Új Dunántúli Napló, 1999. július (10. évfolyam, 178-208. szám)

1999-07-01 / 178. szám

Hitélet Régi fényében a belsőleg felújított szigetvári templom és éke, a két évszázados Dorffmeister- freskó. (11. oldal) Olvasószolgálat Finom falatok és borok utcája mindennap a sétatéri gasztronómiai bemutatókon. (13. oldal) Sport Alig van olyan sportfórum, amely még nem tárgyalta a PMFC-Kaposvár foci­meccs ügyét, végleges dön­tés még nincs. (16. oldal) Dunántúli Nanló Ara: 49 Ft. Előfizetve: 33 Ft. 1999. július 1., csütörtök KÖZÉLETI NAPILAP X. évfolyam, 178. szám VANETTE CARGO- minden igényt kielégít! Kedvező Summit finan­szírozás. SOUTH-CAR KFT. Pécs, Vadász u. 83. Tel.: 72/215-970 MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Bár az Öcalanra kimondott halálos ítélet nem volt meg­lepő, meggátolhatja Tö­rökország felvételét az Eu­rópai Unióba. 2. oldal A NATO-főtitkár levélben mondott köszönetét Ma­gyarországnak a NATO- csapás során tanúsított együttműködésért. 2. oldal Hazai Tükör A pénzügyminiszter ígérete szerint egyik társadalmi ré­tegnél sem nőnek jövőre az adóterhek. A kormány úgy ítélte meg, új adónemeket nem kell bevezetni, ezért csak finomabb változtatá­sokat kér. 3. oldal Baranyai Tükör Harkány mától város - bár Párizs még egy kicsit odébb van 4. oldal 9 V7 0865 *913043 99178 Nyári szünet az ítélkezésben, nincs megállás a közigazgatásban Vannak országok, ahol néhány órára nap mint nap megáll az élet, bezárnak a boltok, a hivatalok és aki teheti, édes semmit­tevéssel tölti a sziesztaidőt. A közigazgatási intézmények és a szolgáltatók nyitvatartási rendjét áttekintve egyértelműnek mondható, hogy nálunk még a nyári szabadságolások idején sincs megállás. A legtöbb helyen a megszokott időben - ha ke­vesebb is az ügyintéző - fogadják az ügyfeleket. csak néhány napig érvényes a személyi igazolványunk, a jo­gosítványunk vagy az útleve­lünk. Ezekben a hónapokban különösképp az utóbbi lehet igen sürgős. A pécsi önkormányzatnál egész nyáron, folyamatosan fo­gadják az ügyfeleket: lakcím- változást bejelenteni, útlevelet vagy bevonulási segélyt kérni július-augusztusban is a szo­kott módon és időben lehet. Az útlevél meghosszabbításának átfutási ideje azonban harminc nap és többnyire csalódni szok­tak azok, akik - bízva a szeren­csében - a külföldi utazás előtt két-három héttel nyújtják be a kérelmüket. A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalban ter­mészetesen továbbra is van le­hetőség az ötnapos, gyorsított eljárásra, de komoly indokokat várnak a kérvényezőktől. A fe- ledékenységet továbbra sem te­kintik annak. A csütörtöki napokat kivéve az ügyfélszolgálati időn belül a BARANYAI KORKÉP Ahogy a törvényhozás szünetel a nyári hónapokban, úgy egy hónap erejéig az ítélkezés is megáll. A közigazgatási szer­vek, a bankok és más szolgálta­tók azonban szinte kivétel nél­kül a normális évi menetrend szerint fogadják ügyfeleiket.-Július tizenkilencedike és augusztus huszonkettedike kö­zött a városi és a megyei bíró­ságokon mindenütt ítélkezési szünet lesz, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban nem lesznek tárgyalások. A soron kívüli ügyekben természetesen eljárunk, ügyeletes bíró tehát mindenütt lesz - tájékoztatta lapunkat a nyári munkarendről dr. Wirth Béla, a Baranya Me­gyei Bíróság elnöke. Az ügyfélfogadási idő ebben az időszakban délelőtt kilenc és tizenegy óra közé szorul a bíró­ságokon, a heti egyszeri úgyne­vezett panasznapok pedig el­maradnak.- Az ügyészség munkája szorosan kapcsolódik a bírósá­gokéhoz. Amíg ők szünetelnek, addig nekünk értelemszerűen nem kell biztosítanunk a vád­képviseletet, és ez némi köny- nyebbséget jelent. Az ügyfele­inket azonban ugyanúgy, bár­mikor fogadjuk az irodahá­zunkban - mondta dr. Tamás János (képünkön) megyei ve­zető ügyész. Bírósági szünet ide, ügyész­ségi pihenő oda, az bármikor kiderülhet hirtelen, hogy már rendőrségen működik a szemé­lyi igazolvány, a gépjármű ügy­intézés és az "engedély-ügyek­kel is folyamatosan foglalkoz­nak. A gazdák, iparosok, kézmű­vesek és vállalkozók bátran fordulhatnak az ügyeiket intéző kama­rákhoz, az irodák nem zárnak be egyetlen napra sem a nyár folya­mán. Ahogy a közigazgatásban, úgy az üzletben sincs pihenő: a bankok, pénzintézetek, és a kü­lönböző szolgáltatók szinte ki­vétel nélkül folyamatosan nyitva tartanak az elkövetkező két hónapban. A családi vállal­kozásban működő kisboltok aj- tajain azonban gyakran feltűn­het majd a szabadság miatt zárva felirat. A háziorvosok is pihennek hosszabb-rövidebb ideig - ter­mészetesen a megfelelő helyet­tesítésről gondoskodva. Az egészségügyi intézmények ak­tuális ügyeleti rendjét a Dunán­túli Napló olvasószolgálati ro­vatában nap mint nap közöljük. Schneider Gábor A vizsgákra készülve A Pécsi Orvostudományi Egyetemen és a Janus Pannonius Tu­dományegyetemen tanuló mintegy húszezer pécsi hallgató kö­zül - halasztás vagy bukás miatt - nem kevés készül szeptem­berre halasztott vizsgáira a nyáron. Nem biztos, hogy akkor jár­nak jól, ha a városban maradnak, hiszen az Egyetemi Könyvtár mától július kilencedikéig csökkentett nyitva tartási időben, 9 és 13 óra között látogatható, de kölcsönözni csak 10 és 12 kö­zött lehet. Július 10. és 31. között az intézményt teljesen bezár­ják, augusztusban pedig ismét a rövidített nyitva tartás lesz az érvényes. Szeptember 1. és 4. között 8-tól 16-ig, hatodikától pedig a hagyományos időben várja olvasóit a könyvtár. Megnyílt a 37. közgazdász vándorgyűlés Ütemesen haladunk az EU-ba PÉCS Tegnap megnyílt a század utolsó közgazdász vándor- gyűlése. A külügyminiszter szerint jó esélyünk van arra, hogy 2002-ben felvételt nyerjünk az Európai Uni­óba. Martonyi János (képünkön) külügyminiszter szerint a ma­gyar gazdaság tulajdonkép­pen már félig-meddig az Eu­rópai Unióhoz tartozik, hiszen exportunk körülbelül 75 szá­zaléka ebbe a térségbe irá­nyul. Ütemesen folynak a csatlakozást előkészítő tár­gyalások, s úgy tűnik, méltá­nyolják azt a magyar igényt, hogy bizonyos te­rületeken ké­séssel lépje­nek életbe az uniós szabá­lyok. Erre azért van szükség - magyarázta a mi­niszter -, mert néhány terme­lési ágazat olyan hátrányba kerülne az uniós vállalkozá­sokkal szemben, amely töme­ges csődhöz vezetne. (Részletek a 6. oldalon) Sokoldalú expo - huszadszor PÉCS Több mint 300 kiállító rész­vételével tegnap ünnepélyes keretek között megnyílt a hazai, ezen belül a baranyai gazdaság egészét bemutató Pécs Expo 20. Nemzetközi Vásár.