Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-01 / 269. szám

• • &srzz~:?amr_ ar solison u?yan» Ez lesz az On time! A Dunántúli Naplóval most öröklakást nyerhet! Azon régi és új előfizetőink között, akik októberre, novemberre, decemberre és januárra is érvényes előfizetéssel rendelkeznek, 1999januárjában egy kétmillió forint értékű, másfél szobás öröklakást sorsolunk ki. Egyszerre két cím lesz az Öné: az egyik a pécsi öröklakás, a másik pedig lapunk első oldalas cikkének címe. az Az akció részletei miatt hívja a 06-80-200-089-es ingyenes zöld számot! A nyeres kulcsa előfizetést Ara: 45 Ft. Előfizetve: 31 Ft. inántúli Napló y. 31 Ft. 1998. október 1., csütörtök IX. évfolyam, 269. szám 1998. október 1., csütörtök KÖZÉLETI NAPILAP (®miffi®stoir IEoEsftaäss TTnrnycsIl Utazási Iroda Pécs, Jókai u. 2. Tel.: 72/224-049, 213-170 Hagy iézóso késyebes és pts lígya, löo* ripÉd! Ho^y rspülöjsQyc ksdvBzrnőny&s kpysn utozzon velünk! Amszterdam 33.000 Ft London 35.000 Ft New York 72.800 Ft Los Angeles 106.000 Ft Sydney 181.400 Ft Tokió 135.000 Ft + reptéri illeték A Quaestor garancia az utazására is! Mától újra: Grátisz A nyári szünet után mától 95 ezer példányban, meg­újult tartalommal — a hir­detések mellett számtalan érdekes olvasnivalóval újra indul a Dunántúli Napló hirdetési lapja, a Grátisz. A Napló mellékle­teként megkapja minden előfizetőnk és vásárlónk, valamint ingyenesen eljut­tatjuk minden pécsi háztar­tásba. MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Az Egyesült Államokba vár­ják Orbán Viktort. 2. oldal Hazai Tükör A kormány a családokat tá­mogatja. 3. oldal Baranyai Tükör Mit tegyünk, ha ellopták az útlevelünket? 5. oldal A mohácsi belvárosban könnnyebb lesz a kerék­párosoknak is. 4. oldal Nagyobb baranyai városok választási előrejelzése (3.) A pártpreferencia dönthet A Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet a Dunántúli Napló megbízásából kutatást végzett a nagyobb baranyai váro­sokban a helyhatósági választásokkal kapcsolatban. Legrészlete­sebben a polgármesterjelöltek ismertségét és népszerűségét jár­tuk körül - a héten naponta más város közvélekedését mutatjuk be. Holnapi számunkban a komlói előrejelzés következik. lósnak 1,92-re csökkent. Arra a kérdésre, a három jelölt közül kit helyeznének a legszíveseb­ben a polgármesteri székben, a teljes minta 38 százaléka Szekó Józsefet látná örömmel a város első emberének. Somogyi MOHÁCS A válaszadók közel fele (46%) döntött már úgy, hogy biztosan elmegy szavazni október 18-án, míg 29 százalék csak valószí­nűsíti a részvételét. A megkér­dezettek közül minden tizedik a távolmaradásáról biztosította a kérdezőbiztosokat, 14 százalék viszont még nem határozta el, él-e alkotmányos jogával. Azok között, akik feltehető­leg elmennek szavazni, meg­kérdeztük, minek alapján adják le voksukat. A válaszadók fele itt is a polgármesterjelöltek személyisége alapján kíván szavazni, ugyanakkor Mohá­cson a legerősebb a pártprefe­renciát hangsúlyozók hányada- a válaszadók 41 százaléka pártállás szerint kíván dönteni. Kilenc százalék nem válaszolt erre a kérdésre. A megkérdezettek negyede személytől függetlenül a Fidesz- Magyar Polgári Párt képvise­lőjére szavaz majd, 13 százalék a szocialistákat részesíti előny­ben, míg két százaléknyi a KDNP biztos tábora. A biztos szavazók körében ugyancsak a Fidesznek van tíz százalék fe­letti fölénye. Amikor a Szocio-Gráf fel­mérői arra kérdeztek rá, kik Mohács polgármesterjelöltjei a válaszadók szerint, a legtöbben spontán módon Somogyi Lász­lót és Szekó Józsefet említették (63-63%), Balázsy Miklós 27 százalékot kapott, de viszony­lag sokan vették biztosra a je­lenlegi polgármester, Kuti Ist­ván újrajelölését (10%). A spontán említett polgár­Polgármesterjelöltek ismertsége Mohácson S . rí Összes válaszadó LL----­Biz tos szavazók Balázsy Miklós Somogyi László Szekó József mesterjelöltek közül választva 29 százalék tartotta a legjobb döntésnek Szekó Józsefet, 23 százalék Somogyi Lászlót, míg 2 százalék Kuti Istvánt. Balázsy Miklós nem kapott szavazatot. A megkérdezettek 40 százaléka senkit sem tudott megnevezni, 7 százalék pedig egyiküket sem tartja alkalmasnak a város veze­tésére. A ténylegesen induló három jelölt - iskolai osztályzatoknak megfelelő - értékelésénél a tel­jes mintában Szekó József kapta a legjobb átlagot, neki 3,46 kerülhet a képzelt bizo­nyítványába. Somogyi László követi őt 2,93-al, míg Balázsy Miklós csupán 2,10-et érdemelt ki. A biztos szavazók körében Szekó József tovább növelte előnyét, hiszen itt már 3,76 az átlagosztályzata, Somogyi Lászlónak némileg emelkedtek a pontjai, egészen pontosan 3,10-re, viszont Balázsy Mik­László a második helyezett a voksok 29 százalékával, Ba­lázsy Miklós meglehetősen le­maradva lett harmadik, mind­össze 5 százalékkal. Egyiküket sem kedvelné fontos helyi köz­életi szerepben a megkérdezet­tek 3 százaléka, míg 25 száza­lék egyáltalán nem válaszolt. A biztos szavazók körében Szekó József látszik a legesélye­sebbnek a voksok 41 százaléká­val, őt a bizonytalan szavazók meggyőzésével Somogyi László szoríthatja meg, aki egyelőre 28 százalékon áll. Legkevesebb esé­lye a polgármesterségre Balázsy Miklósnak van, akinek szeptem­ber húszadikáig a szavazók négy százalékát sikerült a saját olda­lára állítania. A közvélemény-kutatás eredményei alapján meglehető­sen határozott sorrend állítható fel, ahol vélhetőleg az első két helyezett között fog eldőlni a verseny. Győrffy Z. Tüntetésre készülnek PÉCS A gabonaválság megoldásá­ról mindezidáig nem sike­rült megegyezniük a kor­mánnyal, éppen ezért a me­zőgazdasági termelők az egész országban tüntetésre készülnek. A gazdák képviselői még bé­késcsabai kongresszusukon döntöttek a demonstráció mellett. Határozatuknak meg­felelően, ha problémáikra nem hajlandó a kormányfő megnyugtató választ adni, akkor forgalomlassításokkal hívják fel a lakosság figyel­mét tarthatatlan helyzetükre. Az idén termett gabona jó­részt még eladatlanul hever a tárolókban. A gazdálkodók azt szeretnék elérni, hogy a termelési és exporttámogatást kapjanak a kormánytól. Számításaink szerint a költségvetést ez a kiadás mintegy 6 milliárd fo­rinttal rövidí­tené meg - tájékoztat Margittal Miklós (képünkön), a Baranya Me­gyei Mezőgazdasági Terme­lők Szövetsége titkára s ez az összeg rendelkezésre is áll. A földművelésügyi és vidék- fejlesztési miniszter viszont levélben azt közölte az érin­tettekkel, a költségvetésnek erre nincs pénze. A tüntetésre Baranyában október 7-én kerülne sor. A legforgalmasabb utakon (pél­dául a 6-oson) félpályás lezá­rással akadályoznák néhány órára a forgalmat. B. G. Mit? Hol? Mennyiért? Vásárlói szokások 1998-ban BUDAPEST A hazai lakosság kéthar­mada napi fogyasztási cik­keit a 80 négyzetméternél kisebb boltokban vásárolja - ismertette Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató Intézet igazgatója egy vizs­gálat adatait tegnap. A GfK a vásárlási szokások­ról készített felmérése során kétezer fogyasztót, négyszáz kiskereskedőt és ötven szak­értőt kérdezett meg. A ruházati termékeket a megkérdezettek 45 százaléka piacon, illetve utcai árusoktól szerzi be. A háztartási felsze­reléseket leginkább áruhá­zakban, szaküzletekben vásá­rolják meg. A megkérdezett fogyasztók öt év múlva sem szándékoznak változtatni be­vásárlási szokásaikon, ám a kiskereskedők arra számíta­nak, hogy a vevők diszkon­tokban és hipermarketekben fogják beszerezni a napi fo­gyasztási cikkeket. A vásárlók négyötöde saját lakóhelyén költi el a pénzét és csak a válaszadók fele jelezte, hogy 20 kilométernél na­gyobb távolságot szokott megtenni bevásárlás ürügyén. A megkérdezettek napi fo­gyasztási cikkre legutóbbi vá­sárlásuk során 5800 forintot, háztartási gépekre, szórakoz­tató elektronikára 31 ezer fo­rintot, ruházatra 7800 forin­tot, lakásfelszerelésre 8 ezer forintot költöttek. Mise alatt beszakadt a padozat Szigetváron, a Zárda utcai templomban. Templomok végveszélyben című írásunk az 5. oldalon olvasható. fotó: tóth László DUNAI IMRE KOMMENTÁRJA Lesszabály a nagyobbaknak Kisebb mértékben hiteles fel­jegyzések, nagyobb részt regé­nyes történetek szerint a hó­doltság korában az ostromlott magyar várak faláról eleink az­zal védekeztek, ami éppen kéz­nél volt. Olykor forró le­vessel. Sokféle ostromot szen­vednek a települések ma­napság is. A leggyakrab­ban felbukkanó ellensége­ink közé tartoznak a közúti közlekedés martalócai. Hogy forró leves gyanánt fi­gyelmet és kíméletet kérő, sőt köszönő transzparensekkel is „visszalövünk” rájuk, azt nem tartom elvetendő módszernek. Legfeljebb keveslem, ha többre nem telik az arzenálból. A tá­madók jelentős hányadának ugyanis elég vastag a bőre ah­hoz, hogy az efféle forró lé ne jusson a mélyebb rétegekbe. Egyébként is nagy kérdés, hogy a motorizált agresszivitást mi­Egy forgalomból kivont dúvad példája szebben beszél minden transzparensnél vei és miképpen lehetne ki­égetni azokból, akik lelki kény­szert éreznek a folytonos bizo­nyításra: lenézett bátortalanabb társaiknál „nagyobbak” a zeb­rán való előzésben, a gyalogát­kelők előtti gyorsításban, a la­kóházak közötti, iskolák előtti sportos vezetésben. Örvendetes, hogy rendőrök járnak az iskolákba a közlekedés szabályait okítani. A baleseti sta­tisztikák szerint ennél életreva­lóbb tantárgyat nehéz ta­lálni. A testület népszerűsí­tésére és a kapcsolatterem­tésre kitűnő ez a módszer. A kisdiákoknak azonban a gyereknyelven értő, jármű- vezetésből vizsgázott taná­rok is el tudnák magyarázni a szabályokat, a rend őreinek pedig több energia jutna a ren­detlenkedő „nagyobbakat” el­csípni. Talán botor ötlet, de eset­leg többször állhatnának feltű­nően lesben a nyilvánvaló ve­szélyhelyeknél. (** 4. oldal) Mai időjárás: Többnyire felhős, néhol záporok 22 °C Háromnapos előrejelzés: Péntek Szombat Vasárnap .Mz­zb cs felhős. felhős, Borús, esős napos 18 °C esős 21 'C 17 °C

Next

/
Oldalképek
Tartalom