Új Dunántúli Napló, 1996. június (7. évfolyam, 148-177. szám)

1996-06-22 / 169. szám

8 Dunántúli Napló Közélet 1996. június 22., szombat Baranyai településeknek ítélt milliók Az önkormányzati beruházások 1996. évi új induló céltámogatása A kormány döntése alapján az 1996-ban céltámogatásban részesített baranyai-pécsi önkor­mányzati beruházások teljes összköltsége - számításaink szerint, hiszen területileg nem összegez­ték - 5,26 milliárd Ft. Ehhez járul 2,024 milliárd Ft központi támogatás, amelyből 741,032 millió Ft jut az idei esztendőre. (Pécs esetében a céltámogatással megvalósítható beruházások összkölt­sége 799,759 millió Ft, ebből a támogatás 239,926 millió Ft lesz, amelyből idén mintegy 130,5 mil­lió Ft. A következőkben számok rengetege szerepel, s nem ígérhető színes, szórakoztató olvas­mány, ám a mentség talán méltányolható: Baranyának jutó milliókról van szó. Mintegy 60 millió forintot kap Sellye szennyvízcsatornázásra Az 1996. évi költségvetési törvény a címzett és céltámoga­tásokra együttesen 34 milliárd forintot irányoz elő. Ebből az 1995- ig már meghozott dönté­sek 19,8 milliárd forintot lekö­töttek. Az idei évre új címzett és céltámogatásokra a szabad döntési lehetőség 14,2 milliárd forint volt. A kormány, amikor elfogadta a helyi önkormányza­tok 1996. évi új induló céltá­mogatásáról szóló előterjesz­tést, gyakorlatilag arról döntött, hogy 474 beruházás kezdhető meg céltámogatással. így az 1996- ban induló céltámogatás­sal finanszírozásra javasolt be­ruházási körben az önkormány­zatok - több év alatt - közel 75 milliárd forint beruházást való­síthatnak meg. A beruházás összköltségéből 64 százalék, azaz közel 48 milliárd forint a saját forrás és 27 milliárd forint azt, hogy ebből hány százalé­kos arányt képviseUa céltámo­gatás, amelyet többnyire 2-3, vagy több éves részletekben kap az adott önkormányzat. I. / A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 19. §-a 4. bekezdésének hatálya alá tartozó - műszakilag össze­tartozó - beruházások. Ezen be­lül szennyvízcsatorna építésére kapott céltámogatást: Sellye (a 182,855 milliós Ft-os beruhá­zás 30%-át), Szentlőrinc (a 256,833 millió Ft-os beruházás 30%-át), valamint Vásáros- dombó és Kaposszekcső társu­lása (239,455 millió Ft-os be­ruházás 40%-át). Az önkormányzati társulások sikerei II. / Települési szilárdhulla- dék-lerakó építéséhez Orfu és Kommunális beruházásra kap támogatást Dunaszekcső is az igényelt céltámogatás. Ebből 1996-ra 12,7 milliárd forint jut. A célok szűkített köre Az összes céltámogatási igény kielégítése csak a támo­gatható célok körének szűkíté­sével volt kezelhető. Az 1996. évi költségvetési törvény 20. §. 2. bekezdése az 1996-ban támogatható célok körét szűkíti és rangsorolja. Ezen célokat ismertetjük most, egyben mindegyik után felso­rolva azon baranyai önkor­mányzatokat, amelyek része­sültek a támogatásban. Az ada­toknál a beruházás teljes költ­ségét tüntettük fel, valamint Magyarhertelend társulása (a 34 millió forintos beruházás 50%-át), Szászvár-Vékény, Magyaregregy-Kárász társu­lása (12 millió Ft-os beruházás 46,5%—át), Szellő-Erzsébet-Ká- toly-Kékesd társulása (5,6 mil­lió Ft-os beruházás 50%-át. III. / Életveszélyessé vált álta­lános iskolai tanterem kiváltá­sához Ivánbattyán-Kisjakab- falva-Palkonya- Villány-Vil- lánykövesd társulása 36,6 millió Ft-os beruházás 45,115%-át). IV. / Működő kórházak és szakrendelők gép- műszerbe­szerzéseihez a Baranya Megyei Önkormányzat (250,775 millió Ft-os beruházás 30%-át); FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ Komló (19,5 millió Ft-os beru­házás 29,992%-át), Monyoród (3 millió Ft-os beruházás 30%-át), Mohács (9 millió Ft- os beruházás 30%-át), Pécs (117,3 millió Ft-os beruházás 30%-át), Pécsvárad (3,8 millió Ft-os beruházás 30%-át), Vil­lány- Villánykövesd-Palkonya- Márok-lvánbattyán-Kisjakab- falva-Magyarbóly-Illocska-Kis- lippó-Lapáncsa társulása (1,2 millió Ft-os beruházás 43,583%-át). V./ A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rend­szeréről szóló - többször mó­dosított - 1992. évi LXXXIX. törvény „1.2. számú mellékle­tének 1.2. szennyvízelvezetés- és tisztítás alcím megjegyzésé­ben jelzett igénykielégítési sor­rend figyelembevételével a költségvetési előirányzatból még kielégíthető szennyvíztisz­tító telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep- és szennyvízcsatorna-hálózat épí­tés”. leginkább támogatott kommunális beruházások Ebben a körben szennyvíz- tisztító telep építéséhez kapott támogatást Dunaszekcső' és Bár társulása (123,823 millió Ft-os beruházás 42,343%—át), Hidas és Óbánya társulása (87,9 mil­lió Ft-os beruházás 51,058%- át), Hosszúhetény 122,915 mil­lió Ft-os beruházás 40%-át), Nagynyárád-Majs-Udvar társu­lása (31,768 millió Ft-os beru­házás 54,923%-át), Somberek és Palotabozsok társulása (186,66 millió Ft-os beruházás 50%-át), Szabadszentkirály- Bicsérd-Gerde-Velény-Pécsba- gota társulása (60,648 millió Ft-os beruházás 59,995%-át), Villány (93,499 milli Ft-os be­ruházás 40%-át). A 4 milliárd Ft nagyobbik hányada - „apróban” Szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez Beremend (34 millió Ft-os beruházás 30%-át), Du­naszekcső és Bár társulása (373,302 millió Ft-os beruhá­zás 42,343%-át), Harkány (68,132 millió Ft-os beruházás 30,001%-át), Hidas és Óbánya társulása (354,61 millió Ft-os beruházás 42,445%-át), Komló (137,998 millió Ft-os beruházás 30%-át és egy másik 30,549 milliós beruházás 30,001%-át), Máza (243,489 millió Ft-os be­ruházás 30%-át), Nagynyárád- Majs-Udvar társulása (365,704 millió Ft-os beruházás 44,926%-át.) Pécs (1./ beruhá­zás 295,871 millió Ft-os, 2./ 98,009 millió Ft-os, 3./ 20,417 millió Ft-os, 4./ 53,295 millió Ft-os, 5.1 22,933 millió Ft-os, 6:1 54,587 millió Ft-os, 77 16,985 millió Ft-os és a 87 120,362 milliós beruházás 30, vagy felkerekítetten 30%-át), Siklós (5,53 millió Ft-os beru­házás 30%-át), Somberek és Palotabozsok társulása (368,668 millió Ft-os beruházás 40%-át), Szabadszentkirály- Bicsérd-Gerde- Velény-Pécsba- gota társulása (430,658 millió Ft-os beruházás 50%-át, Szász­vár (45,815 millió Ft-os beru­házás 29,999%-át) és Villány 253,986 millió Ft-os beruházás 30%-át). Legtöbben és legtöbbet csatornázásra költenek Végül összegezzük célok szerinti bontásban azt a három adatot, hogy mennyi a beruhá­zás összköltsége, mennyit fedez ebből a támogatás, s mennyi jut abból az idei esztendőre? Szennyvízcsatorna-hálózat épí­tés: 4,074 milliárd Ft - 1,533 milliárd Ft és 452,547 millió Ft. Települési szilárdhulladék-le- rakó építése: 51,6 millió Ft­25,38 millió Ft - 22,59 millió Ft. Életveszélyessé vált általá­nos iskolai tanterem kiváltása: 36,6 millió Ft - 16,512 millió Ft - 16,512 millió Ft. Egész­ségügyi intézmények gép- és műszerbeszerzése: 391,18 mil­lió Ft. - 117,522 millió Ft. - 117,522 millió Ft. Szennyvíz- tisztító telep építése: 707,213 millió Ft - 331,04 millió Ft - 131,861 millió Ft. Dunai Imre Magyarul magyarán Királynő - királyné Nemrég közvetítette a tévé egy magyar riporterünk beszélgeté­sét az angol uralkodóház bot­rányhősével, Dianával. A riport végén föltette a sorsdöntő kér­dést: válik vagy sem. Diana ha­tározottan jelentette ki, hogy el­határozása megmásíthatadan, azaz válik Károly hercegtől, a trónörököstől. Az újságíró csodálkozva vette tudomásul a döntést, és értetlen­ségében a következő mondat csúszott ki a száján. „Ha nem így határoz, királynő is lehetett volna!” Nos, az angol nyelvű szöve­gen aligha akadtak fönn azok, akik hallgatták, de a magyarok a magyaron annál inkább. Ezt is­merőseim szóvá is tették azon frissiben. Az átlagos anyanyelvi mű­veltség birtokában ugyanis illik tudni, hogy a királyNŐ nem azonos a királyNÉval. A riportert megtévesztette az angol nyelv, amelyben ezek sze­rint jártasabb, mint a magyarban. Az angolban ugyanis a ki­rálynő az uralkodó, azaz Queen. II. Erzsébet tehát the Queen of England. A királyné ugyancsak queen. Nagyon pontosan queen consort. A consort ön­magában hitvest, házastársat je­lent. A királynő férje prince consort. A kérdés: mi lehetett volna Diana, ha nem válik el Ká­roly királyi hercegtől. Tudomá­som szerint születésénél fogva Diana nem princess, azaz ki­rálylány, királykisasszony, vagyis nem hercegnő, csak her­cegné. Félje trónra kerülésekor tehát queen consort lehetett volna, ami a magyarul KIRÁLYNÉ és nem KI­RÁLYNŐ. A magyar történelemből véve példákat: Mária Terézia ki­rálynő volt: Erzsébet, I, Ferenc József hitvese pedig királyné. A -nő, -né képzőink közötti jelen­téskülönbség miatt nem minden hercegné hercegnő, grófné grófnő, báróné bárónő, ha nem arisztokrata családból szárma­zott vagy származik. Viszont az is igaz, hogy a magyarban még a közelmúltban, a népnyelvben pedig még ma­napság sem tettek, illetve tesz­nek éles különbséget a -nőés a - né képzős nevek között. A né­pies irodalmi szövegekben, fő­ként a népköltészetben szinte következetesen a -né használa­tos a -nő helyett. A hercegeket, grófokat, báró­kat békében hagyva, inkább a köznép által emlegetett asszony­ságokat soroljuk. Ilyeneket, mint a tanítóné, doktoráé, akik sok faluban megtalálhatók voltak, sőt ma is élnek, s nem mindig a tanító vagy az orvos feleségét je­lölik meg, hanem azt, aki tanít, aki gyógyít, vagyis tanítónő, doktornő. A Loretói litániában a Bol- dogságos Szűz Máriát tizenegy­szer szólítottuk királynénak. (Angyaloknak királynéja ...) Nyilván a régi magyar nyelv szóhasználata szerint. A liturgi­kus szövegek megújításának eredményeként ma már király­nőt mond az imádkozó hívő ember. Az Istenanya legújabb egyetemes megszólítása, címe, titulusa: Szűz Mária a Világ győzedelmes királynője. Rónai Béla .Keresztrejtvény Beküldendő a helyes megfejtés június 28-án (péntek) déli 12 óráig beérkezőleg, LEVELE­ZŐLAPON 7601 Pf: 134. Új Dunántúli Napló Szerkesztősége, Pécs, Rákóczi út 34., VII. em. A június 15-i lapban közölt rejtvény helyes megfejtése: „Mielőtt ellopnád nézd meg, hogy mikor jár le a szavatossági ideje.” Utalványt nyertek: Balatincz József, Pécs, Budai Nagy A. u. 8., Gyenes Ervinné, Kökény, Kossuth u. 18., Somo- gyiné Csősz Melinda, Pécs, Mikolai u. 25., Torma Zoltán, Mohács, Rákóczi u. 5., Újhelyi Sándor, Pécs, Csonváry u. 10. Az utalványokat postán küldjük el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom