Új Dunántúli Napló, 1999. január (10. évfolyam, 1-30. szám)

1999-01-29 / 28. szám

1999. január 29., péntek Baranyai Tükör Dhnántúli Napló 5 Elhunyt Ragoncsa János Szomorúak vagyunk. 75 éves korában eltávozott közülünk egykori munkatársunk, barátunk, aki hosszú éveken keresztül közismert tagja volt Baranya megye újságíró társadalmának. A munkások, a bányászok közül emelkedett ki, hogy tollat véve kezébe segítse és figyelemmel kísérje azok életének alakulását, akikkel együtt dolgozott, egyformán gondolkodott, hasonlóan képzelte el sorsuk, jövőjük alakulását. Újságíró tevékenysége mindvégig régiónk sajtóéletéhez kö­tötte őt. Toliforgatóként alapos ismereteket szerzett, s nem könnyű években lett a Dunántúli Napló felelős vezetője. Az 1956-os forradalom történései nehéz döntések meghoza­talára kényszerítették, de a bányászok körében szerzett tapasz­talatai arra késztették, hogy megértse, elfogadja, támogassa azokat a törekvéseket, melyeket a dolgozók saját életük, társa­dalmunk, hazánk jobbítása érdekében magukévá tettek. Válla­lását hibájául rótták fel, elmozdították a lap éléről - de nem tud­ták eltávolítani a szakmától, melyet annyira szeretett. Lapunk szerkesztőjeként türelmesen, igényesen javítgatta az eléje kerülő kéziratokat, s szót értett a nyomdász kollégákkal is. Évek óta tartó betegsége megakadályozta abban, hogy mosta­nában közénk jöjjön, de akik együtt dolgoztak vele és ismerték, sokáig szeretettel emlékeznek majd rá. Ragoncsa Jánost a Dunántúli Napló szerkesztősége és kia­dója saját halottjának tekinti. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gáz az intézményekben KOMLÓ Az önkormányzat tegnapi ülésén a testület döntött arról, hogy a hálózatba eddig be nem kötött intézmények idén áttérnek a gázfűtésre. A város a Központi Kör­nyezetvédelmi Alap pályáza­tán közel 31 millió forintot nyert. Az önkormányzat már 19 milliót költött intézményei gázhálózatra kötésére. A fele­fele arányban vissza nem térí­tendő, illetve kamatmentesen visszatérítendő támogatásból 11 intézmény - óvodák, szo­ciális otthonok, klubkönyvtá­rak - fűtését oldják meg. A KKA a támogatást csak akkor biztosítja, ha az önkor­mányzat és a Komló-Hő Kft., társberuházóként végzi el a munkát. Ezért a testület hoz­zájárult, hogy a 31 milliór’a a hőszolgáltató kössön támoga­tási szerződést. A kivitelezési munkák határideje az őszi fű­tési szezon kezdete. D. G. Visszaszorított költségvetés SZENTLŐRINC Az önkormányzat idei költ­ségvetése volt a tegnapi testü­leti ülés leghangsúlyosabb témája. Az előzetesen meg­tárgyalt koncepció még mint­egy százmilliós forráshiányt tartalmazott, amit a bizottsági előkészítés idején felére sike­rült zsugorítani. Hosszadalmas vita és kompromisszumok sora után a képviselők elfogadták az összességében 567 milliós költségvetést. Hitelfelvételre és ingatlaneladásra egyelőre nem kerülhet sor, vélekedett Mátis' István polgármester. A negyedév végéig végrehajtják az önkormányzati intézmé­nyek átvilágítását, hogy felde­rítsék az esetleg rejtőző taka­rékossági lehetőségeket. Egy­előre csak az igényelt forrá­sok csupán 90 százalékának kiosztását irányozták elő, a maradékról a yizsgálat után döntenek. Gy. Z. Tervek az idei évre PÉCSVÁRAD A képviselő-testület a tegnapi ülésén - egyebek mellett - meghatározta az idei esztendő munkatervét, kijelölve az adott időszak legfontosabb feladatait. Idén már megkezdődik a felkészülés a jubileumi, 2000- es évre, mely egyben a pécs- váradi apátság alapításának évfordulója is. Az idei testü­leti üléseken már foglalkozni kívánnak a képviselők az ün­nepségsorozat megfelelő megszervezésével, hiszen úgy vélik, a városnak jelentős sze­repet kell vállalnia a megyei megemlékezések sorozatából. Éppen ezért nem lehet elég korán elkezdeni a program­szervezést. Emellett az idei évre vár az aktuális településfejlesztési koncepció kialakítása is. Vár­hatóan a márciusi testületi ülésen kerül napirendre az 1999-es költségvetés elfoga­dása. Az önkormányzati ülésen tegnap még kisebb földterüle­tek eladásáról és szociális ügyekről, fellebbezésről esett szó. Ny. Sz. Kórházat vizsgál a Művek SZIGETVÁR A képviselők a tegnapi ülésen egyperces néma felállással emlékeztek az ausztriai busz­baleset magyar áldozataira. Utána három napirendi pont is a kórházzal foglalkozott. A Városi Kórház tavalyi 154 millió forintnyi 30 napon túl ki nem fizetett tartozása veszélyeztetheti a fenntartó város amúgy is kritikus hely­zetű költségvetését. A kórház életben tartására és talpra állí­tására több tanácsadó cég is pályázott, és a Művek elneve­zésű tanácsadó kft. lett az ön- kormányzati biztos. A megbí­zási szerződés aláírása előtt Perényi László, a cég igazga­tója a feladat végrehajtásához józan mértéktartást és bizal­mat kért a testülettől. Egy különbizottsági jelentés firtatta: a kórház tavaly havonta és pontosan tájékoztatta-e az önkormányzatot a tartozásai­ról. Felmerült a személyi fele­lősség megállapítása is, de a testület a polgármester távollé­tében úgy döntött: február 11 - én rendkívüli testületi ülésen újra megvitatják ezt a témát és döntést is hoznak. B. M. L. A Matáv szerint a lehető legbiztonságosabb a rendszer Feketepiacon árult titkos számok Nyilvánosságra került a Matáv teljes előfizetői névsora. A tit­kos számokat is tartalmazó CD kapható a feketepiacon, de az anyag pár hete az internetre is felkerült. A cég szerint az ada­tokat még ’97-ben lopták ki a rendszerből, akkor, amikor a tu­dakozó szisztémája megváltozott. A Matáv állítja, rendszerük a létező legbiztonságosabb, arra azonban semmilyen garancia sincs, hogy egy számítógépes kalóz nem tudja feltörni. előfizetőnek titkos a száma, azt Nagy Bálint nem kívánta el­árulni, így azt sem lehet tudni, hogy az összes titkos szám cse­réje mennyibe kerülne a cég­nek. A PR-igazgató gyorsan hozzátette, eddig alig akadt olyan ügyfelük, aki nyilvános­BUDAPEST-PÉCS Pár hete még az interneten is hozzáférhető volt az az adatbá­zis, amely a Matáv valamennyi előfizetőjének telefonszámát tartalmazza, azokét is, akiknek titkos a száma. Egyelőre nem tudni, hogy egy számítógépes kalóz tréfájának lett áldozata több tízezer ember, vagy egy két évvel ezelőtti bűncselek­mény utóéletéről van sző. Dr. Nagy Bálint, a Matáv PR-igazgatója az utóbbi verziót tartja valószínűnek. 1997-ben ugyanis, amikor átálltak a gépi rendszerű tudakozóra, az összes adatot CD-re írták egy külső cégnél. Egy példányt azonban - máig tisztázatlan körülmények között - valaki kilopott és bő­szen másolni kezdett. A bűn- cselekményre teljesen véletle­nül derült fény. Győrben, egy másik ügy miatt elrendelt ház­kutatás során a rendőrök talál­tak rá egy másolt CD-re. Bár a Matáv belső vizsgálatot indí­tott, és a rendőrség is nyomoz, eredmény azóta sincs. A PR- igazgató mindamellett meg­nyugtatónak tartja, hogy nem belső szabálytalanság vagy technikai baki okozta a malőrt, hanem valaki szándékosan vitte ki az adatokat. Az utóbbi hetekben szerkesz­tőségünknél is többen jelezték, hogy az anyagot valaki felrakta Másolt CD-k: közkézen forognak illusztráció: laufer l az internetre. Vélhetően ez ugyanaz az állomány, mint amit ’97-ben loptak el, a Matávnál legalábbis nem tudnak arról, hogy bárki feltörte volna a rendszerüket. Nagy Bálint a le­hető legbiztonságosabbnak mi­nősítette számítógépes sziszté­májukat, azzal azonban ő is tisztában van, hogy egy tehet­séges számítógépes kalóz bár­mit és bármikor képes feltörni. Az biztos, hogy a mai napig feketepiacon kapható CD-má- solatok tartalma a két évvel ez­előtti állapotot tükrözi, azóta pedig több százezer szám meg­változott. Hogy jelenleg hány ságra került telefonszámának ingyenes cseréjét kérte volna, pedig erre a mai napig lehető­sége van. Igaz, ennek az is lehet az oka, hogy többségük még nem is értesült az adatvédelmi szempontból sem érdektelen problémáról. Jelenleg nem tudni, vajon hány példány forog közkézen az akár már ezer forintért is má­solható CD-ből. Az internetről azonban - vélhetően a számító- gépes szolgáltató ébersége mi­att - pár nappal ezelőtt eltűnt az állomány. Igaz, bármelyik pil­lanatban újra fel is bukkanhat. Gy. Z. - L. D. A város és adófizetői. A letelepedett multinacionális cégek, meghatározó gazdasági tár­saságok képviselőivel találkozott tegnap Pécs város vezetése. Mindkét fél szándéka, hogy szo­rosabbá fonják az együttműködést, egyeztessék a várossal kapcsolatos elképzeléseket, közös, hatékony megoldást keressenek a problémákra. fotó: laufer László Hírcsatorna Lakossági fórum a Békeparkban. A pécsi ön­kormányzat ma 14 órától a Békepark területén létesí­tendő áruház építésével, va­lamint a park további sorsá­val, átalakításával kapcso­latban felmerült kérdésekről a helyszínen lakossági fó­rumot tart. (dg) Nyílt nap a kézműves szakiskolában. A Bara­nya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pécsi, Hunyadi úti kézmű­ves szakiskolája ma 8-13 óra közötti nyílt napján a pá­lyaválasztás előtt álló érdek­lődők a faesztergálás, bőr- tárgykészftés, fazekasság és a kosárfonás szakmai fogá­saival ismerkedhetnek, (gy) Cserdi önkormányzata a közterület védelme miatt hegyközség alapítását kez­deményezte. A lakossági önkéntes őrjáratban eddig félszázan teljesítenek szol­gálatot. (cs) Engedély nélkül elhe­lyezett utcai reklámtáblákat fedeztek fel Pécsett a közte­rület-felügyelők, akik kér­ték a megbízó cégeket, hogy számolják fel a tiltott rek­lámfelületeket. (cs) Halálos balesetet re­konstruáltak Pécsett tegnap délután a 6-os útnak a Zsolnay-dombtól a 48-as térig terjedő szakaszán, és emiatt teljes szélességben útlezárás volt, a forgalmat pedig két órára elterelték. Pár hónapja a tér közelében egy férfi nem a kijelölt he­lyen szaladt át, és egy sze­mélyautó halálra gázolta. Egy időben két pécsi élelmiszerboltban Is el­emelték a bevétel egy részét tegnap a pénztárból - ki­játszva az eladók és a biz­tonsági őrök éberségét. A tolvajok gyorsan kereket ol­dottak. (cs) Forgalomkorlátozás. A pécsi központi temetőnél a külső sávot zárták le vízbe­kötés miatt. A pécs-kapos- vári úton, Mozsgónál, mivel a partoldal megindult, korlá­tozták a sebességet, míg Szigetvár és Mozsgó közt, mert az aszfaltfelület egye­netlen, szintén lassan halad­hatnak a járművek. (cs) Vízállások és hőfokok a Dunán és a Dráván. Mohács 276 cm, apadó, 3,2, őrtilos -102 cm, apadó, 3,0, Barcs -39 cm, áradó, 3,2, Drávasza- bolcs 47 cm, apadó, 2,3 fok. A titkolt fegyverekkel van a baj A rendőrség további feladatokat vállalt az orvvadászat vissza­szorítása és vadászati szabályok betartásának ellenőrzésére érdekében. A baranyai vadászkamara és a megye rendőrsége jóval megelőzte a két szervezet országos megállapodását. BARANYAI KÖRKÉP , __________________________I Egy közelmúltban született megállapodás írásban is rögzíti a rendőrség és a vadászkamara közötti együttműködés kereteit, amelyek a gyakorlatban eddig is léteztek már. A dokumentum szerint az intézkedő rendőrnek ezután minden esetben ellen­őriznie kell a kocsiban talált fegyver engedélyeit és a vadhús eredetéről szóló igazolást. Az eredményes munkát a vadász­kamara pénzadománnyal hono­rálja.-Az orv­vadászat lo­pás, ami lehet szabálysértés vagy bűncse­lekmény, és kapcsolódhat hozzá a lő­fegyverrel való vissza­élés bűntette is. Természetesen eddig is feladatunk volt ezek­nek a jogellenes cselekedetek­nek a felderítése és megelőzése - mondta dr. Dobra Tibor ezre­des (képünkön), a Baranya Me­gyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója. - Ba­ranyában már több évtizedre tekint vissza ez a gyakorlat. A vadászatok ellenőrzése ugyan­akkor pluszmunkát is jelent. Mivel az utcáról nem vonha­tunk el embereket, ezeket a fel­adatokat csak túlórában, plusz- juttatásért vállalhatják a mun­katársaink. A mostani meg­állapodás en­nek a kereteit rögzíti. A va­dászathoz kapcsolódó szabályok is­mertetésével az állományt már tavaly júniusban fel­készítettük ezekre a feladatokra - részle­tezte az ezredes. Baranyában évek óta nem követtek el engedélyezett lő­fegyverrel bűncselekményt. A baj mindig a titkolt fegyverek­kel van. Tavalyelőtt tizenhá­rom, tavaly tizenhat orvvadász- ügyet zártak le. S. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom