Új Dunántúli Napló, 1999. december (10. évfolyam, 329-357. szám)

1999-12-01 / 329. szám

2000. év? Nem probléma! 2.000.000 forinttal. .NS ^ SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET nVN' Az előfizetéssel és a Szigetvári Takarékszövetkezettel most kétmilliót nyerhet! V Azon olvasóink között, akiknek novemberre, decemberre és januárra is érvényes előfizetésük van, vagy november 10. után legalább három hónapra Azon olvasóink között, akiknek novemberre, decemberre és januárra is érvényes előfizetésük van, vagy november 10. után legalább három hónapra előfizetnek a Dunántúli Naplóra, 2000januárjában egyszer egymillió és tízszer százezer forintot sorsolunk ki. Azok, akiknek októberre Is érvényes előfizetésük van, dupla eséllyel vesznek részt a sorsoláson! A részletek miatt hívja a 06-80-200-089-es Ingyenes zöld számot! A nyeremér.yadót a nyertes freti! 2000. év? Felkészültünk rá! Évfordulóbiztos számítógé­pes rendszert, Önnek pedig összesen kétmillió forint értékben Sziget-jegyet készí­tettünk az új esztendőre. Citroen Xsara Mont Blanc « ABS « Automata klíma « Elektro- íé. mos ablakemelő I* « Kormányról ve­zérelhető gyári jjjrádió «Táv.ir. központizár « Két légzsák « Ködlényszoró „.éstovábbi "ííaáTt darabszámú, slóm0s eJrtra. L"^p«!áHs modell. íelszeretés Már 2.990.000 forintért! W Autó-Largo Kft Pécs, Vadász u. 83. Telefon; (72) 236-220 CITROEN MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Kémkedő amerikai diploma­tanőt vettek őrizetbe Moszk­vában. 2. oldal Hazai Tükör Nyolcmillió forintos, nyolc- százalékos kamatozású hi­tellel segiti a kormány a fia­tal házasok és a nagycsalá­dosok lakásépítését, és meg­marad a szocpol is. 3. oldal Sport A végére feltámadt a PMFC a labdarúgó NB l-ben 16. oldal SUZUKI AKCIÓ ! Szabolcs Kft. Pécs, Komlói út 79. Tol • lAn.iQi Az ellenzék fölöslegesnek tartja az önkormányzat befektetését * Uj adók a rádiós piacon Három baranyai frekvenciára hirdetett pályázatot a közelmúltban az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT). A legnagyobb érdek­lődés a „90,6 MHz-et” kíséri, ami nem véletlen, hiszen az informáci­óink szerint legalább nyolc pályázó között ott van a pécsi önkormány­zat és annak cége, a Pécs TV Kft. A megyeszékhely közgyűlésének ellenzéki tagjai aggályosnak tartják, hogy közpénzeket ilyen célra használ fel a városvezetés, miközben időnként bizonyos alapfeladatok ellátására, szociális célokra alig jut pénz. Rádiók hallgatottsága Pécsett (1999 április) PÉCS Ma jár le annak a körzeti keres­kedelmi rádiófrekvenciára kiírt pályázatnak a beadási határide­je, amelyen - most már bizo­nyos - a pécsi önkormányzat­ból, a Pécs TV Kft.-ből, a Pécs- Baranyai TIT-ből és a Nevelők Háza Egyesületből álló konzor­cium is részt vesz. Mint la­punkban hirt adtunk róla, előbb a JPTE, majd tegnap a megyei közgyűlés döntött úgy, nem kíván résztulajdonossá válni az újabb pécsi kereskedel­mi rádióban.- Mivel senki nem tudta megmondani, hogy a majdani rádió pontosan mekkora kör­zetben sugározná adását, Pé­csen kívül a megye mely része­in lesz még hallható, a közgyű­lés úgy döntött, nem lép be a létrehozandó kht.-be - foglalta össze a testület álláspontját dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyű­lés elnöke. Papp Gábor, a pécsi városi közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője a Dunántúli Naplónak elmondta, az ellenzék kezdet­től fogva fölöslegesnek tartja, hogy az önkormányzat tulajdo­nosa legyen egy rádiónak, hi­szen - mondják ők - gyakran még az alapfeladatok megfelelő színvonalon való ellátására, szociális célokra sincs elég pénz. A városatya ezen kívül úgy véli, fennáll a reális veszélye annak, hogy egy részben ön- kormányzati tulajdonú médi­um nem tud majd a várost ve­zető politikusoktól függetlenül működni.- Korai még arról beszélni, hogy a városnak mennyibe ke­rülne a jövőben egy rádió mű­ködtetése, egyelőre az a fontos, hogy egyáltalán a lehetőséget meg tudjuk teremteni - nyilat­kozta kérdésünkre dr. Toller László (képünkön), Pécs pol­gármestere, akitől megtudtuk, a tegnap nemleges döntést hozó megyei önkormányzat helyére nem vesznek be senkit, a kivá­lással gazdát­lanná vált 25 százaléknyi tu­lajdonrész a TIT és a Neve­lők Háza Egye­sület között oszlik el ará­nyosan. A Szonda Ipsos és a GFK Hungária né­hány hónappal ezelőtti, 20 ma­gyar várost érintő helyi rádiós kutatása szerint a pécsi rádiók hallgatottsága naponta csak rit­kán emelkedik négy százalék fö­lé. Ebből könnyen kiszámítha­tó, hogy egy 160 ezres városban ez hány hallgatót, milyen rek­lámerőt jelent, s ebből következ­tetni lehet arra is, hogy a tovább osztódó rádiós piac szereplői mennyire tudnak majd nyeresé­gesen vagy veszteséget termelve működni az új helyzetben. Nimmerfroh F. A műsorterv a legfontosabb A kiirás szerint a döntéshozók különböző objektív szempontok szerint pontozzák a pályázatokat. A legnagyobb súllyal a műsor­terv (maximum pontszám: 40) esik latba, a fontossági sorrend­ben második a vállalt heti műsoridő (30 pont), harmadik a mű­sorszolgáltatási díjajánlat és az üzleti-pénzügyi terv holtverseny­ben (10-10 pont), a legkevesebb pontot, legfeljebb 8-at a műsor­szolgáltatásban szerzett tapasztalatért lehet kasszírozni. Ez utób­binak az számít, ha a pályázó már legalább egy éve szolgáltat rá­dió és/vagy tévéműsort. Ismét módosul a Btk. BUDAPEST A gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények által okozott kár tavaly meghaladta a 120 mü- liárd forintot. Részben ezeknek a bűncselekményeknek a vissza­szorítását reméli az igazságügyi tárca a Btk. módosításától. A büntető törvénykönyv rendel­kezéseit annak 1979-es hatály­balépése óta mintegy félszáz módosítás, alkotmánybírósági döntés érintette. A szabálysérté­si értékhatárnak az inflációhoz való igazítása nem jelenti szigo­rúbb szabályozás bevezetését - vélekedik Tóth Mihály, a tárca helyettes államtitkára. Néhány korrekcióra, az élet által diktált kiegészítésre azonban nemcsak most, hanem a későbbiekben is rászorulhat a Btk. A leglényegesebb változások közül néhány: a szabálysértési értékhatár a jelenlegi 5000 fo­rintról 10 000-re emelkedne. Be­vezetnék a „különösen jelentős érték” fogalmát, amely 500 mil­lió forint feletti bűncselekmé­nyekre vonatkozna és akár 10 éves börtönbüntetéssel is sújt­hatnák. Fokozott büntetőjogi védelmet élvező személy lesz a polgárőr, és nyolcéves börtön- büntetést kaphatnak a kiskorú­ról pornográf felvételeket készí­tők, illetve azokkal kereskedők. A javaslat a szerzői jog védel­me érdekében büntetést helyez kilátásba az ellen, aki kódolt te­levízióadás vételére szolgáló dekódert használ, és büntetné a bankkártyalopást is. Közelebb Európához PÉCS Tegnap ünnepélyesen is meg­nyitották a Pécsi Euro Info Központot, melynek feladata a kis- és középvállalkozások se­gítése, és felkészítése az euró­pai piacok kihívásaira. A meg­nyitón dr. Síkfői Tamás, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára, valamint dr. Tilesch György, a központ igazgatója fogalmazta meg jö­vőbeni feladataikat.- 1987-ben hozták létre az EU- ban az Euro Info Központok hálózatát, melyek koordináció­ját az Európai Bizottság Vállal­kozási Főigazgatósága látja el. A célja, hogy a kis- és középvál­lalkozásokat segítse felkészülni az egységes európai piac kihí­vásaira - információt, személy­re szabott tanácsadást és segít­ségnyújtást kínálva. Szükség is van erre, különösen, ha figye­lembe vesszük, hogy az EU- ban működő több millió vállal­kozás 99,8 százaléka kis- és kö­zépvállalkozás - mondta dr. Tilesch György igazgató meg­nyitó beszédében. A központ, amely az Euró­pa Házban kapott helyet, első­sorban három feladatot lát el: informálja a vállalkozásokat az uniós előírásokról, segít az uniós ügyekben, például EU- projektek kidolgozásában, in­formációt szolgáltat közösségi finanszírozási lehetőségekről, valamint informálja a honi vállalkozásokat az EU keleti bővítésének hatásairól. A szol­gáltatások között üzleti part­nerközvetítés, közbeszerzési tanácsadás, pályázatfigyelés, projektmenedzselés, és ta­nácsadás is szerepel. Kapitány G. Közeledik 2000... ...és a Kalendárium! Idén is valamennyi kedves elő­fizetőnk ingyenesen megkapja a Dunántúli Napló kalendá­riumát. Benne érdekes, színes írások és számos fontos tud­nivaló. A Dunántúli Napló kalendá­riuma Önnel lesz 2000-ben is. A kötetet decemberben kézbesítőnk házhoz viszi. A miénk. _______NYAKA SZABOLCS KOMMENTÁRJA_______ T. Kabaré, tisztelt műsorvezető úr! Mindig irigykedve figyeltem a külföldi parlamenteket: a japá­noknál vagy éppen Indiában az bőven belefér a dologba, ha egy­két képviselő, miután már min­den érvből - beleértve itt az ellenfél édesanyjának egy prostituálthoz való igen plasztikus hasonlítását - akár rúgással vagy mikrofon- hajigálással szerez érvényt szerinte vélt igazának. Ná­lunk viszont semmi. Amióta oly nagyságok tűntek el az országgyűlésből, mint Dé­nes János vagy Király B. Izabella, azóta szürke az életünk. Az el­múlt négyéves ciklusban különö­sen nem volt semmi érdekes, a kétszázvalahány MSZP-s szava­zott, mint a gép, de még a polito­lógusok sem tudtak volna tizen­ötnél többet felsorolni közülük. Az utóbbi időben határozot­tan megmozdult valami. Biztató jeleket vélek felfedezni, komoly esély van rá, hogy ha az MTV 1 a Tisztelt Házból közvetítene rö- videbb klipeket, megverhetné a nézettségben a bulvártévéket. Milyen szép is lenne: este le le­hetne vetíteni, amint az ellenzéki honatya igen kedélyes káromko­dással riasztja fel álmukból társa­it, úgy rendesen bele a mikrofon­ba mondva: mások a szalámis zsömlét nézegetik, amit az asz- szony csomagolt és így tovább. Ha a Magyar Televízió vala­miképp megfogadná javasla­tomat, akkor Szenes Andrea elnökhelyettesnek e helyről tálcán kínálok még egy friss témát - a jogdíjról később tárgyalunk. Tehát: képviselő kérdez, államtitkár mobil­telefonál. Felriad, válaszol, de kiderül, más témában. Alel- nök közli, az ideje menet köz­ben letelt. Ezen már tényleg dühöngeni sem érdemes, csak kacagni le­het. Annak ellenére, hogy nem értünk, velünk szórakoznak. (m- 3. oldal) Az utóbbi időben a parlament még Rejtő Jenőnek is témát adna f íM- iá i M1 íi Wé­Ára: 53 Ft. Előfizetve: 33 Ft. 1999. december 1., szerda X. évfolyam, 329. szám Telefon: 72/505-000 KÖZÉLETI NAPILAP www.dunantulinaplo.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom