Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-01 / 269. szám

Világtükör 1998. október 1., csütörtöl Martonyi János az ENSZ szónoki emelvényén FOTÓ: FEB/REUTERS Magyarországra odafigyelnek Az Egyesült Államokba várják Orbán Viktort Nagy érdeklődést keltett az ENSZ-ben az új magyar külügy­miniszter bemutatkozó beszéde. Egyesült államokbeli útján Martonyi János tárgyalásokat folytatott a kormányfő küszö­bönálló washingtoni látogatásáról is.-A világszervezet közgyűlé­sén tartott fejtegetésemben aláhúztam, hogy a magyar kül­politika nyitott, s ennek jegyé­ben igyekszünk részt vállalni az egyetemes problémák meg­oldásából - mutatott rá hazaér­kezése után tartott tájékoztató­jában Martonyi János. A magyar diplomácia veze­tője szerint az elmúlt években érthetően nagy súlyt kaptak az eurointegrációs csatlakozással kapcsolatos feladatok, ám - minthogy mind a NATO-felvé- tel, mint az uniós tárgyalások „sínen” vannak — most már több energia marad arra, hogy szembenézzünk a globális ki­hívásokkal. Térségünk prob­lémái egyszersmind össze­függnek a földkerekség legége­tőbb gondjaival, köztük az em­beri jogok védelmével.- E téren még távolról sem mondhatjuk, hogy ideális vi­szonyok uralkodnak - mondta Martonyi, utalva a kisebbsé­gek, a nemzeti közösségek gondjaira. A külügyminiszter tájékoz­tatta Kofi Annan ENSZ-főtit- kárt a bősi vízi erőmű körüli magyar-szlovák vitáról, és ki­fejtette azt a véleményét is, mi­szerint Magyarország „alul­képviselt” a világszervezet szakosított intézményeiben. Je­lenleg mindössze kilenc honfi­társunkat foglalkoztatják. Washingtoni megbeszélé­sein Martonyi kiemelt figyel­met szentelt tárgyalópartnerei­vel Orbán Viktor jövő heti amerikai látogatásának, az eu­rópai gazdasági-politikai vál­ságövezeteknek és a magyar NATO-csatlakozás technikai részleteinek. Ha a védelmi szervezet utolsó tagállama, Görögország is jóváhagyja fel­vételünket, hazánk talán már januárban a NATO tagja lehet, tehát nem kell várnia az áprilisi jubileumi ülésig. Toronyi Attila Nemzetközi közvetítők a koszovói rendezés érdekében Milosevics ígér, Jovanovics cáfol A koszovói válság megoldásában közvetítő nemzetközi ösz- szekötő csoport tagállamainak nagykövetei a szerbiai tarto­mányban tett keddi látogatásukon nem látták jelét a szerb biztonsági erők előző nap bejelentett kivonásának - jelen­tette be Jack Zetkulic amerikai diplomata. Paddy Ashdown, a brit liberá­lis demokraták elnöke ígéretet kapott Szlobodon Milosevics jugoszláv elnöktől arra, hogy gyorsan véget vetnek az erő­szakcselekményeknek Koszo­vóban. Ashdown, aki kedd délután tárgyalt Belgrádban a jugoszláv elnökkel, vasárnap és hétfőn az albánok lakta dél­szerbiai tartományban járt. Belgrádi tárgyalásait a jugo­szláv elnökkel a vélemények nyílt cseréjeként jellemezte. Zivadin Jovanovics jugo­szláv külügyminiszter New Yorkban cáfolta azokat az al­bán jelentéseket, amelyek sze­rint a szerb biztonsági erők kedden is folytatták volna a koszovói albán szakadárok el­leni katonai akciókat.- Örömmel közölhetem önökkel, hogy hétfőre sikerült véget vetni a koszovói terro­ristaakcióknak, s a biztonsági erők megsemmisítették az összes fontos terroristaköz­pontot - mondta Jovanovics kedd esti New York-i sajtótá­jékoztatóján. A politikus hoz­zátette: Koszovóban, Szerbia albán többségű tartományában nincsenek harcok.- A különleges erőket visz- sza fogjuk vonni a lakta­nyákba, ám a határokat őrző jugoszláv hadsereg a helyén marad - hangsúlyozta a belg­rádi diplomácia vezetője. Jovanovics azt is elmondta, hogy a belgrádi kormány sze­rint a világ eltúlozza a koszo­vói menekültválság súlyát, s a tartományban egyáltalán nem fenyeget egy humanitárius ka­tasztrófa réme.- Egész más a helyzet a va­lóságban, mint egyes médiu­mok beszámolóiban - tette hozzá a jugoszláv külügyek irányítója, arra célozva, hogy akcióik célja védelmi és nem tisztogató jellegű volt. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Fiók 7621 Pécs, Vörösmarty u. 2. Telefon: (72) 213-388 (pénztári órák: hétfőtől-péntekig 08-13 óráig) Szolgáltatásaink: Állampapír forgalmazás (Magyar Államkötvény, Kincstári Ta­karékkötvény, Kamatozó Kincstárjegy, Diszkont Kincstárjegy) • Másodpiaci forgalmazás (korábbi kibocsátású állampapírok vétele és eladása) • Újrabefektetési lehetőség (időkiesés és ka­matveszteség nélkül) • Ingyenes értékpapírszámla • Vételkor és eladáskor átutalás folyószámláról, folyószámlára Vásároljon állampapírt közvetlenül a Kibocsátótól, a Magyar Államkincstár Fiókjaiban, ahol az állam az állampapírokra tel­jeskörű garanciát vállal. Állampapírok vásárlására lehetőség van még az elsődleges for­galmazóknál és egyéb értékpapír-forgalmazóknál is.* A Magyar Állampapírok biztonságát az állami garancia adja, melynek ér­telmében az állam az adott állampapír tőkéjét és kamatait esedékességkor a forgalmazóknak mindenképpen kifizeti. *Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a forgalmazók kiválasztásakor és megbízásakor körültekintően járjanak el, mivel a kifizetőhelyek esetleges szerződésszegése, vagy visszaélése esetén a kifizetésekért a kibocsátó (azaz az állam) nem vállalhat felelősséget. RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 06-40-24-24-24 (HELYI HÍVÁS) A VW segélyalapja Lejárt a türelmi idő Huzavona a képviselőház bizottsági ülésén A Volkswagen vezetése se­gélyalapot hoz létre azon egy­kori kényszermunkások szá­mára, akik a második világhá­ború idején német munkatábo­rokban teljesítettek szolgálatot. Noha a VW-csoportot jogi­lag semmi sem kötelezi arra, hogy humanitárius segítséget nyújtson, mégis úgy érzi, hogy ezt erkölcsi kötelessége meg­tenni - olvasható a vállalat köz­leményében. A cég hangsú­lyozza, hogy a nemzetiszocia­lista diktatúra borzalmait nem lehet a német állam mindenre kiterjedő kártalanításaival meg nem történtté tenni. * Lemondott Zdenka Kramp- lová, a szlovák diplomácia ve­zetője. A pozsonyi külügymi­niszter ezt megelőzően hivata­lában búcsúlátogatáson fogadta Boross Jenőt, hazánk távozó szlovákiai nagykövetét. Konrád György író, a Nem­zetközi PEN Club alelnöke ve­hette át Bécsben az idei Közép- Európa-díjat, amelyet a bécsi Duna-medence és Közép-Eu- rópa Intézet adományozott neki. Erhard Busek volt osztrák alkancellár, az intézet igazga­tója köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a díjjal így kifejezik köszönetüket azért, amiért Konrád György Ausztria érdekében is sok évtizeden ke­resztül ébren tartotta a közép­európai közös szellemet és kul­túrát. A legjobb film diját a VIII. pescarai nemzetközi fesztivá­lon Makk Károly „A játékos” című alkotása nyerte el, ame­lyet az Objektív Filmstúdió ké­szített angol koprodukcióban. A film női főszereplője, Jodhi May kapta a legjobb női alakí­tásért járó díjat. Szerdán lejárt az RMDSZ ál­tal szabott határidő, hogy döntés szülessék az erdélyi magyar felsőoktatás ügyében. A szövetség ettől tette füg­gővé, hogy fölmondja-e a közreműködését a kormány- koalícióban vagy sem. A román képviselőház oktatási bizottságának elnöke szerdán határozatképtelenség miatt fel­függesztette az ülést, így lehe­tetlenné vált, hogy a testület visszatéijen a nemzeti kisebb­ségek anyanyelvén oktató ál­lami egyetemek alapítását tiltó törvénycikkelyre. Egy későbbi időpontban - Ion Diaconescu képviselőházi elnök külön kérésére - a bizott­ság ismét összeült, de Asztalos Ferenc hiába kérte az RMDSZ nevében, hogy tárgyalják meg az egyetemek ügyét, javaslatát Szerda kora délután a német légierő repülőgépével Pá­rizsba érkezett Gerhard Schröder, Németország le­endő kancellárja, hogy párt­jának vasárnapi választási diadala utáni első külföldi út­ján „ismerkedjék” a francia vezetőkkel. Miután még nem iktatták be hi­vatalába, díszes, de nem a kor­mányfőknek kijáró katonai tisz­teletadás fogadta az SPD veze­tőjét, akit újságírók százai vár­tak megérkezésekor az Élysée- palota elkerített udvarán. Jacques Chirac francia ál­lamfő - aki korábban még nem találkozott az SDP első számú politikusával - az európai veze­tők közül elsőként gratulált va­egyetlen koalíciós partner sem támogatta. A bizottság elnöke az ülés végén közölte, hogy a testület a jövő hét elején folytatja tanács­kozását, és ha befejezte a tör­vénytervezet megvitatását, ak­kor sor kerülhet az időközben benyújtott további módosító rendeletekre, köztük arra, amelyben a koalíciós pártok képviselőházi csoportjainak vezetői megfogalmazták a nemzeti kisebbségek anyanyel­vén oktató önálló állami egye­temek alapításának jogát. A magyar tannyelvű állami egyetem létrehozását tanulniár nyozó román kormánybizottság szerint növelni kell a romániai magyarok részarányát a felső- oktatásban. Mandátuma szerint a testületnek október 15-ig kell elkészítenie az ezzel kapcsola­tos zárójelentését. sámapi választási sikeréhez, hangoztatva a francia-német kapcsolatok meghatározó jelle­gét a közös Európa kialakítá­sában. A francia sajtó a „kérdések kérdéseként” vetette fel szer­dán, hogy vajon Németország új vezetője a kétoldalú és euró­pai viszonyokban mire fogja helyezni a hangsúlyt. A közös Európa úgy-ahogy üzemel, sí­nen van, bár a várt lendület mostanában sokat veszített - írta a Le Figaro. Szerinte a jövő nagyrészt attól függ, hogy a legnagyobb európai hatalom vezetője mely más meghatá­rozó országokkal akar össze­fogni, s irányt, ütemet meghatá­rozni. A lap megrievezte a Tony Blair vezette Nagy-Britanniát. Meghatározó kapcsolatok Szériafelszerelés: US dupla légzsák, két oldallégzsák, ABS, automatikus biztonsági övfeszítő, Family Box ütközésvédelmi rendszer és még sok más. Az új Mazda 323 már kapható. További információért forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz: Schneider&Soós Autós Kft. 7630 Pécs, Buzsáki u. 1-3. Telefon: 72-239-767 Még szép, hogy Mazda < 4 t í

Next

/
Oldalképek
Tartalom