Új Dunántúli Napló, 1995. június (6. évfolyam, 148-176. szám)

1995-06-01 / 148. szám

,r" Iskolamegszüntetés nem létező határozattal? (3. oldal) A rendőrök karjaiba szaladt (5. oldal) 1995. június 1., csütörtök KÖZÉLETI NAPILAP Újdonságok a rákgyógyászatban ,, (8. oldal) Ara: 23,50 Ft Túlzott működési kiadás a tb-nél Színészek és a színház dolgozóinak egy csoportja a teg­napi évadzáró ünnepségen fotó: laufer László Évadzáró a színházban Évadzáró társulati ülést tartott tegnap a Pécsi Nemzeti Szín­ház. Az első percek azzal tel­tek, hogy megemlékeztek a néhány napja elhunyt Galam­bos Györgyről és Szivler Jó­zsefről - taps köszöntötte vi­szont a hírt, hogy Péter Gizi, aki ugyancsak kedden, a bu­dapesti vendégszereplés előtt lett rosszul, már jól érzi magit a kórházban. A társulat tagjai, a megyei és városi önkormányzat és a társintézmények képviselői (Folytatás a 2. oldalon) Göncz Árpád tanárokat tüntetett ki yrla ülést tart B'écs közgyűlése [ écs Önkormányzatának L özgyülése ma 10 órai kez- r ttel tartja ülését a város- * háza nagytermében. Az elő- I zctes napirenden szerepel icbbek között az önkor­mányzat tulajdonában álló lakások lakbérének módosí­tása, a Pécs-Hirdi Telepü­lésrészi Önkormányzat ve­zetőjének és tagjainak meg­választása, a kisebbségi ön- kormányzatok költségvetési előirányzata. Az ülés nyil­vános, azon bármely állam­polgárjelen lehet. Nagyköveti látogatás Dr. Hargitai János, a Bara­nya Megyei Közgyűlés al- elnöke hivatalában fogadja Gerard Francis Thomp­son-1, Új-Zéland rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vetét, aki dr. Tamás Takátsy tiszteletbeli konzul társasá­gában ismerkedik Péccsel, illetve Baranya megye ne­vezetességeivel, különböző üzemekkel, illetve vállalko­zásokkal. Az Ünnepi Könyvhét mai programja 11 órakor a Színház téren a t Könyvtér ünnepélyes meg­nyitása. 18 órakor a Művé­szetek Háza Fülep Lajos termében Csuhái István be­szélget Márton Lászlóval, Mészöly Miklóssal és Parti Nagy Lajossal. Ma a követ­kező sátrakban lesznek de­dikálások: 12.00-től 13.00- ig Tüskés Tibor (Pannónia Könyvek), 12.00-től 13.00- ig Sólyom Katalin (Értelmi­ségi Klub), 13.00-tól 14.00- ig dr. Nádor Tamás (Pannó­nia Könyvek), 15.00-tól 16.00- ig Kaszás Máté, Mé­szöly Miklós és Parti Nagy Lajos (Jelenkor), 16.00-tól 17.00- ig Horváth Csaba (Értelmiségi Klub). A napirend előtti felszólaláso­kat követően az Országgyűlés megkezdte a társadalombiztosí­tás pénzügyi alapjainak idei költségvetéséről szóló törvény- javaslat általános vitáját. Szabó György népjóléti miniszter ex­pozéjában bejelentette: a kor­mány visszavonja az előterjesz­tés „B” változatát, vagyis a T. Ház a vita során nem a kabinet, hanem a társadalombiztosítási önkormányzatok szövegválto­zatát tárgyalja majd. Az Állami Számvevőszék nevében Sándor László alelnök különösen a tb működési költségeinek túlzott mértékére hívta fel a figyelmet. Ez a vélemény fogalmazódott A Magyar Posta Rt. legfonto­sabb célja, hogy a ráháruló, fő­leg lakossági igényeknek ma­radéktalanul megfeleljen. Eh­hez azonban a szándék kevés. A mai, piacorientált világban a hatékonyság előfeltétele a gazdaságosság, azaz annak a nyereségnek a realizálása, ami a mindenkor szükséges fejlesz­tések forrása lehet. Ugyanis a piacon hihetetlenül nagy a ver­seny, a postamonopólium több üzletágban megtört, s aki ebben Lapunkban a múlt héten jelent meg a Hungaropec Rt. tájékoz­tatása a Garéba tervezett ége­tőmű beruházásáról. A Dél-du­nántúli Környezetvédelmi Fel­ügyelőség a beruházáshoz kö­tődő, folyamatban /évó'hatósági eljárást ismertette az Új DN- nel. Az eredeti engedély 1979- ben ipari hulladéktároló hasz­nálatba vételéről szól. 1988-tól nem szállítanak veszélyes anya­gokat Garéba. 1990-ben a kör­meg az országgyűlési bizottsá­gok állásfoglalásaiban is, ame­lyek egyébként általános vitára alkalmasnak tartották a terveze­tet. Az SZDSZ-frakció vezér­szónoka, Szolnoki Andrea a ja­vaslatból hiányzó, de fontos fi­nanszírozási kérdésekről szólt. A képviselő szerint a tb-költ- ségvetésben nem jelennek meg a kedden elfogadott Bokros­csomag következményei, aho­gyan a kormány eddig hangoz­tatott törekvései sem. Kis Gyula József (MDF) szerint az utóbbi hónapokban elindult a tb-rendszer leépítése. A magyar politikai állapotokat „államli­beralizmusnak” nevezte, a versenyben lemarad, az menthetetlenül elbukik. Gyors összefoglalásként e bevezetővel lehet jellemezni mindazt, amit Doros Béla, a Magyar Posta Rt. elnök-vezér­igazgatója mondott tegnap a Somogy megyei Somogyasza- lón megkezdett, s a baranyai Hóból postaügynökségén befe­jezett sajtótájékoztatón és me­gyejárás során. Az apropót töb­bek között a posta éves beszá­molójának elkészülte adta, nyezetvédelmi hatóság előírta, hogy 1997 december 31 ig a tá­rolást szüntessék meg. 1991- ben dőlt el, hogy a megsemmi­sítés legcélszerűbb módja az égetés. A garéi polgármesteri hivatal 1992-ben kiadta a terü­letfelhasználási engedélyt, 1993-ban nemzetközi pályáza­ton a francia EMC Service nyert. Az anyagok továbbterje­désének megakadályozására a Budapesti Vegyi Műveknek amelyben a tőke és a piac sza­bad, de az állampolgárok alatt­valói létbe kényszerülnek. A házelnök a vitát elnapolta, megkezdődött az állam- és szolgálati titkok védelméről szóló törvényjavaslat vitája. Kuncze Gábor hangsúlyozta: már rég óta szükség lett volna új titokvédelmi szabályozásra. Most az új törvény megalkotása elkerülhetetlen, mivel az Al­kotmánybíróság döntése szerint a régi jogszabály 1995 június 30-án hatályát veszti. Az Országgyűlés folytatta, majd le is zárta a büntetőeljá­rási törvény módosítását célzó előterjesztés vitáját. amelyből kiderült: a tavalyi év­ben az ország 3209 hivatalában dolgozók többek között 14 mil­lió csomagot, 610 millió levelet juttattak el a feladótól a cím­zettig és 148 milliárdos pénz- forgalmat bonyolítottak le. S ami elgondolkoztató: míg a le­vél- és pénzforgalom nyeresé­ges volt, addig minden egyes csomagra 80-90 forintot ráfi­zettek. A csomagszállítás 1,3 milliárdos veszteséget termeltl (Folytatás a 2. oldalon) megszabott határidő 1995 jú­nius 30. A részletes környezeti hatásvizsgálatot 1995 július 31- ig kell beadni. A környezetvé­delmi engedély kiadása ennek elfogadása után történhet. A ha­tósági eljárásnak része a köz­meghallgatás. Csak ezt köve­tően kezdődhet az égetőmű ter­vezése, ha minden rendben lesz - tájékoztatta lapunkat dr. Szathmáry Magdolna igaz­gató. M. A. A közelgő pedagógusnap al­kalmából szerdán tanárokat kö­szöntött és tüntetett ki Göncz Árpád köztársasági elnök a Par­lament Nándorfehérvári termé­ben. Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter javasla­tára Göncz Árpád a Magyar Köztársasági Arany Érdemke­reszt (polgári tagozat) kitünte­tést adományozta kimagasló oktató-nevelő munkássága el­ismeréseként országos szinten kilenc tanárnak és igazgatónak. Többek között ezt a kitüntetést vehette át Baranya megyéből egyedüliként Szujkó Margit, a siklósi Táncsics Mihály Gim­názium tanára is. Postaszolgálat vállalkozói alapon Tavaly 610 millió levelet juttattak el a címzettekhez Garé változatlanul égető ügy A Kihívás Napja A világméretű „fittség-vetél- kedőbe” 1990-ben kapcsoló­dott be Magyarország. Szinte hihetetlen, hogy a Challenge Day hány településen moz­gatja meg emberek százezreit. A baranyai rendezvények köz­pontja idén Bicsérd volt. Bicsérden a Kihívás Napjá­val egy időben több rendez- v riyre is sor került. A község­ben majálist és gyermeknapot is tartottak, illetve tegnap ün­nepelték a helyi sportegyesület 75 éves fennállását. Ebből az alkalomból Tallósi István, a Baranya Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetője kitün­tetéseket adott át eddigi mun­kájuk elismeréseként Vörös Józsejhek, Stiegler Jánosnak és íd. Vörös Zoltánnak, valamint a Diákolimpián elért eredmé­nyeikért Boros Jácintnak, Tóth Tamásnak és Vér Krisztinának. A programokat dr. Kurucsai Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg 8 órakor, bár már éjfélkor elkezdődtek a vetélkedők. A falu apraja-nagyja, fiatalok és idősek egyaránt részt vettek az érdekes műsorokban, például a talicskatolásban, rönkhúzó versenyben, sodrófahajításban, vízhordásban. A „komolyabb” sportokat kedvelők a labdajá­tékok szinte összes fajtáját ki­próbálhatták. Bicsérden a Ki­hívás Napján 1000-1200 em­ber vett részt. A programok rendezője Vér József polgármester volt, aki tegnap Gallov Rezső', az OTSH elnökének kitüntetését is átve­hette. S. Cs. A Ápolók Nemzetközi Napja a POTE-n A POTE Egészségtudományi Főiskola és a POTE szakdolgo­zói számára az Ápolók Nem­zetközi Napja alkalmából ün­nepi ülést tartottak szerdán az egyetemen. Dr. Buda József fő­igazgató megnyitója után dr. Méhes Károly tartott ünnepi be­szédet „Árpád-házi Szent Er­zsébet, az ápolónő” címmel, majd további előadások követ­keztek, melyek a diplomás ápo­lóképzésről, az ápolás művé­szetéről és tudományáról, a dip­lomás ápoló betegágy melletti hivatásáról szóltak. Ezt követően köszöntötték Rácz Józsefné ápolót, a Pro Sa- nitatae miniszteri elismerés ki­tüntetettjét, majd első alka­lommal átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékoklevele­ket. ... . ______ ...< ' ■ -................>• ........v____I______ ...-•■■■•-■■■ ----.J E gy óvodásért a talicskában egy pontot kapott a bicsérdi csapat fotó: laufer László

Next

/
Oldalképek
Tartalom