetlenül egy fillérjébe sem kerülne, ám kistérségenként úgy 100-150 milliót kellene „kiizzadni”.- Nagyon szeretnénk a Dédásszal közösen megvalósítani a beruházást, hiszen ha külön utat választanánk, akkor a felszerelt lámpák önkor­mányzati tulajdonba kerülnének, az oszlopok pe­dig továbbra is a szolgáltatóhoz tartoznának, s ez meghibásodás esetén sok vitára adna okot ­mondta el lapunknak Kovács Sándomé, Sásd polgármestere. Információink szerint a külföldi tu­lajdonossal, a Bayernwerkkel való egyeztetés után dönt arról a Dédász, hogy csatlakozik-e a baranyai telepü­léseket tömörítő társuláshoz. Vannak, akik szerint a cégnek nem érdeke a korszerűsítésből következő fogyasz­táscsökkenés, ami egyébként garan­tálható (lásd mellékelt írásunkat). Az önkormányzatoknak egyébként egyetlenegy, ám nagyon erős ütőkár­tya van a kezükben. Ha az áramszol­gáltató tarifatáblázatáról az egyes számú csoma­got választják, és arra kötnek szerződést, akkor a Dédász jelentős bevételtől esik el. Az egyes tarifa ugyanis nem tartalmazza a karbantartási díjat, amely igen jelentős részét képezi az áramszám­lának. NIMMERFROH FERENC A települések gazdasági és idegenforgalmi vonzereje, né­pességmegtartó képessége fejlődésük szempontjából kulcskérdés, a közvilágítás és díszvilágítás ebben is jelen­tős befolyásoló tényező lehet. A ma üzemelő közvilágítási berendezések jelentős része a hetvenes évekből való. A nagyfogyasztású, higanylámpás fényforrásokat magas üzemeltetési költség jellemzi. A tapasztalatok szerint a korszerűbb lámpatestek beszerelése akár negyvenszáza­lékos energiamegtakaritást is eredményezhet. Gazdálkodni középfokon PÉCS A város közoktatási bizott­sága javasolta a iskolák gazdasági önállóságának módosítását középfokon is. Az óvodák és a részben önálló önkormányzati iskolák gazdálko­dását tavaly a Pécs Városi Önkor­mányzat Oktatásügyi Szolgálat szervezi és felügyeli. Tizenhat általános iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola és a Nevelési Tanács­adó tartozik ebbe a körbe, amely július elsejétől a középfokú in­tézményeiddel bővülne és a koor­dináló szerv Nevelési Oktatási Szolgálat néven alakulna újjá. Az írásbeli indoklás szerint a széttagolt intézményhálózatban magas a gazdálkodási feladatok­ban résztvevők száma, az iskolák többsége speciális képzésű, több­célú intézmény, bevételi tervvel. A nyersanyag- és élelmiszer-ellá­tás sem összehangolt, szigorúbb költségtervezést igényelne az energiafelhasználás is. A 24 önál­ló költségvetési intézményben hét gazdasági vezető rendelkezik az előírt szakmai végzettséggel, 17 nem. Az új felállás egységes számlarendet, számvitelt, vagyo­ni és munkaügyi nyilvántartást feltételez, amely nem képzelhető el az iskolák együttműködése nélkül. A bizottság három „igen”- nel és két tartózkodással fogadta el a tervet. Ellenzői szerint az át­szervezés a korábbi, ugyancsak megindokolt decentralizációs lé­pések fordítottja, s csak újabb pénzekbe kerül. Mint Spolár János, a város mű­velődési, sport és közoktatási fő­osztályának vezetője elmondta, a bizottság a Budapest néhány ke­rületében kezdeményezett, és Szegeden már megvalósított minta tapasztalataiból indult ki, Nagykanizsa is hasonló lépése­ket fontolgat. Megvalósításával a gazdálkodás átláthatóbbá, taka­rékosabbá válna. A pénzek fölöt­ti együttes rendelkezés olcsóbb vásárlásokat tenne lehetővé, job­ban tervezhető költségekkel. A tervezetet elküldték az érin­tett intézményeknek, szakszerve­zeteknek, az igazgatók megyei kollégiumának. 15 napon belül várnak tőlük írásos véleményt, melyeket a város április 20-i köz­gyűlése elé terjesztik. B. R. Balatoni reptértervek Veszprém Veszprém is csatlakozott a Bala­ton Fejlesztési Tanács (BFT) re­pülőtér-fejlesztési projektjéhez, amelyet az Európai Unió ISPA pá­lyázatára nyújtanak be - jelentet­te be pénteken Bóka István, a BFT elnöke. Az összefogás célja a veszprém-szentkirályszabadjai katonai repülőtér kettős haszno­sítása, amitől a vidék ipari és ide- génforgalmi fellendülését várják. Az elnök szerint az északi part forgalma legalább tíz százalékkal nőne a polgári repülés feltételei­nek megteremtésével. Bóka Ist­ván elmondta azt is, hogy kon­cepciójukban együtt szerepel a három tó-közeli repülőtér, a sár­melléki, siófok-kiliti és a szent­királyszabadjai. A beruházás költsége ötmilliárd forint körül van. Az ISPA programból 1,5 mil­liárd forintra pályáznak, a többi­re befektetőktől számítanak. MEGÚJULÓ PARKOK. Szigetváron ezekben a napokban rendezik a város közterületeit. Virágokat ültetnek ki, eltakarítják a télen össze­gyűlt hulladékot, és a pihenőpadokat is felújítva helyezik el a kiemelt térségben, elsősorban a belvárosban. ___________fotó: laufer László KO ZMA FERENC KOMMENTÁRJA Transzplantáci Amikor Barnard professzor a pre­toriai kórházban kicserélte egyik páciensének a szívét, felhördült a nagyvilág. A szervátültetések rendjébe akkoriban a szív-transz­plantáció még nagyon nem il­lett bele, hát természetes, hogy etikai kifogások sorát vetették papírra a napilapok, vétót mondtak az egyházi kö­zösségek,'elítélték a romló er­kölcseinkért aggódók. Barnard áttört egy falat, s bár napjainkban sem a legsűrűb­ben előforduló életmentő műtét a szív-transzplantáció, a szervcse­rék műtéti technikáinak, háttértu­dományoknak bizonyára óriási lö­kést adott. Mostanában már várólisták tö­megével rendelkeznek a sebésze­tek, s a szervcsere mindennapos (életmentő) műtét. A várólistára került beteget pedig egyetlen re­mény élteti, hogy egyszer (még mielőtt nem késő), ő is sorra ke­rül, s kap mondjuk, egy új vesét, s Ma már a szervcsere mindennapos életmentő eljárás. Ha a beteg sorra kerül. e vesével új életet. De olykor-oly­kor hiába vár. És persze borzasztó lehet bete­gen, félholtan várakozni, a (műtét­re) készenlét állandó reményében élni meg hónapokat, s hinni ab­ban, ami esetleg be sem követke­zik. A hazai szervkivételt és -fel- használást koordináló egyik lera­kat Pécsett van. Ügyeletben figye­lik, hogy megcsendüljön a telefon, ha valalti valahol meghalt (avagy halálán van), s szerveinek egy része felhasználható. És rohannak mentőkocsival, jéggel, fagyasztóládával, mert tudják, hogy az elmúló életen élet sarjad. Erről esett szó tegnap az első hazai transzplantációs fórumon, ahol az eddiginél jobb együttműködésért, koordiná­cióért kiáltott a szakma. Hogy csördüljön meg az a telefon. Mert való igaz, hogy nem mindig tudják behívni a halaszthatatlan szervát­ültetésre a várólistán éppen követ­kezőt. Még nem, vagy már nem. Fórum... >63. oldal Mai időjárás: Felhősödés, több helyen záporok +2,+16 °C Háromnapos előrejelzés: Vasárnap Hétfő Kedd © ‘V VkV-> Ä Csapadék Napos, Felhős, várható felhős esős +1, +13 “C +1, +15 “C +2 +15°C

Next

/
Oldalképek
Tartalom