Új Dunántúli Napló, 1999. március (10. évfolyam, 59-89. szám)

1999-03-23 / 81. szám

4 Dünántúli napló Baranyai Tükör 1999. március 23., kedd Hírcsatorna A Pécsre tartó vonatok nem késtek amiatt, hogy március 22-én a balatonbog- lári állomás bejáratánál a sí­nen hagyott csavarozó kis­géppel ütközött a Dráva IC. A mozdony maga alá gyűrte a kézi munkaeszközt, de nem siklott ki, és személyi sérülés sem történt. A sze­relvény tíz perc után foly­tathatta az útj át. (cs) Mindszentgodisai kez­deményezésre tíz község együtt alakít ki szennyvíz­csatorna-hálózatot és közös tisztítóművet. A társulás már megalakult, az még nem dőlt el, hogy hol épül fel a szennyvíztelep. A múlt héten az ügy sikeréért lob­bizó baranyai küldöttség járt a parlament környezetvé­delmi bizottságánál. (cs) Pécsi honvédek is segí­tenek a tiszai áradásnál, Szolnokon. A Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár 140 katonája péntek óta fel­váltva - éjjel-nappal - dol­gozik a gátakon. (cs) Jénai és mainzi diákok az informatikával ismer­kednek a pécsi 500. sz. Angster József és az 508. sz. Kertvárosi Szakképző Isko­lában. A tíz németországi szakmunkástanuló egyhetes tanulmányútja március 25- én zárul. (cs) Vízállások, vízhőfokok. Mohács 622 cm, apadó, 6,4 fok, Őrtilos -10 cm, áradó, 6,4 fok, Barcs -33 cm, apadó, 6,8 fok, Drávasza- bolcs 88 cm, apadó, 7,0 fok. Lottónyeremények 11. hét Ötös lottó Nyerőszámok: 10, 13, 28, 55, 72 Ötös nem volt Négyes 334 258 Ft Hármas 4 604 Ft Kettes 321 Ft Hatos lottó Nyerőszámok: 10, 13, 29, 34, 35, 42 Pótszám: 41 Joker: 704147 Hatos nem volt 5+1 7 385 527 Ft Ötös 153 865 Ft Négyes 2 852 Ft Hármas 532 Ft Joker: nem volt A kormányszóvivő szerint nincs félreértés Megszüntetnék a kötelező tagságot Meglepetés és kisebbfajta értetlenség övezte kamarai berkek­ben a kormányszóvivőnek azt a hétvégi tájékoztatását, amely szerint vizsgálni kell a kötelező tagság megszüntetésének jogi lehetőségét. Gazdasági szakemberek és képviselők is félreér­tésre gyanakszanak, mondván, az előterjesztésben nem volt szó ilyen drasztikus lépésről. A kormányszóvivő ezt cáfolta. PÉCS-BUDAPEST A felbolydulást kiváltó hír az volt, hogy a hétvégi ülése után a kormány felhívta az Igazság­ügyi Minisztériumot, hogy ápri­lis elejéig ta­lálja meg a kötelező gaz­dasági kama­rai tagság és tagdíjfizetés megszünteté­sének jogi le­hetőségét. A tárcának azt is figyelembe kell vennie, hogy a kamarák továbbra is képesek legyenek az államtól átvett fel­adatok ellátására. Míg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara még nem nyilat­kozott a kérdésben - hétvégi elnökségi ülésén alakítja ki ál­láspontját -, a Magyar Kézmű­ves Kamara képviselői szerint a kötelező tagság megszünteté­sével a közjogi státust húznák ki a gazdasági önkormányzat alól, ami nélkül lehetetlen az ál­lami feladatok ellátása.- A hír meglehetősen várat­lanul ért, hiszen az ügyben érin­tett szaktárcák előterjesztése szerint a közjogi kamarák meg­erősítését tervezte a kormány­zat a kötelező tagság megtartá­sával. Fel sem merült ez utóbbi megszüntetése, ugyanakkor szóba került a kötelező tagdíjfi­zetés bizonyos változtatása. Ezért azt is lehetségesnek tar­tom, hogy csak egy szakmai félreértésről van szó - nyilat­kozta lapunknak az ügyben Higi Gyula (első képünkön), a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az elnök szerint a kötelező tagság megszüntetése komoly forráskieséshez vezethet a ka­maráknál. Ez nemcsak az állam által átruházott közjogi felada­tok elvégzését veszélyeztetné - nem lesz pénz rájuk -, de ko­moly gátat jelentene a gazdasági önkormányzatok gazdaságfej­lesztő munkájában is. Ahogy Baranyában, úgy több más me­gyében is a kamarák teremtik elő a hazai és nemzetközi pályá­zati alapok megcélzásához a szükséges saját forrást. Hiányá­ban ismételten a vidéki régiók kerülhetnek hátrányba. Mit tesznek a vállalkozókért? A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint a gazdasági önkormányzat jelenleg már mintegy 100 féle szolgáltatással segíti tagjait. Az ügyfélszolgálatot felkereső gazdálkodók száma naponta 150 és 200 között alakul, a lehető­ségek túlnyomó többségével (75-80 százalék) a kis- és közép- vállalkozók élnek. A legnépszerűbb szolgáltatás az adó- és tb- tanácsadás, a kisvállalkozói támogatási, a beszállítói progra­mok, a különböző területekre szóló kamarai pályázatok, de na­gyon sokan igénylik a testület, illetve a szakapparátus segítsé­gét egyedi problémáik megoldásában is. Higi Gyula még egy érdekes vonulatra hívta fel a figyelmet az ügy kapcsán. Még Antall Jó­zsef miniszterelnöksége idején az MDF-kormány készítette elő a kötelező kamarai tagságról szóló törvény tervezetét, amit már a szocialista többségű or­szággyűlés szentesített ellen- szavazat nélkül. A sors fintora, hogy most az MDF által jegy­zett igazságügyi tárca kapta feladatul a kötelező tagság megszüntetésének vizsgálatát. .- A Fidesz- frakció túl­nyomó több­ségének ál­láspontja sze­rint a közfel­adatokat el­látó kamara továbbra is csak kötelező tagság mellett működhet - kö­zölte véleményét Bánki Erik (második képünkön) baranyai országgyűlési képviselő. - Ám felmerült, hogy az induló, il­letve bizonyos árbevétel alatt működő vállalkozások esetében a kötelező regisztrációt köve­tően eltekintsenek a tagdíjfize­téstől. Tudomásom szerint az egyéni képviselői indítvány kapcsán megkezdődött vizsgá­lat egyik lépéséről van szó, nincs éles fordulat a kamarák és a kötelező tagság ügyében. Késő este sikerült telefonon beszélni Borókai Gábor kor­mányszóvivővel, aki közölte, hogy nincs szó félreértésről. Elmondta: miként az ország- gyűlésen, úgy a kabineten belül sem teljes az egyetértés, az ügyben még viták várhatók. A kormány nem akaija vissza­vonni a kamaráknak kiadott közjogi feladatokat, ennek fi­gyelembevételével adta felada­tul az igazságügyi tárcának, hogy vizsgálja meg, milyen jogi lehetőség van a kötelező tagság föloldására. Kaszás E. Hallgatók a pódiumon Mintegy százötven hallgató képviseli majd a jövő színházát, akik a március 29-én megnyíló első országos egyetemi és főis­kolai színjátszófesztivál résztvevői lesznek. PÉCS A rendszerváltás után az egye­temi színpadi találkozók eset­legessé váltak - tudom meg Mikuli Jánostól, a Janus Egye­temi Színház vezetőjétől (ké­pünkön). A vendéglátó pécsiek alternatív színházak találkozó­jaként szeretnék újjáéleszteni a hagyományt, amelyhez félmil­liót nyertek a Nemzeti Kulturá­lis Alaptól, és ennyivel támo­gatja őket a Janus Pannonius Tudományegyetem is, hogy a Debrecenből, Szegedről, Veszprémből és legnépesebben Budapestről érkezők négy na­pon át lehessenek Pécs vendé­gei. Az eseményre egyetemi műhelyekből kinőtt neves mű­vészeket, rendezőket is várnak. A fesztivál a Bóbita Báb­színházban Spiró György Kvar­tettjével március 29-én 15 óra­kor veszi kezdetét a Színművé­szeti Főiskola hallgatóinak elő­adásában, majd a Szkéné lép fel a Pécsi Nemzeti Színház stú­diószínházában. Március 30-án a pécsiek Parti Nagy Lajos Ibusár- jára várják az érdeklődőket a Janus szín­padán. Már­cius 30-án és 31-én a 60- 70-es évek hőskorszakát felidéző és a mai színjátszásról szóló konferencia szerepel a programban. A talál­kozó április 1-jén a Pécsi Kul­turális Központban zárul. B. R. Parkosítás megyeszerte - Az enyhe idő lehetővé tette, hogy lassan a parkokban, sétányokon is megjelenje­nek az első virágok. Az árvácska mellett a közeljövőben a nárcisz és tulipán virágzása is várható. fotó: m. a. Fűben-fában rendőrség PÉCS A rendőrség vállalja, hogy közbiztonsági és vízirendé­szeti akciókkal, összehan­golt ellenőrzésekkel elő­mozdítja a horgászati sza­bályok betartását és segíti a halőrök munkáját. Tegnap délután együttműkö­dési megállapodást írt alá a Baranya Megyei Rendőr-fő­kapitányság, a megyei va­dászkamara, a Horgászegye­sületek Baranya Megyei Szö­vetsége és a baranyai földmű­velésügyi hivatal. A megálla­podásokban azokat az elveket rögzítették, amelyek a jövő­ben meghatározzák majd a szervezetek hagyományos, ezidáig is aktív közös munká­ját. A vadászok vállalják, hogy ingyenes vadászati, vadgaz­dálkodási szakértői munkát végeznek a rendőrségnek és az eredményesség mértéké­ben évente pénzadománnyal segítik a főkapitányságot. A horgászegyesületek többek között a halőrök helyismere­tét ajánlották fel és a horgá­szattal kapcsolatos szakmai ismeretek átadását vállalták. A rendőrség a megállapo­dásban foglaltak szerint a jö­vőben jobban utánajár majd az ellenőrzött kocsikban talált halak, vadak eredetének és külön ellenőrző akciókat is szervez az orvvadászat, orv­horgászat és orvhalászat visz- szaszorítására. S. G. Kortársak a drogosokért KOMLÓ A diákok saját lelkesedé­süktől hajtva vesznek részt a drogmegelőzést is segítő Kortárs programban. A módszert bővíteni akarják, és bevonják az általános is­kolásokat is. Az AIDS- és a drogmegelő­zés mellett a dohányzás elleni ismeretterjesztést is végzik a Kortárs program komlói akti­vistái. Mostantól kísérletkép­pen a városban először, az ál­talános iskolásokat is bevon­ják az előadók képzésébe. A program lényege, hogy minden veszélyeztetett kor­osztálynak az erre kiképzett saját korú társa tartja az ÄIDS és a drogfogyasztás megelő­zését segítő előadást - tudtuk meg Oppé Lászlótól, az ÁNTSZ Baranya Megyei In­tézet Egészségvédelmi Osztá­lyának vezetőjétől. Azt hasz­nálják ki, hogy a fiatalok könnyebben elfogadják a kor­társaiktól az intő szavakat, mint a felnőttektől. Elsősorban a második és harmadik osztályos középis­kolásokat képezik ki előadó­nak. A tevékenységi területük nemcsak a középiskolákra korlátozódik, gyakran hívják őket az általános iskolák osz­tályfőnöki óráira. A tanárok visszajelzése szerint a jó színvonalú és közvetlen hangvételű tájékoztatót a gye­rekek örömmel fogadják. Te­vékenységüket ingyen vég­zik, csak az útiköltségüket kell megtéríteni. Németh L. PORTRÉ A legtöbb idejét a szőlőműveléssel tölti Tizennégy évesen lépett be a Kisgazdapártba, 1942-ben az Éb­redő Magyar Ifjúság egyik létrehozója volt. Mint mondja, a kisgazda eszmét, melyet még Nagy Ferenccel, Bajcsy-Zsi- linszky Endrével vallott együtt, haláláig megtartja. Nyugdíjas­napjai főként a szőlőben telnek.-Beszélgetésünkre a birtokról érkezett. Túl azon, hogy egyik legkedvesebb hobbija a sző­lészkedés, borászkodás, melyek azok a dolgok, amik kitöltik a napjait?- A szőlő mellett az olvasás, a napi sajtó figyelemmel kísé­rése. Az utóbbi időben felgyor­sult világgal lépést kell tartani.- Milyen sikereket ért el mos­tanában borversenyen?- Az utóbbi időben nem in­dultam versenyen. Nem di­csekvésképpen mondom, de nem tudnám már hova elhe­lyezni az okleveleket. Őszinte örömet ma . ke knek, most amolyan „vincel­lér” vagyok. Ezt jólesik csi­nálni.- Említette, hogy a szőlész­kedés mellett sokat olvas. Mi­lyen témájú könyveket forgat?- Mostanában elsősorban a közgazdasági témájú könyve­- Manapság is hódolok en­nek, bár egyre kisebb a vadál­lomány. Elszaporodtak az orv­vadászok. Alaposan megválto­zott a vadak viselkedése, sok­kal óvatosabbak lettek. Tavaly egy 60 kilós vaddisznót lőttem. Külön öröm, hogy nem lesről, a barátok elismerése okoz, amelyet * egy-egy ízlelés után ka­pok, amikor összejövünk a pincében. Főként a tramini és vegyes fehérboraimat dicsérik. A szőlőt még a parlamentbe kerüléskor átadtam a gyere­Nagy Ferenc József politikus, mezőgazdász 1923. április 22-én született Kisharsányban. 1937 óta a Független Kisgazdapárt tagja. A rendszerváltás idején előbb a párt alelnöke, majd 1990-91 között elnöke. Az Antall-kormányban előbb földművelésügyi, majd tárcanélküli miniszter. Nős, 3 gyermeke van. Jelenleg nyugdíjas. hanem be­cserkészve ejtettem el. Ez az ősi módszer ugyan „ ,ma­cerásabb” sokat kell két olvasom, a minap fejeztem be egy, a tőkés rendszer elem­zésével foglalkozó művet.-A szőlő mellett az ön másik nagy kedvtelése a vadászat. Nagy érte menni, de megérte, élmény volt.- Mint volt miniszter, lobbi­zik-e manapság azért, hogy szülőfaluja előrébb lépjen?- Konkrétan nem, de ha megkérnek, mint lokálpatrióta segítek a meglévő kapcsolat- rendszeremen keresztül.- Ön a református egyház megyei gondnoka is.- És zsinati tag is vagyok. Épp e hét végén indulunk Er­délybe, Gyulakutajra, a falu képviselőivel az ottani testvér­gyülekezethez. Kótány J. Lejárt a határidő PÉCS, APEH Tegnap éjfélkor lejárt az 1998. év személyi jövedelemadó be­vallásának, illetve a hozzá kap­csolódó befizetéseknek a határ­ideje. Ennek megfelelően ko­moly ügyféldömping volt az APÉH Baranya Megyei Igazga­tóságán, illetve a postahivata­lokban is. Lapunk kérdésére a hivatal illetékesei úgy válaszol­tak, hogy a késlekedők a kipos­tázott bevallási íveken teljesít­hetik elmaradásukat. Magán- személyeknél az adóhatóság egy-két nap csúszás miatt nem szab ki bírságot. Az adózók azonban számolhatnak arra, hogy a március 22. után teljesí­tett kötelezettségekre kése­delmi kamatot számol fel az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. K. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom