Új Dunántúli Napló, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-26 / 25. szám

Magyarország - Dél-dunám í l 1997. január 26., vasárnap Fizess, diák, az egyetemért! Egy hallgató havi tanítási költsége Ma Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából VANDA, PAULA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 7.17 nyugszik 16.37 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 16 óráig a 215-000-ás telefonszámon. Hírszerkesztő: ÚJVÁRI GÁBOR Védő és szerény Ladó János szerint a Vanda lengyel, illetve német eredetű név. Lengyel jelentése: a vend nő. Eredetileg egy mondabeli királylány neve. A németben a Wendel kezdetű női nevek ön­állósult becézője. Ilyen nevek: Wendelburg, Wendelgard. Ezekben az előtag a vandál népnévvel azonos. A -burg szó­tag jelentése: biztonság, véde­lem, a -gard utótagé: bekerített hely, illetve varázsvessző. Be- cézése: Vandácska, Vandika, Vandus. A Paula a Pál női párja. Latin eredetű, jelentése: szerény. Be- cézése: Pali, Paulácska, Pólika. Időjárás Az ország nagyobb részén fel­szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Nyugaton és délen továbbra is erősen felhős, néhol ködös idő lesz, eleinte ki­sebb ónos eső, gyenge havazás is lehet. Vízállás: a Duna Mohácsnál 221 cm, apadó, vízhő 1,0 fok, a Dráva Ortilosnál -30 cm, apadó, 2,0 fok, Barcsnál -3 cm, apadó, 1,6 fok, Drávaszabolcs- nál 94 cm, áradó, 1,8 fok. Hatos lottó: 3,10,21 30,31,32 Pótszám: 24 Az idei évtől lesz mód arra, hogy azok a jelentkezők is be­kerülhessenek egyetemre, fő­iskolára, akik a hivatalos pont­határ alatt teljesítettek - és vál­lalják az oktatás teljes költség- térítését. Az intézmények még nem mindenhol döntöttek az új szisztéma részleteiről. Egy­részt nem minden szakon lesz ilyen lehetőség, s különben is A My Cream együttes három tagja befutott humoristaként vágott bele valami teljesen újba. Orbán Sándor és Wéber Tamás 1983-ban jelentkezett először humoros össze­állítással, az 1992-es humorfesztivál közön­ségdíja után azonban szétváltak útjaik. Ekkor Wéber Tamás Valla Ervinnel alapított duót, akit a Kormorán együt­tesből ismerhetünk. 1994 végén újra talál­kozott a három humo­rista útja és négy nap alatt összeállítottak egy 20 perces műsort a TS Karácsonyra. A poppa­ródiákból álló fellépés óriási sikert aratott, 1995 áprilisában pedig már konzervosztással egybekötött önálló koncerttel jelentkeztek a fővárosban. Wéber Tamás a trió motorja még arra is em­lékszik, hogy az első saját fel­lépésüket az évtized legna­gyobb szélvihara kísérte:- A közönséget ez nem na­gyon érdekelte, az újszerű pa­ródiák - reményeinknek megfe­lelően - beváltották a hozzájuk minden attól függ, hogy az adott tanszékek mennyi hallga­tót tudnak vállalni a hivatalos keretszám felett. Tehát nem jöhetnek „csőstül” a fizetők, hiszen lehet, hogy nekik lenne pénzük (ez is kérdéses ugyan), de biztos, hogy számukra nincs elég oktató és tanterem. Megfogalmazódott általá­nosságban: ha amúgy is magas a ponthatár, érdemes még az 1­fűzött reményeket. Az újdonság az, hogy mi nem az előadókat figurázzuk ki, hanem a jellegze­tes motívumokat gondoljuk to­vább humorista fejjel. Az első dalunk a Padödö Szabó János című nótája alapján készült Rigó Jancsi. A dal egy habossü­temény és egy pincérlány sze­relmét mutatja be. Az együttes számai a legna­gyobb slágerek alapján készül­2 ponttal alatta teljesítetteket is beengedni, viszont ha eleve gyenge a mezőny, felesleges még alább adni. „Hülye gye­reknek pénzért ne adjunk dip­lomát!” - hangzott el a régió egyik főiskoláján. Ami pedig a térítést illeti, nagy lehet a szórás. Hiszen míg egy orvosegyetemista pa­píron nem ússza meg havi 50- 60 ezer között (ami a magyar nek. A My Cream a klasszikus poénokon kívül zenei viccekkel és némi abszurditással fűsze­rezi meg azokat:- így aztán fiataltól az öre­gebbig mindenki megtalálja ná­lunk a számítását. A legna­gyobb sikerünk az első album címadó dala, a Homorú szamu­ráj volt. Az új szövegeket ötlet­börzéken keresztül építjük fel. A popszakma befogadta őket, a kollégák jókat vidulnak a pamflet-változatokon és örül­nek, hogy slágerük ily módon tovább élhet:- Az Ámokfutók szerint a Szomorú szamuráj általunk vált klasszikussá, Zoltán Erika elő­ször nem akarta, hogy kifigu­rázzuk, de, amikor meghallotta számának MyCream változatát örömmel rendelkezésünkre bo­csátotta a jogokat. Manapság már egy színpadon játszunk a parodizált együttesekkel. Az első album fiú (kék) és lány (rózsaszín) változatban is megjelent, csakúgy mint a pe­lenkák. A közelmúltban kiadott második fejezetet tavaszi kon­certek és októberben új album követi majd.-Jó lesz, ha csipkedik ma­gukat a slágergyárosok, mert még éhen halunk. Rendes Z. viszonyok között elképzelhe­tetlen egyébként!), egyes hu­mán szakokon csupán 9-10 ez­Hatalmas sikerrel mutatták be Zalaegerszegen Molnár Ferenc klasszikus darabját, a Liliomot - egy furcsa helyszínen. Halasi Imre, a Hevesi Sán­dor Színház igazgatója el­mondta, hogy öt éve látta Paolo Magelli rendezte Woyczeket Nova Gorizában, s akkor elha­tározta, a híres rendezőt Zala­egerszegen is „fellépteti”. Nem volt könnyű, de két évi egyezte­tés után elkezdődhettek a pró­bák.-Mivel tudtam, hogy Ma­gelli szívesen rendez olyan he­lyen, ami nem hagyományos színházi tér, kölcsön kértük a város közepén álló volt kerá­ret kellene áldozni a tudásért. És az egyik is egyetemista, meg a másik is! M. K. mia-csamokot. Itt mutattuk be január 11-én Kaszás Gézával és Takács Katalinnal a főszerep­ben a Liliomot.- A mester el volt ragadtatva a magyarországi körülmények­től, a színészektől, úgyhogy remény van rá, ha nem is hama­rosan, hogy visszatér hozzánk. Ám addig is szívesen dolgozna együtt magyar dramaturgokkal, jelmez- és díszlettervezőkkel, sőt színészekkel is. Ezért leg­közelebbi, bogotai (Kolumbia) rendezéséhez is magyar dara­bot, Barta Lajos „Szerelem” című művét választotta, s mun­katársaink közül többeket meg­hívott a produkcióhoz! M. K. Szentek és boldogok Nem csak Isten, hanem a Va­tikán útjai is kifürkészhetetle- nek - ezt a sommás megállapí­tást az a két egyházi férfiú tette lapunknak, aki a három magyar szent- illetve boldog­jelölt posztulátora. Mint ismeretes, Mindszenty József, Batthyány-Strattman László és Apor Vilmos eseté­ben néhány éve kezdődött a pápa által történő avatás elő­készítő procedúrája, s úgy volt, hogy az 1996., millecen- tenáriumi év során - különös tekintettel II. János Pál ma­gyarországi látogatására - legalább egyikük esetében megtörténik a hivatalos kihir­detés. Veres András, a Pápai Ma­gyar Intézet rektora Rómából a következőket közölte a VDN-nel:-A legteljesebb kép Apor Vilmos, volt győri püspökről állt össze, az 500 oldalra rúgó dokumentumot átadtuk a Szentszéknek, azonban a bíbo­rosok és a teológiai testület vé­leménye még hiányzik. Hogy ez mikor lesz meg, nem lehet tudni, annyi bizonyos, hogy kb. 100 szentté és boldoggá avatási ügy van folyamatban. Batthyá- nyi-Strattman, a „szentéletű szemészorvos” esetében a fő gond, hogy mivel ő nem volt mártír, csoda szükséges. Eddig egyetlen csoda kivizsgálása történt meg. V Szőke János, Mindszenty József szentté avatásának posztulátora kissé meglepő módon arról számolt be, hogy a néhai hercegprímás ügye „áll a legrosszabbul”, ugyanis a teljes dokumentációs anya­got csak a tavalyi év során nyújtották be - bár még egy­szer hangsúlyozta, a Vatikán­nál soha nem lehet tudni, mi­kor melyik ügyet veszik elő! M. K. A szerelmes habossüti Az érettségi kapujában - A pécsi Leőwey Klára Gim­názium tanulói is megtartották szombaton szalagtűző ünnepé­lyüket (felvételünkön) és szalagavató báljukat. fotó: tóth Nem Liliom-tiprás Kenik-vágják a paródiát FOTÓ: TÓTH Konzulokkal tisztelten Helyet igényelnek Pécsett az olaszok is A tisztelet támasztotta igé­nyeknek még egy akkora város esetében is nehéz megfelelni, mint Pécs. A rendszerváltás után konzulátust telepített a ba­ranyai megyeszékhelyre Né­metország és Jugoszlávia. Az utóbbié az államalakulat fel­bomlása miatt, a német takaré­kossági okból szűnt meg. Ugyanakkor Pécsett tiszte­letbeli konzullal tart fenn kép­viseletet Franciaország - iro­dája a Művészetek Házában van - és Ausztria. A sógorok konzuljának az irodáját a Bara­nya Megyei Közgyűlés he­lyezte el a Széchenyi tér 9. szám alatti épületében. Időköz­ben Németország is tiszteletbeli konzult bízott meg pécsi képvi­seletével. Irodának szóba került a Szent István téri Nevelők Háza épületének egy szeparál­ható blokkja, ám a parkolási nehézségek miatt valószínűleg szintén a Széchenyi tér 9-ben lesz a német konzul hivatala is. Az olasz diplomácia is je­lentkezett: a tiszteletbeli konzul irodához gazdasági kirendelt­séget is kapcsolnának, ezért 400 m2 irodahelyiséget igényel­tek. Pécs első ajánlata a hajdani Tatarozó Vállalat Tímár utcai székháza. Jelenleg nem előkelő környék, de készül a rendezési terv az utca déli oldalának el­söprésére és új beépítésére. Meg nem erősített hírek sze­rint a következő tiszteletbeli konzulátus létesítésének igé­nyével Horvátország fog ko­pogtatni Pécsett. D. I. Tudja-e, mi az a marketing?-Egyáltalán tudja, mi az a marketing? - tette fel a kérdést a beidézett tanúknak dr. Csor­dás Pál tanácsvezető bíró a ba­jai székhelyű Marketing Me­nedzsment Alapítvány két ve­zetőjének tárgyalásán. Az I. rendű vádlottat, Sz■ Sándor PR-igazgatót az ügyész külö­nösen nagy összegre, folytató­lagosan elkövetett csalással, okirat-hamisítással és hamis tanúzásra való rábírással vá­dolják. Ä bíró kérdésére csak egyetlen tanú adott igenlő vá­laszt. Általában az történt, hogy a kedvezményezettek ki­töltetlen átvételi bizonylatot írtak alá vagy olyant, amelyen például a 2000 forint csak számokkal szerepelt. Sz. Sán­dor ezt megtoldotta még há­rom nullával, és így a kurató­rium számlájáról 6 millió 240 ezer forintra tett szert. Mivel azonban nem kapta meg az alapítványtevők megszerzésé­ért neki járó 10 százalékos „sikerdíjat”, a 8 millió forin­tot; az így szerzett pénzen vett az alapítvány nevére 6 millió forintért egy irodát a Sétáló utcai üzletházban. Még kiderítésre vár, hogy egy tönk szélén álló termelő- szövetkezet miért fizetett be a marketing-eszme támogatá­sára 20 millió forintot, az azonban kétségtelen, hogy G. István II. rendű vádlottat az APEH feljelentése alapján az ügyész adócsalással vádolja. A II. rendű vádlott kategoriku­san tagadja bűnösségét, mert a marketingdíj oktatásra kifize­tett pénz volt, ami adómentes. Ezt nyomatékosítandó, min­den bajai pplgár megtalálta postaládájában Prof. Dr. Dr. h. c. Magyar M. Kasimir svájci professzor levelét, mely sze­rint „a marketing know-how terjesztését és a marketing kul­túra létrejöttét semmi esetre sem szabad megadóztatni.” Jelen esetben azonban úgy tűnik, hogy a tanácsvezető bí­rót jobban érdekli, hogy mi vitte rá a nagylelkű adomá­nyozókat, hogy a marketing magyarországi terjesztéséért ne csak erkölcsileg, hanem komoly összegekkel is kiállja- nak. Úgy tűnik, a tanulópénzt ők már megfizették, mert a be­fizetett pénzeikből aligha lát­nak viszont valamit is. Gál Zoltán Jogászbál Pécsett Mintegy 230 vendéggel a pécsi Hotel Palatínus Bartók termé­ben tartották tegnap estétől ma hajnalig a Baranya Megyei Jo­gászegylet idei bálját, amely immár a 12. volt. Ám ez a sor­szám csak a jelenlegi egylet ál­tal szervezett mulatságokra ér­vényes, egyébként a jogászbá­lok erős hagyományának kez­dete - még az 50-es évek sem tudták kikezdeni! - az idők homályába veszett. A mostani bált dr. Mosdósi László jogá­szegyleti elnök, illetve táncként a szokásos palotás nyitotta meg. Ételben, italban, kiegé­szítő programban nem volt má­soktól eltérő jogászi különle­gesség. A tombola győztese például itt is fűnyíróval gazda­godott. Ám egy nevezetessé vált jogfolytonosságban hézag támadt: technikai okból idén nem készült jogászbáli újság. 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom