Új Dunántúli Napló, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-11 / 248. szám

8 Dünántúli Napló Gazdaság 1996. szeptember 11., szerda Az árutőzsde és a piaci árak s Miként léphetnek ki a baranyai állattartók a BAT-ra? FOTÓ: MÜLLER ANDREA Ikarusok Moszkvának. Az orosz főváros, Moszkva vezetőségének megrendelé­sére több, mint 300 darab korszerű, környezetkímélő motorral felszerelt csuklós autóbuszt szállít Oroszor­szágba az Ikarus cég az el­következő néhány hónap­ban. Az üzleti megállapo­dásnak az autóbuszgyár pil­lanatnyi kapacitásának tel­jes kihasználásával igyek­szik megfelelni. Ebül szerzett jószág. Az 1996- os esztendő első felé­ben csaknem 50 milliárd fo­rintos kárt okoztak a gazda­sági bűncselekmények. A fehérgalléros bűnesetektől a jövedéki termékek illegális forgalmazásáig igen sokrétű az elkövetések köre, s el­gondolkodtató, hogy a ká­rérték jelentősen nőtt az el­múlt egy év során. Telefon. Magyarországon az év végére, de legkésőbb 1997- re teljesen megszűnik a várakozólista a telefon­igénylők körében. A kilenc­venes évek végére pedig a csúcstechnológiát hazánk számára is - a nyugati or­szágokhoz hasonlóan - a személyi távközlés jelenti majd - közölte Bölcskei Imre, a KHVM helyettes ál­lamtitkára a budapesti Mo- torola-napok megnyitóján. Médiahajó ’96. Ahol a piacvezetők találkoznak. Ez a mottója az idén immár ha­todik alkalommal útjára in­duló médiahajónak, fedélze­tén a politikai, a gazdasági, a kulturális élet és a sajtó­világ ismert személyiségei­vel. A közéleti kirándulást Budapesttől Visegrádig és vissza szeptember 25-én rendezik meg. Phare-pénz. Egymilliárd forint európai uniós Phare- támogatásra pályázhatnak szeptember 16-tól az agrár- beruházásokat tervező me­zőgazdasági vállalkozók. Befektetésük összértékének 25 százalékát kaphatják meg vissza nem térítendő támogatásként. Az űrlapok a Mezőbank Rt.-nél szerezhe­tők be. Az MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 243,20 Görög drachma (100) 65,38 Német márka 104,17 Olasz líra (1000) 103,23 Osztrák schilling 14,80 Spanyol peseta (100) 123,47 USA-dollár 156,12 Vevőre várva Az értéktőzsde (BÉT) hamar népszerű lett a spekulánsok, va­lamint a tőkéjüket kis kockázat­tal nagymértékben gyarapítani szándékozó emberek körében. Az árutőzsde (BÁT) azonban korántsem ilyen befutott még, s többnyire éppen azok nem tud­ják, hogy mi célt szolgál, akik­nek a legtöbb hasznot hozhatna a működése. A mezőgazdasági terményér­tékesítésben mindemellett a BAT-nak egyre nagyobb sze­repe lesz, bár ma még csak egy szűk szakmai réteg - az állatte­nyésztők, a növénytermesztők közül - próbálkozik húsáruját, vagy gabonáját itt értékesíteni. A hústőzsdén Baranyából ta­lán a pécsi székhelyű Termesz Holding a legaktívabb, három társasága is rendelkezik tőzsde- tagsággal. Miként a tőzsdeta­(Folytatás az 1. oldalról) A Baranyai Munkaügyi Központ mindenesetre a tények ismeretében a pályakezdők el­helyezését célzó akcióprogram­ját kiegészíti - eddig STOP ’96 címmel tájékoztató füzetet ad­tak ki a számukra, videofilmét készítettek a lehetőségeket is­mertetve, s nyílt napot szervez­tek munkaközvetítő jelleggel. Ezentúl viszont minden pá­lyakezdővel egyénre szabott együttműködési tervet alkot­nak, külön szakmai napot tarta­nak a munkaerőpiacról, s októ­berben állásbörzére várják a munkát keresőket. Ugyanakkor gok többsége a Termesz üzlet­kötései is elsősorban saját árui­nak értékesítésére irányulnak a BÁT-on, a pécsi Római udvar­ban székelő vállalkozás bróke­rei azonban az átlagosnál nyi- tottabbak, bármely baranyai cég eladhatja rajtuk keresztül a tőzsdén állatait. A tőzsdére kilépni tulajdon­képpen hasonló indíttatás kell mint egy vállalkozást beindí­tani, túlnyomórészt mindkét lé­pést a kényszer szüli - mondja lapunknak a Termesz Holding vezérigazgatója, Acs József. A pécsiek ugyanis úgy léptek ki a hústőzsdére, hogy 4 mezőgaz­dasági egységüknek ily módon igyekeztek piacot szervezni. Mert hiába volt és van 4 boltjuk és egy vágóhídjuk a megyében, sertéstelepeik állatainak csupán harmadát tudják közvetlenül ér­egység csomagban tájékoztat­ják a munkaadókat arról, mi­lyen pénzügyi segítségeket pá­lyázhatnak meg, ha pályakez­dőket foglalkoztatnak. A Munkaügyi Tanács ülésén beszámoltak arról is, milyen céllal és mennyi pénzt használ­ták fel a megyében a VIII. hó végéig a decentralizált Foglal­koztatási Alap keretösszegéből. A számok arról szólnak, hogy szakképzés és a közhasznú fog­lalkoztatás viszi a prímet kü- lön-külön 60-70 millió forint­tal, de a bértámogatások is szép summát tesznek ki.. Ezért az év hátralévő szakaszában csökken­tékesíteni. A sertéshús árai vi­szont év közben erősen inga­doznak - a kereslet változásai­nak megfelelően, s itt lép be a tőzsde: ahol előre lekötött, ha­táridős üzletek születnek. Nem beszélve arról, hogy ezen ügy­letek mögött komoly pénzügyi garanciák állnak, sokkal biz­tonságosabb így a sertéshúst adni, venni. A tőzsdei megbízásoknál a minimális árumennyiség az úgynevezett 1 kontraktus - disznóhús esetében ez 5 ezer ki­logrammot jelent. Nem létkér­dés, hogy például a tavaszi megbízáskor rendelkezésre áll­jon ennyi állat, de az októberi üzletkötésre ezt elő kell terem­teni, ha az illetőnek jóval drá­gábban a piacon kell megven­nie, akkor is. Az árutőzsdén egy-egy tétel adás-vétele nem hoz kirívóan magas hasznot (napi szinten a BÉT-en nagy­ságrendekkel jobb bizniszek köthetők), viszont hosszútávon garantált és biztonságos piacot jelent minden sertéstenyésztő­nek. Az árutőzsde ezért minő­síthető szűk szakmai területnek, ahol meglehetősen gyakoriak a váratlan megoldások és a laikus könnyen pórul járhat. Aki tehát kedvet kapott eh­hez az áruértékesítési formá­hoz, annak érdemes 1 kontrak­tussal kipróbálni a tőzsde mű­ködését, s a Termesz brókerei bárkinek teljesítik a megbízá­sait, sőt, tanácsot is adnak az üzletkötésekhez. Az árutőzsdén szerepelni tehát nem boszor­kányság, s nem kell hozzá kü­lönösebb közgazdasági ismeret sem, sokkal inkább a húspiac törvényszerűségeivel érdemes tisztában lenni. Emellett némi készpénz, az árualap letéti díja és fedezete szükségeltetik az induláshoz, aztán már minden a húspiaci ármozgásokon múlik. Mészáros B. Endre tik a bértámogatás, a vállalko­zóvá válás és a részmunkaidős támogatás mértékét, a köz­hasznú foglalkoztatásra pedig még többet szánnak. Összességében a 472 milliós keretből egyébként napjainkig nem egészen 200 milliót fizet­tek ki, s a közhasznú foglalkoz­tatásra fordítandó tétel növelése mellett az szól, hogy egy év alatt 7 ezer embernek sikerült ily módon munkát biztosítani. A legtöbben - mintegy 2 ezren - Komlón, Siklóson (1374) és Szigetváron (1044) jutottak így keresethez. Mészáros B. E. Újabb segítség a pályakezdőknek A növekedés alapjai Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat egyet­len elemét sem szabad előnyben részesíteni a má­sikkal szemben. Ezt Bottka Sándor, az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság ügyvezető elnök- helyettese mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták az „Út Európához - gazdasági és műszaki felté­telek” című tanácskozás ösz- szegző kiadványát. Friedrich Bauersachs, a Friedrich Naumann Alapít­vány magyarországi prog­ramvezetője felhívta a jelen­lévők figyelmét, hogy nem az unióba való belépés dátuma a legfontosabb, mivel lesznek olyan területek, ahol rövi- debb, és lesznek olyanok, ahol hosszabb türelmi idő alatt éri el Magyarország a többi ország átlagos színvona­lát. Lényegesnek tartotta, hogy a politikusok a csatlako­zásról megfelelő jövőképet alakítsanak ki, amelybe a fia­talokat is bevonják. Bottka Sándor, a tanul­mánykötet egyik szerzője sze­rint az EU-csatlakozás érde­kében jelentős mértékben tá­mogatni kell a műszaki fej­lesztést, amely a gazdasági növekedés alapja. Ezért az OMFB már az idén 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad azoknak a vál­lalkozásoknak, amelyek részt vesznek az Európai Unió IV. kutatásfejlesztési keretprog­ramjában. Az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság tisztség- viselője örömmel nyugtázta, hogy a kormány jövő évi adó­tervezetében kedvezményezi a fejlesztési ráfordításokat. A legnagyobb kihívás - A társadalmi mobilitás, az alkalmazkodóképesség és az új iránti fogékonyság fontos­ságát hangoztatta Medgyessy Péter a Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. tanévnyitóján. fotó: feb/diósi imre Vállalkozás, fejlesztés, hitel Milliók kölcsönbe a gyarapodáshoz A PHARE- és a Mikro-hitel- programok a Magyar Vállal­kozásfejlesztési Alapítvány kínálatában szerepelnek. Az alábbiakban a hozzájutás fel­tételeit taglaljuk azon vállal­kozások számára, amelyek ez­tán terveznek beruházást. In­gatlanok, berendezések, gé­pek vásárlására vehető igénybe a PHARE-hitel, melynek 25 százaléka fordít­ható fejlesztési célú beruhá­zások forgóeszköz-vásárlá­sára. A Magyar Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány által a megyeszékhelyeken kijelölt bankfiókok olyan kis- és kö­zepes vállalkozások hitelké­relmét fogadják el, amelyben az állami vagy a külföldi ré­szesedés nem haladja meg az 50 százalékot. A fejlesztéshez szükséges tőke 15 százalékát önerőből kell biztosítani. A legfeljebb 10 milliót ki­tevő hitel kamata 27-28 szá­zalék. A futamidő 2-7 év kö­zött változik, a türelmi idő 24 hónap. A 850 ezer forintos mikro- hitel három éven át vehető igénybe. A jelenleg 24 száza­lékos, de változó kamatokat havonta vagy negyedéven­ként kell fizetni. A futamidő maximum 3 év, melyből a tü­relmi idő legfeljebb fél esz­tendő. (bozsó) A legnagyobb kihívás - A társadalmi mobilitás, , az alkalmazkodóképesség és az új iránti fogékonyság fontos­ságát hangoztatta Medgyessy Péter a Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. tanévnyitóján. fotó: feb/diósi imre VIRÁGVÁSÁR ÓRIÁSI VÁLASZTÉK - NAGYON OLCSÓ ÁRAK! AKCIÓ: GYOMPÁLMA-a oo PÁFRÁNY 200 W=-W: SZOBAFENYŐ ^50 W=-W: AMÍG A KÉSZLET TART MARANTHA VfRÁGDISZKONT PÉCS, VERSENY UTCA 21. (TITÁN ÁRUHÁZ UTÁN) TEL: 72/2I5-6WI462-ES MELLÉK - ERZSIKÉ S2€L€M€N BT. í¥cs> Nyírfa u. 3. /Kisálloraássai szemben 50 m-re/ KÍNÁLATUNKBÓL: FENYŐ FŰRÉSZÁRU: * 29.000-41.250 Ft/m3 I TETÖLÉC: 46; 55 Ft/fm. ' TETŐFÓLIA ÍOO Ft/m2. VASTAG LAMBÉRIA 1500 Ft/m2. BRAMAC ALIESI CSERÉP-20% ENG. Áraink az ÁEÁ-t tartalmazzák. Tel.:72/332-377; 06-30-466-281 PÁLYÁZAT Országos működésű vagyonbiztonsági társaság keres Baranya megyei munkahelyre gyakorlattal rendelkező, leinformálható középszintű vezetőt. Pályázat benyújtási határideje: 1996. szeptember 18. .Biztonsági főnök 187939" jeligére a Rákóczi út 34. hirdetőbe. (60632) Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy Pécsett a műjégpálya mellett a Golf-Ligetben levő húsboltunkban VÁLTOZATLAN ÁRAKKAL a megszokott já minőséggel állunk szolgálatukra. Ajánlatvek: stomb: 570 Ft/kg s.koraj: 560 Ft/kg s.tarja: 540 Ft/kg s.lopocko: 550 Ft/kg r * (60691) IPflROSHÁZBflN 60 mz-es, 1. emeleti, több helyiségből álló iroda |ó parkolási lehetőséggel «ladó! Érdeklődni: 72/315-993 (60830) A 100. BNV-N SZUPER ÁRAKKAL A SULÁK SZŐNYEG! Szeptember hónapban a Sülök üzletekben gépi perzsaszőnyegek és padlószőnyegek 50 % ÁRENGEDMÉNNYEL vásárolhatók! Filc padlószónyeg 180 M/mJ-tól! Velúr padlószónyeg 690 Ft/m’-tól! Szobai 2x3-as szőnyeg 9.990 Ft-tól! Csak a Sutáknál: kárpótlási jegyét is beszámítjuk! Cím: Pécs, Centrum Áruház, Bojcsy-Zs. u. 4. Tel.: 72/232-500/236. Nyitva: h-p: 9-18-ig, sz: 9-14-ig. SS Sulák Ne feledje, a Sülökkel a 100. BNV-nis jól jár! A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. várja új munkatárs jelentkezését CONTROLLING VEZETŐ munkakörbe. A feladat az elnök-igazgató közvetlen irányításá­val, vezetőinek együttműködésével kialakítani, megvalósítani és folyamatosan fejleszteni a társaság új pénzügyi, számviteli, szer­vezési és információs rendszerét. Ideális jelöltünk pénzügyi-számviteli vagy közgazdasági felsőfo­kú végzettséggel, legalább 3-5 éves szakmai gyakorlattal és számítógépes ismeretekkel is rendelkezik. Kedveli az önálló munkát, de szívesen foglalkozik a részletekkel is. Örömét leli abban, ha új kihívásokkal találkozik. Társaságunk megfelelő munkafeltételeket, szoros együttműködé­sen alapuló, kreativitást igénylő csapatmunka lehetőségét kínálja. Ha a fenti munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük jelentkezzen 1996. szept. 13-ig - kézzel írott szakmai önéletrajz beküldésével - dr. Kékes Ferenc személyügyi igazgató-helyettesnél az alábbi címen: MBVH Rt., 7629 Pécs, Dobó u. 89. Telefon: (72) 239-523 (80573)

Next

/
Oldalképek
Tartalom