Új Dunántúli Napló, 2000. április (11. évfolyam, 90-118. szám)

2000-04-01 / 90. szám

2. oldal - Új Dunántúli Napló VILÁG TÜKÖR 2000. Április 1., szombat Hírcsatorna ELHAGYTA UKRAJNÁT a Ti­szán levonuló legújabb nehéz­fémszennyezés, de a víz ólomtar­talma továbbra is a megengedett érték többszöröse a folyó kárpát­aljai szakaszán - közölte tegnap a rendkívüli helyzetek minisztériu­mának kárpátaljai főosztálya. A MAGYAR KORMÁNY megtei te az első jogi lépéseket annak ér­dekében, hogy a februári cián- szennyezés miatt az összes káro­sult lehetőleg maradéktalan kár­térítést kapjon - mondta Buka­restben Hende Csaba, Igazság­ügyi Minisztérium politikai ál­lamtitkára. A román sajtó szerint a magyar kormány által felkért ausztrál ügyvédi iroda az egyike a legismertebbeknek, hírnevét jó­részt azzal szerezte, hogy rendkí­vül keményen lép fel a nagy tár­saságok ellen. MINDEN VÁRAKOZÁST felül múlnak annak az adományozói konferenciának az eredményei, amelyet szerdán és csütörtökön tartottak Brüsszelben a balkáni térség újjáépítésének és fejleszté­sének előmozdítása érdekében. Tonino Picula horvát külügymi­niszter pénteki értékelésében ki­emelte, hogy a külföld 189 millió dollár értékű támogatást ad Zág­rábnak, s teljes mértékben fede­zik 16000 menekült visszatelepí­tésének költségeit Horvátország­ba. AUSZTRIA a németországi meg­állapodástól eltérően nem csu­pán a második világháború ide­jén foglalkoztatott kényszermun­kásoknak és úgynevezett rab­szolgamunkásoknak - azaz kon­centrációs táborokban dolgozta- tottaknak -, hanem a mezőgazda­ságban foglalkoztatottaknak is fi­zet kárpótlást - közölte pénteken Maria Schaumayer kormánymeg­bízott. A koncentrációs táborban tartott rabszolgamunkások több­sége magyar zsidó volt, s közülük Schaumayer asszony becslése szerint még talán húszezer em­ber él. A PENTAGON SZÓVIVŐJE csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok Koszovóba újabb felderítő csapatokat, Mace­dóniába pedig harckocsikat és ágyúkat vezényel. A lépést az in­dokolja, hogy Szerbia déli részén fokozódott az albán ellenállók te­vékenysége. A HADÁSZATI NUKLEÁRIS fegyverrendszerek további csök­kentése mellett foglalt állást a megválasztott orosz elnök. Az ez­zel kapcsolatos megbeszélések jelenleg is folynak, érdemi előre­lépésre azonban csak azután le­het számítani, hogy az orosz par­lament is ratifikálja a több mint hét esztendővel ezelőtt aláírt Start-II. megállapodást. Orosz veszteséglista Orosz sebesülteket ápolnak egy Ideiglenes tábori kórházban FOTÓ: FEB/REUTERS A szövetségi erők katonái közül Csecsen- földön az elmúlt hét harcaiban 45-en haltak meg, 151 ember megsebesült. A hivatalos orosz veszteséglisták nem tartalmazzák az eltűntként számon tartott katonákat, illetve az azonosítatlan halottakat. Oroszországi föderáció Szerdán a vegyenói járásban 39 orosz rendőr­nek veszett nyoma, amikor konvojukat tőrbe csalták a muszlimok; további sorsukról az orosz hatóságok nem közölnek információkat. Valeríj Manyüov vezérezredes, az orosz vezérkari fő­nök első helyettese újságírók előtt elmondta: augusztus másodikától március végéig - vagyis a dagesztáni és a csecsenföldi harcokban össze­sen - a szövetségi erők vesztesége 2036 halott és 6076 sebesült volt. A tábornok közölte, hogy másfél ezer sebesült a gyógyulást követően viszszatért harcoló egységéhez. Az orosz vezérkar képviselője 3400 főre be­csülte a szövetségi erőkkel harcoló szakadár fegyveresek számát (a korábbi orosz adatok még 2-2,5 ezer muszlim fegyveresről szóltak), akik közül mintegy kétezren a déli hegyekben rejtőzködnek, míg a síkvidéken több mint ezren álcázzák magukat békés lakosoknak, s „minden pillanatban készek diverzáns akciók végrehajtá­sára”. Groznijban még csaknem 400 szakadár lehet. A korábbi állításokkal ellentétben Sámil Bászájev és Hattab hadurak parancsnoksága alatt egy nagyobb, majdnem ezer fős muszlim osztag harcol a hegyekben, a vegyenói és a nozsaj-jürti járás határában. Az orosz hadveze­tés előzőleg már többször bejelentette, hogy a jelentősebb csecsen bandákat szétverték, tósebb csoportokra szórták szét a hadműveletek során. A napokban tőrbe csalt orosz konvoj ügyét vizsgáló bizottság egyébként megállapította: emberi és szakmai mulasztás okozta a katonák pusztulását. Nyolc őrkatonából négy egész biz­tosan meghalt, 18-an megsebesültek, a többiek­nek nyoma veszett. Az oroszok jelenleg is nagy erőkkel kutatnak a körülzárt körzetben, de még a négy holttestet sem sikerült megtalálni. Az il­letékes parancsnok beismerte: az oszlop vonulá­sát nem szervezték meg körültekintően, és nem rendeltek ki kísérő helikoptereket sem. EU: pénzügyi együttműködés A megállapodások célja a vállalkozások serkentése Korrupcióellenes konferencia Bukarest Magyarország a világon elsőként csatlakozott az ENSZ korrupció ellen meg­hirdetett programjához - jelentette ki Bukarestben Dávid Ibolya. A magyar igazságügy-miniszter tegnap részt vett azon a nemzet­közi konferencián, amelyen csaknem húsz ország képviselői vitatták meg, milyen szerepet ját­szik a közép- és kelet-európai tér­ségben az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a társadalom a kor­rupció elleni küzdelemben. A korrupció elleni világméretű összefogás szükségességét 1999 februárjában fogalmazták meg Washingtonban, ahol egyetértés született: célszerű rendszeres időközönként globális konferen­ciákat tartani erről a kérdésről. A mostani bukaresti tanácskozás szervezői Beszédében Dávid Ibolya a korrupció elleni harc hazai stra­tégiáját ismertetve hangsúlyoz­ta: a korrupciónak nincs ve­szélytelen formája, a korrupció olyan, mint az AIDS. Legyengíti az egyén immunrendszerét és kockázatok elé állítja a társadal­mat. A gyermekkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni programhoz való csatlakozással Magyarország azt reméli, hogy ez is segíti a hatékonyabb küz­delmet. Az ENSZ illetékesei az eddigiek alapján úgy látják, hogy Magyarország egy későbbi időben, más országokban jól hasznosítható, kipróbált straté­giát tud majd kínálni - mondta Dávid Ibolya. Tíz veszélyes bűnöző Nevek az FBI körözőlistájáról Washington Fél évszázada adta ki az amerikai FBI először a tíz legveszélyesebb körözött bűnöző listáját. Az egyik újság szerkesztősége megtudakolta, kiket szeretne a rendőrség leginkább elfogni. A névsor azután megjelent a lapok­ban, és váratlan sikert hozott: a lakosság segítségével egyre több gyanúsítottat sikerült lakat alá he­lyezni. Később a televízió is be­kapcsolódott, majd következett a legújabb médium: a lista, a kere­settek képével, adataival felkerült a számítógépes világhálóra is. Idővel változott a keresettek köre. Míg kezdetben elsősorban fegyveres bankrablókat köröz­tek, a hatvanas években szabotá­zsok, politikai indíttatású bűn- cselekmények álltak az előtér­ben. Napjainkban a szervezett bűnözés, a kábítószerbandák fő­nökei számítanak a legveszélye­sebbnek. Ötven év alatt 458 személy ke­rült az alvilág „toplistájára”, és a nyilvánosság rengeteget segített: túlnyomó részüket, 429 személyt sikerült elfogni. Egyébként a kö­rözöttek között 50 év alatt csak hét nő volt. Érdekesség: szerepelt közöttük 1970-ben Angela Davis, az amerikai Kommunista Párt is­mert alakja, akit összeesküvés­sel, emberrablással és gyilkos­sággal gyanúsítottak, ám a vádak egyike sem igazolódott. Napjainkban olyanok is szere­pelnek a* „Most wanted”-listán, akiknek elfogása kétséges. Példá­ul Oszama Bin Laden, az Ameri- ka-ellenes terrorakciókat pénzelő és szervező szaúdi milliomos. Egyébként átlagosan 316 napig tart egy keresett személy letar­tóztatása attól kezdve, hogy a ne- ve megjelenik a listán. ______feb „Ü zent” a Pioneer A kelet-európai térség államaira vonatkozó pénzügyi stra­tégiák egyeztetéséről és a szorosabb együttműködésről írt alá két megállapodást pénteken az Európai Unió, a Világ­bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint több európai bankcsoport. Brüsszel i . rom pénzintézetet érintő doku­------------------------------------------ mentum a Független Államok Kö-. Az egyik egyezmény az Európai zösségéhez tartozó országokra Unió, az EBRD és a Világbank kö- vonatkozóan. Az aláírók nem tű­zött a tagjelölt kelet-európak álla- kolják, hogy a FÁK-államokra mokra vonatkozóan már meglévő már a tagjelölt államokban folyta- megállapodás kiterjesztése más tott közös munka előnyeit látva nemzetközi pénzintézetekre - terjesztik ki együttműködésüket, köztük az Európa Tanács Fejlesz- * A brüsszeli EU-bizottság az tési Bankjára, az Északi Befekte- aláírás kapcsán emlékeztet arra, tési Bankra és az Északi Környe- hogy a