-A rendezvény a helyi gaz­daság mozgatója, ezért min­den lehetőséget meg kell ra­gadni hatékony fejlesztése ér­dekében - emelte ki megnyitó beszédében dr. Szili Katalin országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke. A vásár több mint két tu­catnyi gazdasági ágazat, il­letve főbb tevékenységi kört felölelve mutatja be azok leg­újabb termékeit, technológiai újdonságait. A vásár gazdag szakmai és közönségprogra­mokkal várja látogatóit. (Részletek a 6. oldalon) Véget ért a horvát blokád ZÁGRÁB iciemciic a uuza icivasaiiasi árát, és ígéretet tett a tartozá­sok kifizetésére. A gazdák vállalták, hogy a tegnap esti megállapodástól számítva legkésőbb 8 órán be­lül mindenütt felszámolják a mezőgazdasági gépekből állí­tott útakadályokat. A HSS ígérete szerint mára az összes horvát út és határátkelő járha­tóvá válik. MTI Horvátországban tegnap este véget ért a gazdák tiltakozó akciója, miután az útblokádo- kat szervező Horvát Paraszt­szövetség (HSS) vezetője megállapodást írt alá a mező- gazdasági miniszterrel. A kormány elfogadta a gazdák követeléseinek jó részét, így ropog & robog BÓKA RÓBERT KOMMENTÁRJA 1.000.000Ft úliusi előfizetőink között egy Suzuki robogót, augusztusi és szeptemberi előfizetőink között száz-százezer forintot sor­solunk ki, ha részt vesznek játékunkban. Azok pedig, akik mindhárom hónapban meg­rendelik a lapot, és játszanak is, szeptember­ben a háromszor százezer forintot, vagy a fél­millió forintos fődijat is megnyerhetik! Suzuki robogó A ' M . m. . m » || i-Z -í­A4 rvazivwii mttiit ruvfit a06SO-200-089-es ingyené* zöld számot! HaÖmsszsretnétudní,hogyanropogasoktízexres,éshogyroboga if-i fizessen elő, és válaszoljon mfrifftít hőnafthon egy* szer a Dunántúli Naplóban hétfőn, pénteken és vasárnap megjelenő A miénk. Dunántúli Napló Mit örököljünk ? Egy idős asszony a buszon pa­naszkodott a társának: „Tudja, a régi időkben még a tél igazi tél volt, a nyár igazi nyár. Dio­xin? Urán? A tudósok eddig többet ártottak az emberiség­nek, mint használtak.” Ak­kor se törjünk pálcát az asszony szavai fölött, ha az átlagéletkor számos or­szágban növekszik, és ez részint az orvostudomány­nak, számos ártalom kiikta­tásának is köszönhető. Ak­kor sem, ha megfáradt szívün­ket is kicserélik ma már - szinte csak egy jó donoron (amely lassacskán lehet akár a disznó (!) is) és a pénzünkön múlik. És az újkori horror szerint kéré­sünkre titokban vadonatújjá klónoznak bennünket pusztulá­sunk előtt. De félelemkeltő ta­lálgatni a konzerváló szerek, savas esők, az alfa-sugárzás nyomában járó béta, az izotóp hol jótékony, hol káros hatását A tudományok közt alig van szintetizáló, létünkre is felelő párbeszéd is. Az idősek számára a par­lagfű-szindróma is talányos, mert ez az allergia a modern. ember betegsége, amely helyes légzéssel mérsékelhető. És so­rolhatnánk hosszan, hol, ho­gyan rontottuk meg a termé­szettel való, eredendő vérszö­vetségünket. Faust doktor, miután arany­nál drágább királyi mérgekkel megváltani hitte a természetet, mára önmagát kezdi elveszteni. És noha büszkélkedhetünk tudósainkkal, azzal a fi­gyelmeztető ténnyel már nem, hogy döntő többségük nem itthon lett tudományá­nak prófétája, és hogy a tu­dományok közt alig van szintetizáló és a létünkre is felelő párbeszéd, s ami zajlik, az jobbára csak a tudomány és a piac párbeszéde. Ezért marad a kérdés, hogy a ma véget érő tu­dóstalálkozó Budapesten meny­nyivel ad majd többet udvarias főhajtásnál? (*" 3. oldal), >■ • • J AA • A A Mai időjárás: Sok napsütés, néhol zápor 16, 26 C Vízhőmérsékletek: Háromnapos előrejelzés: Péntek Szombat Vasárnap iS' ■ ■ IS Napos, Napos, Napos, felhős felhős felhős , 18, 29 “C 20, 29 °C 20, 30 °C 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom