Új Dunántúli Napló, 1995. július (6. évfolyam, 177-207. szám)

1995-07-01 / 177. szám

* Emberséggel Egyetemi fakultás Hitélet és szeretettel Komlón? az ezredfordulón (7. oldal) (11. oldal) (11. oldal) Semmelweis-napi kitüntetések Semmelweis Ignác születésé­nek évfordulóján kitüntetése­ket adott át pénteken Buda­pesten Szabó György népjó­léti miniszter. A Magyar Köz- társasági Érdemrend Kiske- resztjét kapta Morava Endre, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Népegészségtani In­tézet egyetemi tanára, megyei tisztifőorvos az oktató, tudo­mányos és egészségügyi igazgatásban kifejtett kiemel­kedő tevékenysége elismeré­séül és Ozsváth Károly, a Pé­csi Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinika egye­temi tanára az orvosi pszicho­lógia, pszichiátria és az önálló öngyilkos szakellátás terüle­tén végzett munkásságáért. Nívódíjpályázat Ismét lehet pályázni a Pécs- Baranyai Kulturális Kamara nívódíjára, művészeti kategó­riában, illetve közösségi mű­velődésért, könyvtári tevé­kenységért. Pályázhatnak többek között kulturális ren­dezvények, évfordulók szer­vezői, kisközösségek, telepü­lések, nemzetiségi, etnikai csoportok, ha tagjai a kulturá­lis kamarának. A határidő szeptember 15. Az APEH a fekete- gazdaság ellen Tovább lehet és kell bőví­teni az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal és a társ­hatóságok közötti együtt­működést - hangzott el pén­teken az APEH sajtótájé­koztatóján, amelyen a hiva­tal a feketegazdaság meg­szüntetése érdekében vég­zett munkájáról adott tájékoztatást. Az ellenőrzé­sek arra irányítják a figyel­met, hogy a feketegazdaság felszámolására többet kell költeni, ugyanakkor a harc másik fő eleme a közterhek csökkentése. Lemondott a megyei közgyűlés elnöke Nem mindennapi esemény tör­tént tegnap Baranya Megye Közgyűlésének ülésén: lemon­dott Wemer József elnök. Ezt megelőzően azonban közmeg­hallgatásra került sor, amelyen a testület középtávú munka- programjával kapcsolatban fejthették ki az állampolgárok a véleményüket, terjeszthették elő kéréseiket, javaslataikat. A hozzászólók közül dr. Dé­nes László, a mohácsi kórház orvos-igazgatója a mohácsi Duna-hídért emelt szót, s kérte a közgyűlés tagjainak, ország- gyűlési képviselőknek a köz­benjárását, hogy a létesítmény megvalósuljon. Térjék Tibor rokkantnyugdíjas bányász a megye mozgáskorlátozottainak és bányászainak nevében el­mondta, tűrhetetlennek tartja azt a szándékot, hogy a harká­nyi kórház ágyszámát draszti­kusan csökkenteni akarják, s hogy az intézményt privatizálni szeretnék. Érzelmektől átszőtt szavakkal követelte, hogy a megye közgyűlése, mint tulaj­donos ragaszkodjon a 270 ágy megtartásához, mert erre szük­ségük van a mozgásukban kor­látozott embereknek, akik a magánosítással kiszorulnának a kórházból. Tallósi István me­gyei sportigazgató azt sürgette, hogy a testület jobban támo­gassa Baranya sportját, Mátis István szentlőrinci polgármes­ter pedig a közgyűlés és a kis­térségek kapcsolatának erősíté­sét szorgalmazta. Ezt követően tárgyalta a képviselőtestület Wemer József összeférhetetlenségi ügyét, amelyre zárt ülés keretében ke­rült sor. (A legutóbbi ülésen a szocialista frakció részéről ve­tették fel, hogy a közgyűlés el­nöke tagja gazdasági társaság­nak, ami a köztisztviselői tör­vény értelmében összeférhetet­len. E tény megállapítására a közgyűlés különbizottságot ál­lított fel.) Az ülés után a három (Folytatás a 3. oldalon) Érvényben marad az anyasági és gyermektámogatási rendszer Több pontjában alkotmányellenes a „Bokros-csomag” Az Alkotmánybíróság pénte­ken nyilvános teljes ülésen kihirdetett határozatában több ponton az alaptörvény­nyel ellentétesnek minősítette a gazdasági stabilizációt szol­gáló törvényt, az úgynevezett „Bokros-csomagot”. Azokat az indítványokat vi­szont, amelyek a törvény teljes egészében való megsemmisíté­sét kérték, a testület elutasí­totta. Az Alkotmánybíróság az idő rövidsége miatt ez alka­lommal csak azokról az indít­ványokról döntött, amelyek a törvény rendelkezései közül azokat kifogásolták, amelyek széles rétegeket érintenek, je­lentős változásokkal járnak és azonnal hatályba lépnek. Az indítványok részletes tartalmi alkotmányossági felülvizsgála­tát a testület ősszel folytatja. Az Alkotmánybíróság meg­állapította: a jogbiztonság a szerzett jogok védelme érdeké­ben megköveteli, hogy az anya­sági és gyerektámogatási rend- (Foly tatás az 5. oldalon) Pécsi közgyűlés: fáradt folytatás Alig fél óra után megtorpant a pécsi önkormányzati közgyűlés második napjának kezdetén ta­pasztalt lendület. Felesleges szópárbaj alakult ki már a Tü­zér utca-Athinay út keresztező­désénél lévő parkoló és a hozzá csatlakozó terület hasznosítá­sára vonatkozó előterjesztés kapcsán. Jóllehet dr, Faragó László, az illetékes bizottság elnöke a kezdet kezdetén le­szögezte: rossz a cím, benzin­kút telepítéséről egyelőre szó sincs, s ha lenne is, nem feltét­lenül a kijelölt részen kell an­nak megvalósulnia. (Ezzel kap­csolatban csupán megjegyez­zük, hogy egy kilométer sugarú körön belül már hat benzinkút üzemel.) A képviselők végül abban maradtak, hogy részletes - és nem csak benzinkút építé­sét tartalmazó - beépítési tervet kérnek az érdeklődő cégektől. Ugyancsak hosszas, eseten­ként meddő vita bontakozott ki a Vitézi Rend, a Honvéd-Ha­gyományőrző Szövetség és a Veterán Repülő Szövetség el­helyezéséről. A jegyzői előter­jesztés szerint a Nevelők Házá­ban kellett volna közös irodahe­lyiséget kapniuk, ami ellen el­sősorban a kultúra területén ér­dekeltek tiltakoztak. Néhány idősebb képviselő megütközé­sének adott hangot annak kap­csán, hogy ifjabb társaik egy- némelyike „nyomulásnak” mi­nősítette az említett szervezetek igényét. A döntés: más megol­dás után kell nézni. (A közgyű­lésről további információk a 3. oldalon) A fiúk a sásdi lakótelepen nőttek fel, ez a lakótelep ma már városi negyed fotó: laufer László Mától új rangja van Sásdnak: a települést július 1-től nyil­vánította várossá Göncz Ár­pád köztársasági elnök. Az ifjú város, ám régi település polgá­rai örülnek. Különösen az idő­sebbek éreznek elégtételfélét. Mintha a történelem valamit helyre kívánna hozni. Sásd 129 éven keresztül - 1979-ig - já­rási székhely volt, ezeréves utak találkozásánál, később igazgatási, közlekedési csomó­pontként, ahol az embereknek az akkori igényeknek megfe­lelő komfortfokozatot adott. Mondhatnánk: elégtételt kaptak az elszegényítésért a hi­vatalok, intézmények más vá­rosba költöztetéséért. Nem ez azonban a lényeg: a település előtt az új közigazgatási besoro­lás nagy lehetőség - ám egyút­tal nagy kihívás is. Nem vegyít ürömöt az örömbe, ha megem­lítjük: a teljes értelemben vett városi infrastruktúráért, a hi­ánytalan intézményi hálózatért, a városi arculatért még sok a tennivaló a Hegyhát központi településén. Ez persze keveseknek mond újat, s talán nem is időszerű egy ifjú várost köszöntő sorokban megemlíteni - ha nem ez lenne a központi téma magában Sás- don is. Ahogy itt fogalmazzák: a városi polgároknak járó kö­rülményeket kell biztosítani, és ez még igen sok munkát jelent. Mégpedig változatos területe­ken. Elég említeni az oktatás te­rületét, a kommunális ellátást, az úgynevezett komfortfokoza­tot, ami végül is a kényelem ér­zését szülheti a város lakóiban. Van egy másik kihívás is. A Hegyhát e vidékének 22 telepü­lésén összesen 15 000 ember él. Gyanítható: mostantól a „körül- lakók” kívánságlistája bővül és elvárásainak szintje is emelke­dik. Gyakorlatilag sok mindent kell elölről kezdeni, ám azon a biztos alapon, hogy benne él az emberek tudatában: Sásd már régebben is „város” volt. Mészáros A. Hideg nélkül a hűtőszekrény csak szekrény A TOTÁLGÁZ nemcsak c melegrőf- a hidegről is gon dik. Gazdaságos é: biztonságos megoldás. PB Gáz Szerviz Kft, T: 06-60-338-716, (06-1) 185-32-62 TOTÁLGÁZ Kényelmet kapcsolunk a gázhoz. A tegnapi ünnepségen 116 hallgató vehetett át diplomát fotó: Müller andrea Védőnőket avattak Védőnőket, dietetikusokat, gyógytornászokat és szociális munkásokat avattak tegnap Pé­csett, a POTE Egészségügyi Főiskolán. A 116 végzős hall­gatónak a Pécsi Orvostudomá­nyi Egyetem rektora, dr. Kelé- nyi Gábor, rektori megbízatá­sának utolsó napján adta át az oklevelet. Dr. Kelényi Gábor üdvözlő beszédében hangsú­lyozta, hogy az 1989-ben ala­kult főiskola az utóbbi négy évben nagyon sokat fejlődött. Bejelentette, minden remény megvan rá, hogy a közeljövő­ben a POTE Egészségtudomá­nyi Karaként működjön. A főiskolai képzés jelenleg négy városban folyik. Pécsett, Kaposvárott, Zalaegerszegen és Szombathelyen. Az intézmény feje a POTE rektora, a főiskolát dr. Buda József főigazgató irá­nyítja. U. G. t I 1 Sásd, az új város

Next

/
Oldalképek
Tartalom