Új Dunántúli Napló, 1996. január (7. évfolyam, 1-30. szám)

1996-01-03 / 2. szám

1996. január 3., szerda A Mai Nap Dunántúli Napló 5 Leesett a húszfilléres? Az idén egy közkeletű szólás­tól is elbúcsúzhatunk, vagy ha nem, hát idővel nyelvészek előjoga lesz megmagyaráz- gatni: mit is jelent vajon a lee­sett a húszfilléresl Talán az idősebbek még emlékeznek rá: egyidőben húszfilléressel lehetett az ut­cai automatán telefonálni, s a tárcsázás után ha a hívott fél felvette - tehát a készülék kapcsolt - leesett a húszfillé­res a perselybe. Nos, előbb a telefonautomatákból száműz­ték a 20 fillérest, az idén pe­dig a pénzforgalomból fogják. Bár a pénzcsere ennél több azért. Egyrészt pénzünk arcu­latja változott, másrészt inflá­lódó jelenünkben rövidesen semmi szükség sem lesz a fil­lérekre. A régi 1, 2, 5, 10 és 20 forintosok beváltása (cse­réje) december 31-én hivata­losan befejeződött, az idén pedig a 10 és 20 filléresektől búcsúzhatunk el. Az idézett szólásról legyen mondva, kollégám szerint a nyelvünk megőrzi a fentebb említett, és bizonyos értelmi reakcióidőt mérő húszfilléres formátumot. Én nem vagyok ennyire optimista. Gondol­junk csak a nem ér egy lukas kétfillérest másik szólásra, ami a napi szóhasználatból ugyancsak kikopott. Mindenesetre talán érdekes lehet: Baranyában a tavalyi év utolsó napjaiban másfélmillió forint (!) értékű váltópénzt cseréltek be, időnként tumul­tuózus jelenetek közepette. E fémpénzek között már óriási mennyiségű 10 és 20 filléres is szerepelt. Az ember nem is gondolná. Egy százasért, ket­tőért, egy marék apróért órá­kig sorba állni? Hát kérem, van akinek erre is időt kell szakítania. Oly annyira, hogy még az év utolsó munkanap­ján is meg kellett hosszabbí­tani e miatt a bank-nyitvatar- tást, s mint azt Zobay Sarolta, az MNB megyei igazgatóhe­lyettese elmondotta, méltá­nyosságból még ezen a héten fogadják a pénzcsere szándé­kával érkezőket. Tisztelve a tényt, megkér­dezném: vajon az életszínvo­nal kutatással foglalkozó tár­sadalomtudós mit szűrne le mindebből, így év elején? Kozma Ferenc Költöznek a kutyák Rövidesen elfoglalhatják új, korszerűnek és szakszerűnek ígért szállásukat a pécsi Szigeti tanyai állatmenhely négylábú lakói. A pécsi Misina Termé­szet- és Környezetvédelmi Alapítvány január végére ké­szül el a megvásárolt pécs-so- mogyi telepre tervezett oktató- központ első ütemével, a ku­tyaotthon kialakításával. A külső kifutók befejezése a ta­vaszra várható, de ehhez, az építkezéshez és a telekár tör­lesztéséhez további támogatók­tól is segítséget vár az egyesü­let. Miután tevékenysége köz­célúnak minősül, a támogatók nem csak a kóbor ebek befoga­dásának terhein osztozhatnak, hanem élhetnek az adóalap­csökkentő lehetőséggel is. Egyelőre négy építőipari munkásnak teremtett kenyérke­reseti lehetőséget a Misina, amely a Magyar Hitelbank „Nyitott társadalom” Alapítvá­nyától, a Közoktatási Alaptól, a Soros Alapítványtól is kapott támogatást. A holland nagykö­vetség nemrégiben 400, a HÉ­ROSZ 300 ezer forint átutalá­sával sietett a segítségükre. Az 506. sz. szakmunkásképző in­tézet díjazás nélkül vesz részt a kivitelezésben, az S+R Família Kft. grátisz vállalta a kutyák költöztetését. Tröszt E. A Paksi Atomerőmű sikeres éve Sikeres évet zárt a Paksi Atom­erőmű Rt.: 1995-ben a villamos- energia-termelés meghaladta a 14 milliárd kilowattórát, ami a hazai energiatermelés 43 százalékát te­szi ki. Ez az eredmény alig marad el az 1994. évi rekordtól, s külö­nösen értékesnek mondható az után, hogy novemberben egy műszaki hiba miatt két hétig nem termelt a 2-es blokk. Az év első munkanapján jubileumot ünne­peltek Pakson, ugyanis a rész­vénytársaság elődjét, a Paksi Atomerőmű Vállalatot 20 éve, 1976. január 1 -jén alapították. Az alapító 63 dolgozó közül 23 ma is az atomerőműben dolgozik. Rendkívül fontos tény az erőmű létesítésének históriájában, hogy a Paksi Atomerőmű prototípus­ként épült, új „biztonságfdozó- fia” alapján, így a volt keleti tömb atomrőművei közül első­ként felelt meg a legkorszerűbb biztonsági előírásoknak. A Paksi Atomerőmű az üzemelési évekre vonatkozó teljesítmény-kihaszná­lás tekintetében folyamatosan a világ élvonalába tartozik. Vonatra várók a pécsi vasútálomás csarnokában fotó: TÓTH LÁSZLÓ Drágult, de javul a közlekedés Aki sietve továbblapozott a ja­nuári áremelésekről tájékoz­tató újságcikkekről, hétfőn utasként az is tapasztalhatta: drágább lett a Volán és drá­gább a MÁV. Az előbbi tarifái átlagosan 22, a vasútiak pedig 17,5 százalékkal emelkedtek. Az áremelést ezúttal egyes szociálpolitikai kedvezmények karcsúsítása is tetézi, igaz, egyelőre csekély mértékben. A hazautazó diákok autóbuszje­gyét 75 százalék helyett ezután 70 százalékkal támogatja az ál­lam. Örvendetes azonban, hogy Albert Ferenc, a Pannon Volán Rt.' üzletág-igazgatója egyúttal jó hírekről számolha­tott be: 72 millió forintos beru­házás eredményeként öt vado­natúj, környezetkímélő autó­busz gördülhetett ki kedden a pécsi állomásról. Az elmúlt hétvégén érkezett Ikarus 415-ös járműveknek köszönhetően közvetlen járatot indítanak Komló és Kaposvár között. Az év eleji fejlesztés keretében Pécsről, Zalaegerszegen és Nagykanizsán át először indí­tanak Szombathelyre is közvet­len járatot rövidesen. Á síneken ugyancsak az egyik legmarkánsabb törzsu- taskör, a diákság kedvezménye zsugorodott, 75-ről 70 száza­lékra. Mint Szilvásy Csaba, a MÁV Rt. Személyszállítási Fő­osztályának vezetője előrebo­csátotta, örvendetes, hogy a kormány és a MÁV hosszas konzultációja eredményeként csak 17,5 százalék a drágulás mértéke. Bár meglátása szerint sem teljes még a szociálpoliti­kai kedvezményezetti kör - például a GYES-en lévő kis­mamák esetében vagy a nyugdíjasok bérletezésében hiányos -, jó hír, hogy január 1-jétől a hallássérültek is 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak. Ugyancsak 50 százalékkal mérsékelt jegyet válthatnak a (legalább ne- gyedmagukkal utazó) sporto­lók és a természetjárók. Foly­tatódik egyúttal az IC-hálózat fejlesztése, nyárra elkészül a kocsik légkondicionálása is. Végül egy helyesbítés a la­punk múlt év júniusi számá­ban, a vasúti kedvezmények­ről félreérthetően tájékoztató írásunkkal kapcsolatban. A tanulók és a négy év feletti óvodások kedvezménye való­ban 92 %, de nem egyszeri utazáskor, hanem a havije­gyekre vonatkozóan. Tröszt É. - Velősy G. Falugyűlés Meződön Sásd, Vázsnok és Meződ közös vízen Falugyűlésen számolt be pén­teken dr. Kóbor Gyula, Meződ polgármestere arról, mit végzett a helyi képviselő-testület az 1995-ös évben, és milyenek az idei kilátásaik. A 180 lakost számláló kicsiny településen a vezetékes ivóvíz bevezetése óta a nemrég beszerelt telefon je­lentette a legnagyobb ered­ményt. Nyolc éve jártak utána, hogy sikerüljön. Segítségükre volt Páva Zoltán országgyűlési képviselő. A közelmúltban mind a 23 igénylő telefonhoz jutott 30 000 forint plusz áfás áron, és megmaradt a nyilvános állomás is. A falu erejéhez ké­pest jelentős beruházásokat tet­tek. Járdát betonoztak, új buszmegálló öblöt alakítottak ki, amit idén szeretnének be­fedni. Az önkormányzat saját teherautóval rendelkezik, ami­vel a lakosságnak ingyen el­szállíttatja a szemetet, és ön­költségi áron bárki fuvaroztat­hat vele. Meződön idén sem vezetnek be helyi adót. Ez évi terveik között szerepel a temető kerítésének rendbetétele, a buszmegálló megépítése és egy díszpark kialakítása. A szeré­nyebb tervek mellett azonban egy sorsdöntő lépésre is el­szán» magát a falu. Ez év ja­nuár elsejétől Sásd, Meződ és Vázsnok közösen, Komlótól el­szakadva, önállóan, a Sásdcsat Kft. üzemeltetésében látja el lakosságát ivóvízzel. Meződ 1500 köbméter ivóvizet képes évente kitermelni, aminek mindössze egyharmadát hasz­nálja fel. A többit a már meg­épült csővezetéken keresztül Sásd rendelkezésére bocsátja. Ezzel a falu egyrészt szerény bevételre remél szert tenni, másrészt garantálja a lakosság­nak, hogy a tavalyi köbméte­renkénti 78 forint plusz áfás árat idén is tartani fogja. Lelovics Pécs levegője Az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetének vizsgálati adatai szerint a január 1-én mért 24 órás átlagértékek alapján Pécs város légszennyezettségét a következő mutatók jellemez­ték az egészségügyi határér­ték százalékában: kéndioxid 12,4%, nitrogéndioxid 22,3%, szénmonoxid 21,0%, szálló por 56,0%, ózon 22,3%. Pécs város levegőmi­nősége valamennyi légszeny- nyező anyag vonatkozásában megfelelő volt. A mért ma­ximum értékek sem érték el egyetlen esetben sem az egészségügyi határértéket. A gáznemű légszennyezők a ha­tárértéknek csupán 12-22%-át érték el, a szálló por koncent­rációk is egész nap a megen­gedett érték 50%-a körül in­gadoztak. Ezen belül a leg­magasabb értékeket a Kodály Z. úti állomás mérte. Új pékség nyílt Szederkényben Szederkény központjában a közelmúltban új pékséget nyi­tott a Tetramer Kft., mely helybéli vállalkozókból ala­kult. Céljuk, hogy a község és környéke számára jó minő­ségű kenyeret, és péksüte­ményt süssenek. Jelenleg napi 20 mázsa fehérkenyér kerül ki naponta az új üzemből. Karitatív tárlat A POTE a Pszichiátria hala­dásáért és fejlesztéséért ala­pítványa javára jótékony célú kiállítás nyűik a pécsi Kol- ping Ház nagytermében ja­nuár 6-án, szombaton 16 óra­kor Nagyfenyvesi László gra­fikus művész alkotásaiból. Az eseményen ünnepi megnyitó beszédet mond dr. Kurucsai Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke. A ren­dezvény védnökei: dr. Trixler Mátyás, a POTE Pszichiátriai Intézet professzora, valamint dr. Tényi Tamás. Hibaigazítás Tegnapi lapunkban - meg nem magyarázható hibát vétve - egy hírben mindent elírtam, amit csak lehetett. A „Szenzációs beugrás a PNSZ-ben” című hír helye­sen: Péntek este a Pécsi Nem­zeti Színházban nem a La Mancha lovagja, hanem a Rokonok címűeló'adáson ug­rott be Moravetz Levente - és nem Andorai Péter, ha­nem - váratlan betegség mi­att - Barkó György helyett. A többi stimmel.., Az érintettektől bocsána­tot kérek. Pauska Zsolt Szabadon átváltható a magyar valuta Külföldiek is kivihetnek az országból 200 ezer forintot Ezt is megértük. Nem kell a márkáinkat, dollárjainkat dugdosni a fürkésző szemű vámosok elől, ugyanis tegnap­tól kezdve gyakorlatilag a lakosság számára is szabadon átválthatóvá vált a forint. A valutatörvény elfogadása után a Pénzügyminisztérium a napokban hozta nyilvános­ságra a részletes szabályozást. E szerint minden kiutazás­kor 1250 SDR-nek megfelelő (az SDR a Nemzetközi Valu­taalapban használt elszámolási egység, egy SDR mintegy 1,50 dollár) valuta vásárolható. Öt­venezer forint értékig igazolás nélkül, efelett igazolással kor­látlanul kivihető. Mindemel­lett 200 ezer forintot megfelelő címletekben utazásonként ki lehet vinni és be is lehet hozni. Újdonság, hogy megszűnik a valutalap, 50 ezer forint értékű konvertibilis valután kívül ki­viteli igazolás mellett kivihető a vásárolt, továbbá a deviza- számlán lévő valuta is. Külföl­dön készpénz esetében fi­gyelni kell arra, hogy a meglá­togatni kívánt országban mi­lyen pénzügyi szabályzatok vannak érvényben, hogy egy meghatározott összeg feletti valutát belépéskor be kell-e je­lenteni avagy sem. Az igazolást az átváltóhely adja ki, érvényessége 90 nap. Ha valaki forintért vásárolt va­lutát, egy vagy több deviza- számláról is felvett pénzt, ak­kor a határon minden érvényes kiviteli igazolást is fel kell mu­tatni. Ha nem használja fel külföldön a kiváltott valutát, a a megmaradt pénzt deviza- számlán helyezheti el. A kiviteli igazoláson a ki­utazó útlevelének számát is fel kell tüntetni. Ha valaki valuta- vásárlás alkalmából csak sze­mélyi igazolványát tudja be­mutatni, akkor szóban kell tá­jékoztatni az ügyintézőt az út­levél számáról. Ha azonban ezt sem tudja megtenni, akkor a pénzváltó helyen nem vásárol­hat semmiféle valutát. Azok, akik valóban 200 ezer forintot visznek ki az ország­ból készpénzben, s azt külföl­dön devizára váltják, a fel nem használt összeget ütjük végez­tével szabadon hazahozhatják, s akár otthon is tarthatják. A külföldi állampolgárok szá­mára is engedélyezett a 200 ezer forintos határ, ha ennyi pénzzel akar távozni az or­szágból. A devizatörvény a külföldiek forint-devizaátvál­tásával kapcsolatban úgy in­tézkedik, hogy azt csak az iga­zolható, folyó fizetési művele­tek körébe tartozó tételekre engedélyezik. B. G. Minden baranyai hegyközségi tagot várnak Új borok versenye Siklóson Vince napján mutatják be a tavalyi termést A Szőlő- és Bortermelők Baranya Megyei Egyesü­lete, a Villány-Siklósi és a Mecsekaljai Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Villány-Siklósi Borút Egyesület 1996. január 19- én Siklóson a Városháza nagytermében megrendezi Az új borok versenyét, melyre minden baranyai hegyközségi tagot szeretet­tel várnak. A borverseny célja: az 1995- ös termésű borok bemutatása és versenye VINCE-NAP alkal­mából. Kérik, hogy a fehérbort rajnai, a rose és a vörösbort burgundi vagy bordói palackba töltsék. A borokat mintánként 3-3 palackkal január 15-16-án lehet leadni 8-15 óra között Siklóson a Művelődési Köz­pontban. Nevezési díj mintán­ként 300 forint, melyet a hely­színen készpénzzel kell kie­gyenlíteni. A palackokon fel kell tün­tetni: a termelő nevét, címét, a szőlő fajtáját és termőhelyét. Leadáskor a borok kódszámot kapnak a bírálat titkosságának biztosítása érdekében. ­Díjazás: a résztvevők okleve­let kapnak, a legjobb borok kü- löndíjban részesülnek. Eredményhirdetés a verseny befejezése után 15.30 órakor lesz Siklósop a Művelődési Központban. > 1 t t

Next

/
Oldalképek
Tartalom