Új Dunántúli Napló, 1996. június (7. évfolyam, 148-177. szám)

1996-06-22 / 169. szám

1996. június 22., szombat Kultúra - Művelődés Dunántúli Napló 7 Siklósi Szalon a millecentenárium jegyében - A siklósi várban megrendezett tárlaton az idén harminckilenc művész alkotása látható. Felvételeinken Bencsik István, Szatyor Győző, Trischler Ferenc, Soltra Gábor és Pinczehelyi Sándor műveit örökítettük meg. fotó: löffler Czebe Tünde magántáncos „Még mindig annyira gyereknek érzem magam!” Az idén Rokon népek feszti­válja címmel augusztus else­jén kezdődik és 11-ig tart Szegeden az immár hagyo­mányos nemzetközi néptánc­fesztivál. Simoncsics János fesztiváltitkár sajtótájékozta­tóján emlékeztetett rá, a Nemzetközi Néptáncfesztivál immár 1966 óta rangos ese­ménye a nyárnak a Tisza-parti városban. A honfoglalás 1100. évfor­dulóján régi vágya teljesül a szervezőknek: olyan együtte­seket hívtak meg a határain­kon túlról, amelyek valami­lyen módon kapcsolódnak öiagyarságunkhoz, múltunk­hoz. Jórészt a volt Szovjetunió területén élő kis népek szoká­sait, folklórját, tárgyi kultúrá­ját ismerheti meg a fesztivá­lon a hazai és a külföldi kö­zönség. A hazai együttesek - a Budapest, a Bihari, a Bo- rica, a Szeged és a Válaszút - mellett a jakutok, a mordvi- nok, a szamojédek, az észtek, a finnek, az oszétok, a törö­kök és a románok csoportjai mutatkoznak be a folklór es­teken. A művészeti ág szak­emberei konferencián cserél­nek véleményt a magyarság­gal történelmi, nyelvi vagy kulturális kapcsolatban lévő népek folklór-hagyományai­ról. A Rokon népek fesztiválját augusztus 2-án nyitják meg a Dugonics téren. A következő napokon a város különböző pontjain utcai táncok szóra­koztatják a járókelőket. A folklór estek helyszíne az Új­szegedi Szabadtéri Színpad lesz. A fesztivál gálaműsora hagyományosan a Dóm téren, a Szegedi Szabadtéri Játékok programjában kap helyet au­gusztus kilencedikén és tize­dikén. A gálaműsor Sámán­tánc című produkciójának rendező-koreográfusa Zsu- ráfszky Zoltán. Szólisták: Be- recz András, Juhász Zoltán és Sebestyén Márta. (MTI) Nehéz helyzetben dolgoznak a Pécsi Balett művészei, és nem tudni, még hány lesz a szűk esz­tendő. A - remélhetőleg - jobb jövő egyik meghatározó művé­sze lehet Czebe Tünde, akit eb­ben az évadban nevezett ki ma­gántáncossá Herczog István igazgató. Törékeny, mosolygós kis­lány, az ember azt hinné, egy szellő is elfújja. A napi gyakor­lás és az aktuális próba közötti szünetben egy széken kupo­rogva, szerényen fogadja a gra­tulációt.-Nem tudom, megérdemel­tem-e? Egy magántáncosnak mindent tudnia kell: Coppeliát például nem biztos, hogy képes lennék eltáncolni. Persze, na­gyon boldog vagyok.- Hogyan tudta meg a hírt, volt valami ünnepség?- Hát nem írták a falra. Meg­kaptam a kinevezésemet. Ennyi. Ezentúl is el kell látnom minden karkötelezettséget, részt kell vennem opera és operett előadá­sokban is. De ez nem baj, mert anyagilag is jó.- Mennyiből kel! megélnie egy balettművésznek?- Most nagy dolgok történtek. Mindenkinek felemelték ,a fize­tését bruttó 20 000 Ft-ról har- minckétezef Ft-ra. A kinevezés­hez még 2 000 Ft jár.- Szüleitől kap segítséget?- Ők Hirden laknak, én a fér­jemmel, aki egészségügyi dol­gozó, szolgálati lakásban Pé­csett. Vasárnaponként anyunál, anyósomnál vagy a nagymamá­nál ebédelünk.- Nagyon büszkék Önre .. .- Igen, különösen a férjem, nem értette, hogy miért nem kür­töltem világgá, hogy magántán­cos lettem. Szerintem nem ez a lényeg.-Hanem?- A teljesítmény, meg, hogy boldogan éljünk. Ez egyre fon­tosabb. Péter régebben nehezen viselte, hogy éjjel-nappal a szín­házba vagyok. Különben sem könnyű két ellentétes életrit­musú ember mindennapjait ösz- szehangolni.- Mennyi ideje jut a háztar­tásra ?- Nem vagyok túlzottan há­zias. Főzni szeretek, főleg a fér­jemnek, mert ő mindent meg­eszik. Még a rántott krumplipü- rémet is! Azt hittem, így kell csinálni a krokettet. Az is gond, hogy amiket ő megehet, azt én nem, mert rövid időn belül csak gurulni tudnék. Az a baj, hogy nekünk vitaminokban, ásvá­nyokban gazdag étrenden kell élni. Ha így lenne, kevesebb lenne a sérülés. Ezzel szemben mi van? Zsömle és kefir. Nekem nem kell sok, ha napközben szé- delgek, eszenregy csokit.- Hogyan tervezi a jövőt? Most, hogy magántáncos lett; a frissen végzett tizenéveseknek is példát kell mutatnia.- Ebbe nem is merek bele­gondolni. Egy biztos, amíg bí­rom és kellek, táncolni fogok. Példamutatás? Még mindig annyira gyereknek érzem ma­gam. Tele vagyok szorongással, nyusziként megpróbálok elbújni a hátsó sorokban.- Még szerencse, hogy a színpadon szép és tehetséges balerinát látunk.-Mindig nagyon akarok, de sokszor nem jön ki belőlem az a plusz, ami kell.- Miről álmodik egy ifjú ba­lerina ?- Kicsit félek az együttes helyzete miatt is. A kollégák ál­landóan cserélődnek, akik nem tudnak megélni, elmennek. Sze­repálmom nincs, minden fel­adatnak örülök. Hétköznapi vá­gyaim: boldogság, lakás, gyerek és némi pénz. Ja és szeretnék tengerparton rengeteg rákot és kagylót enni. Juhász László Hírünk A Világban Párizs, Nagyvárad Millecentenáriumi kiállítás - Bocskai-díjak átadása 1100 év Európában címmel kiállítás nyílt Magyarország múltjáról a párizsi Magyar In­tézetben. A több tucat fotóból álló tárlat a honfoglalás mille- centenáriuma alkalmából ele­veníti fel a korabeli magyarok vándorlását, művészetét, s a fényképek mellett egy francia nyelvű videofilmét is láthat­nak az érdeklődők ugyanerről a témáról. A kiállítás egyébként - amelyet Szombati Béla párizsi magyar nagykövet nyitott meg - nem csak a francia főváros­ban látható: ugyanezeket a ké­peket korábban már bemutat­ták egy bretagne-i városkában, Cesson-Sévignében, s Párizs után több más francia telepü­lésre, például Tours-ba, Lyonba és Saint-Nazaire-be is eljut majd a tárlat a helyi fran­cia-magyar baráti társaságok szervezésében. * Nagyváradon, az RMDSZ székházában adták át a Bocs­kai Szövetség 1996. évi díjait. A díjat, amellyel azoknak a tevékenységét kívánják mél­tányolni, akik különösen sokat tettek a határon kívüli ma­gyarság érdekében, Kreiczin- ger István, a szövetség elnöke adta át Tőkés László püspök­nek, az RMDSZ tiszteletbeli elnökének, Püski Sándor könyvkiadónak és Sára Sán­dornak, aki az ugyancsak díja­zott Duna Televízió nevében vette át az oklevelet. A négy díjazott közül csak a Hollan­diában élő Marácz László nem tudott részt venni áz ünnepsé­gen. A díjak átadásán megjelen­tek a nagyváradi egyházak képviselői, az RMDSZ helyi szervezetének vezetői, ott volt a város újonnan megválasztott alpolgármestere, Kapy István és a város magyarságának számos ismert személyisége. Tavaly Dr. Éva Maria Bárki bécsi ügyvéd, kisebbségvé­delmi szakértő, Dr. Csapó Jó­zsef, az RMDSZ szenátora, és Szűrös Mátyás országgyűlési képviselő részesült a megtisz­teltetésben. A szervezők régi vágya teljesült Néptáncfesztivál Szegeden A külföldi meghívottak kapcsolata kultúránkkal „Most nagy dolgok történtek” FOTÓ: TÓTH Egy újabb pécsi CD A művészeti szakközépiskola együttesei A Pécs zenei életének utánpót­lását bemutató CD-lemezek között is kiemelkedő értékű az a felvétel, amelyet a Pécsi Mű­vészeti Szakközépiskola adott ki. A Fükéné Walter Mária igazgatónő és Paláncz Tamás zeneművészeti igazgatóhelyet­tes által a lemezborítón is beí­gért zenei csemegéket ugyanis az iskola zeneművészeti tago­zatának együttesei és szólistái kiváló, a felnőttekéhez mér­hető színvonalon nyújtják át a zenebarátoknak. (A bontó a képzőművészeti tagozat tanu­lójának, Rajnai Richárdnak és művésztanárának, Gellért B. Istvánnak a munkája.) A CD nyitása és zárása egy­aránt a lemez létrejöttét is szorgalmazó Szabó Ferenc karnagy és ütőhangszertanár által vezetett Fúvószenekaré, mely Händel Vízizene-szvitjé- ben és Hidas Frigyes Concer­tinojában méltó hangzást és összjátékot tud produkálni. Amit pedig Gregson Tubaver- senyében a művet Pécsett ko­rábban Howard Williams ve­zényletével is egészen kivá­lóan bemutató Vida Róbert szó­lójával produkálnak, az a jövő továbblépésének zálogaként is tekinthető. Ugyancsak az iskola fú­vósutánpótlásának színvona­lát dicséri, hogy mester és ta­nítvány: Tamás János és Solymosi Péter a zenekarral is tökéletes összhangban ké­pesek megszólaltatni Vivaldi két trombitára írott Concerto- ját. A már sok kiváló hegedűst kinevelő Papp György által vezetett vonószenekar két aránylag ritkábban hallható Grieg-karakterdarabbal szere­pel a CD-n és egy-egy szép fo­kozással, illetve a vonósoknál mindig kényes egységes hang­zással a lemez kellemes, lírai „zenei színfoltját” szolgáltatja. Ugyanilyen kellemes és igencsak eltérő zenei világba elvezető „színe” a CD-nek az iskola legfiatalabb, 1994-ben alakult Pas Mai Énekegyütte­sének közreműködése, Torray Boglárka művészeti vezetésé­vel. A részben ma már főisko­lákon is tanuló egykori iskolá­jukhoz ragaszkodó tagokból álló ifjú énekesek az ismert spirituálék mellett két stíl- szerű, de nem harsány feldol­gozásuk eléneklésével gazda­gították a CD-t. A végére hagytam a Pécsi Művészeti Szakközépiskola egyik országosan és nemzet­közileg is legismertebb együt­tesének, az 1984 óta Rába Má­ria tanárnő irányításával dol­gozó leánykarának szereplését. A több nemzetközi felnőtt kó­rusversenyen, is arany minősí­tést, illetve 3. helyezést elért együttes eddigi repertoárjához méltóan 20. századi műveket: Bartók Béla „Bánat” és „Le­ánykérő” című egyneműkarait, valamint a finn Rautavaara: Lerca Suite-jét éneklik a leme­zen egészen kimagasló szinten. A lágy, lírai hangszínek és a harsányabb, modernebb vagy éppen népzenei hangzás meg­szólaltatásában egyaránt szé­pen és egységes hangkarakter­rel együtt éneklő kórust hall­gatva csak azt sajnáljuk, hogy a mintegy 70 percnyi CD-re csak ez a 8 percnyi zene került fel velük. A CD egésze azonban így is - amellett, hogy hű tükre a Pé­csi Művészeti Szakközépis­kola zenei tagozatán folyó ma­gas színvonalú munkának - a résztvevő együttesek sokszínű műsora révén sok örömöt adó produktum. Büszke lehet rá az intézmény, illetve a kiadványt támogató TAKTISZ Bt vala­mint a MATÁV és a Postabank Pécsi Igazgatósága és a lemez zenei rendezője, ifjabb Dobos László is. Kovács Attila Kiss Benedek: Nyár Ülök a földön, s a Föld fölött is, a Föld alatt is úr. Szemem mint meggyfa, kikerekül, telik virággal, vérágas vággyal. Repülőgép száll? Meggymag repül. Jaj, magunk vagyunk üres világban, földiek, végtelenül! S vetélő nyár van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom