Új Dunántúli Napló, 1995. november (6. évfolyam, 298-327. szám)

1995-11-18 / 315. szám

Hagyják élni a kistelepüléseket (3. oldal) A holtpontról a világörökség felé(?) (9. oldal) Fellépés a feketegazdaság ellen (11. oldal) Zrínyi-nap (írásunk az 5. oldalon.) fotó: tóth A kitűnő szervezés a legújabb szakirodalom beszerzését is lehetővé tette „Más”, de még minden lehet FOTÓ: TÓTH „Becsüld meg a kezdőt, ő semmi, de még minden lehet! ” - Csanádi Gabriella igazgató tolmácsolásában, a fenti idézet szellemében került sor pénte­ken a pécsi ANK Korai Fej­lesztési és Integrációs Köz­pont második országos konfe­renciájának megnyitására, amelyre a házigazdák várako­zásait is felülmúlva, több mint ezren érkeztek az ország va­lamennyi megyéjéből. Gyógypedagógusok, orvosok, pedagógusok soha ennyien még nem mozdultak az e té­makörhöz kötődő tanácskozá­sok hívó szavára, noha a fo­gyatékossággal világrajött gyerekek korai fejlesztésének feltételrendszere már hazánk­ban is évekkel ezelőtt felis­mert hiányosság. A másság elutasítása szo­morú fejezetekkel szolgált a történelemben, napjaink ta­pasztalatai mégis kedvezők, bocsátotta előre dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere (Folytatás a 3. oldalon) Maradnak a határvadászok Mit hoz Baranyának a villamosipar magánosítása? Szendrő József-díj A Pécsi Nemzeti Színház­ban pénteken este, a Roko­nok premierje előtt Gordon Zsuzsa színművésznő átadta a Szendrő József-díjat Pász­tor Edina színésznőnek. A díjat évente a társulat tagjai titkos szavazással ítélik oda. Dombay János emléktáblája Dombay János régész, a Ba­ranya Megyei Múzeum ala­pító igazgatója emlékét örö­kíti meg az a márványtábla, amelyet tegnap helyezett el a Pécsváradi Zeneiskola, a haj­dani adóhivatal falán a Pécs­váradi Várbaráti Kör. Dom­bay e vidéken kezdte híres ásatásait. Erről és múzeum­szervező tevékenységéről em­lékezett meg dr. Ecsedy Ist­ván a Baranya Megyei Mú­zeumok igazgatója és Gál- los Orsolya, a várbaráti kör elnöke. Hárman Münchenben A pécsi Parti Galéria és a müncheni Kállai Art Galéria kapcsolatának köszönhe­tően három fiatal magyar iparművész mutatkozhat be a hónap második felében Münchenben. Balázs Péter keramikus, Horváth Gabri­ella és Pólyák János üveg­művész kiállítását pénteken nyitotta meg Jozef von Fe- renczy, a Ferenczy Press Agency tulajdonosa. Tudjman a délszláv rendezésről Franjo Tudjman horvát elnök pénteken Zágrábban, „a nem­zethez intézett üzenetében” kijelentette: jóllehet a daytoni békekonferencia még nem fe­jeződött be, már látszik, hogy Horvátország nagyon közel került a nagy nemzeti célok megvalósításához. így a teljes szuverenitás biztosításához. A napokban elterjedt a hír: el­képzelhető, hogy visszavonják eredeti állomáshelyükre a bara­nyai határszakaszon szolgálatot teljesítő határvadász százado­kat. Nováky Balázs altábornagy, a Határőrség parancsnoka teg­napi pécsi, siklósi és beremendi látogatása alkalmából cáfolta ezt a hírt: egyelőre marad a sik­lósi Viszonylati Parancsnok­ság. A Nemzetbiztonsági Bi­zottság határozatáig az eddigi­eknek megfelelően folytatják tovább a határ mentén az itt lévő határvadász századok ki­képzését, valamint a járőrszol­gálatok szervezését.- Jövő héten ismét váltjuk az állományt, a hosszú idő óta fo­lyamatos szolgálatot ellátó pé­csi és siklósi határvadász szá­zadok is lélegzethet jutnak. A határvadászok rendszeres átve­zénylése miatt az ország más határőr igazgatóságain is több a feladat, nagyobb az igénybevé­tel, mert kisebb létszámmal kell a megnövekedett feladatokat el­látni. Ennek ellenére nem rom­lott az elvégzett munka minő­sége, és a fegyelemmel kapcso­latban sincsenek a korábbinál rosszabb tapasztalatok, sőt szinte javulás tapasztalható. Nováky Balázs elmondta, a hivatásos és a sorállomány az elmúlt időszakban megtanulta kezelni a határ mentén kialakult különböző helyzeteket, össze- kovácsolódtak a különböző egységek, ilyen szempontból jó „iskolának” bizonyult ez a fel­adat. Pénzügyi szempontból vi­szont, még a kormányzattól ka­pott támogatás mellett is súlyos terhet rótt a Határőrségre a ha­tár fokozott biztosítása. H. Zs. A Mecsekurán Kft. több száz millió forintnyi TB és APEH tartozásainak év eleji rendezé­séről kormányrendelet szüle­tett, ennek ellenére az ügy úgy áll, hogy a Társadalombiztosí­tási Igazgatóság már azt fontol­gatja, felszámolási eljárást kez­deményez a cég ellen. Dr. Suchman Tamás privatizációs miniszter illetékes a kérdésben intézkedni, aki tegnap Pécsett az UDN-nek úgy nyilatkozott, 10 napon belül megoldódik a vál­lalkozás gondja: az uránterme­lésből származó hiányok költ­ségfedezetét a Paksi Atom­erőmű árfolyamnyereségéből kompenzálják. Suchman Tamás a Baranya Megyei Vállalkozói Központ szervezte Privatizációs Napra érkezett Pécsre, ahol többek közt elmondta, hogy a Pécsi Erőmű Rt. tenderfüzetét négyen A Világbanktól nyílt pályázat útján nyert egymillió dolláros háttérrel tegnap, a dohányzás elleni magyarországi napon a pécsi Egészséges Városért Ala­pítvány megkezdte mintegy másfél éves „Dohányzásmentes életért" elnevezésű programját. A projekt modell, kísérlet, színhelye Pécs, s végcélja nem is annyira a dohányzásról le­szoktatni az embereket, hanem inkább ebbe az irányba moti­válni, elhatározásukban segí­teni, erősíteni őket. Vagyis úgynevezett puha kampányról van szó, amelyre a felkészülést az alapítvány már hónapokkal ezelőtt megkezdte, s ered­ményként dolgozni kezdtek azok a munkabizottságok, ame­lyek részben az akcióikat dol­gozzák ki, részben a hetenkénti kétszeri alkalommal (kedd és csütörtök, délután 16-18 óra) tanácsokkal segítik az alapít­vány irodájában (Rét u. 4.) hozzájuk fordulókat. is megvásárolták. Az Rt. dolgo­zóinak a társaság privatizációja után sem kell félniük, a szerző­dések szerint a villamosipar al­kalmazottait 1998 december 31- ig mindenütt foglalkoztatni kell. A privatizációs miniszter kije­lentette, nem kell attól sem tar­tani, hogy a jövő év márciusi 18 százalékos energiaár-emelést követően az erőművek új tulaj­donosai az őszi áregyeztető tár­gyalásokon már 2-3-szoros ár­növelést kémének. Az pedig a kárpótlási jegyekkel rendelke­zők számára jó hír, hogy a vil­lamosipar privatizációja során már decemberben megkezdődik és tavaszig lehetőség lesz 30 milliárd forint értékben kárpót­lási jegyekkel részvényt vásá­rolni. Az ügyletnél elsőbbséget élveznek az alanyi jogon kárpó­toltak és az önkormányzatok. Mészáros B. E. Az egészséges életvitelt célzó kampánynak több célcso­portja van, például az egész­ségügyben dolgozók, a diákság, a katonák. E csoportok vagy nagyban befolyásolhatják vi­selkedésükkel a dohányzási szokások alakulását, vagy leg­főbb veszélyeztetett csoport­ként kiemelt figyelmet érde­melnek. A tegnapi sajtótájékoztatón megtudtuk a projekt menedzse­rétől, Antonio de Blasio-tói: mivel nem csak a dohányzás visszaszorítását, hanem az egészséges életvitelt célozzák az akciók, december elején Pé­csett tanácskozást rendeznek a különféle szenvedélybetegsé­gekkel foglalkozó szakembe­reknek, az összehangoltabb munka érdekében. Az általános és középiskoláknak pályázatot írnak ki a „Program a Dohány­zásmentes Életért” akció kere­tében, s elsősorban a diákok öt­leteit várják. Mészáros A. A dohányzásmentes életért Cigány néprajzi nap A cigányok vándordíját Indiá­tól Spanyolországig végigkí­sérő „Latcho Drom” című, majd Kusturica a Cigányok ideje című film fogadta pénte­ken a Pécsi Ifjúsági Ház közön­ségét. Az Európai Ifjúsági Kampány „Te is más vagy, te sem vagy más” címmel a más­ság megértéséért indított ren­dezvényére az Amrita Egyesü­let szervezésében került sor. A csak egyetlen kópián létező filmet Balassa Péter, a MÁS­KÉP Alapítvány kuratóriumá­nak elnöke bocsátotta a prog­ramgazdák rendelkezésére, akit egy tartalmas közönség-beszél­getés erejéig is vendégül látták. A másság, a sokféleség érté­keit különösen a még fogékony tizen-, huszonéves korosztály körében népszerűsítő rendez­vénysorozat december 8-áig tartogat izgalmasnak ígérkező programokat. A Rácz Aladár Közösségi Házban november 18-án, szombaton 10 órától Ci­gány néprajzi nap várja az ér­deklődőket, kézművesek, ko­sárfonók, fafaragók, népzené­szek részvételével, árusítással és kóstolóval. Búzás Zsolt, az Amrita diákja a nagyapjától hallott beás meséből válogat közönségének. A Művészetek Házában ugyancsak szomba­ton, 15 órától szocio-filmvetí­tésre, majd az alkotókkal be­szélgetésre kerül sor. A „Kov- bojok” című film a Zselicség vállalkozó gazdáinak tanulsá­gos történetét, a „Cséplő Gyuri” pedig egy cigány fiú mozgalmas életét osztja meg a nézőlckel, akik a meghívott Schiffer Pál filmrendezővel is találkozhatnak. Tröszt É. A Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak műsora a kiállítás megnyitóján fotó: Tóth Múzeumi évforduló A magyarországi horvátok, szerbek, szlovének tárgyi emlé­keit és néprajzi értékeiket húsz éve gyűjti Mohácson dr. Saro- sácz György, a Kanizsai Doroty- tya Múzeum igazgatója, aki lét­rehozója volt a ma már szinte felbecsülhetetlen értéket képvi­selő Nemzetiségi Bázismúze­umnak. Az évfordulón a népi kincsek létrehozóira és a nép­rajzi adatközlőkre emlékezve tegnap több tudományos előadás hangzott el. A résztvevőket - közöttük a nemzetiségek kül­földi, nagykövetségi és hazai képviselőit - dr. Ecsedy István, a Baranya megyei múzeumok igazgatója köszöntötte, majd az eseménysorozat zárásaként a Sarosácz György rendezte néprajzi kiállítást dr. Mándoki László, néprajzkutató nyitotta meg. Berta M. 4 t h v

Next

/
Oldalképek
Tartalom