Új Dunántúli Napló, 1996. október (7. évfolyam, 268-297. szám)

1996-10-01 / 268. szám

Zöld Rászedett Népszavazáshoz Ifjú kiválóságok munkanélküliek 300 ezer aláírás? kerestetnek (3. oldal) (7. oldal) oldal)------------ . »V---■ i ■/ , \----------------------­Kórházfelújítás - címzett támogatással Ülést tartott tegnap Baranya Megye Közgyűlése A leggazdagabb amerikai Bill Gates idén is elnyerte a leggazdagabb amerikai cí­mét - a Microsoft számítás- technikai cég alapítója már a harmadik egymást követő évben áll az első helyen a Forbes magazin által össze­állított, a négyszáz leggaz­dagabb egyesült államok­beli polgárt nevét tartal­mazó ranglistán. A magazin októberi számában megje­lenő lista szerint Gates va­gyona 4 milliárd dollárral gyarapodott a tavalyihoz képest, és ma már összesen 18,5 milliárd dollárt tesz ki. A második helyen Warren Buffett, a Berkshire Hatha­way Inc. vezetője végzett. Kettejük vagyona egyéb­ként összesen 33,5 milliárd dollárra rúg. Mint a Reuter megjegyezte, Bili Clinton elnök csaknem ekkora adó- csökkentést javasol, hogy a középosztálybeli családok könnyebben kifizethessék gyermekeik oktatási költsé­geit. A fogadóirodák katasztrófája Hétfőn számos kisebb brit fogadóiroda csődöt jelen­tett, de az országos hálóza­tot működtető nagyok is szívták a fogukat, miután a hétvégi ascoti lóversenyfu­tamok mindegyikét ugyanaz a zsoké nyerte. A hétszeres futamgyőztes Frankie Det­tori példátlan teljesítménye az összesítés szerint 18 mil­lió fontjába (4,4 milliárd fo­rintjába) került a fogadói- pamak; ez messze a legsú­lyosabb egynapi veszteség a sportág nagy-britanniai tör­ténetében. Az egyik orszá­gos fogadóhálózat vezetője elmondta: Frankie ötödik győzelme „már nagyon drága volt, a hatodik egye­nesen letaglózó, a hetedik után pedig már oltottuk is le a villanyt”. A nyári szünetet követő első ülését tegnap tartotta Pécsett, a Papnövelde utcai Díszteremben Baranya Megye Közgyűlése. S hogy összejöttek a tennivalók, bizonyítja: nem kevesebb mint harmincegy napirendi pont megtárgyalását „vállalta be” a testület. Elsőként közmeghallgatásra került sor, amely nem sok hoz­zászólót vonzott: lehet, hogy a téma egyelőre elvont jellege - Baranya Megye Területfejlesz­tési koncepciója - miatt volt gyér az érdeklődés, de tény, mindössze ketten mondtak vé­Magyarország két éven belül a NATO teljes jogú tagja lehet - engedték sejtetni vezető brüsz- szeli diplomáciai és katonai források. A magyar-román alapszerződés tető alá hozása ugyanis végképp eloszlatta a Nyugatnak a csatlakozási szán­dékunkkal kapcsolatos aggo­dalmát, másrészt sokat javított A Szcientológia Egyház elne­vezésű felekezet 23 híve állt bí­róság elé hétfőn Franciaország­ban, Lyon városában. A vádirat csalással, bizalommal való visszaéléssel, és - egyikőjük esetében - egy halálesetben való bűnrészességgel vádolja a huszonhárom embert, köztük az egyház francia vezetőit. Az eljárást is ez utóbbi ese­mény indította el: 1988 márciu­leményt az anyagról. Egy asz- szony pedig a Lánycsók és Nagynyárád közötti völgyben telepített, s kivágásra ítélt, idén öt mázsa termést hozó diófáiért emelt szót - megrázó erővel. A közgyűlés a koncepciót szak­mai és társadalmi vitára alkal­masnak találta, formálásához a civil szervezetektől is véle­ményt kémek. Nagy érdeklődés kísérte vi­szont a megyei rendőrfőkapi­tány beszámolóját Baranya közbiztonságának helyzetéről. Mint dr. Ernyes Mihály dandár­tábornok szóbeli kiegészítőjé­az ország nemzetközi megítélé­sén a boszniai IFOR-misszió- ban való részvételünk. Az orosz álláspontot a brüsz- szeli értékelések szerint kezdet­től fogva az motiválta, hogy Oroszország a lehető legna­gyobb „árat” - amit egy külön szerződésben rögzítenének - kapja a beleegyezésért cserébe. sában egy 31 éves férfi, az egy­ház egyik új tagja öngyilkos lett. Ezt követően felesége meg­lepő tényekről számolt be: férje rövid idő alatt teljesen a szcien­tológia hatása alá került, s né­hány órával halála előtt azzal tért haza, hogy „sürgősen 30 ezer frankra van szüksége egy megtisztító kúra megkezdésé­hez”. Később a férfi kiugrott lakásuk ablakán, miután kö­bén is hangsúlyozta, munkáju­kat a korábbiaknál is kedvezőt­lenebb feltételek - szűkös pénzügyi lehetőségek, létszám- hiány - mellett végzik, ami azt is jelenti, hogy feladataiknak mind nehezebben tudnak meg­felelni. A képviselők közül többen felhívták a figyelmet a megyénkben is egyre terjedő prostitúcióra, az ehhez kapcso­lódó üzletágakra - amelyek mintegy 1,5 milliárd forintot „termelnek ki” évente -, a kábí­tószerek elleni küzdelem fon­tosságára, s sokan sürgették (Folytatás az 5. oldalon) Az első körben Magyaror­szág, Lengyelország és Csehor­szág felvételéről van szó, de nem kizárt, hogy más államok ;s szóba jöhetnek. Ami a szlo­vákokat illeti, a nemzetközi diplomácia kevés esélyt ad a bekerülésükre. Brüsszelben ugyanakkor azt is érzékeltették, hogy tíz-tizenöt éven belül nem lesz „második kör”, továbbá, hogy a teljes jogú NATO-tag- ság mintegy előfeltétele az Eu­rópai Unió-beli integrációnak. Balogh Zoltán zölte megdöbbent feleségével: „Ez az egyetlen megoldás.” A Szcientológia Egyháznak világszerte mintegy 10 millió tagja van. A francia parlament egyik bizottsága a minap nyil­vánosságra hozott jelentésében szektának nevezi a szervezetet, ők maguk viszont - mint szóvi­vőjük is közölte a lyoni per kezdetekor - egyháznak vallják magukat. (MTI) NATO-bóvítés: követi-e újabb az első kört? Magyarország pozíciói a legjobbak Az Észak-Atlanti Szövetség brüsszeli politikai, illetve mons-i katonai központjában szerzett információink szerint hazánk 1997 tavaszán meghívást kap a NATO-ba, s már a jövő év őszén megkezdődhetnek a ratifikációs tárgyalások. Per a Szcientológia Egyház ellen Szegélyvédelem - A Baranya Megyei Állami Közútke­zelő Közhasznú Társaság megrendelésére a 57-es számú főút Pécsről kivezető szakaszán a vasúti híd feletti felüljáró felújításán - szegélyvédelmén - dolgoznak a Pécsi Építő Kft. szakemberei. Ä közlekedést lassítják a munkálatok, ezért nem árt az óvatosság. fotó: müller andrea • • Ot tonna hamis Veget," Csaknem 700, egyenként 25 dekás csomag hamisított Vegeta ételízesítőt foglalt le a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság gaz­daságvédelmi osztálya. A nyomozás eddigi megállapításai sze­rint ez év tavaszától ennél jóval nagyobb mennyiségű, mintegy 5 tonnányi került a boltokba egy-egy zalaszentgróti közkereseti társaság és magánvállalkozó forgalmazásában. A hamisítvány az eredetinél jelentősen nagyobb sótartalmáról, hibásan illesz­tett csomagolóanyagáról és grafikájának színeltéréséről ismer­hető fel. Nincs feltüntetve rajta a gyártási idő sem. Mivel rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettének alapos gya­núja miatt folyik a nyomozás, a rendőrség kéri azok jelentkezé­sét, akik a zalaszentgróti Juha KT-vel és Farkas Róbert vállal­kozóval üzleti kapcsolatban álltak, tőlük Vegetát vásároltak. Pécsi útjavítások forgalomkorlátozással Pécsett egyes útvonalakon hosszú sorok várakoznak a to­vábbhaladásra. A reggeli és a délutáni csúcsidőben közel fél óra kell, amíg keleti irányból a 6-os úton (Zsolnay út, Rákóczi út) bejut az autós a városba. Több más utcát lezártak vagy időszakosan nem lehet behaj­tani. A Pécsi Közüzemi Rt. közte­rületi igazgatója, Albert Pál az útfelújításokkal kapcsolatos forgalomkorlátozásokról az alábbi tájékoztatást adta. A 48-as tér környékén az Egyetem utcai csomópontban nem lehet a Rákóczi úton átha­ladni, és nem lehet behajtani sem az Egyetem utcába, sem a 48-as térre. A Rákóczi út felől mindkét útszakaszt és a közeli Jogász -, Vasvári - és Dohány utcákat lezárták. A forgalom- irányító lámpákat ennek megfe­lelően átállították. A korlátozás várhatóan szerdáig tart. A legkritikusabb a helyzet a Rákóczi út és a Felsőmalom utca kereszteződésében, itt két helyen lezárták a sávokat. Ez okozza a forgalom lelassulását, a torlódást - hogy sokszor a Ba- lokányig áll az autósor. A Felsőmalom utcát a Rákó­czi út felől lezárták. A Felsőma­lom utca a Király utcáig forga­lommentes. A változásokhoz igazodnak a közlekedési lám­pák is. A forgalomkorlátozás és a kényszerű dugó előrelátható­lag november tizedikéig tart. (Folytatás az 5. oldalon) A Rákóczi út és Felsőmalom utca kereszteződésében kritikus a helyzet fotó: müller andrea Kilencvenmiüió Toyota Elkészült a kilencvenmilli- omodik Toyota; a japán cég, amely hétfőn ünnepelte a je­les dátumot, a szigetország autógyárai közül elsőként lépte át e küszöböt - jelen­tette az AFP. A kilencven- milliomodik „Made in Ja­pan” feliratot egy metál- szürke „Aristo 3.0 V” gép­kocsira illeszthették fel a cég taharai üzemében. A szigetországban egyedülálló rekordhoz a Toyotának hat­vanegy évre és egy hónapra volt szüksége. Az első Toyota, egy G1 jelzésű te­herautó 1935 augusztusában készült a Toy oda Automatic Loom Works üzemében, annál a textilipari vállalat­nál, amelyből végül az au­tógyártó óriás kinőtt. k. < t

Next

/
Oldalképek
Tartalom