Új Dunántúli Napló, 1995. szeptember (6. évfolyam, 238-267. szám)

1995-09-02 / 239. szám

1995. szeptember 2., szombat Portré Dhnántúli Napló 7 Pécs ünnepnapján kitüntetett érdemes polgárok r> Pro Civitate Balikó Zoltán „A szociális felelősség válla­lása és sokkal több etikai erő kell az ügyek megoldásához” - ilyen tartalmú intést (szenve­déllyel dörgő parancsot!) gyak­ran hallhattak tőle az előző cik­lus önkormányzati képviselői. Kőszegen született 1917- ben. Budapesten, a híres Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd teológiát ta­nult Kolozsvárott és Budapes­ten. Gazdag életpályájának ál­lomásai nem fémek bele egy rövid méltatásba. Pécsett 1959- tőj volt evangélikus lelkész és a Baldauf Szeretetotthon veze­tője. Tolna és Baranya megye esperes-helyettesévé választot­ták, majd az Egyházközi Béke Bizottság megyei elnöke lett. 1990 óta nyugdíjas. Berták László, az 1935-ben, a Somogy megyei Vésén szüle­tett költő 30 esztendeje, 1965 júniusában érkezett Pécsre. Ma sem tagadja, nehezen szokott meg itt, mi több el akart szökni Pécsről, azonban az idősebb költőtárs, Csorba Győző „erő­vel itt tartotta”, amit végül is, három évtized távlatából, nem bánt meg. Bizonyára a város sem bánta meg, hogy befogadta Bertók Lászlót, amit talán épp a Pro Civitate kitüntetéssel pe­csételt meg igazán. Csurgón 1954-ben érettségi­zett, 1963-ban a Pécsi Tanár­képző Főiskolán szerzett tanári, később egyetemi könyvtárdip­lomát. 1982-ig a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója, majd a mai napig főmunkatársa. Köl­„ Jobbat, szebbet csak tiszta szívvel és tiszta kézzel lehet al­kotni” - vallja, tanítja. Városa­tyaként is azt folytatta, amit lelkészként máig gyakorol: a szegényekről való gondoskodás ügyének szolgálatát. D. I. tőként számos irodalmi kitünte­tés - többek között József At- tila-díj -, és egyre jelentősebb, egyénibb hangú verseskötetei jelzik jelenlétét a kortárs iroda­lomban, és immár a magyar irodalomtörténetben is. M. K. Pro Civitate Bertók László Pro Civitate Dr. Rajczi Péter Az előző közgyűlésben több tanítványa is volt, akik emlé­keztették - meséli - a kihívá­sára: „Annyit beszéltél róla, most csináld velünk Képviselőként is tanár ma­radt. Történelmi példákkal taní­tott: olykor anekdotázva, más­kor a patrióta pátoszával. Tolnán született 1917-ben. A pécsi Erzsébet Tudományegye­tem Jogi Karán diplomázott. Később bírói-ügyvédi vizsgát is tett, majd tanári diplomát szer­zett, s elvégezte az ELTE törté­nelem szakát is. 1957-től 1977- ig volt a Nagy Lajos Gimná­zium tanára: Eztán nyugdíjas­ként a Baranya Megyei Levél­tár dolgozója. 1990-ben Közok­tatási Díj-at, 1992-ben Apáczai Csere János Díj-at kapott.-1936 óta élek Pécsett. Is­merem a történetét, szellemisé­gét. Ennek átadásával igyekez­tem a hazaszeretet összefüggé­seire mutatni. S olyan tettekre, amelyekért belső bírónk előtt sem kell szégyenkezni. D. I. Pro Communitate Rudolf Rager Rudolf Rager, a Hans Seidel Alapítvány magyarországi képviselője 1993 októbere óta vezeti a Hans Seidel Alapít­vány „duális képzés-építőipar” elnevezésű projektének pécsi munkálatait. Az 1980-as évek végén a bajor és baranyai építő­ipari cégek között több szálú kapcsolat alakult ki. Az együttműködés 1993-ban új szakaszba lépett, ekkor Rudolf Rager a Hans Seidel Alapít­vány képviselőjeként, családjá­val Pécsre költözött, és az 506. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet munkatársaival együtt megkezdte a Németországban már jól bevált duális képzési forma gyakorlati megvalósítá­sát. A tanulási időszak alatt a diákok német nyelvet tanulnak, és a város segítségével felújí­tott, a német alapítvány által felszerelt képzési központban európai szintű szakismereteket szereznek. R. Rager érdemei a képzés magyarországi beveze­tésében igen jelentősek. U. G. Pécs város Díszpolgára Dr. Donhoffer Szilárd Bár Pécs város új díszpolgára nem született tüke, életéből majd hét évtizedet élt le a Me­csek tövében, itt végezve teljes tudományos, oktatói munkás­ságát. Dr. Donhoffer Szilárd 1902-ben született Budapesten, a fővárosban, illetve Bécsben végezte orvosegyetemi tanul­mányait. 1926-ban érkezett Pécsre, ahol a nagyhírű Án- gyán-féle Belgyógyászati Kli­nikán kezdett dolgozni. 1949- ben nevezték ki egyetemi ta­nárrá, az akkor alakult Kórélet­tani Intézet élére. A Pécsi Or­vostudományi Egyetem rektora volt 1964-től, és ugyanez évben választotta tagjai közé a Ma­gyar Tudományos Akadémia. 1973-1980 között az Orvosi Tudományok Osztályának el­nöke, 1983-1985 között a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke volt. Alapítója és elnöke 1990- ig az MTA Bányaegészségügyi Komplex Interdiszciplináris Bizottságának. 1961-es Kos- suth-díja mellé tavaly vehette át Kosáry Domokostól, az MTA elnökétől az Akadémiai Arany­érmet. Tudományos munkás­sága során az élő szervezet hő- szabályozását, illetve a táplá­lékfelvétel és -válogatás me­chanizmusát kutatta. Donhoffer professzor tudo­mányos eredményei publiká­lása mellett mindvégig elköte­lezett harcosa volt a színvona­las medikusoktatásnak. Szigorú véleménye, hogy az orvostan­hallgatók képzése szempontjá­ból manapság az lenne a leg­fontosabb, hogy a tárgyi tudás mellett a hat medikusi év alatt megfelelő gondolkodásmódot sajátítsanak el - véleménye szerint erre, sajnos, nem na­gyon van mód.-Jelentős változásokra lesz szükség a felsőoktatásban - mondta. - Kell a törvényi sza­bályozás, valamint gyökeres struktúraátalakulás, méghozzá minél előbb. Persze nagy kár, hogy egyetemi autonómia alapvetően nem létezik, ezért minden manipulálható, s nem reménykedhetünk pofonegy­szerű igazságok felbukkanásá­ban. Donhoffer professzor ma, 93 évesen is minden nap bejár in­tézetébe, délután szőlőjében te­vékenykedik. Polgárként bár­mely város díszére válna - sze­rencsénkre Pécs díszpolgára lett. Méhes K. A Pécsi Nemzeti Színház kollektívája a színház fennállása 100. évfordulójára rendezett ünnepségen kapja meg a kitünte­tést, őket akkor méltatjuk. A PVSK-Dália női kosárlabda baj­nokcsapat kitüntetettjeiről sportoldalunkon emlékezünk meg. Pro Communitate Tasnádiné Rónaky Edit Nemcsak pedagógusként, isko­laigazgatóként tett sokat a diá­kokért Tasnádiné Rónaky Edit, de a megye oktatásügyének is alakítója lett. 1938-ban szüle­tett Pécsett, s a Tanárképző Fő­iskolán szerzett diplomát. Szak- felügyelő, pedagógiai intézeti igazgatóhelyettes, majd a Mű­vészeti Szakközépiskola igaz­gatója lett. Vezetése alatt a kö­zépiskola országos nevet szer­zett, s a diákok a város művé­szeti életében is meghatározó szerepet töltenek be. Szakmai publikációi elismertek. Eddigi legrangosabb szakmai díja az Apáczai Csere János díj volt.- Torokszorító érzés a szülő­városomtól is kitüntetést kapni - mondta el. - Boldog vagyok, hogy úgy értékelik: tudtam tenni ezért a gyerekközösségért, a városért. Friss nyugdíjasként sem pi­hen, tanítani fog az egészség- ügyi szakiskolában. H. I. Gy. Pro Communitate Wemer Edit A kötelesség arra való, hogy teljesítsék. Ez a gondolat hor­dozza életének lényegét, s egy­ben magyarázza azt, hogy miért nem szeret a munkájáról be­szélni. Talán nem is kell. Épp elegen ismerik őt a városban akik másoknak is elmondják, mit jelent nekik Wemer Edit. Ma is, hatvanöt évesen min­dennap útnak indul a sokak ál­tal már motorhangról ismert Trabantjával, hogy segítsen. Ápolással és jó szóval. S mi­közben etette, mosdatta, ápolta a magatehetetlen időseket, sé­rülteket, intézte az ügyeiket, ta­nította a fiatalokat. A pécsi születésű Edit nővér hosszú ideig a Tüzér utcai Szo­ciális Otthonban dolgozott, Városháza Emlékérem KelePál Kele Pál pécsi kerületi esperest 1954-ben szentelték pappá. 1965-től lett a Gyárvárosi Szent József Templom pélbánosa, 1975-ben püspöki tanácsnokká nevezik ki, 1978-ban szentszéki bíró lett. 1980-tól a pécsi Bel­városi Templom plébánosa. 1988-ban lett címzetes apát, ezt követően pedig kerületi espe­res. Kele Pál életútját össze lehet foglalni e pár hivatalos mon­datban, de ami mögötte van, annak leírásához oldalak kelle­nének. Ezen oldalak szólnának segítőkészségéről, drogos gye­rekek megmentésére tett erőfe­szítésekről, s arról, amiért az el­ismerést kapta: a pécsi Kálvária megmentéséről. Bár tiltakozik, mint főnővér, majd az 1960-as években kezdődött házi gondo­zás szervezője, később a veze­tője lett, de változatlanul ápolt. A nyugdíj ezért nem jelentett változást számára. T. É. hogy ez nem egyedül az ő ér­deme, mégis ő volt az egésznek a kezdeményezője, aki kitartá­sával elérte, hogy a városnak ezen értékét felújították, a kör­nyezetét rendbetették. S. Zs. Városháza Emlékérem Varga Jánosné Akinek lisztérzékeny gyermeke van, hálásan gondol arra a pécsi kezdeményezésre, ami mind­máig egyedi az országban: lisz­térzékeny gyermekek számára is megteremtették a bölcsődei, illetve óvodai ellátás lehetősé­gét. Ennek az ötletnek a kivite­lezője és a speciális program kidolgozója Varga Jánosné, aki 1974 óta vezette először a Len­gyel Gyula úti, majd az Ajtósi Dürer úti bölcsődét, ahová e be­tegségben szenvedő gyermekek nyerhettek felvételt. Köztudott, hogy a lisztérzé­kenység betegségben szenvedő gyermekeknek szigorú és spe­ciális diétát ír elő az orvos, ezért a normál óvodai közössé­gekben az étkeztetésük nem megoldható, kiszorulnak a gyermekközösségekből. Varga Jánosné volt az, aki vállalta a lisztérzékeny gyermekek böl­csődéjének, és óvodájának lét­rehozását. S. Zs. Városháza Emlékérem Városháza emlékérem Dobos Lászlóné Szenvedélyesen szereti a zenét és a tanítást Dobos Lászlóné, aki arra a legbüszkébb, hogy 40 éves hosszú pályafutása alatt nagyon sok növendékét juttatta el zenei pályára.- Megszállottan csinálom mindezt, és hiszem, hogy a jó zenével, zenepedagógiával ala­kíthatjuk a gyermekek ízlését, ők már más emberek lesznek. Az 1933-ban Pécsett szüle­tett zeneiskolai tanárnő a Ze­neművészeti Főiskola pécsi ta­gozatán szerzett diplomát. A Liszt Ferenc Zeneiskola szol­fézstanára volt, a Zeneművé­szeti Főiskola óraadó tanára, de ma sem pihen, most éppen ma­gánzeneiskola beindításával foglalkozik. Közel két évtizede alakította meg a Belvárosi templom Jubilate vegyeskarát. E mostani kitüntetéssel igé­nyes, magas színvonalú peda­gógusi, kamagyi tevékenységét ismerték el. H. I. Gy. Dr. Diófási Lajos Aki szőlészettel, borászattal foglalkozik Baranyában, nem­igen lehet elképzelni, hogy Di­ófási Lajost ne ismerje. Mert a „tanár úr” neve fogalom a kis­kertgazdák, de leginkább a sző­lőtermelők között népszerű év­tizedek óta. Ezen nem is lehet csodál­kozni, hiszen Diófási Lajosnak szenvedélye a szőlőtermesztés, s ezzel kapcsolatban a minő­ségi, zamatos borok előállítása. Szinte minden jelentős megyei borminősítő versenyen zsűri­tagként részt vesz, ahol soha­sem átallja propagálni az átala megismert és követendőnek tar­tott szőlőművelési technológiá­kat. A Szőlészeti-Borászati Ku­tatóintézet igazgatója ettől köz­ismert, szenvedélye a szak­mája, nem is szégyeli bevallani: a szőlő és a belőle készült nedű kitöltötte eddigi életét, s ezen a továbbiakban sem kíván változ­tatni. B. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom