Új Dunántúli Napló, 1995. november (6. évfolyam, 298-327. szám)

1995-11-18 / 315. szám

2 Dünántúli Napló 24 Óra A Nagyvilágban 1995. november 18., szombat Törvényerőre emelkedett bosszú Élesen bírálja a nyelvtörvényt a nemzetközi sajtó A szlovák politika teljes csődje. így minősítette egy cseh újságíró az új szlovák nyelvtörvényt. A nemzetközi sajtó szinte egyöntetűen úgy vélekedik, hogy a jogszabály hát­rányosan érinti a kisebbségeket. A román titkosszolgálat figyeli az RMDSZ-t Éber alkotmányvédők Oroszország megsértette az európai hagyományos haderők és fegyverzet csökkentéséről kötött megállapodások (CFE) technikai előírásait - közölte pénteken a bécsi Hofburgban egy magát megnevezni nem kí­vánó, magas rangú amerikai diplomata. Pavel Gracsov orosz védelmi miniszter szerdán je­lentette be: országa jelenleg nem áll készen a CFE-szerző- désből eredő kötelezettségek végrehajtására, mert ha ezt tenné, akkor megfosztaná ön­magát „a minimális biztonság fenntartásának lehetőségétől”. Új korszak kezdődhet a pártban Oskar Lafontaine el­nökké választásával, de ez csak akkor hoz eredményt, ha a ve­zető személyiségek képesek lesznek őszintén együttmű­ködni - nyilatkozta Hans-Jo- chen Vogel, a Német Szociál­demokrata Párt egyik nagy öregje a mannheimi kongresz- szuson csütörtökön végrehajtott vezetőváltást értékelve. A né­met lapok szerint a párt válsá­gos helyzetét tükrözi, hogy ilyen hirtelen, különösebb elő­készület és megfontolások nél­kül hajtott végre vezetőváltást. Az Alfa Tévé tervének német támogatói - Josef von Ferenczy kezdeményezésére - létrehoz­ták a Német Kezdeményezők Körét. A Bundestag elnöke sze­rint a Közép- és Kelet-Európa országai számára készülő tévé­adás hozzájárulhat az Európát feszítő belső ellentétek feloldá­sához. Véget ért péntek délben a len­gyel elnökválasztás második fordulóját megelőző választási kampány. A vasárnapi szavazás tétje: a szociáldemokrata Alek- sander Kwasniewskinek sike- rül-e megőriznie az első fordu­lóban megszerzett elsőségét, vagy pedig Lech Walesa marad újabb öt évre Lengyelország ál­lamfője. Az esélyek szinte egyenlőek. Elutazott Szkopjéból pénte­ken az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Gyarmati István nagykövet vezette küldöttsége, amely abból az alkalomból lá­togatott Macedóniába, hogy a volt jugoszláv tagköztársaságot felvették az EBESZ tagjainak sorába. A megbeszéléseken a macedón vezetők hangsúlyoz­ták, hogy a volt jugoszláv tag- köztársaság folytatni kívánja az Európához való közeledést. Eltűnt egy orosz óceánkutató hajó a Fehér-tengeren. Fedélze­tén hatfőnyi legénység tartóz­kodik - jelentette be péntek reggel a rendkívüli helyzetek minisztériuma. Szerda óta ha­jókkal, köztük egy jégtörővel, és helikopterekkel folyik a ku­tatás az érintett térségben. A nyelvtörvény teljesen nyilvánvalóan és egyértel­műen sérti a nemzeti kisebb­ségek anyanyelv-használati jogait, és ellenkezik az euró­pai normákkal, a hatályos nemzetközi dokumentumok­kal - vélték egybehangzóan a pénteki cseh napilapok. A törvény elfogadásáról a szlovák parlament önmagáról állított ki bizonyítványt, és a Már az első világháború utáni versailles-i békeszerződés megkísérelte II. Vilmos volt német császár felelősségre vonását. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok azonban arra az álláspontra helyezke­dett, hogy szuverén uralkodó ellen nem indítható büntetőel­járás. A háborús bűnösök ma ér­vényes jogi fogalma abból in­dul ki, hogy az államok nevé­ben politikusok, hadvezérek adják ki a rendelkezéseket. A fegyveres erők cselekményei­nek elrendelői és végrehajtói nem háríthatják el a felelőssé­get azzal, hogy az állam nevé­saját képéhez illő ajándékkal kedveskedett a kisebbségek­nek a rendszerváltás hatodik évfordulója alkalmából - írta a Lidové Noviny. Az újság meglepőnek tartotta, hogy a törvénytervezet-paródiát 108 képviselő szavazta meg. „Ez a szlovák politika teljes csődje és veresége” - fogal­mazott a szerző. „A bosszú néha törvény­ben és annak megbízásából jártak el. Az ENSZ közgyűlése 1946- ban egyhangúan tudomásul vette a nürnbergi ítéletek in­doklásában megfogalmazott jogelveket, és azokat nemzet­közi jogi normákká emelte. A világszervezet Nemzet­közi Jogi Bizottsága 1951-es ülésszakán elkészítette az em­beriség békéje és biztonsága elleni bűncselekmények kó­dexének - részben a nürnbergi megközelítéseken alapuló - tervezetét, de a bizottság munkája a hidegháborús lég­körben hosszú évekre megfe­neklett. erőre emelkedik. A magyar nemzetiség képviselői mellett mások is úgy látják, hogy a szlovákok a minap elfogadott nyelvtörvénnyel a Habsburg- birodalom fennállása idején végrehajtott elmagyarosításért állnak bosszút” - írta a Süd­deutsche Zeitung pénteki számában. Meglehetősen egyedülálló, hogy egy ország, amelyben több nemzetiség él, éppen a többség nyelvének védelmére hozzon törvényt - állapítja meg a legnagyobb példányszámú német országos politikai napilap. Végül a világszervezet köz­gyűlési határozata csak 1968 novemberében mondta ki: a háborús bűnök és az embe­riesség elleni bűnök nem évülnek el. Az államok kötele­sek olyan belső jogszabályo­kat megalkotni, amelyek meg­akadályozzák az említett bűn- cselekmények üldözésének és megbüntetésének korlátozá­sát. A Biztonsági Tanács a nürnbergi és tokiói eljárások tapasztalatait felhasználva, 1993 májusában Hágában nemzetközi - polgári - bíró­ságot állított fel, elsősorban a volt Jugoszlávia területén el­követett háborús bűnök felelő­seinek megbüntetésére. Egy évvel később hasonló bíróság látott hozzá a Ruandá­ban végzett népirtás tettesei­nek felelősségre vonásához. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vizsgálja és elemzi az RMDSZ tevékenységét - de­rül ki a szolgálat pénteken közzétett jelentéséből. A Romania Libera című lapban olvasható SRI-jelentésnek az alkotmányos rend védelméről szóló fejezete hosszasan fog­lalkozik a romániai magyarok körében tapasztalható alkot­mányellenes kezdeményezé­sekkel és lépésekkel. A dokumentum szerint az au­tonómiatörekvések hirdetői immár áttértek a nyílt akciókra: széles körű propagandakampá­nyokba kezdtek félrevezető in­formációk alapján. Az utóbbiak célja a román állam, a hatósá­A Lengyelországban kifize­tett szociális támogatások 41 százaléka olyanokhoz jut, akik nem szorulnak rá. A negyvenéves, makkegész­séges lengyelek gyakorta kor- engedményes nyugdíjba men­nek, mivel az átlagos nyugdíj a kereset 63 százaléka. Sok munkanélküli nem is érdekelt abban, hogy munkát keressen, megelégszik a munkanélküli segéllyel vagy a szociális tá­mogatással. Előfordul, hogy a társa­dalombiztosítás egynémely tisztségviselője a rokonai ne­vére vagy kitalált címekre utalja ki a szociális segélye­ket, nyugdíjakat, sőt temetési hozzájárulásokat. A lengyel sajtó bírálja azt a gyakorlatot is, mely szerint at­tól függetlenül folyósítják a munkanélküli- vagy szociális Nemrégiben sikerült kifej­leszteni egy olyan számítógé­pes programot, amely meg­könnyíti a dyslexiás (olvasási zavarban szenvedő) gyerekek tanulását. A rajzocskákkal bőven illuszt­rált történetek sorában azokra a szótagtöredékekre összpontosí­tanak, amelyeket a gyerekek a legnehezebben ismernek föl. A számítógépes program lényege, hogy ezeket az általában zavart okozó részeket kiemelve vezeti rá a gyerekeket a helyes olva­sásra, a szövegfelismerésre. Az amerikai gyerekek mint­egy 10-15 százalékáról kimu­tatható, hogy az olvasási, írási és betűzési képességük elmarad gok politikájának lejáratása és a magyar etnikum áldozatként való feltüntetése - fogalmazza meg a jelentés. Bár a dokumentum sehol sem nevezi nevén az RMDSZ-t, az ilyen megállapítások nyil­vánvalóan a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a par­lament elé is benyújtott kezde­ményezéseire utalnak. A titkosszolgálat szerint az iratok és az SRI sajátos mód­szereivel megszerzett informá­ciók elemzése arra utal, hogy a romániai magyar közösség al­kotmányellenes helyi közigaz­gatási rendszert, továbbá enge­dély nélkül romániai magyar oktatási hálózatot próbál kiépí­teni. segélyt, hogy van-e az illető házastársának keresete. Ez le­hetővé teszi, hogy például a vállalkozók feleségei is se­gélyhez jussanak. A vállalatok még olyan övezetekben is kapnak pénzt a munkanélküliség enyhítésére, ahol egyidejűleg más munka­adók eredménytelenül kutat­nak dolgozók után. Sok cég úgy vágja zsebre a modernizá­lás céljaira kapott összegeket, hogy bármit is tenne érte. A lengyel falvak jelentős ré­szében a lakosság fele szociális segélyből él, jóllehet esetleg ki- sebb-nagyobb birtokuk van. Általános tapasztalat, hogy a feketemunkások is kapnak munkanélküli- és szociális tá­mogatást. Különösen olyanok, akiket Németországban foglal­koztatnak törvényellenesen, il­letve ott élnek feketekeres­kedelemből. az átlagtól, és ezért nehezebben is tanulnak, szellemi fejlődésük elmarad az átlagostól. Kimutat­ható, hogy az angol nyelv kiej­tési szabályai is hozzájárulnak „betegségükhöz”. A neurológusok szerint az olvasászavart az agy hallóköz­pontjának fejletlensége okozza. Kevesebb azoknak az idegsej­teknek a száma, amelyek az úgynevezett gyors hangok megértéséért felelősek. A számítógépes programmal nagy sikereket értek el: az egy hónapos tesztsorozatban az új olvasóprogramot használó gyerekek nemhogy elmaradtak volna, de lényegesen gyorsabb fejlődést értek el, mint a többiek. FEB A háborús bűnösöket nemzetközi bíróság vonja felelősségre Nürnberg, Tokió, Hága A náci főbűnösök nürnbergi pere óta felkutatják és bíróság elé állítják a háborús gaztettek elkövetőit. A hágai nemzet­közi törvényszék most két boszniai szerb vezető, Radovan Karadzsics és Ratko Mladics ellen emelt vádat. Nem csak a rászorulókat segítik Juttatások lengyel módra Olvasóprogram nehezen olvasó gyermekeknek Tanulni tanít a gép Ádámot, Évát vagy a kígyót tennék el láb alól Mikor utazunk a múltba? A tudományos-fantasztikus irodalom tele van a jövőbe és a múltba tett utazásokkal. A tudósok azonban igencsak ké­telkednek az ilyen kalandozá­sok lehetőségében. Stephen Hawkins angol mate­matikus-csillagász két évvel ezelőtt még így vélekedett az időutazásról: „A legjobb bizo­nyíték arra, hogy nem lehet a jövőbe és a múltba utazni az, hogy mindeddig még nem árasztottak el bennünket a jö­vőből érkező turisták. Hawkins, a világegyetem és a fekete lyukak létrejöttének kutatója azonban újabban már más húrokat penget. Előszót írt Lawrence Krauss amerikai csil­lagász Az Enterprise űrhajó fi­zikája című, most megjelenő könyvéhez, amelyben megálla­pítja: „A csillagok közötti gyors utak következménye volna, hogy a múltba is vissza lehetne térni.” A tudós megjegyzi, hogy ha nem is utazhatunk oda, ahová még nem jutott el ember, ezt legalább gondolatban megte­hetjük. Játékos, elméleti speku­lációját azonban sokan komo­lyan vették, és a tekintélyes londoni Times szerkesztőségét elárasztották az időutazásokkal kapcsolatos javaslatok. Egyesek szerint Hitlert már csecsemőkorában meg kellene gyilkolni, mások Ádámot és Évát tennék el láb alól. Egy anglikán lelkész szerényebb ja­vaslattal élt: az első emberpárt megrontó kígyót kellene agyonverni. (makai) Leverték az athéni börtönlázadást. A görög rohamrendőrség pénteken megfé­kezte a rács mögül kitömi készülő rabokat a főváros Krydalios börtönében. Az ezer föllázadt rab közül négy az életét vesztette. fotó: feb/reuter Mitterrand beteg Betegsége miatt Francois Mit­terrand volt francia államfő va­lószínűleg nem tud a jövő héten a németországi Baden-Badenba utazni, hogy ott átadja a német média idei díját Jasszer Arafat- nak - jelentette be Párizsban a politikus titkársága. A díjat a hagyományok ér­telmében eddig mindig az előző évi kitüntetett adta át utódának, márpedig tavaly a zsűri Mitterrand-t választotta az év „legrendkívülibb” sze­mélyiségének. A 79 éves politikus immár három éve prosztatarákban szenved. Néhány nappal ezelőtt olyan híresztelések terjedtek el a francia fővárosban, hogy be kellett szállítani az egyik pári­zsi kórházba, ám ezeket azóta megcáfolták Mitterrand múlt hét végi dél-franciaországi lá­togatásának eseményei. > rí » i * 1 Építészhallgatók tüntettek Párizsban. A diákok nehezményezik a támogatások megvonását, több tanárt és jobb körülményeket követelnek. A megmozdulások egy hónapja tartanak: a résztvevők száma nő, a helyszínek sokasodnak. fotó: feb/reuter

Next

/
Oldalképek
Tartalom