Új Dunántúli Napló, 1999. november (10. évfolyam, 299-328. szám)

1999-11-01 / 299. szám

1999. november 1., hétfő Hazai Tükör Dtinántúli Napló 3 Mától új szakorvosképzés Vidéken kevés a minősített oktató Október elsejével az ország orvo­si egyetemeinek szervezésében, a vidéki kórházak együttműködésé­vel beindult az új szakorvosképzé­si rendszer, amelynek révén a frissdiplomás doktorok mindenütt azonos színvonalon készülhetnek fel az önálló gyógyító munkára. Az 1999-ben végzett orvosok kö­zül csaknem hétszázan pályáz­tak a központi gyakornoki állás­helyre. Gógl Árpád egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a végzettek mintegy 20 százaléka nem élt a lehetőséggel, hogy a központi gyakornoki rendszerbe belépjen. A miniszter elmondta: a szakorvosjelöltek felkészítésé­ben komoly problémát jelent, hogy a vidéki kórházakban ke­vés a minősített oktató. Vannak olyan kisebb, városi intézmé­nyek - mint például a móri kór­ház -, amelyekben kandidátus is dolgozik. Ugyanakkor akadnak olyan nagy, megyei intézmé­nyek, amelyekben egyetlen tudo­mányos minősítéssel rendelkező orvos sincs. A szakorvosképzésben részt vevő oktatók legfeljebb három gyakornokot vállalhatnak, s ezért a munkáért tanítványonként havi 10 ezer forintjövedelem-kiegészí­tés illeti meg őket. Egy-egy szak­orvos kiképzésére fejenként átla­gosan 230 ezer forintot költ az ál­lam. Szükség esetén a közlekedé­si és a szállásköltségeiket is ebből a keretből fizetik. Dr. Arokszállásy Éva, az Egész­ségügyi Minisztérium főosztály­vezető-helyettese lapunknak el­mondta, hogy a kezdeti bizonyta­lanság után mind az orvostan­hallgatók körében, mind az okta­tókórházakban oldódik az új rendszer bevezetésével kapcsola­tos feszültség. Ma még nincsenek pontos adatok arról, hogy mely régióban mely kórházak és mely orvosi szakmák bizonyultak a legnépszerűbbnek. Épp úgy arról sem tudunk, hogy hol maradtak betöltetlen szakorvosjelölti he­lyek. A főosztályvezető-helyettes szerint az új képzési rendszer az európai uniós elvárásoknak meg­felel. N. Zs. Emlékezés Antall Józsefre „Antall József történelmi hagya­téka mindannyiunkat kötelez, az MDF eredeti szellemiségében politizálva be kell bizonyíta­nunk, hogy méltóak vagyunk po­litikai akaratának beteljesítésé­re” - mondta Dávid Ibolya, a párt elnöke szombaton, az orszá­gos választmány ülésén. A testü­let az MDF első elnökére, a rendszerváltás első miniszter- elnökére emlékezett, akit éppen tíz esztendeje, 1988. október 22-én választott elnökévé a párt. A párt elnök asszonya megje­gyezte: azok a szavazók, akik ki­lenc évvel ezelőtt az MDF-re adták voksukat, nem fordultak el mindattól, amit a párt képvi­selt, legfeljebb más pártban vél­ték felfedezni a megvalósítás­hoz szükséges erőt és eltökéltsé­get. Szerinte a társadalomban jelentős igény van a nemzeti ha­gyományokon alapuló keresz­tény-konzervatív értékek képvi­seletére, amelyet azonban a szétforgácsolódott keresztény- demokrata erők külön-külön nem tudnak ellátni. „Az MDF-nek integrálnia kell ezen erőket, mert a hosszú távú polgári kormányzás érdekei is azt kívánják, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt nemzeti liberalizmu­sa mellett legyen egy másik pillér, amely nem lehet más, mint egy mérsékelt, nemzeti keresztény- konzervatív csoportosulás” - hangsúlyozta az elnök asszony. / Uj generáció mozgalma Az SZDSZ megújulásának előmozdítását, a klasszikus libe­rális értékek új hangon történő képviseletét kivánja felvállalni az Új Generáció elnevezésű, fiatalo­kat tömörítő mozgalom, amely a hét végén tartotta alakuló konfe­renciáját. A szervezők hangsú­lyozták: nem ifjúsági szervezet­ről, hanem az SZDSZ-en belül működő politikai fórumról van szó. Demszky Gábor főpolgármes­ter azon a véleményen volt, hogy az SZDSZ-nek vissza kell térnie tíz évvel ezelőtti lendületéhez, il­letve az 1989-ben lefektetett pol­gári liberális elvekhez. Javasolta: az SZDSZ hívja ki versenyre a Fideszt: ki képviseli rangosabban a polgári értékeket. Ónody Ta­más, az V. kerületi SZDSZ elnö­ke, az Új Generáció egyik szerve­zője élesen bírálta az SZDSZ je­lenlegi politikáját. Kifejtette: a párt betegesen fél a konfliktusok­tól, pedig liberális politikát csak bátor kiállással lehet folytatni. A tanácskozáson elfogadott nyilatkozat szerint tiz évvel a köztársaság kikiáltása után Ma­gyarországon még mindig a sza­badság megvédése és kiteijeszté- se a cél. Néhány hónappal az új évezred előtt még mindig termé­szetesnek tűnik a hatalmi arro­gancia, a szegénység és az elma­radottság. Csökken a lakosság megtakarítása Az idén a gazdasági növekedés körülbelül 3,6 százalék lesz, ami nemzetközi összehasonlításban igen jó eredmény - derül ki a GKI Gazdaságkutató Rt. és az ABN-Amro Bank együttműködése alap­ján készült prognózisból. Az elemzés szerint az idén korszerűsödik a termelés, kissé nő a foglalkoztatottság és emelkedik a jövedelmek reálértéke. Ugyanakkor romlik a gazdaság egyensúlya, az infláció mérséklődése megtorpan, s csökkennek a lakossági pénzmegtaka­rítások. A GKI szerint 1999-ben az ipa­ri termelés a tavalyi 12,5 száza­lékkal szemben 7 százalékkal nő. A külkereskedelmi mérleg hiánya 3,2 milliárd dollár lesz, a folyó fizetési mérleg deficitje pedig eléri a 2,8 milliárd dol­lárt. Az éves fogyasztói árindex 10 százalék körül alakul, a re­gisztrált munkanélküliek száma pedig 390 ezer lesz december végén. Az elemzés szerint az ipar fejlődésének változatlanul a ki­vitel a húzóereje: az export vo­lumene az év első nyolc hónap­jában 20 százalékkal, augusz­tusban 30 százalékkal volt ma­gasabb, mint egy évvel koráb­ban. A gépipari ágazatok az el­ső nyolc hónapban 32 százalék­kal növelték kibocsátásukat, ezen belül az export 40 száza­lékkal nőtt a múlt év azonos időszakához képest. Jelentősen nőtt a textilipar, visszaesett vi­szont a vegyipar termelése. A mezőgazdaság teljesítménye a második félévben számos őszi betakarításé növény jó termésé­nek hatására kedvezőbb lesz, mint az első félévben, de az év egészében így is elmarad a tava­lyitól. A GKI szerint a fizetési mérleg deficitje elsősorban at­tól függ, hogy a külföldi beruhá­zók az itt megtermelt profitjuk mekkora hányadát viszik ki az országból. Augusztus végén az ország nettó adósságállománya 11,5 milliárd dollár volt, ami az év végéig növekedni fog. A nemzetközi tartalékok állomá­nya biztonságos szintű: 9,8 mil­liárd dollár. Az államháztartás hiánya szeptember végére meg­haladta az egész évre előirány­zott összeget. A következő hó­napokban a deficit tovább nő, de az eddiginél szerényebb ütemben. Fontos határidők nebulóknak Jövőre 115 ezer nyolcadikos diák folytatja tanulmányait különböző középfokú intézményekben. A felvételi eljárás során több olyan határidő is szerepel, amelyről nem tanácsos megfeledkezni. 1999. december 15. Ez az első határidő, amelyet a tanulóknak, illetve szüleiknek nem szabad el­felejteniük. Eddig az időpontig kell jelentkeznie az írásbeli vizs­gára annak a diáknak, aki olyan hat-, vagy nyolc évfolyamos gim­náziumba szeretne menni, ame­lyik megkívánja az előzetes írás­beli vizsgán való részvételt. 2000. február 9. Ezen a na­pon délután kettő órakor tartják a hat és nyolc évfolyamos gimná­ziumok az írásbeli felvételit. Or­szágosan körülbelül 20 intéz­mény kapja majd meg az ide vo­natkozó engedélyt. 2000. február 17-én azok a tanulók írhatnak felvételit, akik az előzőn igazolt okok mi­att nem tudtak részt venni. Mindenki csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. 2000. február 26-ig az írásbelit tartó iskolák közzéteszik a vizs­ga eredményét, erről a tanulók igazolólapot kapnak. 2000. március 1-jéig továbbít­ják az általános iskolák a to­vábbtanulni vágyók jelentkezési lapjait a középiskolákba. Egy­szerre három középiskolát jelöl­hetnek meg. Egy negyedik űrla­pon kell rangsorolni a választott iskolákat és tagozatokat. Utólag nem lehet megváltoztatni sem a jelentkezési lapot, sem a sorren­det jelölő adatlapot. 2000. március 1-20. között szervezik a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumok a szóbeli vizsgát. 2000. április 20. A tanuló leg­később eddig az időpontig kap értesítést arról, hogy felvették-e az általa választott középiskolák valamelyikébe. Négy intézménytípusban engedélyezi a jogszabály, hogy az általános felvételi eljárás rendjétől eltérjenek. Ezek a nemzeti, etnikai kisebbségi ok­tatásban részt vevő, a két taní­tási nyelvű és a művészeti szakmai vizsgára felkészítő in­tézmények, ahol 2000. február 7-19. között, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek által fenntartott iskolákban 2000. január 10-28. között tartható felvételi vizsga. (horváth) Ösztöndíj. Idén negyedszer ítélték oda a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, amelyet minden évben 500 kiemelkedő oktatónak, kutatónak ítél oda a kuratórium. A támogatás célja, hogy a szakemberek alkotóerejüket a felsőoktatásban végzett oktatói, kutatói teljesítmény fenntartására és fokozására fordíthassák. Képünkön az idei ösztöndíjasok csoportja. fotó: feb/körmendi imre Hírcsatorna Vagyonkezelés. Az állami tulaj­donú védett természeti területek vagyonkezelésének rendezetteb­bé tételére koncepciót fogadott el a Környezetvédelmi Minisztéri­um vezetői értekezlete a napok­ban - mondta Madarász László, a tárca főtanácsadója a hét végén. A minisztérium kezdeményezi a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (KVI), hogy meghatározott felté­telekkel egészítse ki a nemzeti park-igazgatóságokkal kötött va­gyonkezelési szerződéseket. En­nek alapján érvényesíthetők, szá- monkérhetők lesznek ezek az el­várások valamennyi nemzeti park vezetésénél. Családpolitika. A család társa­dalmi becsületét helyre kell állíta­ni, hogy az betölthesse szerepét - mondta a szociális és családügyi miniszter a Pacem in Utero Egye­sület (Békét az anyaméhben) életvédő konferenciáján szomba­ton Budapesten. Harrach Péter közölte, hogy a közelmúltban el­készült nemzeti családpolitikai koncepció célja a családok hely­zetének javítása. Együttműködés. A Magyar De­mokrata Fórum és a Magyar De­mokrata Néppárt egyetért abban, hogy el kell kezdeni az együttmű­ködés konkrét formáinak kidolgo­zását - mondta Pusztai Erzsébet, az MDNP elnöke szombati buda­pesti sajtótájékoztatóján, pártja választmányának ülését követő­en. Megemlékezés. Miközben ezek­ben a napokban is sokat beszé­lünk a XX. századi magyar törté­nelem két kiemelkedő eseményé­ről, 1956-ról és a tíz évvel ezelőtti rendszerváltásról, az 1918-as őszi­rózsás forradalomról alig volt megemlékezés az elmúlt 80 év­ben - jelentette ki Litván György történész szombaton, az SZDSZ által szervezett évfordulós meg­emlékezésen. Fizetőképes kereslet. Az arab országok piacain van fizetőképes kereslet a magyar áruk, szolgálta­tások iránt, jó értékesítési esélyük van a magyar cégeknek - mondta Miklóssy Ferenc, a Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke vasárnap abból az alkalomból, hogy nemrég ala­kult meg az MKIK arab-magyar tagozata. Hazatérő kép. A jövő hét köze­pétől a Szépművészeti Múzeum földszintjén külön állványon állít­ják ki Giorgio Vasari Kánai mennyegző című festményét, amelyet a kanadai állam most adott vissza Magyarországnak - nyilatkozta Mojzer Miklós, a mú­zeum főigazgatója vasárnap. A kép visszaadását a kanadai láto­gatáson tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Mont- reálban jelentette be hivatalosan. Harangszó a halottaknak Vasárnap a reformáció emlék­napja alkalmából a reformá­tus, az evangélikus és a baptis­ta egyház tartott ökumenikus istentiszteletet a debreceni Re­formátus Nagytemplomban. A „kálvinista Rómában” így emlékeztek meg 1517. október 31-érői, amikor Luther Márton a wittenbergi vár kapujára ki­tűzte teológiai vitatételeit, ami a reformáció kezdetét jelentet­te. „A reformáció nem vissza­húzódás egy szűk világba, ha­nem elindulás, amivel át lehet hatni az élet minden területét” - mondta Bölcskei Gusztáv, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Vasárnap dél­után a Református Nagytemp­lom harangja is megszólalt a Don melletti csaták hősi ha­lottainak emlékére. Beszélgetőpartnerünk: Moór Marianna színművésznő Csendesek a névnapok Névnapot ünnepelni mindenszentek napján? Sajnos a Mariannák­nak nem adatik meg a november 1-jei felhőtlen vidámság, hiszen ők maguk is inkább a gyertyagyújtásra készülődnek - elhunyt sze­retteikre emlékezve. Moór Marianna, a Nemzeti Színház művésznője hasonló okokból a februári születésnap­ját ünnepli szívesebben. A név­napi köszöntés csendesen, szűk családi körben zajlik. Férje, Pest megye főállatorvosa és fia, Sára Balázs operatőr is köszön­ti őt.- A mindenszentek napja mi­att, amolyan hallgatólagos meg­egyezés alapján, soha nincs nagy családi „mulatság” nálunk. Ilyen­kor már a másnapra, a halottak napjára gondolunk. Én magam ritkábban megyek ki a temetőbe. Többnyire itthon gyújtok mé­csest az elhunyt családtagokem- lékére.- Ajándékot azért bizonyára kap...- Nem vágyom nagyobb dol­gokra. Boldog vagyok, ha meg­lepnek egy szép könyvvel. Igaz, a mai könyvárak mellett már az sem csekélység.- Ön kortalan jelenség a szí­nésznők között. Időről időre képes megújulni, jobbnál jobb frizurákra váltani.- Ezek nem tudatos „fogások”. Egyszerűen szeretem, ha körülöt­tem rendben van minden. Odafi­gyelek a ruháim kiválasztására és a frizurám rendezettségére, mint általában minden igényes nő.- Nemrég költöztek ki a nagyvá­rosból a nyugodt vidéki életbe...- Nagyon boldogok vagyunk itt. A kertes ház sok örömet okoz. Reggel még a szellőztetés is más, hiszen csodálatos panorá­ma vesz körül. Imádok kertész­kedni, s ilyenkor ősszel még az el­sárgult falevelek söprésében is örömömet lelem. Délutánonként pedig, ha ráérek, olvasgatok eb­ben a csodálatos csendben.- A televízióban mostanában ritkábban szerepel.- Színházon kívül a többi kol­légámat is ritkábban látni. Tévé­játékok alig készülnek. A külön­böző csatornák show-műsorai- ban pedig rendre ugyanazok az arcok tűnnek fel. (németh) Mostanában ritkán látni a tévében fotó: feb 4 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom