Új Dunántúli Napló, 1995. november (6. évfolyam, 298-327. szám)

1995-11-18 / 315. szám

1995. november 18., szombat A Mai Nap Díinántúli Napló 3 Újabb tandíj, újabb sarc Az átképzésben részt vevő pedagógusokat kötelezték a fizetésre A Művelődési és Közokta­tási Minisztérium főosztály- vezetője, dr. Kovács Tibor november 2-án levélben utasította a Janus Panno­nius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát, hogy 1995. szeptember 1-től a nyelvtanári átképzésben részvevő pedagógusoktól is be kell szedni a havi 2000 forintos tandíjat. Az átkép­zésben részvevő pedagógu­sok egy csoportja ezt tör­vénysértőnek tartja, és a visszamenőleg bevezetett tandíj befizetését megtagad­ják. Erről levélben tájékoz­tatják dr. Fodor Gábor mi­nisztert. A minisztérium álláspontja szerint az átképzés újabb dip­lomát adó alapképzésnek mi­nősül, ezért azoknak az orosz­szakos pedagógusoknak is tandíjat kell fizetniük, akik most más nyelvet tanulnak. (Miután az orosz már nem kö­telező nyelv az iskolákban, kénytelenek ezt tenni. Külön­ben elveszítik állásukat.) A Bölcsészkar tanulmányi osz­tálya november 8-án úgy in­tézkedett, hogy november 30- ig kell befizetni a 8000 forin­tot, a januári 2000 forintot pedig január 8-ig kell feladni a postán. E nélkül nincs vizsga, és a második félévre sem lehet beiratkozni. Tandíj- mentességet a részvevők 20%-a kaphat. A pedagógusok az intézke­dést megdöbbenten fogadták. Semmiféle fórumon nem hangzott el ugyanis, hogy a tandíjfizetés erre a képzési formára is ki fog terjedni. Az átképzés finanszírozása eddig is több csatornán történt. A pedagógusok, az iskolák és az önkormányzatok hozzájáru­lása mellett a Foglalkoztatási- és Átképzési Alapból a pénzt közvetlenül kapták meg a fel­sőoktatási intézmények. Emi­att különösen indokolatlannak tartják a tandíj bevezetését az aláírók. Szerintük, amennyi­ben az átképzésre mégis ér­vényes lenne a tandíj- kötele­zettség, akkor azt nem a rész­vevőknek kell kifizetniük, hanem azoknak az iskolák­nak, ahol ők dolgoznak. Úgy látják, a minisztérium jogosu­latlan értelmezni a kormány tandíjrendeletét, ezért a nyelv­tanári átképzésre kivetett tan­díj jogellenes. Fodor Gábort arra kérik, hogy vonja vissza a rendelkezést a bírósági pe­rek elkerülése érdekében. U. G. Szakmai egyeztető megbeszélés után Fordulat Szigetváron Üj stratégiai tervre van szükség a kórházban, a közmegegyezés érdekében Egy jó hír, egy rossz hír az önkormányzatoknak Hagyják élni a kistelepüléseket! A helyi adóztatásnak több településen nincs meg a reális fel­tétele . . . FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ November 15-én a szigetvári kórház pszichoterápiás osztá­lya vezetőjének kezdeménye­zésére szakmai egyeztető megbeszélésen találkoztak a Népjóléti Minisztérium, az Országos Egészségpénztár, a megyei ÁNTSZ képviselői, a megyei szakfőorvos, illetve az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet képvisele­tében a mentálhigiéné minisz­teri biztosa. Résztvevők vol­tak még a szigetvári polgár- mester, a kórház Igazgató Ta­nácsa és természetesen az érintett szakemberek. A kon­zultáció célja a pszichiátriai- pszichoterápiás ellátás szem­pontjából hátrányos finanszí­rozási szerződés újragondo­lása volt. A közös gondolko­dásnak keretet adott dr. Veér Andrásnak, a mentálhigiéné miniszteri biztosának határo­zott állásfoglalása, miszerint a szakterület ellátási feltételei nem romolhatnak, a már kiala­kított szolgáltatásokra és osz­tályszerkezetre szükség van. Minden korábban megfo­galmazott ajánlásnál hangsú­lyosabb lett a „pszichiátriai szakkórház” a kórházon belül elgondolás, amelynek úgy tűnt, nincs szakmai alternatí­vája. Ezen belül egyaránt szükség van a pszichoterápi­ára, a pszichiátriára, a szocio- terápiára, az alkohológiára és az organikus megalapozott­ságú eseteket ellátó neurop- szichiátriára, illetve az osztá­lyok mellett a megfelelő sza­kambulanciákra, gondozókra. Alternatív elgondolások, további egyeztetés után rövid határidővel kell, hogy meg­szülessen a szigetvári kórház új stratégiai terve, melyben várható, hogy az előzőhöz képest az egyes szakterületek és a kórház vezetése között nagyobb és mindenképp való­ságosabb közmegegyezés lesz. Mindig sötét jóslatok között működött a magyar önkor­mányzati rendszer, s mindig túlélte ezeket. Alapvetően sike­resnek lehet nevezni, hiszen itt a látványos pénzügyi fejlesz­tésnél sokkal többről van szó. Lehet, hogy azért kezdte Dr. Kara Pál belügyminisztériumi helyettes államtitkár a baranyai polgármestereknek hétfőn tar­tott tájékoztatóját ilyen optimis­tán, hogy lelket öntsön hallga­tóságába, további mondandójá­nak elviseléséhez. Jövőre mennyivel lesz még kevesebb az önkormányzatok pénze? Az állami támogatások közül mi az ami megszűnik, s mi az ami megmarad, s milyen formában? Ezek a kérdések foglalkoztatták a polgármestereket, s a helyet­tes államtitkártól jó és kevésbé bíztató válaszokat egyaránt kaptak rájuk. A normatív támogatások rend­szere egyelőre marad, nagyon sok település számára viszont mára illúzióvá vált a normatívák kipótlása. A 90-es évek elején még volt saját bevételük az ön- kormányzatoknak, mára viszont elfogytak a forgalomba hozható ingatlanok, a térítési dijakat és a helyi adókat tovább emelni nem lehet. Úgy látszik a kormány be­látta, hogy kétszámjegyű infláció mellett a támogatások három éve változatlan összegén valamit emelni kell. Jelenleg 415-437,5 milliárd forint közötti mezőben folyik az alkudozás a támogatás mértékéről. Igen figyelemreméltó adat, hogy az önkormányzatok fele, durván 1500 település, a lehetsé­ges öt helyi adónemből egyet sem állapított meg. Mi követke­zik ebből? Az, hogy Magyaror­szágon a helyi adóztatásnak nin­csenek meg az igazán reális felté­telei -jelentette ki a helyettes ál­lamtitkár. Úgynevezett adóhar­monizációra lenne szükség. A központi költségvetés étvágyát vissza kellene fogni, hogy marad­jon az emberek jövedelméből egy (Folytatás az 1. oldalról) megnyitó szavaiban. A fenntar­tókat, a támogatókat ugyanak­kor meg kell győzni a szakmai erőfeszítések jelentőségéről, hangsúlyozta Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés al- elnöke. Dr. Kosztolányi György, a POTE Gyermekkli­nikájának professzora a szakte­rületen dolgozók erkölcsi moti­vációiról fejtette ki nézeteit. A Pécsett negyedik eszten­deje működő korai fejlesztő in­dulása óta számos új kezdemé­nyezés számára szolgált életké­sáv a helyi adózás számára is. Ennek viszont épp az ellenkező­jére van kilátás. Jó hír viszont az önkormány­zatok számára, hogy a kétmilliós támogatás, melyet minden tele­pülés megkap, továbbra is meg­marad. Ez így elég természetes­nek hangzik, de hatalmas viták árán sikerült elérni. Nagyon pesszimista azonban a helyettes államtitkár az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatok támogatásával kapcsolatban. Idén öt milliárd fo­rint van erre a célra, és 719 ön- kormányzat kérte. Ha megszünte­tését elfogadja a parlament, akkor nem négy, hanem nagyon sok csődbe ment önkormányzat lesz. S akkor valóban szükség lesz a csődtörvényre, amit várhatóan még decemberben tárgyal a par­lament. Az Európai Önkormány­zatok Kartájában is benne van, de egyébként is minden valamire­való ország támogatja az önhibá­jukon kívül hátrányos helyzetbe jutott településeket. A költségvetés tehát nominá­pes modellel. - Alapvető'szán­dékunk most a segítés, a tájé­koztatás és a szakma összehan­goltságának megteremtése - mondta Csanádi Gabriella, aki munkatársaival több mint há­rom hónapi kitartó munkával készíthette elő a két éves tanfo­lyam anyagát tömörítő konfe­renciát. -A jövőben hiába ga­rantálja majd a törvény a sza­bad iskolaválasztás lehetősé­gét, ha az oktatási intézmé­nyekben hiányzik a megfelelő szakmai tudás. Ezért ezúttal fő­ként a gyakorlati ismeretek el­lisan emelkedik, de persze nem annyival, mint az infláció. Ez azonban egy tisztességes, fe­szes gazdálkodás mellett ön­magában nem jelent csődöt. Meg kell nézni viszont minden ésszerű csökkentést, mert az önkormányzati rendszer kifeje­zetten pazarló - állítja a helyet­tes államtitkár. Például a kis­községek egy részében szakma­ilag indokolatlan saját jegyző alkalmazása, polgármesteri hi­vatal fenntartása. El kell felej­teni a közös tanácsok rossz em­lékét, s társulásokat kell létre­hozni! Senki sem gondol az önkormányzatok önállóságának megnyirbálására. Nem a testü­letek és a polgármesterek száma miatt drága az önkor­mányzati rendszer. Igenis élni kell hagyni az aprófalvakat, hi­szen sok reménytelen település indult fejlődésnek az elmúlt öt év alatt. Az ésszerű közös gaz­dálkodásra viszont rá fogja kényszeríteni őket az élet. Müller Zsuzsanna sőbbségére kértük a rendezvény országos hírű előadóit. Külön örömünk, hogy számos, egy­mástól eddig elkülönülten tevé­kenykedő szakembert is közös „asztalhoz” vonhattunk. A szombaton folytatódó kon­ferencia mögöttes célja termé­szetszerűen, a nyugat-európai országokban már több évtize­des múltból gyümölcsöző in­tegrált oktatás és képzés honi megvalósításának elősegítése - az arra alkálmas fiataloknak a lehető legjobb életminőséget előlegezve. Tröszt E. Szakértőképzés Szentlőrincen Svájci Városszövetség tá­mogatásával kétnapos szkértőképzés lesz novem­ber 20-21-én Szentlőrincen. Az ország különböző tájai­ról érkező polgármesterek a saját településük számára kidolgozott projektekkel vesznek részt a munkában. Szentlőrinc község az okta­tási struktúra korszerűsítése, a Mecsekalja Térségi Egye­sület pedig az önkormány­zati energiagazdálkodás te­rületén vár segítséget a svájci szakemberektől. Új műveseállomás Nagykanizsán Alig fél év alatt és 100 millió forint költséggel épült fel a National Medical Care (NMC) és a Dialízis Szolgál­tató Kft. ötödik hazai műve- seállomása, amelyet pénte­ken adtak át Nagykanizsán. Három műszakban, egy­szerre 14 készülékkel műkö­dik a legkorszerűbb orvosi technikával felszerelt dialí­zis-központ, amely 150 ezres lélekszámú ellátási körzet rá­szoruló betegeit fogadja. Az NMC első „zöldmezős” be­ruházású magyarországi műveseállomásának avatá­sán részt vett a világ legna­gyobb hálózatát működtető amerikai cég teljes vezér­kara, élén Constantine L. Hampers elnökkel. ízhibás szaloncukor ízhibás szaloncukor került nemrégiben a kereskedelmi forgalomba. Egy érzék­szervi vizsgálat derített fényt a csokoládéval bevont kókuszos édesség minőségi hiányosságra. A szaloncuk­rot a Stollwerck Budapest Kft. készítette, a termék jel­zése: 96 02 17 Örkény S 43 53 254. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség felhívja a la­kosság figyelmét, hogy a mi­nőséghibás szaloncukrot a vá­sárlás helyén vagy a gyártó cég budapesti gyárában meg­felelő minőségűre cserélik ki. Szlovén kamionblokád Elbarikádozták a szlo­vén-magyar határátkelő felé vezető utat Lendvahosszú- falu (Dolga Vas) közelében a szlovén kamionosok csü­törtökön, a késő esti órák­ban. Emiatt leállt a határfor­galom és péntek délelőtt a határ magyar oldalán - Ré- dicsnél - már mintegy 150 kamionból álló sor veszte­gelt, kilépésre várva. „Más”, de még minden lehet Egészségterv készül Pécsett Hogy a hajdan mediterrán klí- májú megyeszékhely a jövőben felkészült partnere lehet a kör­nyezetvédelmi kezdeményezé­seknek, arra nézve biztató az Egészséges Városok mozgal­mában tapasztalt aktív részvé­tele. Újabb terv most a város egészségtervének elkészítése, amelynek háttérmunkálataiban, mint dr. Páva Zsolt, Pécs pol­gármestere elmondta, tevékeny segítő szerepet játszott a Fact Gazdaság- és Társadalomtudo­mányi Alapítvány.- Az egészségterv megvalósí­tásában, a hatóságokkal együtt jelentős szerep hárul az önkor­mányzatra is, hiszen nem csak rendeletalkotó szerv. Köztudo­másúan egyre kevesebb ma a szabadon felosztható pénzesz­köz, ezért olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek nem ke­rülnek pénzbe. Az egészségterv végső soron a különböző rész­projektek laza, komplex egy­sége. Egyik eleme a Fact Ala­pítvány ólom-projektje, amely módszereiben, megközelítésé­ben újszerű. A polgárok saját környezetükben akár egy-egy apró dolgot is megváltoztathat­nak, amelyet ha mindenki kö­vetne, városi szinten is számot­tevő volna a javulás. A kis lépé­sek valódi láncolattá alakulhat­nak, akár a szelektív hulladék- gyűjtés, akár az ólmozatlan ben­zinfogyasztás terén. Az ólomterhelésnek azonban objektív sajátossága, hogy a ve­szély elsődlegesen a 3 év alatti kisgyerekeket érinti. Nem kevés óvoda, iskola épült mégis a nagyforgalmú utak szomszédsá­gában. A városrendezés felelős­sége vitathatatlan, de belátható, hogy e téren ma nehéz volna vál­toztatni. - Ezért kell a másik ol­dalra összpontosítanunk, tudato­sítva a megelőzés szerepét. Sok szülő talán nem is gondolná, hogy autója kipufogó gázát akár saját gyereke is belélegezheti - jegyezte meg a polgármester, aki egyébiránt három gyermekes családapa. - Három esztendeje magam is a katalizátoros üzem­mód kedvéért cseréltem le a nyolcéves autómat egy kilencé­vesre. Említést érdemel az ún. telkesítési program, amelynek eredményeként a 6/A főút mel­lett kiválasztott területen sö­vénnyel vagy téglakerítéssel vonnak „védőpajzsot” a jármű- forgalom és a lakóterület közé. Tröszt E. (x) ]\1 íiíírarrrl ríl ríl ÁwJ az Dunántúli Napló előfizetésére 1995. december l.-jétől Címzett: az Új Dunántúli Napló Kiadóhivatala Pécs, Rákóczi út 34. Pf.: 134. Előfizetési időszak egy hónapra két hónapra negyedévre félévre Előfizetés díja 525 Ft 1050 Ft i 1540 Ft 3050 Ft Az előfizetési díjban nyújtott kedvezmény példányszámban 7 14 21 42 forintban 207 414 621 1242 Az előfizetéssel tagja leszek a Kedvezményes Vásárlói Körnek és a kijelölt áruházakban, üzletekben, szolgáltatóhelyeken a gépi számlámmal kedvezménnyel vásárolhatok név lakcím (ir. szám) Kérjük a megrendelőlevelet borítékba helyezve a Kiadó címére beküldeni vagy az Új DN hírlapkézbesítőnek átadni, legkésőbb november 28-áig. Az új elfífiz.etők között 5 db 500 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki, a kedvezményes vásárláson felül. 4 r A 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom