Új Dunántúli Napló, 1995. július (6. évfolyam, 177-207. szám)

1995-07-01 / 177. szám

2 Dunántúli Napló 24 Óra A Nagyvilágban 1995. július 1., szombat Michal Kovác szlovák államfő a repülőtéren fogadta II. János Pált fotó: feb/reuters Nagy forgalomra számítanak a magyar-szlovák határon Pozsonyba érkezett a pápa Pénteken, egy órával a déli harangszó előtt szállt le a pozsonyi repülőtéren II. János Pál pápa különrepülőgépe. A római kato­likus egyház fejét a Szlovák Püspöki Kar, Michal Kovác köz- társasági elnök és Vladimír Meciar miniszterelnök fogadta. Je­len voltak a diplomáciai testületek vezetői is. Soha ilyen vegyes csapat a világűrben A sikeres összekapcsolódás és az ünnepi fotók elkészülte után pénteken az Atlantis-Mir tízfőnyi személyzete hozzálá­tott a gyakorlati munkához: soha ilyen népes vegyes csa­pat nem tüsténkedett még fenn a világűrben. A rendkívül kényes, óriási koncentrálást igénylő össze­kapcsolódás a terveknek meg­felelően közép-európai idő szerint csütörtök délután zaj­lott le. A légnyomás kiegyenlítése után a két parancsnok kinyi­totta az átjáró alagút fedelét, és megtörtént a történelmi je­lentőségű kézfogás. Ezt köve­tően valamennyien átszálltak a Mir űrállomásra. Pénteken az Atlantis és a Mir legénysége ajándékokkal kedveskedett egymásnak: az amerikai űrrepülőgép sze­mélyzetének tagjai virágot, csokoládét, karórát és kitűzőt vittek az űrállomás három - két orosz és egy amerikai - la­kójának. Az ő küldetésük már lejárt, és az Atlantisszal visz- szatémek a Földre. A szolgá­latot két orosz űrhajós veszi át tőlük. A repedések előre jelezték A szöuli áruház-tragédia titkai Kórházba került a francia politikai élet egyik legis­mertebb személyisége, a második legnagyobb kor­mánypárt, a Köztársasági Párt (PR) elnöke, Francois Léotard volt védelmi mi­niszter. Az 53 éves politi­kusnál szívproblémák lép­tek fel, s szombaton, vagy vasárnap meg is operálják. Az eset pontos körülményei egyelőre nem ismertek A Királyok Völgyének északi záróhegyén új ma­gyar ásatásokra adott enge­délyt az Egyiptomi Régé­szeti Flivatal csütörtökön. A feladat egy négyezer évvel ezelőtt, a Középbirodalom­ban épült templom régészeti feltárása. A koncessziót Ká- kosy László egyetemi tanár tanítványa, Vörös Győző egyiptológus kapta. A ku­tató az MTI-nek Kairóban elmondta, hogy Luxor- Théba egyik legkorábbi épületéről van szó, amely az egyedüli hegytetőre emelt fáraókori építmény. Pusztító árvizek követ­keztében legalább 170-en vesztették életüket az utóbbi napokban Kína déli, köz­ponti és keleti részein - je­lentette pénteken az 1TAR- TASZSZ. A Reuter közel kétszáz halálos áldozatról számolt be. A heves esőzé­sek okozta áradás több száz millió jüant kitevő kárt oko­zott. Csupán az ország kö­zépső részén található Han- sou város körzetében csak­nem 11 ezer ház dőlt romba és 46 ezren maradtak fedél nélkül. Pokolgépes merénylet áldozata lett péntek reggel az Irán-barát Hezbollah egyik dél-libanoni vezetője Szamaijah településnél. Az AP jelentése szerint a me­rénylők Ali Aszaad Merce­des márkájú gépkocsijában rejtették el a robbanószer­kezetet, amely az autó bein­dításakor lépett működésbe. A 37 éves férfi szörnyethalt. A merényletet elkövetője- ként eddig semmilyen szer­vezet nem jelentkezett. Botránnyal kezdődött a német parlament pénteki ülése, amelyen a boszniai gyorsreagálású erőknek nyújtandó segítségről, a német katonák második vi­lágháború utáni első kül­földi harci bevetéséről kel­lett határozni. A Bundestag elnöke a terem elhagyására szólította fel a (PDS) azon képviselőit, akik tiltakozó feliratot viselő fehér póló­ban foglaltak helyet az ülés­teremben. A pápa 1990. évi csehszlová­kiai útján már járt Szlovákiá­ban, az önálló Szlovák Köztár­saságba azonban most látogat el először. Az egyházfő négy­napos látogatása során több városában szentmisét pontifi­kái, és Kassán három vértanút szentté avat. II. János Pál a repülőgépből kilépve megáldotta, majd megcsókolta a földet. Michal Kovác szlovák államfő hivata­los köszöntőjének elhangzása után a pápa a repülőtérről a Szent Márton székesegyházba, az egykori koronázótemp­lomba hajtatott. Délután Nyit- rára látogatott. A katolikus egyházfő szlo­vákiai látogatásának idején a Miskolci Határőr Igazgatóság a megye határátkelőhelyein felkészült a gyors átlépteté- sekre - közölte az igazgatóság szóvivője, Juhász Frigyes. Fel­hívják az utazók figyelmét arra, hogy elindulás előtt győződje­nek meg útlevelük érvényessé­géről; a gyors átléptetés érde­kében célszerű azt előkészíteni az átlépéshez szükséges egyéb okmányokkal együtt. Mivel a kassai pápalátoga­tás idején a tornyosnémeti közúti nemzetközi határállo­máson nagy forgalomra lehet számítani, ezért javasolják a magyar állampolgároknak a sátoraljai határátkelőhely, il­letve a pácini és a tornanádas- kai közúti határátkelőhelyek igénybevételét is. Ez utóbbiak naponta 8-tól 20 óráig tarta­nak nyitva. A mentés változatlanul nagy erőkkel folyik. Még mindig élő emberek vannak a romok alatt. A szöuli áruház össze­omlása nyomán a hatóságok már az elfogatóparancsok ki­állításánál tartanak.- Már reggel 9-kor érezni lehe­tett, hogy valami történni fog - mondta Kam úr, a dél-koreai Sam Poong áruházkomplexum egyik étteremének tulajdonosa.- Repedezett a mennyezet, furcsa hangok, reccsenések hal­latszottak - ezért határozott úgy, hogy aznapra ki sem nyitja éttermét. így tett néhány más étterem­tulajdonos is, sajnos azonban az A nagy hírű környezetvédő szervezetről, a Greenpeace- ről ugyancsak sokat hallhat­tunk mostanában: a nyugat­európai közvélemény támo­gatásával meghátrálásra késztette a hatalmas olaj­konszernt, a Shellt, és meg­torpedózni készül a felújított francia kísérleti atomrob­bantásokat is. Közel huszonöt éve annak, hogy a kanadai David McTag- gert megalapította a Green- peace-t, amely kiterjedt nem­zetközi szervezetté nőtt az idők során: közel ezer munka­társa van a világ harminc or­szágában. Az időközben felmerült pénzügyi gondoknak és a belső harcnak alighanem véget vet a Shell fölött aratott fényes győ­zelem, és az, hogy a Green­peace a német Thilo Bode sze­áruház vezetői nem hoztak ilyen döntést. Noha valamiféle veszélyt ők is érzékeltek - egy értekezletet is összehívtak -, nem zártak be. A csütörtöki tragédia nyo­mán legalább nyolcvan ember halt meg, és 860-an megsebe­sültek. Gyanítható, hogy so­kan vannak még a romok alatt. A hatóságok azt kutatják, hogy mi okozta az épület ösz- szeomlását. Robbanás, építési hiba, hanyagság? Sam Poong nagyáruház ve­zetői ellen már kiadták az elfo­gatóparancsot, mert az áruház bezárásával a tragédia elkerül­hető lett volna. mélyében új, tehetséges „kapi­tányt” kapott. A 48 éves néhai vállalati menedzser, aki közgazdasági diplomával rendelkezik, a ha­gyományos, nagy nemzetközi feltűnést keltő akciók mellett két új stratégiát állít az előtérbe. Az egyik a technológiai tá­madás. Bode már piacra dobta a „Greenfreeze”-t, azt a hűtő- szekrényt, amely mentes az ózonra ártalmas gázoktól. A Greenpeace most készül a nap­energiát hasznosító leányválla­lat, a „Greenpeace Solar” alapí­tására. A másik stratégia lényege az, hogy a Greenpeace beépül a környezetvédelemmel hadilá­bon álló vegyipari, olaj- és energiamultikba, felvásárolja részvényeik egy részét és köz­gyűléseiket ily módon vitafó­rumokká változtatja. Ferenczy Europress ___________Háttér___________ G reenpeace, a győztes Premier előtt a Simpson-sztori Film készült az évszázad bűnügyéről A Kennedy-merénylet óta aligha volt hasonlóan bonyolult bí­rósági ügye az Újvilágnak. A statisztikákat imádó amerikaiak szerint 11,2 millió háztartásban mintegy ötvenmillióan nézték meg eddig az O. J. Simpson-sztori című dokumentumjátékot, amelyet július 2-án, vasárnap este negyed kilenctől sugároz a nálunk is nézett SAT 1 műholdas tévé. A hollywoodi tempóban ké­szült Simpson-filmet olyan rendező neve fémjelzi, akit hiá­ba is keresnénk a lexikonok­ban: Alan Smithee ugyanis ál­név. Műve viszont avatott pro­fira vall. Az igazi rendező, Jar- rold Freedman azért nem „írta alá” magát, mert a producer ki­vágott egy jelenetet filmjéből. A tv-dokumentumjátékban O. J. Simpson, az amerikaifut- ball egykori fekete csillaga, Chicagóból hazaérve arról érte­sül, hogy brutálisan meggyil­kolták volt feleségét és annak szeretőjét. A tettel őt gyanúsít­ják. Ügyvédjével folytatott be­szélgetései közben emlékezni kezd önnön múltjára. Eddig a film. De mi a való­ság? Simpsont a fociedzője men­tette ki a szörnyű nyomorból. Húszévesen, 1967-ben már milliókat keres a Buffalo egyik sztárjaként. Fiatal fele­ségét, két gyereke anyját so­rozatosan megcsalja. Válás következik - a focitól is. A show-bizniszben próbál sze­rencsét. A szőke Nicole az új asszony, de alig néhány év el­telte után őt is üti-veri, ahol éri. Újabb válás. Azon a bizonyos éjszakán a szép Nicole-t és annak új barát­ját brutálisan meggyilkolva, vérbe fagyva találják meg a családi villában. A rendőrök előtt utolsóként Simpson csukta be maga mögött az ajtót, és a repülőtérre hajtott. Vajon O. J. volt-e a gyilkos? A gyilkosság éjszakáján történ­teket percről percre földolgozza a tévéfilm. De a részletek he­lyett csupán annyit: a legfris­sebb bírósági fejlemények alap­ján is nehéz megjósolni, bűnös­nek találja-e az esküdtszék az USA egykori kedvencét. Mao is szerette a fiatal elvtársnőket Nagy hatalom, nagy étvágy Werner Habermehl hamburgi professzor „Kennedy-szind- rómának” nevezi azt a jelen­séget, amit ő maga így fogal­mazott meg: a hatalom felfo­kozott életérzést okoz, és fel­korbácsolja a szexuális érdek­lődést is. Mit mond Habermehl dok­tor három nagy hatalmú poli­tikus szexuális életéről? John Fitzgerald Kennedy óriási forgalmat bonyolított le. Apja, az öreg Joe Kennedy egyszer népes társaságban azt mondta a fiáról: „Ott követ­tem el a hibát, hogy ifjúkorá­ban nem kasztráltattam.” Ezt állítólag akkor jelentette ki, amikor tudomást szerzett róla, hogy egyszerre két fiának is viszonya volt Marilyn Mon­roe-val, Johnon kívül Róbert­nak, az igazságügy-minisz­ternek is. A professzor előadásából az is kitűnt, hogy diktátor sze­retőjének lenni ugyancsak ve­szélyes. Sztálin megunt höl­gyei egyszerűen nyomtalanul eltűntek: így járt az Ánya nevű szőke gyorsírónő és Marfa, az éjfekete grúz szépség. Ha­bermehl tudni véli: Sztálin 1941. június 18-án, négy nap­pal a háború kitörése előtt utazott el Marfával a krími dácsába. Ami Maót illeti, Ameri­kába menekült orvosa nemrég megírta, hogy élete végén is mindig három-négy fiatal elvtársnő vette körül a Nagy Kormányost. Megújul az aréna Néhány éven belül a római Colosseum ismét a régi fényé­ben fog ragyogni. Hamarosan megkezdődik a több mint két­ezer éves amfiteátrum újjáépí­tése, de az épületet munka közben is meg lehet tekinteni. Nem csak az aréna születik újjá, hanem a földalatti jára­tokba is be lehet majd lépni. Innen törtek rá a vadállatok a rabszolgákra. A munkálatok a megrongált boltívek helyreállításával kez­dődnek, és megtisztítják a ki­pufogógázok által bepiszkított homlokzatot is. A felújítás négy évig tart, és hárommil- liárd forintnak megfelelő líra áll az átépítők rendelkezésére. A Colosseumot kulturális cé­lokra is remekül lehet haszno­sítani, s a világhírű veronai arénának alighanem komoly vetélytársa lesz. 1 A 1 A francia divatdiktátor Moszvában - Pierre Cardint egy másik diktátor sírem­léke előtt, a most megnyílt Maxim étterem szakácsainak társaságában kapta lencsevégre a fotóriporter. fotó: feb/reuters

Next

/
Oldalképek
Tartalom