Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-01 / 268. szám

Repülő baranyai tejtermékek (3. oldal) Megadóztatj ák a biztosításokat is? (5. oldal) Vasas C. Vigadó- PMFC 2-1 (0-1) (12. oldal) Nem mindennapi eseményhez riasztották Pécsett a tűzoltókat teg­nap. A Jókai utca 40-es számú ház lakói ugyanis már napok óta tehetetle­nül hallgatták egy fa tete­jére mászott macska pa­naszos sírását. A szak­szerű beavatkozás végül sikerrel járt... fotó:tóth A kárpótlási jegyekért még mindig a legjobb befektetés az életjáradék kiváltása Mihez kezdjünk megtakarított pénzünkkel? A kérdés örökös, annak ellenére, hogy manapság egyre kevesebb jut ilyen célokra. Mégis, aki azt szeretné, hogy a fel nem élt pénze holnap is étjén valamit, valamilyen befektetési forma után néz. Az előző évek gyakorlatával ellentétben úgy tűnik, hogy az idei esztendő nem tartogat sem­miféle szenzációs (adóból leír­ható) formulát. A hátralévő né­hány hónap legnagyobb lehető­ségének az Eravis Rt. részvénye­inek jegyzése tűnik, ami valame­lyest felélénkítheti a kárpótlási jegy forgalmát is. A másfél mil­liárd forint névértékben piacra kerülő részvénypakett árfolya­mát még nem hirdették ki, de az előzetes információk alapján va­lószínű, hogy egy 10 ezer forin­tos részvénycsomagért 10 ezer forintnyi kárpótlási jegyet és 2 ezer forint pénzt kémek. A jegy­zés bonyolítói között lesz Bara­nyában a Cenzor Bróker Kft. is. Jóval nagyobb kárpótlási je­gyes részvénykínálat várható a jövő év első felében, amikor az ÁPV Rt., a MÓL Rt., a MA- TÁV, az MVM Rt., az áram- és gázszolgáltatók, és az Antenna Hungária részvényeiből állít ösz- sze csomagot, amiből legkoráb­ban 1996 első félévében vásárol­hatnak a kárpótoltak. Továbbra is alacsonyan jegy­zik a kárpótlási jegyet, amelynek tőzsdei árfolyama az elmúlt hé­ten 20-21 százalék körül alakult, ugyanakkor Pécsett a Cenzor Bróker Kft. napi áron 16-18 szá­zalékon vásárolt. Azok számára, akik megfelelnek a feltételeknek, még mindig a legjobb befektetés ajegyek életjáradékra váltása. Aki rövid távra köti le pénzét, annak a banki értékpapírok mel­lett a legjobb megoldást a kincs­tárjegyek adják, amelyekkel 30% fölötti éves hozam is elér­hető. Ezt fejelik meg 0,5-1 %-kal az államkötvények. Kaszás E. VI. évfolyam, 268. szám 1995. október 1., vasárnap Halálos baleset Kaposváron, Siófokon Szombaton kora reggel Ka­posvár belterületén halálos kimenetelű baleset történt. B. J. 66 éves helybeli lakos kézikocsiját figyelmetlenül tolta át az úton, melynek egy tehergépkocsi ütközött. A kézikocsi olyan szeren­csétlenül rántotta magával a nyugdíjast, hogy a férfi az esés következtében kór­házba szállítását követően elhalálozott. Siófokon dél­előtt fél tízkor történt halá­los közlekedési baleset egy vasúti átjáróban, ahol Sz. P. 78 éves helybeli nyugdíjas a fénysorompó piros jelzése ellenére át akart menni. A Keszthelyről Budapest felé közlekedő szerelvény moz­donya elcsapta a szerencsét­len férfit, aki a helyszínen életét vesztette. Szirénapróba Pakson A Paksi Atomerőmű 30 ki­lométeres körzetében lévő polgári védelmi célú sziré­nákat október 2-án, délután egy órakor megszólaltatják, közölte a Belügyminiszté­rium Polgári Védelmi Fő- igazgatósága. Megalakult a Honvéd Szakszervezet Megalakult szombaton a Honvéd Szakszervezet. A Katonák Érdekvédelmi Szövetségének pénteken, il­letve szombaton tartott kül­döttgyűlésén, Tápiószecsőn ugyanis úgy döntöttek, hogy a szövetséget szakszerve­zetté alakítják. A kongresz- szuson döntöttek arról, hogy amennyiben a Parlament november 5-éig nem tár­gyalja a szolgálati törvényt, és annak hatályba lépésével egy időben nem vezetik be az új bértáblában meghatá­rozott illetményeket, a Hon­véd Szakszervezet országos demonstrációt szervez. Az utolsó szalmaszálat jelentheti - Nem kívánt terhességből született gyerme­kek életét mentheti meg a szekszárdi evangélikus templom. írásunk az 5. oldalon, fotó: tóth Támadnak a nátha-vírusok?- Influenzás megbetegedést nem jeleztek a házi­orvosok, járványról pedig szó sincs - szögezi le kérdésünkre dr. Fekete Zsuzsa, megyei tisztior­vos, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetének jár­ványügyi szakembere. - Ugyanakkor valóban mindenki tapasztalhatja környezetében: sokan köhögnek, tüsszögnek, rossz a közérzetük. Eze­ket a meghűléses panaszokat azonban nem influ­enza vírusok okozzák. Azokat a tüneteket, amelyekkel mostanában gyakran találkozunk, részben a nagy hőmérsék­Horn Gyula: Magyarországon politikai stabilitás van A bajok és viszályok, a helyen­kénti feszültségek ellenére Ma­gyarországon politikai stabili­tás van. Működnek a demokra­tikus intézmények, nem fenye­geti veszély az alkotmányos rendet, az állampolgárok sza­badságát és biztonságát - jel­lemezte az országban uralkodó politikai légkört az Idősek Vi­lágnapján rendezett budapesti ünnepségen Horn Gyula. A mi­niszterelnök egyben leszögezte: a politika szereplőinek nem szűnő feladata erősíteni a belső stabilitást. „Mindezek jegyében söpörtem félre a kormánykoalí­ción belüli ellentéteket; vilá­gossá kívántam tenni, hogy az ország kormányának stabilitása elsőrendű kérdés” - mondta. A kormány és a Nyugdíjasok Or­szágos Képviselete közös (Folytatás a 2. oldalon) NATO-csapatok Boszniába let-különbségek, részben a nátha vírusok okoz­zák - hallottuk dr. Szűcs Györgytől, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetének víruslabor vezetőjé­től. Több, mint kétszázféle nátha-vírus létezik, de ezek úgymond békés vírusok. Elsősorban ilyen­kor, az évszakváltás időszakában okoznak huru- tös tüneteket, melyeket hőemelkedés, esetleg láz is kísérhet. Egyébként jelenleg sehol a világon nincs influenza-járvány. Ezt a WHO figyelő szolgálatának jelentéseiből tudják a hazai szak­A NATO-tagországok nagy­követei hosszúra nyúlt pén­teki brüsszeli tanácsülésükön úgy határoztak, hogy a szö­vetség csapatokkal és nehéz- fegyverekkel részt vesz a többnemzetiségű boszniai békefenntartó műveletben. A tizenhat nagykövet azonban kikötötte, hogy a csapatok szövetségi parancsnokság alatt maradnak, azaz nem lesz olyan „kétkulcsos” döntésho­zatal, mint amilyen Boszniá­ban volt érvényben az észak­atlanti szövetség és az ENSZ között, s amelyről bebizonyo­sodott, hogy válsághelyze­tekben akadályozza a haté­kony fellépést. A hírt a NATO egyik szó­vivője közölte, ’ hozzátéve, hogy a tervezéssel legfeljebb tíz napon belül el kell ké­szülni. A tervekben szerepel majd egyebek között az is, hogy hány katonát küld a NATO az összesen ötvenezer fősre tervezett békefenntartó kötelékbe. emberek. T. E. KÖZÉLETI LAP Ara: 27,50 Ft Fialtassuk kevéske pénzünket! Vetélkedő juhászok Dunaszekcsőn A Szent Mihály napi behajtá­sok, zárszámadások emlékére rendeztek juhász búcsút teg­nap Dunaszekcsőn, az Aréna Campingben. A rendezvény akár a „bárány variációk” ne­vet is kaphatta volna, hiszen volt ott birka nyírva, kör- mölve, sütve, pörköltként. A búcsúba érkező juhászok, bir­katartók a családtagok és más résztvevők heves biztatása mellett vetélkedtek, hogy ki nevelte a legszebb állatokat, ki a legügyesebb birkanyíró, bir- kakörmölő, ki készíti a legfi­nomabb sült falatokat, pörköl­tet a bárányhúsból. A számta­lan vidámsággal tarkított, ha­gyományteremtő rendezvényt zenés, táncos mulatság zárta a résztvevők reményével, hogy jövőre újra találkoznak. K. E. Tódor, a szamár jelentette a legnagyobb élményt a juhá­szok majdani utánpótlásának, a legijjabbaknak fotó: Tóth Hazánkban élő németek közgyűlése Tegnap tartották Pécsett a Lenau Házban a Magyarországi Néme­tek Országos Önkormányzatá­nak közgyűlését. A résztvevők délelőtt a Lenau Egyesület 10 éves jubileumi rendezvényén vettek részt, ame­lyen megjelent és felszólalt dr. Óttó-Raban Heinichen, Német­ország budapesti nagykövete. Az egyesület vendége volt Fri­edrich Wilhelm Kiel Fellbach főpolgármestere, Pécs díszpol­gára. A jubiláló szervezetet kö­szöntötte dr. Páva Zsolt Pécs polgármestere és Heinek Ottó, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökhelyettese. A tíz éves munkáról Kemer Lőrinc elnök számolt be. A kul­turális programban fellépett a villányi gyermekkórus, a nagy- nyárádi énekkar, a Mezei-Hesz duo, a Lenau Ház színjátszó Martényi Melitta,szaval köre, Martényi Melitta valamint a Lenau gyermekkórus. A 13 órakor kezdődő közgyűlés első napirendi pontjaként dr. Józan Jilling Mihály ügyvezető-elnök számolt be az elnökség tevé­kenységéről. Második napirendi pontként sor került az, elnökválasztásra. A 36 megjelent közgyűlési tag­ból 33-an Kerner Lőrinc mellett tették le voksukat, aki az Austria Beton társtulajdonosa és a Ma­gyarországi Németek Országos Önkormányzatának alelnöke. Az új elnök az egységet, a stabi­litást, a kiszámíthatóságot állí­totta munkája középpontjába, szorgalmazni kívánja, hogy az önkormányzat tevékenységét gondosan kidolgozott progra­mok határozzák meg. A közgyűlés megalakította a „Magyarországi Németségért” Alapítványt, és megválasztotta a 13 fős kuratóriumot. Az alapít­vány célja, hogy pályázati úton támogassa az oktatási és kulturá­lis kezdeményezéseket és az ön- kormányzatok működését is. Rendes Z. k i á I

Next

/
Oldalképek
Tartalom