Új Dunántúli Napló, 1995. június (6. évfolyam, 148-176. szám)

1995-06-01 / 148. szám

2 Dünántúli Napló 24 Óra A Nagyvilágban I 1 1995. június 1., csütörtök A földrengés áldozatai A vasárnap hajnali földrengés által romba döntött szahalini Nyeftyegorszk város összedőlt épületei alól szerda reggelig 445 holttestet és 781 túlélőt emeltek ki a mentőalakulatok - jelentette az ITAR-TASZSZ. Moszkvában a rendkívüli hely­zetek kezelésére felállított mi­nisztériumban jelezték: a város 2977 lakója közül továbbra is sok embert - köztük gyerme­keket - eltűntként tartanak nyilván. Földrengéskutatók is­mételten bírálták az orosz kor­mányt, amiért beszüntette több földrengésmérő állomás finan­szírozását. Újabb vírus? Alig hogy a jelek szerint túlju­tott csúcspontján Zaire-ben az Ebola vírus okozta járvány, egyéb ragályos betegségek ter­jedése fenyeget az afrikai or­szágban. Mbumb Mussong egészségügyi miniszter kedden a fővárosban arról számolt be, hogy Shaba tartományban 520 kanyarós megbetegedést észlel­tek, 280 gyermekbénulásos eset fordult elő Mbuji Mayiban, új kolerás esetek voltak Dél-Kivi­ben, Felső-Zaire-ban pedig a vérhas terjed. Erdőtüzek Kanadában A Kanada nyugati részén pusz­tító erdőtüzek miatt eddig több ezer embert telepítettek ki bennszülöttek lakta tucatnyi te­lepülésről. Az AP szerdai jelen­tése szerint több, mint hatszáz személyt szállítottak el a Sas­katchewan tartományban lévő Patuanakból. Az Alberta tarto­mánybeli Janvier városából kö­zel 400, a Waterhen-tavi termé­szetvédelmi területről pedig hétszáz őslakót evakuáltak. Hajószerencsétlenség - Egy ember szörnyethalt, kettő pedig eltűnt szerdán egy ang­liai hajószerencsétlenségben. A világ legöregebb üzemképes keresztvitorlázatú hajója, a Ma­ria Asumpta összetört a délnyugat-angliai Cornwall északi parti szikláin. mti fotó Kozirev aláírta a NATO-dokumentumokat „A NATO-orosz partneri együttműködés rendkívül ígére­tes vállalkozás” , de a zavarta­lan kooperáció fontos feltétele, hogy a szövetség ne sodorja ve­szélybe egy esetleges elsietett bővítési folyamattal a még csak most formálódó új európai biz­tonsági rendszer épületét - fej­tette ki Andrej Kozirev orosz külügyminiszter, midőn szer­dán reggel külön kétoldalú megbeszélés keretében találko­zott szövetségi kollégáival, va­lamint Willy Claes NATO-fő- titkárral. Kozirev egyúttal szor­galmazta a NATO katonai szervezetből politikai jellegűvé történő alakítását is. Claes, vá­laszbeszédében, kitartott a maj­dani bővítés fontossága mellett. Az orosz diplomácia veze­tője a találkozó alkalmával vég­legesítette és hivatalosan is el­fogadta az Oroszország és a NATO közötti békepartneri kétoldalú munkatervet. A krajinai szerb parlament el­fogadta a krajinai és boszniai szerb állam ideiglenes alkot­mányát, amely szerint az új ál­lamot „Egyesült Szerb Köztár­saságnak (URS)” nevezik - je­lentette szerdán a Nasa Borba című napilap. Az ideiglenes alaptörvény szerint a végleges alkotmány elfogadásáig Szarajevó lesz az ország fővárosa. „Az Egyesült Szerb Köztársaság a szerb nemzet szuverén állama, amely a jugoszláv szövetségi állam részének tekinti magát” - áll a határozatban. A két szerb „ál­lam” parlamentje május folya­mán már elfogadta az egyesü­lésről szóló javaslatot, s az unió létrehozásának folyamata az­után gyorsult meg. Ugyanakkor heves tüzérségi, géppuska- és kézifegyvertűz rázta meg a boszniai fővárost, mintegy 50 akna robbanását le­hetett hallani a városközpont­ból - jelentette a Reuter és a UP1. Boszniai kormánykatonák és szerb fegyveresek egy stra­tégiai jelentőségű hegyoromért, küzdenek egymással, amelyen a kormányerők bunkeréiből el­lenőrzés alatt lehet tartani a szerbek központjába, Palába vezető útvonalat. Az egy héttel ezelőtt e területen folyt harco­kat követően intézett az ENSZ ultimátumot a harcoló felekhez, amely után csütörtökön és pén­teken a NATO légicsapásokat mért a boszniai szerbekre. VIDEOVOX AJÁNLÓ A Videovox név hallatán biztosan tudja miről van szó! Azt azonban tudja-e, hogy egy időben akár 7 akcióval is kedves­kedik a vásárlónak. Aki elolvassa az alábbi sorokat és meg­tekinti a részletes ajánlatot, az biztosan elmegy a Jókai téri üzletbe. Kíváncsi, ugye? Kérem olvassa tovább, megéri! Az akciók tárháza! Akció 1. melyet pillanatnyilag a legnagyobb érdeklődés kísér. Televízió csereakció! Tudja, hogy használt színes televízió­ját akár 20.000 Ft értékben is beszámítják? A fekete-fehér készülékért pedig 5.000 fo­rintot adnak, még akkor is ha üzemképtelen. Akció 2. A Videovoxnál a vá­sárlás csak részletkérdés. Gon­dolta volna, hogy már 20% előleg befizetésével hozzá­juthat bármelyik készülékhez? Akció 3. A Videovox törzsvá­sárlói kártyával rendelkezők a Wirlpool és Ignis háztartási gé­pek árából további 5% kedvez­ményt kapnak. Akció 4. Még egy akció ? Bizony, méghozzá a Videoton televíziókra. Most egyes típu­sok 5-15% kedvezménnyel vá­sárolhatók meg. Akció 5. a Wirlpool álom most igazán elérhető áron. Azon fe­lül, hogy több mosógép, hűtő, mikrohullámú sütő most jelen­tős kedvezménnyel vásárolható meg, lehetőség van a zajos, korszerűtlen hűtőszekrényének cseréjére. Most három csodá­latos hűtőszekrény vételárába beszámítják az ön hűtőjét, ha működik 12.000 Ft-ért, ha nem 6.000 Ft-ért. Akció 6. Fantasztikus! Ez már a hatodik akciós termék. Ez pedig nem más mint a világhí­rű Philips villanyborotva, ame­lyet 300.000.000 férfi használ. Ennyien, nem tévednek, de nem téved Ön sem, amikor megvásárolja június 30-ig első Philips villanyborotváját, hi­szen a vételárból visszakap 10%-ot. Ezenkívül sorsoláson is részt vesz, amelyen értékes tárgyakat nyerhet, köztük egy BMW motorkerékpár kerül sorsolásra. Akció 7. Nem véletlen, hogy a Videovox műszaki üzleteket tartják a legolcsóbbnak Pécsett, hiszen mint mindig, most is egyes konyhai kisgé­pek, walkman-ek, autórádiók, music centerek 20-40% áren­gedménnyel vásárolhatók meg. Profi színvonal, profi kiszolgálás! 120 négyzetméteren, 2000 faj­ta termék, Pécs területén díjta­lan házhozszállítás. Az üzletek megtalálhatók: Pécs, Jókai tér Tel.: 210-083 Citrom u. Tel.: 336-050 Nyitva tartás: H - P 9 -17.30 Szó. 9-12 Egyházi vezetők Horn Gyulánál A négy történelmi egyház ve­zető személyiségeivel találko­zott szerdán az Országházban Horn Gyula miniszterelnök. A katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó felekezet által kezdeményezett megbe­szélés utáni sajtótájékoztatón Horn Gyula elmondta: az egy­házak szeptember 30-ig eldön­tik, mely ingatlanokat kérik vissza természetben abból a mintegy négy és fél ezerből, amely a törvény szerint jár ne­kik. Szeptember végéig pedig jelzik azt is, hogy melyekért igényelnek inkább pénzbeni kárpótlást. Mohácsi Távközlési Centruma Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy a mohácsi körzet távközlésének fejlesztése során 1995. június 1-én üzembehelyezésre kerül Mohácson a szőlőhegyi terület digitális távbeszélőközpontja. Ezzel egyidőben a Szőlőhegy környezetében üzemelő közületi és magán előfizetők kapcsolási számainak első három számjegye megváltozik. A kapcsolási számok 300-XXX, 311 -XXX és a 322-XXX helyett > egységesen 329-XXX-re változnak. | Például: " MOFA *311-922 kapcsolási szám helyett *329-922-re változik. A régi kapcsolási szám hívása esetén az új szám bemondásra kerül. A távbeszélő állomások hibájával kapcsolatos bármely észrevételüket kérjük a 03-as hívószámra jelezni. Kérjük szives türelmüket és megértésüket. Évadzáró a színházban (Folytatás a 1. oldalról) előtt Simon István ügyvezető igazgató tekintett vissza az el­múlt évre. Elmondta: a társulat történetében az egyik legnehe­zebb, gondokkal, feszültségek­kel teljes évad volt, ugyanakkor művészileg sikeres az idei sze­zon. A sikert egyformán iga­zolta a kritika és a közönség, ami ma valóságos csodának számít. Kellemetlen epizód volt, hogy a művelődési tárca által a színháznak adott 10 mil­lió forinttal a pécsi önkormány­zat csökkentette a gazda költ­ségvetését. Fájdalmas intézke­dések követték ezt az ese­ményt: létszámleépítés, a szo­ciális juttatások csökkentése. A jelenlegi anyagiak még a jövő évad szűkített programjának végrehajtását is megkérdőjele­zik. A színház - az épület fenn­állásának 99-ik évadjában a lé­téért küzd - mondotta az ügy­vezető igazgató befejezésül. Balikó Tamás igazgató érté­kelésében azt emelte ki, hg még az átlagosnak minősíi produkciók is jó szakmai sz| vonalon jöttek létre, s volti lagon felüli, nagy szakmai-! közönségsikert keltő előa sok. Egyébként a nagyszínház1 196, a kamaraszínház 79, a Bó-1 bita 220 előadást tartott, 14 a I tájelőadások illetve vendégjá­tékok száma. Dr. Révész Mária alpolgár­mester elmondta, hogy néző­ként elégedett a színházzal, s képviselőként is azért lobbizik, hogy a színház minél jobban működhessen. A város vezetői színházpártolók, a képviselők pedig sokfélék és sokféle igényt kell támogatniuk vágj ellenezniük a közgyűlést Hozzátette: ma még felmér tetlen a kormány megszorító TI tézkedéseinek hatása. A Pécsi Nemzeti Színhjj társulata augusztus 22-én évad nyitó üléssel kezdi meg száza-! dik évadját. G. T. Postaügynökségeké a jövő? (Folytatás az 1. oldalról) A posta elnök-vezérigazgatója szerint sok olyan postahivatal működik az országban - közel 1000-1500 -, ahol nem kellő­képpen nyereséges a munka, ahol a munkaidő fele-negyede kihasznált. Éppen azért, a pos­tatörvény alapján a közelmúlt­ban felállt postaügynökségek mintájára egyre több posta formálódik át vállalkozói ügy­nökséggé, s megpróbál majd az ott dolgozó postamester vagy postáskisasszony egyéb tevé­kenység után is nézni, hogy jö­vedelmét kiegészítse. E mellé­kes lehet bárminemű kiskeres­kedelmi tevékenység, egyéb. A posták közül 55-ben még az idén szeretnék megkötni az ott dolgozó postással - vagy más vállalkozóval - az ügynöki szerződést. A Pécsi Postaigazgatóság vezetője, Kőhalmi István mind­ehhez hozzátette: a régió négy megyéjéből háromban, Bara­nyában, Somogybán és Zalában működnek már klasszikus pos­taügynökségek, melyek mintá­jára a már meglévő kisforgalmú postákat átprofilozhatják. Az ügynökségek létrehozásában a régió élen járt, valószínű, hogy a vállalkozói alapú postaszol­gálat megteremtésében is az lesz. Végül egy érdekesség, ami­nek a sajtótájékoztatóhoz nem sok köze van: a népszerű Kis­város című tévésorozat egyik epizódjához, amelyben egy postarablás történetét elevenítik meg, a közelmúltban a szentlő­rinci postát adta kölcsön a fil­mes stábnak a Pécsi Postaigaz­gatóság. Az igazi postarablá­sokról pedig annyit: tavaly 26 rablást és rablási kísérletet, 61 betörést jegyeztek fel az or­szágban, s összességben 55 mil­lió forintot vittek el az elköve­tők. Kozma Ferenc Több külföldi befektetőt várnak-A közép-kelet-európai régió számára hiányzik a nyugati kormányok konkrét közremű­ködése a válságkezelésben és a fejlesztési programokban. Ez ügyben nem csak az Európai Uniónak, de egyes tagállamai­nak is nagyobb szerepet kellene vállalniuk - hangoztatta Honi Gyula miniszterelnök magyar és külföldi üzletemberek előtt a „The Economist” londoni heti­lap által rendezett budapesti konferencián szerdán. A kor­mányfő elmondta: Magyaror­szág a külföldi befektetések ösztönzését, állami garanciák­kal való támogatását és a fej­lesztési irányok megfogalma­zását várja a nyugati kormá­nyoktól. Kísérletképpen Né­metországgal közösen foglal­kozunk egy ilyen konstrukció kidolgozásával, és amerikai utam során az Egyesült Álla­moknak is erre szeretnék javas­latot tenni - mondta. Horn Gyula hangsúlyozta: az Euró­pai Unió nem halogathatja 1996-nál tovább, hogy döntsön Magyarország csatlakozásának idejéről és feltételeiről. Tippszelvény 1. nyertesek Név Nyeremény 1. Antal Vilmosné 7700 Mohács, Pécsi út 9. Filteres kávéfőző 2. Gyenis Györgyné 7661 Kékesd, F8 u. 54. Braun botmixer 3. Baracsi Mihályné 7636 Pécs, Derék réti u. 13. Panasonic rádió 4. Gradwohl József 7634 Pécs, Kővirág u. 14. Moulinex kávéőrlő 5. Rauschenberger Vilmosné 7626 Pécs, Lánc u. 18. Sevenin vasaló Helyes tippek: 1,1,2 A nyeremények egy héten belül átvehetők az Axel Springer-Magyarország Kft. Baranya Megyei Irodájánál Pécs, Rákóczi út 34. VII. emelet 718. szoba (Megyei Önkormányzati épület) Dünántúli Napló Budapest Bank Rt. A i d Megalakult az Egyesült Szerb Köztársaság

Next

/
Oldalképek
Tartalom