Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-05 / 212. szám

A Linberger Gyár A külföldiek örökében eltűntek a piacról (3. oldal) (5. oldal) Közegészségügy — vészhelyzetben? (8. oldal) Végre dolgozni szeretnénk! Beszélgetés dr. Tóth Sándorral, a Baranya Megyei Közgyűlés ezen a héten megválasztott elnökével E hét szerdáján - a korábban lemondott Werner József helyett - új elnököt választott Baranya Megye Közgyűlése: Dr. Tóth Sándor, a testület szocialista frakciójának eddigi vezetője 21 szavazatot kapott. Ez sokakat meglepett, ugyanis a közgyűlést december óta kormányzó koalíció pártjai együttműködési megállapodást kötöttek, azon a napon azonban minden felbo­rult ... A közgyűlés új elnökével történő beszélgetés során a „színfalak” mögötti háttérbe is bepillantunk, s természetesen szót ejtünk a megye jövőjéről, az elképzelésekről is. Villamosenergia­privatizáció Több mint 30 érdeklődő cég vitte el pénteken az Állami Privatizációs és Vagyonke­zelő Rt. által a villamos- energia-iparban befektetni szándékozók rendelkezésére bocsátott tenderértesítőt - tájékoztatta az MTI-t Kocsis István, az ÁPV Rt. vezér­igazgató-helyettese. A do­kumentumhoz Budapesten kívül a Schroder privatizá­ciós tanácsadó londoni iro­dájában is hozzá lehet jutni. Viszonylagos nyugalom Dabason Pénteken nem történt újabb rendbontás a Dabas-Sári is­kolában, ahol egy nappal korábban megkezdték az egyházi és az önkormány­zati iskola között egy fal el­bontását - mondta az MTI tudósítójának Luczai Zsu­zsanna, a Pest Megyei Köz- igazgatási Hivatal helyettes vezetője. A bontással az volt a cél, hogy két tantermet át­adjanak az önkormányzati iskolának. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ille­tékese pénteken este el­mondta, hogy az iskola köz­vetlen rendőri őrizetét meg­szüntették. Nemzetközi nyári fesztivál Zalában Megnyílt pénteken Nagyka­nizsán a Nemzetközi Nyári Fesztivál ’95 programsoro­zata, amelyet immár hatodik alkalommal rendez meg a Zala Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. A folklór programokra ezúttal német, svéd, svájci, lengyel, horvát, bolíviai és olasz néptánce­gyüttesek érkeztek, de a va­sárnap estig tartó rendezvény zalaegerszegi, nagykanizsai, letenyei, zalakarosi és hévízi helyszínein zajló bemutató­kon részt vesznek zalai tánc­csoportok is.- Ön már a szavazás előtt, az izgalmak közepette azt mondta nekem, meglesz a 21 voks. Mire alapozta optimizmusát?- A történet a tavaly decem­beri választásokon kezdődött, ahol majdnem minden harma­dik képviselő az MSZP színei­ben, listáján jutott be a közgyű­lésbe. Ennek tükrében mi úgy Tudjuk: mondatot nem kez­dünk nemmel. Éppen ezért most mondjuk el, hogy a PMSC nem érte meg a negyedszáza­dos évfordulóját. A hajdan - az országos divathullám hatására - létrejött „csúcsegyesület” ki­múlt. Az 1983-ban Pécsi Bá­Amennyiben megvalósul a pénzügyi kormányzat terve, miszerint 1996-ban a befolyó személyi jövedelemadónak csak a 15 százalékát tarthatják meg az önkormányzatok a je­lenlegi 35 százalékkal szem­ben, ez alapjaiban fogja veszé­lyeztetni az önkormányzatisá­got - hangzott el a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kis­városi Önkormányzatok Orszá­gos Érdekszövetsége pénteken gondoltuk, hogy megpróbáljuk leképezni Baranyában is a kormánykoalíciót, azaz az SZDSZ-el lépünk szövetségre. Ez azonban magakadt az elnök személyén. Úgy gondoltuk - ta­lán nem oktalanul -, hogy lét­számunk alapján mi adnánk a közgyűlés vezetőjét.-A szabaddemokraták vi­nyász, Pécsi Dózsa, Pécsi Épí­tők, Pécsi Ércbányász és Pécsi Helyipar - sportkörökből - létre „varázsolt” mamutegyesü­let az első fél évtized után „kar­csúsodni” kezdett. Egészen ad­dig, amikor végül is az utolsó fél évtizedben nem maradt már Budapesten tartott közös sajtó- tájékoztatóján. A két érdekkép­viseleti szövetség, mint bejelen­tették, petíciót juttat el az ügy­ben a miniszterelnökhöz, az Országgyűlés elnökéhez és az illetékes tárcák vezetőihez. Szita Károly Kaposvár pol­gármestere kijelentette: a terve­zett elvonás ellentétben áll a kormányprogrammal, amely­ben éppen a településeknél ma­radó adószázalék növelését ígé­szont másképpen vélekedtek . . .-... ezért a tárgyalások megszakadtak, s létrejött az a többségi koalíció, amely véle­ményünk szerint nem igazán hatékonyan működtette a köz­gyűlést. Természetesen elége­detlenek voltunk ezzel a tény­kedéssel, de nagyon érdekes, hogy nem csak mi, hanem azok közül is sokan, akik összeková­csolták azt a szövetséget. Egyre jobban érzékelhető volt, hogy a konszenzus érdekében, a szak­maiságot teljesen nélkülöző te­vékenységre van igény, amely­ben a politikai elemek élveznek prioritást. A szocialista frakció és a partnereink azonban dol- (Folytatás az 5. oldalon) A PMSC végnapjai után tovább él a PMFC és a PMKC Tiltakozó önkormányzatok a PMSC színeiben, mint a lab­darúgó, valamint a női és férfi kézilabdaszakosztály. Most en­nek is vége. A közelmúltban történtekről és a jövőbeli „felállásról” olya­sóink a sportoldalon találnak bővebb információt. tik, s ugyanakkor azt jelentené, hogy elszakad egymástól a jö­vedelemképződés és a -fel- használás helye. Az elvonás kü­lönösen súlyosan érintené a kollégiumokat, középiskolákat fenntartó városokat. Magyar Levente jászberényi polgármes­ter szerint várható a kistelepülé­sek és a városok közötti érdekel­lentétek kiéleződése, mivel az előbbiek érdekeltek a normatív támogatások növelésében. FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ Őrlik az új búzát A hét elején kezdték őrölni az új búzát a Megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat pécsi Gőzmalmában. A friss, nyers szemeket óbúzával ke­verve dolgozzák fel. Az új bú­zának ugyanis más őrlési tu­lajdonságai vannak, a váltás­hoz a Gőzmalomban átvizsgál­ták a technológiát, kicserélték a szitabevonatokat. Az óbúzá­ról az újbúzára való átállás ál­talában egy hónapig tart, ez­alatt nő a keverési arány az új­búza javára. A friss termés utóérése tárolás közben törté­nik. Az újbúza keverési ará­nyát mindig jelzik a kenyér­gyár felé. Jelenleg 80%-ós, de a hét elején még 20%-kal in­dult a próbaüzem. Tiszta újbú­zából akkor készül majd a liszt, ha elfogyott a tavalyiból tartogatott átmenőkészlet. P. P. Siklóson is hozzákezdtek az új búza őrléséhez A mohácsi gyerekeknek különösen fontos, hogy megtanul­janak úszni, hiszen a Duna mellett nőnek föl fotó: Tóth Hadd ússzon az a gyerek! Nyári tanfolyamok Baranyában A vakációból még legalább 3 hét hátra van. Ezt az időt a sok, még úszni nem tudó, de hozzá kedvet érző gyerek ki­használhatná, ha tudná, hogy hol ismerkedhet meg a „víz­csapkodás tudományával”. Nos, a pécsieknek egész biz­tosan vidékre kell utaznia, ha augusztusban úszásoktatás­ban akarnak részesülni. A nyáron a városban egyetlen helyen, a Hullám Fürdőben adtak leckéket a Testnevelési Sportiskola szervezésében, e hónapban azonban szünetel az oktatás. A többi uszodával rendel­kező helyen vagy nem is szoktak, vagy .csak szeptenv bértől kezdenek szervezett úszásoktatásba. Baranya többi fürdőhelyeiről a vártnál jobb képet festhetünk. A szigetvári termálfürdő­ben kedden már új gyerek- csoport kezd az úszáshoz. Az az utáni hétre még várják a je­lentkezőket, s a haladóknak is indítanak tanfolyamot, ha lesz elég érdeklődő. Hasonló híre­ket kaptunk Harkányból és Siklósról is. Augusztusban még mindkét helyen szervez­nek oktatást az úszni vágyók­nak. Sikondán hétfőn ugrik medencébe az új csapat (Folytatás az 5. oldalon) Nincs döntés a HTO-támogatásról Egy, a tavasz során született rendelet nyomán a gyakori visszaélések miatt megszüntet­ték a háztartási tüzelőolaj utal- ványos támogatási rendszerét. A szigorítás életbe lépésekor állami ígéretet kaptak a fel­használók, hogy a szociálisan rászoruló családok támogatást kapnak a tüzelőolaj megvásár­lásához, illetve más tüzelő­anyagra való átálláshoz. Ápri­lisi ígérete szerint a kormány erre a célra 3 milliárd forintot különített el, mondván, hogy a felhasználás konkrét módozatát később dolgozzák ki. (Folytatás a 3. oldalon) bautfíaxfs X K i 4 T

Next

/
Oldalképek
Tartalom