tagjelölt államok csatlako- zetvédelmi Pénzügyi Csoportra -, zását előkészítő pénzügyi támo- a másik, csak ezt az utóbbi há- gatás révén az unió fontos közve­títő szerepet kíván játszani a ma­gánszektor és a nemzetközi pénzintézetek között. Az Európai Unió az érintett államok szakem­bereivel közösen igyekszik fel­mérni a befektetési lehetősége­ket, biztosítani azok kihasználá­sának előkészítését és végrehajtá­sát is. A megállapodások előirányoz­zák a pénzügyi szektor fejleszté­sét, a vállalkozások serkentését, a kis- és a középvállalatokkal kap­csolatos stratégiák kimunkálását, széles körű infrastrukturális ter­vezetek kidolgozását, a szociális rendszer korszerűsítését és a vi­dékfejlesztés előmozdítását. USA Huszonnyolc évvel felbo­csátása után, 12 milliárd kilométer távolságból újra fogták az óriásantennák a Pioneer 10 amerikai űr­szonda jeleit. A Pioneer 10 űrszonda küldeté­sét 1975-ben befejezettnek nyil­vánították, mert biztosra vették, hogy a rádiókapcsolat hamaro­san megszakad. Akkor tízmilli- árd kilométer távolságra járt Föl­dünktől. Óriási meglepetésre azonban a hetven méteres anten­nák ismét venni tudták a Pioneer 10 jeleit. Ezúttal 12 milliárd kilo­méter távolságról. A Pioneer 10 jelei most a Bika csillagképből ér­keznek, s egyfajta műszaki cso­dát jelentenek. Három éve még nyolc watt energiával érkeztek az „üzenetek”, most ennek csak tö­redékével. Mégis lehetséges volt azok vétele, sőt a Földről küldött jelet is fogta az űrszonda. Feltehetően most utoljára hal­lottunk a veterán szondáról, mi­vel másodpercenként 13 kilomé­teres sebességgel távolodik. Kül­detése mégsem ér véget: a szon­dára a tervezők emberi alakokat ábrázoló rajzokat helyeztek. Ta­lán meglátják azokat távoli csil­lagrendszerek lakói, ha elér hoz- zájuk a Pioneer 10. _________feb Az esőnap hétvégére esik Amerikai kutatók bebizonyították, hogy a hétköznap felhal­mozódott nagy mennyiségű szennyező anyag felduzzasztja az esőfelhőket, s azok éppen ezért a hétvégeken ürülnek ki. Egyesült Államok Miért esik oly gyakran szomba­ton és vasárnap? Miért romlik el általában a hétvégékre az időjá­rás? Amerikai kutatók szerint az ipari üzemek, a gépkocsik, iroda­házak hét közben elképesztő mennyiségű szenny-, kohó-, füst- és kipufogógázt bocsátanak ki a légkörbe. Ezek az égéstermékek „beoltják” az esőfelhőket, ame­lyek tartalma éppen ezért a ke­vésbé terhelt időszakban, a hétvé­géken ürül ki. Az Arizona Egyetem statiszti­kusai az Egyesült Államok keleti partvidékén 1979-95 között hul­lott csapadék eloszlását vizsgál­ták. „Az adatok elemzésekor hét­napos időjárási ciklus bontako­zott ki - mondja a kutatás egyik résztvevője, Randall Cerveny. - Általában szerdától kezdenek el telítődni a csapadékfelhők, és hétvégére érik el a csúcspontot. A rossz időjárás veszélye hétvége­ken 22 százalékkal nagyobb, mint más napokon.” A vizsgálatok szerint a hét leg­szárazabb napja a kedd. „Az ipar és az időjárás ciklusai között né­mi fáziskésés tapasztalható, mi­vel időbe telik, amíg a légköri szennyeződés megnyitja az égi csatornákat” - mondja Cerveny. Főként a családok életét keseríti meg a ciklusosság, hiszen a bősé­ges csapadék gyakorta meghiúsít­ja a szabadba tervezett közös programokat. A statisztikus (rit­kán megvalósítható) jó tanácsa: a hét első felében kiránduljunk, kertészkedjünk. Kutatásaikat az Arizona Egye­tem munkatársai a kevésbé iparo­sított amerikai közép-nyugaton kezdték. Az eredmény gyakorlati­lag megegyezik a keleti partvidé­kivel. „Semmi okunk vitatni te­hát, hogy az esőcsináló-hatás vi­lágméretű jelenség - mondja Cerveny. - A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az emberiség globális hatást gya­korol a Föld időjárására.” Martin Rowley brit meteoroló­gus is úgy véli, az erőteljesebb fel­hőképződés péntek délutántól vasárnap estig tart. Tom Ellen- rieder léghajós szerint pedig a hétvégékre tervezett repülések harmada meghiúsul a rossz, csa- padékos időjárás miatt, (kulcsár) ROBOTPILÓTA - AUTÓBAN. A Volkswagen német autógyár bemutatta legújabb találmányát, a Klaus névre keresztelt robotmásodsofőrt. Elektronikus vezérlésének köszönhetően a szerkezet kritikus hely- zetben átveheti a VW Multivan gépkocsi irányítását. ______________________________fotó: feb/reuters Á >

Next

/
Oldalképek
Tartalom