Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-01 / 268. szám

2 Btíhántúli Napló Külföld - Magyarország 1995. október 1., vasárnap Autósnap a pécsi ATI-ban - Egész napos programot kínált Pécsett az Autóközleke­dési Tanintézet tegnap a város lakóinak, akik a különböző ingyenes műszaki szolgáltatások mellett megnézhették a számítógépes KRESZ-oktatást, az autós és motoros ügyességi ver­senyt és a rádióirányításos motoros oktatást. A gyerekek rajzolhattak, lovagolhattak és go- kartozhattak. A rendezvényen bemutatkozott a legújabb Suzuki modell is. fotó: tóth László Ellenzéki kerekasztal konferencia Növekszik a veszély, hogy Magyarország kormányozha- tatlanná válik. Az állam már- már nem képes ellenőrizni olyan fontos területeket, mint például a gazdaság irányítása, az adók behajtása vagy a köz- biztonság. Mindezt Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Pol­gári Párt elnöke jelentette ki szombaton Dobogókőn az el­lenzéki pártok pénteken kez­dődött és vasárnap záruló ke­rékasztal konferenciáján. A rendezők - a Barankovics Alapítvány és a Katolikus Ér­telmiségi Társaság - meghívá­sát a Fidesz-MPP-n kívül a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Nép­párt fogadta el. A Flogyan tovább Magyar- ország? című rendezvényso­rozat szombat délelőtti prog­ramjában a magyar gazdaság és az Európai Unió lehetséges kapcsolata volt a fő téma. Szabó Iván, az MDF ügyve­zető elnöke leszögezte: sze­rinte nem az MSZP, hanem az SZDSZ irányítja már az or­szágot. Bokros Lajos pénz­ügyminiszter pedig csak arra az alkalomra vár, hogy vala­miért megsértődhessen, s si­etve elhagyhassa pozícióját. Tudja ugyanis: nem véletlenül került a hazai politikusok nép­szerűtlenségi listája élére. Út­mutatására, javaslatára épült, illetve épül le az oktatás és az egészségügy, a honvédelem és még sok minden más. Latorcai János, a KDNP or­szágos választmányának el­nöke úgy vélekedett: megkér­dőjelezhető, hogy folytat-e még gazdaságpolitikát a kor­mány. Szerinte Bokros Lajos pénzügyminiszter azért merte kijelenteni a minap, hogy im­már vége a sokkterápiának, mert rájött: a beteg - azaz a nemzetgazdaság - a sokkoló hatásra sem képes reagálni már. A gazdasági bajok egyik forrása még mindig a meglévő strukturális gondok. A kor­mány minden lehetséges for­rást elvon a gazdaságból és a humán szférákból, ez pedig versenyképtelenséget eredmé­nyez. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a sikeres gazdaságpo­litika egyik lényeges előfelté­tele: a koalíciós partnerek bíz­zanak egymásban. Feltételezi: amennyiben Pető Iván, az SZDSZ elnöke is kormánytag lenne, akkor valószínűleg lé­nyegesebben kevesebb vita alakulna ki a két párt között, mint eddig. Erre számos nyu­gati országban van példa. Közös valuta az EU-országokban Az Európai Unió tagállamainak Valenciában tanácskozó pénz­ügyminiszterei szombaton megerősítették, hogy a közös valutát - a maastrichti szerző­désnek megfelelően - 1999. ja­nuár elsejével kell bevezetni - jelentette az AFP és a Reuter.- Az időpont 1999.. Ezt kivé­tel nélkül minden résztvevő megerősítette, ami biztató - je­lentette ki Klaus van der Pas, az Európai Bizottság szóvivője. Szavai szerint a „Tizenötök” pénzügyminiszterei az egysé­ges valutához vezető folyamat hitelességét és visszafordítha­tatlanságát erősítették meg. A maastrichti szerződés alap­ján azok a tagországok csatla­kozhatnak a tervezett pénzügyi unióhoz, amelyek eleget tesz­nek három alapfeltételnek, így az állami költségvetési hiány nem haladhatja meg a bruttó hazai termék három százalékát, az állam adóságállománya nem lépheti túl a GDP 60 százalékát, végül pedig alacsony inflációs szint is szükséges. Lamberto Dini olasz kor­mányfő az Európai Unió állam- , és kormányfőinek Palma de Mallorcán tartott tanácskozásán kétségét fejezte ki, hogy a pénzügyi unió a tervezett idő­pontban létrejöhet. Theo Wai­gel német pénzügyminiszter pedig ugyancsak úgy véleke­dett, hogy Olaszország és Bel­gium nem lesznek képesek a eleget tenni a feltételeknek. Ózd belvárosában az állomás szomszédságában szombaton hajnali 3 óra 50 perckor a DZK 092-es forgalmi rendszámú Volkswagen Schiroko sze­mélygépkocsi, az eddigi megál­lapítások szerint mintegy 100- 150 kilométeres sebességgel haladva egy villanyoszlopnak ütközött. A baleset következté­ben négy ózdi fiatalember - H. Péter 19 éves, D. Krisztián 19 éves, E. István 20 éves és B. Mihály szintén 20 éves - a helyszínen szörnyethalt. A rendőrség eddigi megálla­pításai szerint az állomás előtti útszakaszon egy enyhe kanyar­ban a nagy sebességgel haladó autó felett elvesztette uralmát H. Péter 19 éves ózdi lakos, az autó tulajdonosa és a feltétele­zések szerinti vezetője. A kocsi először áttért a menetirány sze­rinti bal oldalra. A .vezető meg­ijedve a kormányt jobbra rán­totta. A kocsi a tengelye körül mintegy 180 fokos szögben megfordulva nagy erővel bele­vágódott a villanyoszlopba, a felismerhetetlenségig össze- roncsolódott. A kocsiban ülők kirepültek és azonnal meghal­tak. Bikki János alezredes el­mondta: nem tudták kideríteni, hogy a négy fiatalember hon­nan és hová tartott hajnalban óriási sebességgel haladva. A gépkocsi vezetőjének édesapja azt mondta: fia este 22 óra táj­ban ment el otthonról. Ösztöndíj­átadások Lakitelken Bensőséges ünnepség ke­retében hirdették ki teg­nap a Lakiteleki Népfőis­kolán, hogy kik kapták meg ebben a tanévben a Lakitelek Alapítvány ösz­töndíjait. Lezsák Sándor, az alapítvány kuratóriu­mának elnöke elmondta, hogy 1992 óta minden esz­tendőben csaknem 1 millió forinttal támogatják az ország legkülönbözőbb közép-, és felsőfokú okta­tási intézményeiben tanuló diákokat, ily módon is hozzájárulva a falusi gye­rekek esélyegyenlőségének jobbításához. Az ösztöndíj nem szociális segély, ha­nem ösztönzés, hiszen ta­pasztalataik szerint évről évre javul a diákok ta­nulmányi eredménye. A mostani tanévben 208 la­kiteleki továbbtanuló kapta meg az ösztöndíjat. „Szobafogságban” az EBESZ-misszió Kiéleződött a helyzet szomba­ton az EBESZ grozniji misszi­ója körül: Beszlan Gantemirov grozniji polgármester rendőrei körülvették az épületet és nem engedték kihajtani onnan az EBESZ képviselőit. Mészáros Sándor, a képviselet vezetője szombati sajtóértekezletén a a feszültség élezésével vádolta Gantemirovot. Előzőleg a grozniji polgár- mester az Interfax jelentése szerint azzal fenyegetőzött, hogy bezáratja a missziót. Az­zal vádolta az EBESZ-képvise- letet a pénteki, három rendőr sebesülését követelő fegyveres incidens kapcsán, hogy az „Dudajev fegyvereseinek lega­lizálásával foglalkozik”. Gan­temirov azt állította, hogy a képviseletről kihajtó gépkocsi­ból lőttek rá pénteken arra a Zsigulira, amelyben a négy rendőr ült. Mészáros Sándor szombati grozniji sajtóértekezletén kö­zölte, hogy előző este Gantemi­rov rendőrei körülvették a missziót és nem engedték kihaj­tani annak területéről a képvise­let tagjait.- Géppisztolyokat szegeztek ránk és kiszállítottak bennünket a járműből, megmotoztak ben­nünket és a képviseletre való visszatérésre kényszerítettek - idézte az Interfax Mészáros Sándort, aki közölte, hogy az ügyben tiltakozást juttattak el Moszkvába. Végső szakaszában a Simpson-per Pénteken végső szakaszába ér­kezett a fekete bőrű volt ameri­kai futballsztár, O.J. Simpson ellen indított, az Egyesült Ál­lamokban óriási érdeklődéssel kísért gyilkossági per. A vád és a védelem záróbeszéde után Lance Ito bíró átadta az ügyet a tizenkét esküdtnek, akik hétfőn kezdik meg tanácskozásukat - jelentette a Reuter. Simpson a vádirat szerint le­szúrta korábbi feleségét, Ni- cole-t és annak barátját, Ronald Goldmant. Ha bűnösnek talál­ják, többéves vagy akár élet­fogytiglani börtönbüntetésre számíthat. Marcia Clark álla- mügyésznő a Simpson ellen szóló „bizonyítékok hegyéről” beszélt, és felszólította az es­küdteket, hogy mondják ki a vádlott bűnösségét. Ezzel szemben Johnnie Chochran, Simpson védőügyvédje azt állí­totta, a volt futballsztár a faj­gyűlölet, az intrikák és a ha­nyag nyomozati munka áldo­zata. A tárgyalás kezdete előtt nagy tömeg gyűlt össze a tör­vényszék épülete előtt, a rend­őrséget készültségbe helyezték. Bili Clinton elnök is aggodal­mának adott hangot a per által felkavart faji ellentétek miatt. Megújuló intézmény Szeptembertől új igazgatója van a Bolgár Kulturális Inté­zetnek Budapesten. Jonka Najdenova személyében is­mert hungarológus került e fontos posztra, aki 1977-ben végzett a szófiai Kliment Oh- ridszki Egyetem magyar sza­kán. Azóta számos könyve, (magyar nyelven) szöveggyűj­teménye, tanulmánya jelent meg egy sor műfordítás mel­lett - ő ültette bolgárra Koszto­lányi Pacsirtáját, Örkény Ró­zsakiállítását és több magyar novellát is lefordított. A ma­gyar irodalmat és a fordítás művészetét tanította a szófiai egyetem magyar tanszékén, mielőtt elvállalta jelenlegi munkakörét. A Bolgár Kulturális Intézet (1061 Budapest, Andrássy út 14.) renoválása most kezdő­dik, ennek .(és gazdasági ne­hézségeik) ellenére máris je­lentős programok sorát valósí­tották meg, illetve tervezik, mint erről ízléses emblémájú leporelló-műsorfüzetük is ta­núskodik. Szeptember 25-én tartották klubestjüket magyar bulgaris- ták és Bulgária barátai részvé­telével, Bulgária a szívünkben van címmel, 27-én pedig szer­vezésükben lépett fel Budapes­ten a szófiai Szredec kamara­kórus a bolgár egyházi zenét bemutató műsorral. Október­ben bolgár politikai karikatú­rákból terveznek kiállítást, s még az idén szeretnék meg­szervezni a szmoljáni Nagy László múzeum anyagának első magyarországi bemutató­ját. Kevesen tudják, hogy Bul­gáriában előbb avattak Nagy László múzeumot, mint itthon, szülőfalujában, Iszkázon! Műsorfüzetük híreket is kö­zöl Bulgáriáról, s az is olvas­ható benne, hogy bolgár nyelv- tanfolyamokat szerveznek. Sok sikert kívánunk az inté­zetnek és új igazgatójának a remélhetőleg hamarosan meg­alakuló pécsi bolgár kisebb­ségi önkormányzat nevében is! Dr. Mándoki László folklórkutató a szófiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóhelyettese Magyarországon politikai stabilitás van (Folytatás az 1. oldalról) ünnepi megemlékezésén a kormányfő természetesen fog­lalkozott az idősek helyzetével is. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy a kormány kény­szerű intézkedései leginkább a nyugdíjasokat sújtják, hogy a nyugdíjminimum messze a létminimum alatt van, és hogy az átlagnyugdíj a szeptemberi emelés után is qsak 16 000 fo­rint. Hangsúlyozta, hogy a kormány, az ország nem nyu­godhat bele, hogy az idősek nélkülözzenek. Aláhúzta ugyanakkor azt is, hogy a hely­zet javítása csak pótlólagos for­rásból lehetséges, ennek pedig alapvető feltétele a gazdasági növekedés. Ennek érdekében vállalni kell azokat a tennivaló­kat, amelyek a dolgok rendbeté­telét szolgálják. A miniszterelnök mindehhez az idősek támogatását kérte, amikor úgy fogalmazott: „bí­zom abban, hogy az idősebb generáció, akik annak idején kihozták az országot a háborús pusztításból és újjáépítették, akik munkájukkal lehetővé tet­ték a nemzet boldogulását, se­gítségünkre lesznek abban, hogy megteremtsük az európai színvonalú jóléti Magyarorszá­got”. Az október 1-jei világnap al­kalmából Knoll István, a Nyugdíjasok Országos Érdek- képviseletének elnöke a nyug­díjasokat érintő, máig megol­datlan problémákról beszélt. Kiemelte, hogy az ígéretek el­lenére sem valósult meg az ala­csony nyugdíjak szintre hozása, és rendezetlen az özvegyi nyugdíjak kérdése is. Nyolc év alatt 115 osztálytárs Akadt bőven beszélni való a régi emlékekről-Mi voltunk az első gimnázi­umi osztály a ciszterci gimná­ziumban - kezdte a beszélge­tést dr. Helf László, nyugalma­zott főorvos. Ebbe az osztályba 1935-től, a nyolc év folyamán 115 diák járt. Közülük sokan elhagyták az iskolát, elköltöz­tek a városból, így „csak” 65-en érettségiztek. Először ’53-ban, az érettségi után tíz évvel tartottak találko­zót, aztán ötévenként. Ez volt a tizedik, ötvenkét a maturálás után. Idős, meggyötört tekinte­tek, ám mégis vidám sokaság gyülekezett a pécsi Cellarium vendéglőben. Sokan nem is is­merték meg egymást, hiszen volt, aki korábban nem vett FOTÓ: LÖFFLER részt a találkozókon, ötvenkét év pedig nagy idő. Legtöbben orvosok, jogá­szok, mérnökök lettek, ketten adták fejüket a papi hivatásra. Osztálytársuk volt a világ mai leghíresebb • orchidea kutatója is, aki egykori természetrajz ta­nárukról - Horvát Adolfról - nevezett el egy általa, az An- dok-hegységben felfedezett új fajt. Jelen volt Lippai Antal is, aki az 1952-es helsinki olimpia egyik magyar résztvevője volt. Magukkal hozták érettségi tablójukat a diákok, ami azon­ban az ötvenéves összejövete­len készült. Az eredeti meg­semmisült a II. világháború so­rán. Stefanits Csaba I á 4 i A Négy halott az ózdi autóbalesetben

Next

/
Oldalképek
Tartalom