Új Dunántúli Napló, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-11 / 248. szám

1996. szeptember 11., szerda VÁROSAINK Dünántúli Napló 9 w Siklós I Mi lesz veled, siklósi kórház? A képviselők tegnap döntöttek: a kórházat nem adják! Siklósi borászok, néptáncosok sikere Először kaptak meghívást siklósiak a Budapesti Bor- fesztiválra. A hétvégén Budafokon szüreti felvonu­lást és borbemutatót ren­deztek, amelyen a siklósiak is részt vettek. A belváros­ban a Vörösmarty téren rendezett fesztiválon pedig a siklósi Pelikán néptánc eggyüttes lépett fel nagy sikerrel. Sziklából bort fakasztottak A Bortermelő Régiók ta­nácskozásának résztvevői a hétvégén tanúi lehettek, hogy lehet a sziklából is bort fakasztani a híres villá­nyi bortermelő vidéken. A népes nemzetközi csapat el­látogatott ugyanis a nagy- harsányi szoborparkba, ahol régi szüreti ceremónia fel­elevenítésével a vendéglá­tók „bort fakasztottak” a sziklából. Klubfoglalkozás Az allergiások és asztmások siklósi klubjának következő ülése csütörtökön 16.30-kor kezdődik a TESZ-székház- ban (Kossuth tér 3.). Orvosi ügyelet Háziorvosi ügyeleti rend Siklóson szeptember 11-től. Szerda: dr. Nagy Katalin. Csütörtök (12-én): dr. Szi­lágyi Imre. Péntek (13-án) dr. Báldi Tibor. Szombat- vasárnap (14-15-én): dr. Nagy Katalin, dr. Kocsmár Simon. Hétfő (16-án): dr. Szilágyi Imre. Kedd (17- én): dr. Fülöp Erzsébet. Szerda (18-án): dr. Tölgyesi Éva. Az oldalt összeállította: Sarok Zsuzsa A címben feltett kérdésre so­káig nem lehetett tudni a vá­laszt. Tegnap aztán, rendkívüli testületi ülésen, csaknem há­romórás vitát követően az ön- kormányzati képviselők úgy döntöttek: a kórházat továbbra is önálló és a siklósi önkor­mányzat kórházaként kívánják működtetni! Az előzmények: tudott, hogy a kormány célul tűzte az egész­ségügy jelenlegi működésének racionalizálását s a jelentős költségcsökkentést. Ennek egyik radikális lépése a kórhá­zak jelenlegi ágylétszámának lefaragása s ha kell a felszámo­lása, ha nem felelnek meg az előírt működési minimum felté­teleknek. A siklósi kórház e követelményeknek épp a hatá­rán van a maga 138 ágyával. A rideg számok azonban nem tar­talmazzák azt a tényt, hogy a kórház jelenlegi szolgáltatásá­nak felszámolásával sok Siklós környéki kis fakvakban élő embert hoznának nehéz hely­zetbe. Azok akiknek még Sik­lósig is gondot jelent a buszje­gyet megvenni, nem fogják vál­lalni a dupla költséggel járó Pécsre utazást. Az elmúlt héten pénteken ke­rült sor az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetében arra a fó­rumra, ahol egyeztetni kellett, hogy mely kórházak hány ágy­ról vagy részlegről tudnának lemondani. Ezen a fórumon hangzott el az a kompromisz- szumos javaslat, hogy a siklósi önkormányzat tulajdonában lévő kórházat ajánlják fel a me­gyei önkormányzatnak, ez esetben a megyei kórház kihe­lyezett részlegeként, csökken­tett ágylétszámmal és szűkített profillal tovább működhetne. Ehhez azonban az önkormány­zati testület jóváhagyását kel­lett volna megszerezni. Nos a tegnapi ülésen a testü­let úgy döntött, nem adja a kór­házat, s fenntartja az egészség- pénztárnak tett ajánlatát, mely szerint a sebészet, belgyógyá­szat és szülészet megtartásával 40 ágyas ápolási osztályt indít, amihez plusz 12 ágyat kér. Egyúttal felhívta az ellátási körzetéhez tartozó önkormány­zati testületeket, hogy támogas­sák a siklósi testület döntését. S. Zs. - Fotó: Müller A nagyvárosodás átkai Az ÁNTSZ jelentése a város hygiénés helyzetéről Az ÁNTSZ Siklós Városi Inté­zete a közelmúltban átfogó vizsgálatot végzett a város kör­nyezet-egészségügyi helyzeté­ről. Az erről készült jelentés szerint Siklóson is érvényesül­nek - bár kis város - a nagyvá­rosokra jellemzők: a természe­tes klímánál magasabb hőmér­séklet, gyakoribb köd-felhő képződés, ipari tevékenység, közlekedés szennyezi a levegőt azonkívül jelentős zajforrás, a szemét, az ipari hulladék mennyisége egyre több, így az idült hörghurut, tüdőrák, bal­esetek a városiasodással egye­nes arányban nőnek. Nézzük külön-külön az egyes területeken végzett vizs­gálódások eredményeit. A le­vegő szennyezettségének jel­lemzői: Siklós területén 4 pon­ton történik folyamatosan leve- gőszennyezettségi vizsgálat. (Kossuth u. Baross u. Gordisai u. Szegfű u.) A város közismer­ten áldatlan közlekedési álla­pota miatt emelkedtek a lég- szennyezettségi értékek. (A közlekedő utak rendkívül leter­heltek, a várost elkerülő ipari út megépítése rendkívül sürgető!) Szerencsére a megadott határér­tékeket ennek ellenére még nem haladta meg. Csupán egy alkalommal, júniusban mértek határérték feletti nitrogén dio- xidot a levegőben. A szennyvízcsatornázás bő­vítése messze elmarad a vízel­látásba bekapcsolt területektől. Égetően szükséges a csatorná­zás kiterjesztése és a jelenlegi szennyvíztelep bővítése, mert a talajszennyezés oly mértékű a szennyvízszikkasztók miatt, hogy veszélyeztetik a karsztvíz tisztaságát. A csapadékvizet el­vezető árkok tisztítása nem fo­lyamatos, csak pánikszerű. A Dózsa Gy. utcában gyakran ta­pasztalható a csapadékvíz pan­gása. A lakóhelyi környezetre az egyre nagyobb elszemetesedés a jellemző. Kevés a városban az utcai szemétgyűjtők száma, a belső közterületek, járdák sze- metessége jellemző a városra. A lakótelepeken lévő konténe­rek rendkívül bűzösek, többnek hiányzik a teteje. A beépítetlen területek elhanyagoltak. Játszó­terek, homokozók karbantar­tása nem folyamatos, állati ürü­lékekkel szennyezettek. A ho­mok cseréje* fertőtlenítése nem megoldott. Megoldott viszont a folyékony hulladékok szerve­zett gyűjtése, amelynek befo­gadója a szennyvíztelep. Siklós város rendelkezik köztisztasági rendelettel, a vég­rehajtása akadozik. Patika háziállatoknak A cél egy egészségügyi centrum létrehozása Nem kell a siklósi és kör­nyékbeli állattartóknak Mo­hácsra, Pécsre utazniuk, ha háziállatuk megbetegszik és gyógyszerre van szüksége. Pár hónapja nyílt meg a ko­rábbi Hollós Gyógyszertár he­lyén az állatpatika, melynek irányítói dr. Pataki József nyugdíjas harkányi állatorvos és dr. Szepesvári Zsolt. Utóbbi, siklósi állatorvos elmondta: a patika megnyi­tása tulajdonképpen távlati terveik első lépcsőfoka, egy leendő állat-egészségügyi centrum alapja. Már most is kapcsolódik a napi teendőik­hez, hisz a felírt gyógyszere­ket, takarmánykiegészítőket, javasolt készítményeket, táp­szereket megkaphatják az ál­lattartók a patikában. A terve­zett egészségügyi központban egy helyen lenne a gyógy­szerkészlet, az állattartási és „kozmetikai” szerek mellett a megfelelő állat-egészségügyi ellátást biztosító laboratóri­umi és szaktanácsadói háttér. Természetesen a központban már nem csak két orvos fog dolgozni. Cél a szakosodás, amelyre az állat-egészségügyi centrum kitűnő lehetőséget ad. Az orvosok meghatározott állatfajták ellátására, adott feladatok (szaporodásbioló­gia, mesterséges termékenyí­tés, takarmányozás) elvégzé­sére vállalkoznának. Ezzel ál­landó ügyelet és a betegellá­tási biztonság valósulna meg. A központ kialakítása tehát egyelőre még elképzelés. Azonban a vonatkozó törvény már lehetőséget ad az állat- egészségügyben dolgozóknak magánrendelők nyitására, a szolgáltatás vállalkozás for­májában történő működteté­sére. Ez a jövő útja, megvaló­sulásával ember és háziállat is jól jár majd. Sz. A. Siklóson az idén összesen 117 gyermeket iskoláztak be. Közülük 99-en önkormányzati iskolában, 18-an egyházi is­kolában kezdték el az évet. A gimnázium hatosztályos tago­zatában 24 az elsősök száma, a négyosztályos tagozat két osztályába összesen 50 „gólya” iratkozott be. A siklósi szakmunkásképzőbe 130 elsőst vettek fel, akik 6 különböző szakmát tanulhatnak. Siklóson a nyugdíjazáson felüli peda­gógus-elbocsátásra nem került sor. fotó: müller andrea Anyakönyvi hírek Születtek: Frittman Edina (Kisdér), Pongrácz Aletta (Siklós), Balogh Viktória (Al- sószentmárton), Homan Csaba (Drávaszerdahely), Kertai Csenge Lilla (Dráva- fok), Ignácz Ramona (VII- lánykövesd), Molnár Euniké (Siklós), Jovánovics Berna­dett (Alsószentmárton), Kül- lei Nikolett (Vajszló), Erdős Réka (Villány). Házasságot kötöttek: Molnár Loránd és Mics Kata­lin, Csőszi Zsolt és Varga Aliz. Meghaltak: Czirbus Sán- domé Timpauer Anna (Ké­mes), Flaska Gyuláné Maros Julianna (Magyarbóly), Cse- tényi Istvánné Fehér Ilona (Cun), Varga Gyuláné Betyó Erzsébet (Beremend), Molnár Lajosné Szalma Julianna (Kémes), Papp Lajos (Vil­lány), Hajzer Ilona (Villány), Gulyás István (Siklós), Sebők Sándor (Siklós), Németh Jó­zsef (Siklós), Sólyom András (Magyarbóly), Havéta Vil­mos (Villánykövesed), László Lajosné Kis Mária (Harkány). Pályázatot nyert a Tenkes Tv A dél-baranyai régiónak szolgáltató Tenkes Tv nyerte el a Siklós Városi Önkormányzat pályázatát, amelyet városi tv-stúdió lé­tesítésére és működtetésére írtak ki. A pályázat értelmé­ben a szerződést augusztus­ban kellett volna az önkor­mányzatnak megkötni a nyertes féllel, ám erre még eddig nem került sor. A Tenkes Tv a közel­múltban együttműködési megállapodást kötött a Dráva Rádióval, amelynek célja, hogy mindkét média bővíteni tudja szolgáltatása­inak repertoárját. A megál­lapodás értelmében szomba­tonként a Dráva Rádió mű­sorában fél 12-től 12-ig Tenkes-magazin hangzik el. A hűvös időben népszerű a harkányi melegvíz fotó: laufer l. Őszi esti fürdőzés Harkányban Hideg, barátságtalan idővel kö­szöntött ránk az ősz s a mediter­ránnak mondott déli végeken ugyancsak didergünk. Ilyenkor különösen jólesik nyakig bele­merülni a jó meleg harkányi vízbe, hogy a hidegtől gémbe- redett tagjaink kicsit felenged­jenek, reumatikus fájdalmaink csökkenjenek. Ne sóhajtsanak lemondóan akik azt mondják, jó lenne, de vége a nyaralásnak, dolgozni kell, nem érünk rá fürdőbe menni. Jó hírt közölhetünk: nem kell lemondani a fürdőzés kellemes élvezetről ugyanis - mivel rendkívül népszerű volt idén is az esti fürdőzés Har­kányban - a fürdővállalat úgy döntött, az ősz beköszöntével nem szüntetik meg ezt a szol­gáltatást, hanem kitolják - az időjárás függvényében - októ­ber közepéig, esténként 19-22 óráig. A 35 fokos félig fedett és a külső „Lepke” medence mel­lett, jó idő esetén pénteken és szombaton az uszodát is igénybe lehet venni. Az őszi esti fürdőzés alatt a szaunát kedvelők féláron izzadhatnak, s aki emellett még egyéb kényez­tetést sem sajnál testétől, befe­küdhet a Soláriumba, s az iz­mokat alaposan átgyúró masz- szírozók este is rendelkezésre állnak. S akik esetleg egy jó tv műsor miatt mondanának le az esti fürdésről, ne tegyék, mert a medencék mellett nagy képer­nyős készülékeken látható az esti főműsor A nappal fürdőzők részére a strand szeptember 15-ig még délután 18 óráig, szeptember 17-től már csak 17 óráig tart nyitva. HIRDETÉS­FELVÉTEL az Új Dunántúli Naplóba a siklósi térség takarék­szövetkezeteinél: Siklóson (Felszabadulás utca 42.), Harkányban (Kossuth L. u. 75.), valamint az újpetrei, a szalántai, a kozármislenyi, a vokányi és az egerági takarék­szövetkezeteknél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom