Új Dunántúli Napló, 1997. március (8. évfolyam, 59-88. szám)

1997-03-28 / 86. szám

Lebuktatták a csempésze­ket. A News című osztrák lap riporterei mint kábító­szerkereskedők jutottak át a határon. - Tömeges ön- gyilkosság egy kaliforniai luxusvillában. 2. oldal Hazai Tükör Ejtőernyős korelnökök. Az orvos szerint az idős ember nem vén ember. - Vihar G. Nagyné Maczó Ágnes kö­rül. 3. oldal Baranyai Tükör Több adót már lehetetlen kivetni. - Akinek a börtön jelenti az otthont. 4. oldal A Pécsi Vasutas Koncert­fúvószenekar ma este hangversenyt ad: oszt­rák karmester ve­zényli. 4. oldal Sport Nem indult eljárás a fiatal­ember ellen, aki a PMFC - Vác mérkőzés alatt füst­bombával eltalált egy rendőrt. 20. oldal Világtükör Időjárás Kezdetben sok lesz a felhő, de felszakadozik a felhőzet, sőt napsütésre is számítha­tunk. Délután újabb felhő- södés kezdődik, és zápor­eső, zivatar is kialakulhat. Napközben nyugatira for­dul, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A legala­csonyabb -1, 3 fokos éjsza­kai után a nappali legmaga­sabb hőmérséklet 15, 17 fok körül alakul. Részletes idő­járás- és vízállás-jelenté­sünk a 9. oldalon olvasható. MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Megújul a kút - A tervezettnél gyorsabb ütemben ha­lad Pécsett a Szent István téri szökőkút felújítása; május el­sején adják át a nagyközönségnek. fotó: papp Közhasznú társaság irányít Tavaszi ej Képeslapot kaptam nemrégen egy régi baráttól. Szép, virág­mezős lap volt, rajta egy ker- tésznadrágos, bandzsa nyusz- kával, a hátoldalán rövid üze­nettel: „Kellemes ünnepet kí­vánok. Remélem, téged nem tagióz le a tavaszi ef.” Rögtön el is képzeltem a dolgot a tavaszi effel, aki orvul az áldozata mögé oson, s addig követi a lépteit, míg egy elha­gyatott sarkon végre kupán üt­heti. A megtámadott ártatlan összeroskad, s nem is tér magá­hoz addig, míg vitaminokból és ásványi anyagokból kevert gyógyelixírrel fel nem erősítik télen legyengült szervezetét. Tavaszi fáradtság nevű kór­kép hivatalosan nem létezik, de azért közismert fogalom volt még néhány éve is, sőt megbo- csáthatóvá tett egy-egy rosz- szabbul sikerült feleletet, vagy néhány késést a munkahelyen. A keresőképes korú és munka­hellyel is rendelkező emberek többsége azt gondolja, ma már nem engedheti meg magának, hogy akár csak egy percre is la­zítson a gyeplőn. Barátom, aki a képeslapot küldte, ma vállalkozó. Alig múlt harminc éves. A saját ere­jéből jutott előre, ötletei és te­hetsége révén. Amikor délben hazamegy ebédelni, tányérja mellett megtalálja a gondosan odakészített gyógyszereit. Érdemes lenne elgondol­kodni azon, mi éri meg jobban? Az erőnlét, a töretlen munka- képesség igénye, a túlzott köve­telményeknek való megfelelés kényszere, a félelem a munka­hely elvesztésétől, vagy a vál­lalkozás befuccsolásától olyan iramot diktál, ami már nemcsak néhány napos télvégi ellazulást eredményez, hanem komo­lyabb betegségeket is. Persze, az is egy lehetőség, hogy utcára teszik azt, aki kidől a sorból, hi­szen a munkaerővel való ilyen­fajta rablógazdálkodás egyre kevésbé lesz szokatlan. De talán mégis jobb lenne engedni néha a tavaszi efnek, pihenni egy keveset, és elhinni, hogy a természet jobban tudja. MOHÁCS A vállalkozási övezetté nyil­vánítással kapcsolatos teen­dők bonyolítására határo­zott időre közhasznú társa­ság létrehozásáról határo­zott a képviselő testület.- Miután a vállalkozási öve­zetek létrehozásának és mű­ködésének szabályairól a múlt év decemberében megszüle­tett a kormányrendelet, a ki­emelt gazdasági státusz el­nyeréséhez adottá vált a jogi háttér, így nagyobb lendületet vett városunkban is az ezzel kapcsolatos munka - tájékoz­tatott Somogyi László (képün­kön), alpolgármester. - Elké­szíttettünk egy előtanul­mányt, melyben a lehetősége­inket és céljainkat fogalmaz­tuk meg, s ezt eddig a külön­böző szakminisztériumokban bemutatva igyekeztünk javas­latokat gyűjteni a további ki­dolgozáshoz. Számítva arra, hogy jó eséllyel pályázunk a várhatóan országosan kijelö­lésre kerülő 12 vállalkozási övezet egyikére, a legutóbb tartott önkormányzati ülésen jóvá hagyta a testület a Mo­hács Térsége Vállalkozási Övezet Közhasznú Társaság megalakítását. A kht. ügyve­zető igazgatójának Alsóvölgyi Istvánt, a felügyelő bizott­ságba pedig Pávkovics Gá­bort jelölték a képviselők. A társasági szerződés értel­mében az 1997. április 1-től december 31-ig létrehozott szervezet tagja a mohácsi ön- kormányzat mellett a Pécs-Ba- ranyai Kereskedelmi és Ipar­kamara, Mo­hács Térségi Tanácsa és a Mohácsi Duna-Híd Alapítvány. Amint e szer­vezetek is de­legálják kül­döttjüket a közhasznú társaságba, a város­házától átveszik a vállalkozási övezet kijelöléséhez szükséges további teendők intézését. A gazdasági fejlődést, munkahely teremtő beruházá­sok indítását eredményező övezethez a térség községei közül eddig húsz csatlakozott testületi határozattal. Ha kor­mánydöntés lesz, s ebben Mohács is szerepel, a mostani kht-t helyett egy nyereség- orientált új szervezetet kíván­nak alakítani. Berta M. Sport Sok szép eredménnyel büszkélkedhet a Quadro Tánccsoport: most éppen az Eb-ről hoztak érmet. (20. oldal) Főzőcske - Receptek - Háztartás Húsvétváró eleink konyhája: főzelékfélék, sóban főtt bab, olajos káposzta, aszalt gyümölcs, hal, kalács. (7. oldal) Olvasószolgálat Egy olvasónk azt kérdi: ellátást kért, de nem ment el az orvosi vizsgálatra. Mi a teendő? (9. oldal) Az uránbánya sorsa beteljesedett Kultúráért, oktatásért és sportért Véglegesen eldőlt: év végéig termel még az uránbánya FOTÓ: MÜLLER ANDREA A kormányüléseken egy éve aktuális téma a mecseki uránbá­nyászat léte, a bányabezárási és a környezetvédelmi munkák finanszírozási kérdései. Tegnap végre napirendre került az ügy, és érdemi döntés született az elkövetkező lépésekről. Döntött a kabinet a mecseki uránércbányászat megszünteté­séről, végleges az 1997. de­cember 31-ei időpont a terme­lés befejezésére, mert a tevé­kenység 1996-ban ismét 1 mil­liárd forintos veszteséggel járt. A bánya bezárását fokozatosan 2002-ig hajtják végre, ideértve a környezetvédelmi feladatok jó részét is. A munkák teljes költsége - a tájrendezést is számolva - 14,2 milliárd forint, melyből idén 3,5 milliárd forint az előirányzott összeg. Dr. Szili Katalin (képünkön), a környezetvédelmi tárca ál­lamtitkára lapunknak elmondta, hogy a jogszabályi változások és a fedezetbiztosítás miatt szü­letett ilyen ha­tározat. A be­zárási tevé­kenység elő­készítésére és humánkiadá­sokra az első ütemben 1,7 milliárd forin­tot szánnak, míg a félmilliárdos adó- és a 300 milliós társadalombiztosí­tási tartozásra 1999. június 30- ig fizetési moratóriumot ad­nak. Mészáros B. Endre SZIGETVÁR A város önkormányzati képvi- selő-testülete tegnapi ülésén közalapítvány létrehozásáról határozott, amely Szigetvár ok­tatását, kulturális és sportéletét rokémia Rt. és még számos vál- hivatott segíteni. lalat, illetve helyi vállalkozók. A Szigetvárért Alapítványt Támogatásért magánszemélyek több millió forintos alaptőkével és civilszervezetek egyaránt pá- alapítja meg az önkormányzat, lyázhatnak az alapítvány kura- a Szigetvár és Vidéke Takarék- tóriumához, szövetkezet, az ÁFÉSZ, az Ag- Stefanits Cs. HODNIK ILDIKÓ JEGYZETE Vasárnap is megjelenik lapunk Újra színes lesz az ÚDN Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy holnap, szombaton, a húsvéti ünnepek alkalmából újra színesben jelenik meg az Új Dunántúli Napló. A lapban többek között Mayer Mihály megyéspüspök olvasóinkhoz szóló ünnepi köszöntője és húsvéti összeállításunk is olvasható lesz. Mint már beszámoltunk róla, áprilistól, azaz a jövő hét­től, péntekenként és szombatonként minden héten színes új­ságként tesszük lapunkat olvasóink reggelije mellé. Ugyan­csak ezúton tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Új Vasár­napi Dunántúli Napló húsvét vasárnapján jelenik meg, s va­lamennyi árusító helyen kapható. Szerkesztőség és Kiadó 1997. március 28., péntek KÖZÉLETI NAPILAP OPEL SZAKSZERVIZ Szolgáltatásaink:- szerviz- karosszéria-javítás- fényezés- gyári alkatrészek- autómentés- bizományi értékesítés esetén ingyenes állapotfelmérés Az országban legkedvezőbb Opel árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Pécs, Pécsváradi u. 2. Tel.: 239-007, 240-466 Nyitva: 7.00-17.00-ig Minden szombaton ingyenes olajcsere t » i

Next

/
Oldalképek
Tartalom