Új Dunántúli Napló, 1997. november (8. évfolyam, 299-328. szám)

1997-11-18 / 316. szám

6 Dünántúli Napló Gazdasági Tükör 1997. november 18., kedd Röviden Energia. A héten az ener­giatakarékosság lesz a té­mája az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Miniszté­rium közvetlenül hívható Ipartner vonalának. A 269- 3703, a 111-9669 és a 131- 4375 számon lehet érdek­lődni kedden, szerdán és csütörtökön 14—16 óráig a témához kapcsolódó állami támogatásokról, a megújuló energiaforrások kiaknázá­sának lehetőségéről. (k) Beszállítók. Multinacioná­lis és nagy foglalkoztató cé­gek részvételével rendez be­szállítói tanácskozást no­vember 19-én 10 órakor a Pécsi Kereskedelmi Köz­pontban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparka­mara. A fórumon a cégek és az Ipari Minisztérium kép­viselői tájékoztatnak a lehe­tőségekről. (k) Eredménytelen. A négy jelentkező közül egyiknek a pályázata sem felelt meg a szükséges formai és tartalmi feltételeknek az Ikarus Rt. 53,9%-os részvényértékesí­tési tenderén. Az ÁPV Rt. várhatóan rövidesen új pá­lyázatot ír ki. (k) Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 331,92 Francia frank 33,78 Japán jen (100) 157,44 Német márka 113,08 Olasz líra (1000) 115,57 Osztrák schilling 16,07 Svájci frank 138,94 USA-dollár 196,53 ECU 223,91 A szolgáltató DÉDÁSZ Rt. már a Bayernwerk tulajdona, most az erőmű van soron fotó: Müller Bayemwerk: alkuban az erőműért Bayernwerk Hungária Rt. néven egymillió márka jegyzett tő­kével holdingot alapított magyarországi érdekeltségeinek ko­ordinálására a német Bayernwerk AG. - jelentette be Klaus Forster, a német cég igazgatóságának tagja, a Bayernwerk Hungária Rt. felügyelőbizottságának elnöke. PÉCS Az új holding irányítja majd az Édász, a Dédász, a Titász és a Kögáz tevékenységét. A sajtó- tájékoztatón a német befektető képviselői az elmúlt két év te­vékenységéről szólva elmond­ták: a Bayemwerk eddig mint­egy 600 millió márkát ruházott be Magyarországon. Az érde­keltségi körébe tartozó cégek 2,5 millió fogyasztót látnak el, forgalmuk 120 milliárd forint, 8000 dolgozót foglalkoztatnak. A három áramszolgáltató és a gázszolgáltató társaság 1996- ban még együttesen 4,5 milli­árd forint veszteséget produ­kált, az idén azonban már 5 mil­liárd forintos adózás előtti nye­reségre számítanak a tulajdono­sok. A Bayemwerk érdekeltségek piaci részesedése Magyaror­szágon a villamosenergia-szek- torban 30 százalékos, a gázága­zatban ötszázalékos. A német tulajdonos célkitűzése, hogy végrehajtsa a cégeknél a szük­séges reorganizációt, rekonst­rukciót, és versenyképessé te­gye a társaságokat. Ennek ér­dekében 1996-1998 között mintegy 70 milliárd forintot fordítanak karbantartásra és be­ruházásra. Az idén 16 milliárd forintot, 1998-ban a cégek együttesen 21 milliárdot költe­nek erre. A vállalatok még mindig jelentős, 11 milliárd fo­rintos elhatárolt veszteséget görgetnek maguk előtt. A Bayemwerk képviselői to­vábbra is úgy vélik, hogy az energiaárak nem fedezik a szükséges költségeket, azonban bíznak a kezdeményezett, a Magyar Energia Hivatal által folytatott költségfelülvizsgálat eredményében. A cég képviselői hangoztat­ták, készek további beruházá­sokra a magyar energiaszektor­ban. Érdeklődnek a Pécsi Erőmű megvásárlása iránt és indultak - az erőművel előszer­ződésben - az MVM Rt. kapa­citástender kiírásán. Ez további 60 milliárd forintos projektet jelentene. Kaszás E. Versengő lakáshitelek A Fundamenta még bírja szusszal, tőkével Fél évtizeden keresztül gya­korlatilag nem lehetett la­káshitelhez jutni, az építke­zések az első világháború alatti szintre zuhantak. Az­tán egyszercsak három la­kás-takarékpénztár is meg­jelent a piacon, jelentős ál­lami támogatással. Az idei verbuválás alapvető lakossági érdek. Aki 1997. december 31. előtt szerződik, az az első megtakarítási évre, azaz 1998 végéig szólóan ki­emelt, 40 százalékos állami támogatást kap, és ezt a jogo­sultságát a lakás-takarékpénz­tárakról szóló törvény garan­tálja. Várható, hogy a maxi­mális kamatkedvezményt még sokan próbálják kihasz­nálni az idén, azaz sok új szerződést kötnek. A legtöbben - 85 százalék­ban - a rövid futamidejű konstrukciót választják. A jövő évtől kezdődően a támo­gatási arány 30 százalékra csökken. Figyelembe kell venni persze a személyes kal­kulációnál, hogy az állami támogatás felső határát évi 36 ezer forintban maximálták. Nehéz helyzetbe került az állam, amely az idei induló évre 2 milliárd forint kamat- támogatást helyezett kilá­tásba, mert ma már világos, hogy ennek a kétszerese is kevés lehet. Márpedig a meg­ígért kedvezményt nem lehet visszavonni. Az államot szo­ciális szempontok kötelezik, a bankokat ezúttal is a haszon. S ha nem igazán érdekeltek abban, hogy túl sok ügyfelet szerezzenek - hiszen hitelezni nem csak jó, hanem kockáza­tos is -, mérséklik ügyfél­szerző tempójukat. Ilyen gya­núnk támad az OTP illetve a Postabank nevével fémjelzett lakás-takarékpénztár (az előző a tulajdonos nevét vi­seli, a másikat Lakáskasszá­nak hívják) munkáját fi­gyelve, a kezdeti hatalmas lendület után. Persze mindegyik pénzin­tézet számára érvényes az alapképlet: aki itt és most ügyfelet szerzett magának a lakáshitel illetve az előtaka- rékossági szerződés révén, az valószínűleg generációs kun­csaftkört mondhat magáénak. Kérésünkre szakemberek ki­számították, hogy előtakaré- kosság keretében lekötött pénzünk - amely klasszikus hosszú távú befektetésnek te­kinthető - milyen évi ho­zammal jár. Nos, ez 17-18 százalék, ami magasabb, mint bármilyen más banki lekötés. A három pénztár versenye mindenesetre nem várt lendü­letbe hozza a lakáspiacot. A tömeges hatás csak később érződik, a tényleges lakossági takarékoskodás alapján meg­induló építkezésekkel. Ki­sebbségben vannak azok, akik a gyorsan felvehető előhitel miatt azonnali rászorultságból kötöttek szerződést. A három „lakásbank” piaci rugalmas­ságára vall, hogy nem tértek ki az ilyen igények elől, amíg bírta ezt tőkefedezetük, koc­kázatvállalási képességük. A lakáspiac stabilizálásá­hoz, a hitelnyújtás nagyobb biztonságához járul hozzá a jelzálogbank megalakulása. Ha már az otthonunk is elzá­logosítható, akkor tényleg be­lépünk az igazi, szabadpiaci világba. Gubcsi Lajos Adókedvezménnyel élni tudni kell A jövő évi Adókódex 30 oldallal vastagabb az ideinél A parlamenti végszavazást követően rekord gyorsasággal, hét­főre elkészül az Adókódex 1998-as kiadása. A csaknem 300 ol­dalas kiadvány az adóbevallások elkészítésében, az adóelőleg kiszámításában nyújt segítséget. Az elsősorban adótanácsadók­nak, könyvelőknek, bérszám­fejtőknek és vállalkozóknak készült kiadvány, amint azt dr. Kátai András, az Adókódex fő- szerkesztője elmondta, 102 ezer példányban jelent meg. Tartal­mazza az 1998-ra érvényes szja-törvényt, a társasági adó­ról, az osztalékadóról, az álta­lános forgalmi adóról szóló törvényt, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá­sáról szóló szabályokat. Szere­pel a kódexben az adózás rend­jéről szóló törvény január 1-jé­től érvényes módosított szö­vege, az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások járulék- fizetési kötelezettsége is. Kiemelt szerepet kapnak az előző évi szabályozáshoz mért újdonságok, amelyeket vasta­gabb szedéssel jeleznek a szö­vegben. Az Adókódex szerzői részletes magyarázatokat és példákat fűznek a főbb változá­sokhoz. Sokak számára lesz hasznos az adóelőleg kiszámí­tását segítő táblázat. Dr. Kátai András szerint bár az idei törvénymódosítások nem voltak nagy horderejűek, ám a sok apró változás és a hozzájuk fűzött magyarázat a tavalyi kódexhez mérten 30 ol­dallal bővítette a terjedelmet. A most kiadott anyagot a közeljö­vőben CD-ROM-on és az In­terneten is megjelentetik. Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, az APEH elnökhelyettese sze­rint a kiadvány jelentősége ab­ban áll, hogy a vállalkozók, il­letve a vállalkozni szándékozók előre mérlegelni tudják, hogy milyen formában képesek op­timálisan igazodni a következő évi adózási feltételekhez. A ta­pasztalatok szerint nagyon sok törvényes adózási kedvez­ménnyel kellő ismeretek híján nem élnek az érintettek. N. Zs. Piaci árak Baranya megyében M Pécs, vásárcsarnok Pécs, Felsőmalom u. Komló Siklós Szigetvár Mohács Szentlőrinc burgonya 25-40 U 30 30-35 40 30-35 30-45 40 fehérrépa 200 200 180-200 230 * 220 200 195 sárgarépa 60 80 50-80 *1 80 80 80-100 65 a fejes káposzta 40 40 25-80 40 35 30 30 fokhagyma 300 300 250-350 420 300-350 300 340-380 uborka 160 160 150-170 250 220 240 * 200 paradicsom 150 160-180 120-180 220 180 a 150-200 170 paprika 150 60-340 150-250 520 * 25-40/db 20-50/db 150-200 karfiol 200 200 160-17031 250 200-220 180-200 210 3P hagyma 80 80 60-140 ü 80-90 100 80-100 95 gomba 250-280 180-280 220-280 300-320 3P 300 300 300 3P alma 40-100 60-100 60-90 80-100 70-100 60-100 80-110 körte 150 100-150 120-140 220 250 3P 200 160 tojás 17-20 17-18 16-18 19 31 19 20 * 20 » A legtöbb szolgáltatást a legolcsóbban A Hungária Biztosító Rt. 1000 forint értékű bont ad minden kötelező gépjárműbiztosítással rendelkező ügyfelének Dr. Jankó Tamás igazgató Az autósok életében is meghatározó szerepet ját­szik a Hungária Biztosító (HB) Rt.: ennek bizonyí­téka, hogy a kötelező gép­jármű-felelősségbiztosítá­sok több mint a felét, 1,6 millió járművet hazánk leg­nagyobb biztosítójánál biz­tosítottak. Ahogy dr. Jankó Tamás, a HB Rt. Dél-Dunántúli Te­rületi Igazgatóság igazga­tója fogalmazott, nem vélet­lenül, hiszen a társaság mindent megtett és meg­tesz, hogy szolgáltatásaik­kal elégedettek legyenek ügyfeleik. A piaci verseny folytatódik.-Meggyőződésem, hogy a kötelező felelősségbizto­sítási dij „felszabadítása" szinte forradalmian új hely­zetet teremt a biztosítás gyakorlatában, amely azt is jelenti, hogy a jövő évben már nem csupán szolgálta­tási, hanem díjképzési ver­seny is elkezdődik a bizto­sítók között. A Hungária Biztosító Rt.-nek csakúgy, mint az ország többi ré­szén, a Dél-Dunántúlon is az a változatlan törekvése, hogy javítsa a piaci pozí­cióit. Mivel a legnagyobb ügyfélszámmal rendelke­zünk, s így szinte teljes körű az áttekintésünk a ha­zai autózási szokásokat, gépjárműparkot, közleke­désbiztonságot, baleseti károkat illetően, így ezt a tudást, ismeretet felhasz­náljuk ajánlataink, szolgál­tatásaink kidolgozásakor. Dr. Jankó Tamás hang­súlyozta, minden ügyfelük­kel a kölcsönös előnyök alapján kívánnak szer­ződni, a legtöbb szolgálta­tást a legolcsóbban nyúj­tani, s a vezetők életkora alapján sem akarnak senkit diszkriminálni. A kárelem­zések szerint viszont a bu­dapesti és Pest megyei au­tósok veszélyesebbek, te­hát nagyobb kockázatot hordozó környezetben köz­lekednek. Ez azt jelenti, hogy ennek megfelelően alakulnak a kölcsönös koc­kázatvállalás feltételei, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az e „körön” kívül eső területen élő autósok keve­sebbet fizetnek, mint a fő­városiak, Pest megyeiek. Nagyon lényeges változás az eddigi gyakorlathoz ké­pest, hogy meghatározó lesz - s ezt a jövő évi dijak­nál már érvényesíti a HB Rt. - a gépjármű márkája, típusa.-Új szolgáltatást veze­tünk be a következő esz­tendőben: kiemelném a gépjármű-felelősségbiztosí­táshoz „vásárolható” saját balesetbiztosítást és a casco jellegű szélvédőbiz­tosítást. Utóbbival kapcso­latban különösebben nem kell részleteznem, hogy mi­lyen gondot okoz a „tettes” kiderítése. Nos, ha valaki saját autója szélvédője „ér­dekében" megköti ezt a ki­egészítő biztosítást - egy átlag autóra e díj nem lesz több évente ezer forintnál -, akkor e biztosítás alap­ján önrész befizetése mel­lett társaságunk állja a szélvédőcsere költségeit. Ügyfeleink ezekben a he­tekben kézhez kapják aján­latainkat, szolgáltatásainkat részletesen tartalmazó tá­jékoztatónkat - amit kérem, mindenképpen várjanak meg -, amelyben akcióink­ról is informálunk. Például arról, hogy aki HB Rt. jár­műbiztosítással rendelke­zik, 1000 forint értékű bont kap ajándékba, ami ele­gendő lehet ahhoz, hogy egy évre kiegészítő szél­védő-biztosítást kössön, il­letve, hogy megnyerheti a kisorsolásra kerülő két VW Golf IV. egyikét. A családok biztosítójaként ez a bőn bármilyen új szerződés megkötésekor, illetve an­nak vállalásakor felhasz­nálható, ha a díjfizetés nem csekken, hanem banki át­utalással történik. (Hirdetés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom