Új Dunántúli Napló, 1995. december (6. évfolyam, 328-356. szám)

1995-12-01 / 328. szám

Táj ékoztató Drágább közlekedés Ma: TVR Magazin adózóknak Szigetváron melléklet (3. oldal) (5. oldal) (december 4-től december 10-ig) Huszonnégyezer rendbeli csalás Elkészült a vádirat a Tribu-ügyben A Veszprém Megyei Főügyészségen elkészült a vádirat a Tribu-ügyben. Az országos botrányt kiváltó, komlói központú pilótajáték elindítója Tribuszer Zoltánné volt, aki 1993. július elsején alapította fiával a Tribu Bt.-t. Négy hónappal később Kiss-Gecse Bélával létrehozta a T & Kg Befektetésszervező és Tanácsadó Kft.-t, amelyhez dőlt a pénz. Divatbemutató a Művészetek Házában - Első alkalommal adott otthont Pécsett, a Művészetek Háza Ko­vács Kata divattervező és stúdiója divatbemutatójának, me­lyet hagyományosan negyedévenként rendez a csoport. A nagyszámú közönség 95 jól variálható, saját tervezésű és készítésű öltözetet láthatott, amelyeket 12 csinos, fiatal pécsi manöken mutatott be. fotó: laufer László Koncert a beteg gyermekekért Mohácsra jön a kisebbségi hivatal államtitkára Hegyesiné Orsós Éva állam­titkár, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke vasárnap Mohácsra látogat. A városban működő Hátrá­nyos Helyzetű Nagycsaládo­sok Egyesülete, valamint a Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat délutáni, a Bartók Béla Művelődési Házban tar­tandó közös kulturális ren­dezvényére hivatalos, majd 16 órától ugyanitt a mohácsi képviselőkkel konzultációt folytat a nemzetiségi és ki­sebbségi kérdésekről. Református kórus Baranyában Az ország egyik legrégebbi kórusa, a Debreceni Refor­mátus Kollégium Kántusa a hét végén több baranyai templomban szolgál. Ma 18 órától a komlói református templomban, szombaton ugyancsak 18 órától a pécsi baptista templomban. Vasár­nap délelőtt 10 órától Pé­csett, a Szabadság úti temp­lomban a gyülekezet teoló­gusa, Kovács Csaba prédi­kál az istentiszteleten, s szolgál a debreceni kóms. Vasárnap 15-től a szentlő­rinci református templom a szolgálat színhelye. Egyelőre nincs sztrájkhelyzet a postán Nem fenyeget egyelőre a postássztrájk. A Magyar Posta továbbra is keresi a megegyezés lehetőségeit a dolgozókkal. A postásszak­szervezet az idei évre 18 százalékos átlagkereset-nö­vekedést, illetve 1996-ra 25 százalékos alapbérfejlesz­tést követel. A Magyar Posta Rt. illetékese kifej­tette: a jövő évi bérekről adójogszabályok hiányában még nem tárgyalhatnak. Az ország megyéiben - kivé­tel Nógrád - megjelentek az ügynökök, akik azt ajánlották, hogy negyedéves lekötés esetén 40%-os kamatot fizetnek. Kez­detben persze, fizettek is, hogy elnyerjék az emberek bizalmát. A hazai és nemzetközi sajtó ré­széről óriási érdeklődés kísérte azt a tegnapi kaposvári „háttér- beszélgetést” - a szervezők többször felhívták a figyelmet, hogy a tudósításokban, ripor­tokban ezt a szót használjuk -, amelyen mindenki várta, meg­történik a bejelentés, Kaposvár és környéke lesz a boszniai bé­kefenntartásban résztvevő NATO-csapatok dél-magyaror- szági logisztikai központja. Ez azonban elmaradt, sőt Szenti- ványi Gábor, a Külügyminisz­térium és Erdélyi Lajos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője lehűtve a felfokozott (Munkatársunk telefonjelentése) Görög, spanyol és további nyolc nemzet vállalkozói mel­lett Baranyából érkezett a leg­több vendég Krakkóba, ahol tegnap nyílt meg az ITEMAC ’95 és a HORECA ’95 Nem­zetközi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakkiállítás. A Pécsi Ipari Vásár Kft. szer­vezésében megyénkből tíz cég - többek között a Zsolnay Por­celángyár, a Pannonvin Rt., a Harkányi Fürdő és a Mecsek- tours - hozta el kínálatát a len­Több mint nyolc hónap alatt 23 857 szerződést kötöttek, s 3 milliárd 816 millió forintot szedtek be - tudtuk meg dr. Szekeres Sándor Veszprém me­gyei főügyésztől a tegnapi saj­tótájékoztatón. várakozást rögtön az elején kö­zölte, ilyen irányú döntés még nem született, s azt is egyértel­művé tették, ebben a kérdésben nem hazánkban mondják ki az utolsó szót. Persze az idő előrehaladtával nyilvánvalóvá vált, hogy nem véletlenül Kaposváron tartották ezt a beszélgetést, mint ahogy az is, kimondva, kimondatlanul a város már készül a NATO-kö- telékbe tartozó amerikai erők fogadására. Bár lapunk munka­társának arra a kérdésére, hogy konkrét előkészítő munkálatok megkezdődtek-e, Szita Károly polgármester nemleges választ gyei városba. Megjelenésünk ezen a szakkiállításon egy újjá­éledő Krakkó-Pécs, Baranya- Krakkói Vajdaság közötti kul­turális és gazdasági együttmű­ködés első lépése. Viszonzásul a lengyelek az 1996-os Pécs Expóra érkeznek majd vállal­kozóikkal, tánccsoportokkal, képző- és iparművészekkel és zenekarokkal. A krakkói vásár megnyitóján dr. Hargitai Já­nos, a Baranya Megyei Köz­gyűlés alelnöke kijelentette, a kapcsolat olyan lehetőségeket Az Állami Bankfelügyelet feljelentésére a Baranya Me­gyei Rendőr-főkapitányság kezdett nyomozni, majd rövid időn belül elfogultságot jelen­tett be. Ugyanis az egyik gya­núsítottat, Balhé Erzsébetet a volt főkapitányhoz (jelenleg MSZP-s országgyűlési képvi­selő), Lusztig Péterhez szoros szálak fűzték. Az ORFK Veszprém me­gyébe tette át az ügyet. Tavaly (Folytatás az 5. oldalon) ­adott, ám nem hagyott kétséget afelől, amennyiben a somogyi megyeszékhely lenne az után­pótlás bázis központja, nagyon nem lepődne meg. Tehát biztosnak még válto­zatlanul semmi nem biztos, csak az, hogy a NATO-erők ál- lomásoztatásának már adott a jogi háttere, a magyar és ameri­kai előkészítő tisztek járják a civil létesítményeket, laktanyá­kat, valamint, hogy Dél-Dunán- túl gazdasági életének szerep­lői, gyártók és kereskedők is sokat remélnek a pihenő kato­nák jelenlététől. Roszprim Nándor is tartalmaz, hogy a két térség az európai fórumok regionális gyűlésein közösen pályázzon nemzetközi támogatásokra. Baranyát az üzletemberek mellett a Pécs-Baranyai Keres­kedelmi és Iparkamara, vala­mint az Agárkamara és városi önkormányzati küldöttség is képviseli a Krakkói Vajdaság­ban, ahol a Pécs és Krakkó testvérvárossá válását készítik elő, valamint széles körű üzleti együttműködésről folynak a tárgyalások. Mészáros B. E. Az idén májusban alakult Aranyág Alapítvány eddig 91 millió forintot osztott szét a vi­déki és budapesti gyermekkór­házaknak. A beteg gyermekek kórházi ellátásának javítására létesült alapítvány vasárnap jó­tékonysági célú hangversenyt rendez Budapesten, a Magyar Állami Operaházban, ahova adóleírási lehetőséggel 1000 forintba kerül egy belépőjegy. A műsorban a Magyar Rádió Énekkara és a Budapesti Fil­harmóniai Társaság zenekara lép fel Marcello Viotti vezény­letével. A műsorban Puccini Messa di Gloria című művét és népszerű operaáriákat szólal­tatnak meg - többek között - Szilfai Márta, Lukin Márta, Anatolij Fokanov, Daróczy Tamás, Sdskó András közre­működésével. A műsor házi­gazdái: Gregor József, a nép­szerű operaénekes, a Magyar Televízió részéről pedig Horvát János, az ismert műsorvezető. Kaposvár - jönnek az amerikaiak? Baranyai vásár Krakkóban Felnőttképzési konferencia Háromnapos felnőttképzési konferencia kezdődött tegnap Pécsett a JPTE Felnőttképzési és Közművelődési Tanszéké­nek szervezésében, melyre 1990-től kezdődően minden évben sor kerül. Az idei annyi­ban különbözik az eddigiektől, hogy a tanszék most ünnepli fennállásának huszadik évfor­dulóját, s az ünnepi hangulat a konferenciára is kihat: termé­szetesen a tudomány mellett az emlékezés lírai elemei is meg­jelennek az előadások és egyéb rendezvények során. A konferencia a szakma egyik seregszemléje, mondta Koltai Dénes tanszékvezető egyetemi docens, ahol a kép­zésben érdekeltek, a szellemi műhelyek, a főiskolák, kutató- intézetek vezetői ki tudják cse­rélni gondolataikat, bemutat­hatják kutatási eredményeiket. Idén a szakma élvonalába tar­tozó svéd, angol, német és belga kutatók vesznek részt a tanácskozáson, s adják át ta­pasztalataikat a napjainkra fel­értékelődött felnőttképzésről, amelyben nagyon sok hazai szervezet, s az állam is abban érdekelt, hogy minél hatéko­nyabb, eredményesebb képzési eljárások és értékelési módsze­rek kerüljenek felszínre. A konferenciának párhuza­mosan lesz még egy rendezvé­nye: ma délután Kósáné Ko­vács Magda, az első nem mi­niszteri munkanapján humán szervező szakos hallgatókkal találkozik, s beszélget többek között az ifjúsági munkanélkü­liség problémáiról, kezeléséről és az állami beavatkozás lehe­tőségeiről. Cs. L. Hidasi bútorok Budapesten Az országos piaci sikereken felbuzdulva új konyhabútor­szalon megnyitásával erősíti fővárosi jelenlétét a Konzum Rt. Hidas Bútorgyára. Az új üz­let az óbudai Nagyszombat ut­cában tegnaptól várja a vásár­lókat. A hidasi gyár nagy hangsúlyt fektet a vásárlói kapcsolattar­tásra, új fejlesztéseivel alkal­mazkodni igyekszik a változó piaci igényekhez. Ilyen szem­pontból különös jelentőséggel bír az új budapesti mintabolt megnyitása. A hazai kereslet kielégítése mellett a gyár számára új lehe­tőséget jelentenek a felfutó ex­portigények. A hidasiak külö­nösen a békét kötő déli orszá­gokból számítanak nagyobb ér­deklődésre. K. E. * I 1 i Hideg teremben, forró szívvel. Nem hallgat el a bányászzenekar című írásunk az 5. oldalon olvasható. fotó: laufer László

Next

/
Oldalképek
Tartalom