Új Dunántúli Napló, 1996. május (7. évfolyam, 119-147. szám)

1996-05-02 / 119. szám

Sikert sikerre Gazdag nyár előtt A vidék saját halmozva a siklósi alkotótelep sorsát vette a kezébe (3. oldal) (5. oldal) (10. oldal) Keleti György: több magyar békefenntartó Cipruson A honvédelmi tárca arra készül, hogy a jövő év második felétől megháromszorozza az ENSZ ciprusi békefenntartó egységé­ben résztvevő magyar katonai erőt, az ott állomásozó egy ma­gyar szakaszt háromra, azaz egy századra bővíti. Ezt Keleti György honvédelmi miniszter jelentette be szerdán Budapes­ten azt követően, hogy Cipru­son - osztrák partnerével együtt - felkereste a békefenntartó erőket. A honvédelmi tárca ve­zetője az MTI érdeklődésére azt is elmondta, hogy tavaly ősz óta harminckilenc magyar ka­tona vesz részt az addig kizáró­lag osztrák ENSZ békefenntar­tók által végzett ellenőrző tevé­kenységben. Balatoni évadnyitó ünnepség Keszthelyen A vitorlásoktól kísért Csobánc motoroshajó fedélzetéről a Ba­latoni Szövetség elnöke az öböl vizébe dobta az idénykezdetet jelképező virágkoszorút, s ezzel kezdetét vette a balatoni üdülő­évad. Balázs Árpád elmondta: különös jelentőséget ad az idei balatoni évadnyitónak, hogy erősödik az összefogás és aka­rat egyik legnagyobb nemzeti kincsünk a Balaton és körzete megóvására. Ebben kifejezésre jut a százezreknek pihenést, ez­reknek megélhetést nyújtó selymes vizű tó iránti felelős­ség is. Társastánc országos verseny Országos társastánc versenyt rendez május 4-5-én a sziget­vári SZIGO Táncklub és a szentlőrinci Szikra Táncklub. A több mint kétszáz páros szom­baton 12 órától Szigetváron, a Zrínyi Gimnázium tornacsar­nokában, míg vasárnap 10 órá­tól Szentlőrincen, az Ifjúság Utcai Általános Iskola sport­csarnokában méri össze tudá­sát. Pécsett, a tettyei majális kézművesvásárán egész nap hömpölygött a tömeg fotó: laufer l A majálisra csábító idő fokozta a jókedvet Sokan voltak kíváncsiak a megyében q május elsejei rendezvényekre Kirakodóvásárral körített, kö­tetlen, családias szabadtéri program volt gazdag nyere- ménytárú tombolával, a DO- ZSO által szervezett tarkán sokrétű programmal, s összes­ségében több ezer résztvevő­vel. Az eső persze délelőtt fe­nyegetően lógatta a lábát, de ez nem zavarta a Mecseki Bá­nyász Fúvószenekar délelőtti nyitó térzenéjétől a Mecsek Táncegyüttes késő délutáni programzáró műsoráig a majá- lisozókat. Pécsett a kertvárosi Németh László utcában rendezett ma­jálison a gyerekeké volt a fő­szerep. Játékos vetélkedőkön, az Egészséges Városért Ala­pítvány rajzversenyén vehet­tek részt az érdeklődők. Dél­után a Baranya Táncegyüttes és a Szélkiáltó együttes szóra­koztatta a közönséget. Geresdlakon kegyes volt az idő az ünneplőkhöz, sok em­bert kicsalogatott a sportcent­rumba a helyi Német Egyesület és az MDF szervezte majálisra. A programcsokor részeként (Folytatás az 5. oldalon) Megint volt május 1-i „felvo­nulás” Pécsett, de ez már egé­szen más, mint az elmúlt évti­zedekben. A „fel” kizárólag ige köt óként szerepelt és dom­borzati értelemben: az MSZP aktivistái és szimpatizánsai a múlt század végi hagyományt követve a Széchenyi térről együtt felsétáltak a Tettyére az MSZOSZ-hoz tartozó szak- szervezetek és az MSZP majá­lisára. Ezen részt vett az MSZP megyei és pécsi politikai elitje - országgyűlési képviselők, a megyei közgyűlés elnöke, ön- kormányzati képviselők - de ettől az esemény tartalmában nem kapott politikai töltetet. Májusfaállítás Geresdlakon a PVSK-Dália kosaras lánya­inak közreműködésével fotó: laufer László A kamara és az OMFB közös fejlesztési alapot állított A vállalkozók körében népszerű a kezdeményezés Huszonkilenc pályázónak ösz- szesen 28 millió forint értékű, részben visszatérítendő támo­gatást ítélt meg közös Műszaki Fejlesztési Alapjából a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság. A kamara ez év elején hozta létre - elsősorban a kis- és kö­zépvállalkozók fejlesztési szándékainak támogatására - innovációs alapját, amelynek forrásértékét megduplázta a kezdeményezéshez csatlakozó OMFB. A program jó táptalajra lelt a baranyai cégek, vállalko­zók körében, ezt mutatja, hogy iránta már az első esztendőben kiemelt érdeklődés nyilvánult meg. A pályázók legnagyobb hányada környezetvédelmi, il­letve minőségbiztosítási projek­tek megvalósítására szeretné felhasználni a támogatást, ugyanakkor ugyancsak szép számmal akadtak kérelmezők, akik termék- és technológiafej­lesztésre irányozták elő a pá­lyázati forrás rájuk eső részét. A pályázati eredményeket kedden, a kamara és az OMFB közös, innovációs szakmai nap­ján hirdették ki. A baranyai vál­lalkozók között nagy érdeklő­désre számot tartott fórum kere­tében a megyei gazdasági ön- kormányzat és az országos szakmai szervezet vezetői - az országban elsőként - együtt­működési megállapodást írtak alá. A közös munka a jövőben kiterjed a kölcsönös informáci­ócserére, valamint a hatékony­ság érdekében a pályázati együttműködésre és a regioná­lis fejlesztési politika kialakítá­sában való folyamatos kapcso­lattartásra. Az egész napos szakmai fó­rum keretében a baranyai cé­gek, intézmények innovációs kiállítás keretében mutatták be legfrissebb műszaki, technoló­giai újdonságaikat, és azok ré­vén készülő termékeiket. K. E. A magyar középiskola jobb, mint az amerikai Több mint ötezer egyiptomi fia­tal tanul külföldi középiskolák­ban szerte a világon. Általában a negyedik évre mennek ki, és külföldi érettségit tesznek. Ta­pasztalataik szerint a magyar középiskolák színvonalasab­bak, mint az Amerikai Egyesült Államokban működők, és a ta­nárok is szigorúbbak. Ezt tud­tam meg prof. dr. Ramadan Abu El-Ella egyiptomi kulturá­lis konzultól, aki kedden tett lá­togatást Pécsett, a Janus Pan­nonius Tudományegyetem Ba­bits Mihály Gyakorló Gimná­ziumában. A gimnáziumban 31 egyiptomi diák készül idén az érettségire. A konzul velük, és szüleikkel találkozott.- Általában a szülők is elkí­sérik tanulmány útjukra gyer­mekeiket. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy a diploma meg­szerzéséig, illetve a házasság megkötéséig a szülőkhöz tar­toznak a gyermekek. A 17 éve­seket egyébként is keményen kell fogni, hogy jó eredménye­ket érjenek el - mondta a kon­zul. Az itt tanuló egyiptomi diá­kok érettségi után főként ma­gyarországi egyetemekre irat­koznak be, többségük mező- gazdasági területen folytatja ta­nulmányait. Erre az 1957-ben megkötött magyar-egyiptomi kulturális szerződés keretein belül nyílik lehetőség. U. G. Katonai háromtusa nemzetközi mezőnnyel A pécsváradi lőtér volt a szín­helye kedden annak a katonai háromtusa versenynek, amelyet a Magyar Honvédség 2. Gépe­sített Hadosztályának Zrínyi Miklós Tüzérdandárja és Bara­nya Felderítő Zászlóalja szer­vezett. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, a borús idő el­lenére eső nem zavarta az „ösz- szecsapást”. Ezúttal nemzet­közi mezőny küzdött a helyezé­sekért, hiszen a vendéglátó tü­zérdandár és felderítő zászlóalj, valamint a Lentiben, Ercsiben és Kaposváron szolgáló magyar honvédek mellett indultak a kaposvári-taszári amerikai IFOR-erők és a Pécsett állomá­sozó IFOR Északi Dandárjának finn, norvég és dán tagjai. Sőt, ezen kívül egy vegyes - ma­gyarok és külföldiek - csapat is összeállt. A harcosoknak nem volt könnyű dolguk, hiszen a gépkarabély-lövészet mellett kézigránát-dobás és futás - a három kilométert könnyített felszereléssel, azaz fegyverrel, tártáskával kellett megtenni - is szerepelt a programban. A remek hangulatú és izgal­mas versenyen jól szerepeltek a pécsi katonák: az első helyezést a Baranya Felderítő Zászlóalj szerezte meg, második az IFOR Északi Dandárja, míg harmadik a Zrínyi Miklós Tüzérdandár csapata lett. R. N. Egy kis pihenő a versenyben résztvevő amerikai IFOR-katonák csapatánál fotó: laufer l. Ismét kamatadó? Ha jövőre sor kerül a kamat­adó bevezetésére, az semmi­képpen sem érinti a törvény hatálybalépése előtt kibocsá­tott állampapírokat. Erről László Csaba, a Pénzügymi­nisztérium helyettes államtit­kára tájékoztatta az MTI-t. Elmondta: az elmúlt napok­ban a sajtót foglalkoztatta a kamatadó ügye, s az, hogy a tervezett változtatás miként hathat az állampapír-piacra. A Pénzügyminisztériumban most dolgoznak a jövő évi adózás feltételein, s vizsgál­ják a tőkejövedelmek, kamat- jövedelmek adóztatásának kérdését is. Felmerült annak lehetősége is: ismét meg­adóztatják a jövő évben a kamatjövedelmeket. Ezzel kapcsolatban azonban a kor­mány nem hozott döntést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom