Új Dunántúli Napló, 1997. március (8. évfolyam, 59-88. szám)

1997-03-28 / 86. szám

2 Dünántúli Napló Világtükör 1997. március 28., péntek Hírcsatorna Magyar oktatási központ épületének alapkövét rakta le csütörtökön Eszéken Gál Zol­tán, az Országgyűlés elnöke és Ljilja Vokics horvát oktatási és sportügyi miniszter. A létesít­mény megnyitását az 1998-as tanévre tervezik. Victor Ciorbea román kor­mányfő csütörtökön megbeszé­lést folytatott a Magyar Demok­rata Fórum Lezsák Sándor ve­zette küldöttségével. A magyar politikusok felajánlották pártjuk kormányzási tapasztalatainak át­adását a román vendéglátóknak. Nyárig aláírható a NATO- orosz egyezmény, amennyiben a tárgyalások Oroszország számára kedvező eredménnyel végződnek - nyilatkozta egy moszkvai lapnak Dmitrij Rjuri- kov, Jelcin elnök külpolitikai tanácsadója. Alija Izetbegovics boszniai ál­lamfő a Bili Clintonnal lezajlott washingtoni találkozója után úgy nyilatkozott, hogy benyomása szerint a NATO-országok külön­leges nemzetközi rendőri egysé­get fognak létrehozni a háborús bűnök elkövetésével vádolt sze­mélyek kézre kerítésére. A Kassai Kerületi Bíróság szerdai ítélete szerint nem volt helyénvaló a leleszi és a krasz- nahorkai millecentenáriumi emlékmű lebontását elrendelő helyhatósági döntés. Észak-írországban szerda éj­jel egy rendőrőrs előtt rálőttek és súlyosan megsebesítettek egy 19 éves fiatalembert, rö­viddel azután, hogy robbanás történt a helyszínen. Komoly vételi szándékkal fordultak csütörtökön a Gdanski Hajógyár csődgond­nokához. Az ajánlattevő egy lengyel befektető, akiről a sajtó tudni véli, hogy nem más, mint Zygmunt Solorz, a Polsat nevű országos televíziócsatoma társ- tulajdonosa. Több mint 170 lőfegyver el­tűnése miatt eljárás folyik a német hadsereg több magas rangú tisztje ellen - értesült a Der Spiegel című magazin. A japán kormány közvetítő tárgyalásokat kezdett Tokióban az egymással szemben álló afga­nisztáni frakciók között. A Ka­bult megszállva tartó tálib iszlám fundamentalista csoport képvise­lőit áprilisban várják Tokióba. A hatnapos tajvani látogatá­son tartózkodó dalai láma csü­törtökön találkozott Li Teng- huj tajvani elnökkel. Peking két „szakadár vezető ármánykodá­sának” minősítette a találkozót. Kétmillióan vonultak az utcára Rendzavarás nélkül lezajlott az oroszországi figyelmeztető'sztrájk A vártnál kevesebben vettek részt csütörtökön Oroszország­ban a szakszervezetek egynapos figyelmeztető sztrájkjában. A beharangozott 13 millió résztvevő helyett mintegy 2 millió ember tiltakozott a bérelmaradások miatt. A megmozdulá­sok nyugodtan zajlottak. A távol-keleti és szibériai vá­rosokban néhány ezertől több tízezerig terjedt az utcai fel­vonulások résztvevőinek száma, de szinte mindenütt kevesebben voltak a tüntetők, mint amennyire számítottak a szakszervezetek. Ennek egyik oka az volt, hogy a kormány­nak sikerült lecsillapítania a bányavidékek dolgozóit. A Kuznyecki szénmeden­cében a bányák többségében dolgoztak, miután Anatolij Csubajsz első miniszterelnök­helyettes múlt heti látogatása során sikerült megállapodni a követelések teljesítéséről. A térségben található mintegy száz bánya közül csak hatban állt le a munka. A nagyvárosokban a bérel­maradások rendezése mellett sok helyen követelték a kor­mány és az elnök lemondását is. A Borisz Jelcin szűkebb hazájának számító Jekatyerin- burgban a szakszervezeti nagygyűlés előtt a radikális kommunista szervezetek mintegy félezer híve tüntetett. A szónokok a jelenlegi rendszer megdöntésére hívtak fel. A kommunisták szóvál­tásba keveredtek a helyi na­cionalistákkal, de a rendőrök nem hagyták elmérgesedni a helyzetet. Irkutszki megyében, Uszolje-Szibirszkoje városban a tüntetők megpróbálták eltor­laszolni a transzszibériai vas­útvonalat, de a rendezőknek sikerült lebeszélni őket erről. Moszkvában kora délután mintegy 25 ezren gyűltek ösz- sze, hogy a Kreml melletti Va- sziljev-lejtőhöz vonuljanak a nagygyűlésre. Előzőleg a pénzügyi pira­misjátékok becsapott befekte­tői tüntettek a Nagyszínház­nál, de a hatóságilag engedé­lyezett 10 ezer helyett legfel­jebb ezren voltak az utcán. A szokásosnál több rendőr járőrözött Moszkva belváro­sában, ám egészében nyugodt volt a légkör. A tüntetők út­jába eső utcákon a kioszkok redőnyeit lehúzták és kutyás rendőrök járőröztek, pokolgép után kutatva. Tiltakozó tömeg a Vaszity Blazsennij-székesegyház mellett FOTÓ: FEB/REUTER Nagy-Britanniának évszázadok óta a legfiatalabb kormányfője lehet Tony Blair a választási hajrában Nagy-Britannia május elsején választ új parlamentet. Az idő sürgeti a politikai ellenfeleket, akik máris a heves választási kampány kellős közepén vannak. Elméletileg a konzervatívok­nak kellene győzniük, hiszen a lakosság többsége jobban él, mint két vagy három éve, és a munkanélküliség érezhetően csökkent. A választópolgárok azonban elégedetlenek, és ele­gük van a csaknem két évtize­des tory kormányzásból. Mind valószínűbbnek lát­szik, hogy Anthony Charles Lynton Blair 214 esztendő után a legfiatalabb brit kor­mányfő lesz, hiszen a remény­beli győzelem után, május 6- án ünnepli 44. születésnapját. A Munkáspártban ezúttal minden a kulcsemberen múl­hat. Tony Blairt sokan Clony Blair-nek is becézik, arra utalva, hogy „szerencsés poli­tikai klónozással” jött létre. A jómódú középosztálybeli csa­lád sarja Oxfordban tanult, a munkáspárti diákszervezet egyik vezetője volt, közben a Csúf Rémhírek elnevezésű al­ternatív rockegyüttes gitárosa. Még nem lépett a harmadik ikszbe, amikor az alsóház ben- jáminja lett. A Munkáspárt akkori ve­zére, John Smith figyelt fel rá, és árnyékkormányának bel­ügyminiszterévé tette. Smith váratlan, halálos infarktusa után, Blair 1994-ben pályázta meg mentorának helyét, és 57 százalékos, nehéz győzelmet aratott. Sokan Clinton londoni meg­felelőjének tartják, mások sze­rint Clony Blair olyan cent­rumpárti politikus, aki képes ötvözni a munkáspárti és a szélsőségektől mentes kon­zervatív program elemeit. Há­rom nagy szakszervezet is tá­mogatja, igaz, a Munkáspár­ton belül közvetlen hívei nin­csenek többségben. Réti Ervin A szóbeli meghallgatás után terepszemle következik Elégedettek a szlovákok A Gabcikovónál épített „C” variáns megalapozottságát és a létesítmény „környezetba­rát” jellegét hangsúlyozták azok a felszólalások, amelyek a szlovák fél részéről hang­zottak el a hágai Nemzetközi Bíróság előtt folyó szóbeli meghallgatás utolsó napján. A „szlovák hét” zárásaként tar­tott összefoglaló beszédében Peter Tomka delegációvezető úgy vélte: az előző napokban elhangzott érvek kellően bizo­nyították, hogy a bős-nagyma­rosi projekt sohasem fenye­gette, és a mai - „C” variánsban testet öltő - megvalósítása sem fenyegeti a természeti környe­zetet. Arthur Watts brit jogászpro­fesszor szerint a kényszerhely­zetben választott „C” megoldás a jogi szempontból is érvény­ben lévőnek tekinthető 1977-es szerződésnek egy ideiglenes és „megközelítő jellegű” megva­lósítása. Vacláv Mikulka videofilm bemutatásával egybekötött be­szédben bizonygatta a „C” va­riáns környezetbarát jellegét. Záróbeszédében Peter Tomka leszögezte: Szlovákia semmivel sem tulajdonít kisebb jelentősé­get a környezeti kérdéseknek, mint Magyarország. A csütörtöki meghallgatással mind Magyarország, mind Szlovákia kimentette ötször há­romórás szóbeli előterjesztésé­nek a lehetőségét. A húsvéti szünet után a teljes testület helyszíni „terepszemlét” tart Bős-Nagymaros térségében. Lebuktatták a csempészeket Két újságíró átjutott a zöldhatáron Fejenként 21 ezer schillinget fizetett a News osztrák heti­lap két riportere egy ember- csempész bandának, hogy Sopron-Klingenbachnál át­vigyék őket a magyar-oszt­rák határon. A kalandról a szereplők a News csütörtökön megjelent számá­ban adtak hírt. A News riporterei szerb ká­bítószer-kereskedőknek adták ki magukat, s egy informátoruk segítségével fölvették a kapcso­latot „Doktor Murattal”, egy nagy török embercsempész­szervezet tagjával. A riporterek informátora vele beszélte meg, hogy a két „szerb kábítószer-kereskedőt” hogyan viszik át Magyaror­szágról Ausztriába. A két férfi a soproni Prima- vita étteremben találkozott egy Mehmet nevű török, valamint egy magyar férfival, s onnan egy Opel típusú piros magyar taxiban indultak a határ felé. A soproni határállomáson egy magas rangú tiszt végezte az ellenőrzést, de nem érdekelte a taxisofőr és a magyar kísérő átadott útlevele, az utasokét pe­dig el sem kérte. Ugyanígy tett az osztrák vámos is. A taxi vé­gül egy klingenbachi étterem előtt állt meg. A News. szerint mind a ma­gyar, mind az osztrák határőri­zeti szerveknél megtalálhatók a maffia beépített emberei. Bűnözők marakodnak a zsákmányon Albánia a banditák kezében Miközben az európai bürok­rácia azon vitatkozik, hogy szükség van-e ENSZ-felha- talmazásra ahhoz, hogy többnemzetiségű katonai erőt küldjenek Albániába, a bal­káni ország a fegyveres ban­dák kezében van - írta a csü­törtöki olasz sajtó. A rendőrség morálja mélypon­ton van, a hadsereg nem léte­zik, és a banditáktól rettegő la­kosság azért sem szolgáltatja be a fegyvereket, hogy valamivel védhesse magát. Az olasz lapok beszámoltak arról, hogy fegyveresek szerda este leállítottak egy távolsági autóbuszt Tirana külvárosában, és minden ok nélkül tüzet nyi­tottak az utasokra. Ketten meg­haltak, hatan megsebesültek. Albániában nem polgárhá­ború folyik, hanem „politikai klánok és bűnözők marakodnak a katasztrofális gazdasági és pénzügyi politikával romba döntött ország zsákmányán” - írta az II Sole 24 Ore című gaz­dasági napilap. Az elmúlt hat évben egy főre számítva több segély érkezett Albániába, mint bármelyik má­sik volt kelet-európai kommu­nista államba. Az országon több milliárd dollár áramlott keresztül: az illegális fegyver-, olaj- és kábítószer-kereskede­lem, a prostitúció, az ember- csempészés haszna. Ezt az üzle­tet közvetve vagy közvetlenül azok ellenőrizték, akiknek az országot kellett volna kormá­nyozniuk - állapította meg az olasz gazdasági lap. Tömeges öngyilkosság a villában Harminckilenc holttestet fedeztek föl a rendőrök A látvány megdöbbentő volt: e-^y kaliforniai luxusvillában 39 feketébe öltözött, halott fiatal embert találtak a rendőrök. „Vérnek, erőszaknak semmi nyoma, mintha mindnyájan alud­tak volna” - nyilatkozta Rancho Santa Fé seriffje. Egyelőre nem sokat lehet tudni arról a titokzatos csoportról, amelynek tagjait szerdán késő éjjel holtan találták a rendőrök. A kollektív öngyilkosságot el­követő társaságról annyi derült ki, hogy abban a hitben éltek: idegen bolygókról érkeztek a Földre. A legidősebb szektata­got - egy 65 éves férfit - János atyának szólították, a többiek 18-24 év közötti fiatal nők, fér­fiak voltak. A csoport cölibátusban, ön­megtartóztató életet élt, a tagok nem dohányoztak, nem voltak rabjai semmilyen szenvedély­nek. A helyszínen vizsgálódó rendőrök nem fedeztek föl erő­szakra vagy behatolásra utaló nyomokat, de nem találtak val­lási kegytárgyakat sem. Egy­előre azt sem tudják, hogy mi okozta a 39 fiatal ember halálát, a körülményekből minden­esetre arra következtetnek, hogy tömeges öngyilkosság tör­tént. A villa tulajdonosának ügy­védje úgy tudja, hogy az épü­let bérlői a „WWW Higher Source” (Magasabb Forrás) nevű szektához tartoztak. (Egyesek szerint a „WWW” az internetes világhálózatra utal). A jelek szerint nem vetették meg a jólétet: az előkelő villá­hoz tenisz- és golfpályák, uszoda, szauna tartoztak. A rendőrök a parkolóban több drága gépkocsit és mikrobuszt találtak. A beszámolók szerint a szek­tatagok kényesen ügyeltek a tisztaságra, és a sebészekéhez hasonló lábbelit hordtak. A tulajdonos mostanában szándékozott eladni az ingat­lant, amelynek vételára 1,6 mil­lió dollár volt. Az ingatlanközvetítő ügy­nöktől azt kérték a „földre szállt angyalok”, hogy mostani, szent hetükre tekintettel ne za­varja őket azzal, hogy vevője­lölteket küld a házba. FEB Áprilisban is Lakáskultúra! A A hónap lakása: Hagyományos volt - felforgatták A A hónap tudósításai: Köln - a megfontolt bútorok , Firenzei anziksz A A hónap barkácsötlete: Képkeretek, saját kezűleg A A hónap levele: Válaszfalak nélkül A A hónap házigazdája: Tímár Éva színművész A A hónap meglepetése: 16 oldalas füzetmelléklet a KERTRŐL - benne számos újdonság, ötlet, javaslat A hónap lapja változatlanul a Lakáskultúra! * i 4 i 4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom