Új Dunántúli Napló, 1995. január (6. évfolyam, 1-30. szám)

1995-01-02 / 1. szám

2 üj Dunántúli napló 1995. január 2., hétfő 24 óra a nagyvilágban Költözik a német kormány A német szövetségi kormány és a parlament 1998 és 2000 között költözik át Bonnból Ber­linbe - erősítette meg a korábbi terveket pénteki berlini sajtóér­tekezletén Klaus Töpfer építés­ügyi miniszter. Elmondta, hogy erre a határidőre feltétlenül be kell fejezni Berlinben a Reichs­tag épületének már elkezdett új­jáépítését, és 1995-ben meg­kezdődik az új kancellári hiva­tal felépítése is. Az épületegyüt­tes tervezésére kiírt pályázat zsűrije két pályamunkát is első helyre sorolt, így egy-két hóna­pon belül Helmut Kohl kancel­lár fogja eldönteni, hogy melyik terv valósuljon meg. OVitoria: Jósé Antonio Ardan- zát választotta kormányfőül csütörtökön este Vitorlában a baszk parlament. A kormány- alakítást a nacionalisták és a szocialisták között három nap­pal korábban aláírt együttmű­ködési megállapodás tette lehe­tővé. Az ETA szeparatista szer­vezet politikai szárnyának mi­nősülő Herri Batasuna párt 11 képviselője a szavazáskor kivo­nult az ülésteremből. O Tokió: Nincs olyan külön kétoldalú __ fórum, amelyen az Egyesült Államok és Eszak-Ko- rea közvetlen megbeszéléseket folytathatna katonai kérdések­ről - jelentette ki pénteken Szö­ulban Thomas Hubbard, az amerikai külügyminisztérium főcsoportfőnöke. Sajtóértekez­letén elmondta: az észak-korea­iakkal folytatott megbeszélé­sein világossá tette, hogy a de­cember 17-ikihez hasonló inci­densek megelőzéséről a katonai fegyverszüneti bizottságban kell tárgyalni, nem pedig vala­milyen önálló amerikai- észak-koreai fórumon. Előzőleg a KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség azt jelentette, hogy az Egyesült Államok hoz­zájárult ahhoz, hogy továbbra is fenntartja a katonai érintkezést Észak-Koreával. A tűzszünetről szóló megállapodás aláírásának pillanatai Boszniai tűzszünet (Folytatás az L oldalról) hadsereg parancsnoka írta alá Palában, az ENSZ közvetítői je­lenlétében. Akasi Jaszusi az ENSZ-főtikár délszláv ügyek­ben illetékes különmegbízottja az aláírást követően úgy véle­kedett, hogy a tárgyalások ugyan hosszú ideig tartottak, de úgy tűnik, a dokumentumot a felek komolyan veszik. A tűz­szünet vasárnap, helyi idő sze­rint délben lép életbe. Az északnyugat-boszniai Ve- lika Kladusánál szombaton is­mét kiújultak a harcok, s emiatt veszélybe került az elleséges- kedések leállításáról rendel­kező szerb-muzulmán egyez­mény aláírása. Edward Joseph, bihaci ENSZ-szóvivő szerint szombat reggel óta a krajinai szerbek és a velük szövetséges szakadár muzulmánok ismét tüzérséggel és harckocsikkal lövik a Velika Kladusától délre és keletre lévő muzulmán állásokat, s kor­mányhadsereg kezén lévő tele­püléseket. A harcok annak elle­nére újultak ki, hogy Fikret Abdic, a szakadárok parancs­noka a hét közepén ígéretet tett Michael Rose boszniai ENSZ- parancsnoknak az offenzíva le­állítására Bihac körzetében. Joseph azt is elmondta, hogy a krajinai szerbek és Abdic egységei szombaton feltartóz­tattak egy Bihac felé tartó ENSZ-segélyszállítmányt. A szóvivő szerint a krajinai szer- bek folyamatosan akadályoz­zák a konvojok mozgását, s emiatt az elmúlt két hónapban csak három segélyszállítmány juthatott be a muzulmán beszö- gellésbe. A bihaci körzetben fellángolt harcok miatt tovább késik az el­lenségeskedések beszüntetésé­ről szóló szerb-muzulmán szerződés aláírása. A szarajevói rádió jelentése szerint szomba­ton kudarccal ért véget Ejup Ganic boszniai alelnök és Mi­chael Rose boszniai ENSZ-pa- rancsnok tárgyalása. „A tűz- szüneti egyezmény ügyében semmiféle haladást sem sike­rült elérni” - idézte a szarajevói rádió Ganicot. Haris Silajdzic boszniai miniszterelnök is megerősítette, hogy a megbe­szélések nem vezettek ered­ményre, s kijelentette: „a bihaci harcok beszüntetése és a se­gélyszállító útvonalak megnyi­tása előtt nem írjuk alá az egyezményt”. Szarajevói jelentések szerint szombaton Akasi Jaszusi ENSZ-különmegbízott is a boszniai fővárosba utazott, hogy megpróbálja rávenni a muzulmánokat a négy hónapos fegyvemyugvásról szóló egyezmény aláírására. A szer- bek már elfogadták az egye- ményt. Szarajevóban szombat délutuán néhány órára lezárták a repülőteret: a fennakadást az okozta, hogy egy IL-76-os szállítógép leszállás közben megcsúszott a havas leszállópá­lyán. A hivatalos jelentések szerint a gép 11 fős személyze­tének egyetlen tagja sem sérült meg. A Göncz Árpád újévi beszéde (Folytatás az 1. oldalról) napi betevő falatját biztosítsa. Az ország nyugati és keleti fele közt sem csökkent a különbség. Mint ahogy nem csökkent a leggazdagabbak és legszegé­nyebbek közt az anyagi különb­ség sem. 1994-et az ENSZ a Család évének minősítette. Ideje hát tudomásul vennünk, hogy gazdaságpolitika, iparpoli­tika, lakáspolitika, oktatáspoli­tika, ifjúságpolitika, foglalkoz­tatáspolitika, egészségpolitika, szociálpolitika mind egyetlen egység, amelynek valamennyi eleme végsősoron közös célt kell, hogy szolgáljon: az emberi kis közösség, a család érdekét, amely egyaránt nyújt védelmet munkaadónak és munkaválla­lónak, fiatalnak-öregnek, a jö­vőnek - amelynek gyermekeink - sajnos egyre fogyatkozó számú gyermekeink - a letéte­ményesei. Mint ahogyan ideje tudomá­sul vennünk, hogy az ország polgárainak jókora hányada a társadalomból kirekesztve él. Súlyos és veszélyes kérdés ez: megoldásának halogatása a tár­sadalom egészére üt vissza. Helyzetünk a világban - ha változott - a javunkra változott. Mindinkább részesei vagyunk egy történelmi folyamatnak, az európai egység létrejöttének. Menetrend birtokában vagy anélkül, leszögezett alapfeltéte­lek ismeretében vagy azok nél­kül, NATO-n belül vagy kívül, Közép-Európa többi népeivel vagy egymás után, tetszik vagy nem tetszik, de napról napra, visszafordíthatatlanul közelebb kerülünk a politikai Európához, az Európai Unióhoz. Magunk sem vesszük észre: közelebb kerül a törvényalkotásunk, gaz­dasági szerkezetünk és kapcso­latrendszerünk, tudományos életünk, társadalmi tudatunk és értékrendünk. Van ebben jó és van ebben rossz: ideje volna végiggondolnunk csatlakozá­sunk várható gazdasági, társa­dalmi és kulturális következ­ményeit. Ideje volna elkészíte­nünk valószínű mérlegét, és felkészülnünk mindarra, amit nyerünk és veszítünk rajta. Mert, hogy nyerünk is, veszí­tünk is, az biztos. Csak egyva­lamit nem engedhetünk meg magunknak: hogy önmagunkat nemzeti énünket veszítsük, el. Közelebb kerülünk a politikai Európához azért is, mert szom­szédainkkal közösen, a közös történelmi kényszer nyomása alatt, vonakodva vagy sem, de mindinkább érezzük annak szükségét, hogy rendezzük végre közös dolgainkat. S ez magában foglalja határainkon kívül élő véreink sorsát és sza­badságjogait. Ez a gyorsuló, mindannyiun­kat, mindennap nehezen elfo­gadható és nehezen irányítható feladatok elé állító átalakulási folyamat határozza meg évek óta társadalmunk állapotát és közérzetét. Ami rosszabb, mint az állapota. Mert egy kialakulat­lan versenytársadalom létbi­zonytalanságát a kényszerű al­kalmazkodás szorongását tük­rözi. A jövőkép hiányát. Ami­nek csak része a gazdaság álla­pota. Amely - most az év végén úgy tetszik - jobb mint ami­lyennek érezzük. Úgy tetszik, 1994 nemcsak a politikai élet, hanem a társadalom és a gazda­ság állapotát tekintve is az érle­lődő fordulat éve volt. A tavalyi év végleges gazda­sági mérlege még nem készült el: de annyi már megállapítható, hogy hosszú és meredek hanyat­lás után ipari termelésünk közel 10 százalékkal emelkedett. A korábbinál fél százalékkal ke­vesebb energiafogyasztás mel­lett. S termelékenysége a térsé­günkben kiemelkedően a leg­jobb. Mezőgazdaságunk ered­ménye - nehéz helyzete és érté­kesítési gondjai ellenére is - lé­nyegesen jobb, mint 1993-ban volt. Az állatállomány csökke­nése megszűnt, sőt, megindult a növekedése. Mindezek hatására joggal számíthatunk rá, hogy az egy főre eső bruttó hazai össz­termék 3-3,5 százalékkal emel­kedik. A lakossági megtakarítások összege mintegy 20 százalék­kal, a beruházások összege ösz- szehasonlító áron - előzetes becslés szerint - 25 százalékkal emelkedett. A munkanélküli­ség, hosszú évek óta az idén először, nemcsak a statisztika tükrében csökkent. Az ország valutatartaléka eléri a 7 milliárd dollárt. Kétségtelen: a költség- vetés hiánya igen magas, s ez - bár a költségvetési hiánnyal még évekig leszünk kénytele­nek együtt élni - megköveteli az állami kiadások szigorú csökkentését. De az a tény, hogy hazánk gazdasága három­évi meredek hanyatlás után is­mét növekedésnek indult, azt is megköveteli, hogy a pénzügyi egyensúly helyreállításának szükségességét elismerve, gon­doljuk .végig a fejlődést szol­gáló, hosszú távú gazdasági stratégiánkat is. Annál is in­kább, mert az idézett számok nem csupán számok, hanem új­donsült piacgazdaságunk al­kalmazkodóképességének, ru­galmasságának, gyarapodó ta­pasztalatainak, így együtt: gaz­dasági szerkezetváltásunk gyorsulásának reményt keltő je­lei. S hadd tegyek hozzá még valamit: a térségünkbe irányuló működő tőke legnagyobb há­nyada 1994-ben is Magyaror­szágot célozta meg. Ennyit siralmas leértékelődé­sünkről, katasztrofális válsá­gunkról. Naponta hallom és ol­vasom, hogy nekünk semmi sem sikerül, Magyarországra összeomlás vár, az ország halá­losan beteg. Külföldre szakadt hazánkfiai, akik hazai újságok­ból és itthonról kapott levelek­ből értesülnek az ország válsá­gos állapotáról, olykor levélben közük velem őszinte részvétü­ket. Erre mindig ugyanazt fel­elem: legalább várják meg Mo­hácsot, s csak utána kezdjenek temetni. Addig nem időszerű. Kedves Barátaim! Végezetül hadd mondjam meg Önöknek, hogy Önök a hétköznapok hősei. Ákik jósze- rint az első világháború óta ta­nulják, hogyan lehet, hogyan kell önmagunkon s egymáson segíteni. Hadd kérjek Önöktől az új év első perceiben valamit: ne csak az erejükkel, szűk anyagi eszközeikkel éljenek megfontoltan; gazdálkodjanak jól a reménység- és türelemtar­talékaikkal 1995-ben is. Ami nem lesz könnyű év, az biztos, de semmi okom azt hinni, hogy a végre-valahára megindult kedvező gazdasági folyamat zökkenve megáll. Higgyék el nekem, lesz itt még szőlő - kez­detben kicsi fürt -, ha nem is rögtön lágy, de legalább madár­látta kenyérrel. Amit a magunk munkájával termelünk meg. Ehhez kívánok az új eszten­dőben mindannyiunknak erőt, egészséget, s ehhez kérem mindannyiukra Isten nélkülöz­hetetlen áldását. Kifizetések a Bérgarancia Alapból Mintegy 150 millió forintot fizet ki ez év végéig a Bérga­rancia Alap a felszámolás alatti cégeknek a bértartozások telje­sítéséhez. Az Országos Munka­ügyi Központban az MTI ér­deklődésére elmondták, hogy az első kérelmeket december 2-ától fogadták. A hónap köze­péig 34 kérelem érkezett, a leg­több Budapestről. Viszonylag nagy volt az érdeklődés Bara­nya, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Győr-Moson-Sopron megyéből is. A kérelmekre 120 millió forintot fizettek ki, ez több mint 3 ezer dolgozó elma­radt bérének, végkielégítésének részbeni teljesítéséhez adott le­hetőséget. December közepe és vége között további 10 kérelem beadására lehet számítani, 30 millió forint körüli támogatási igénnyel. A munkaadók a bruttó bérek utáni 0,3 százalék járulékot fi­zetik az alapba, amelybe az idén 1,7 milliárd forint bevétel ke­rült; jövőre 1,9 milliárd forintra számítanak. Az eddigi viszony­lag szerény érdeklődés főként a kölcsön visszafizetésének szi­gorú kötelezettségével magya­rázható. A szabad pénzeszkö­zök ideiglenes lekötésével már idén is több mint 10 millió fo­rintos kamatbevételhez jutott az alap. Á kölcsönt akkor igényelheti a felszámoló, ha a bérek és vég- kielégítések összegét - a fel- számolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt - a bérfizetési napot követő 8 na­pon belül sem tudja kifizetni. A kölcsön összege a bértartozás mértéke lehet, de nem halad­hatja meg, dolgozónként szá­mítva, a minimálbér négyszere­sét. Az igényelhető támogatás mértékét csökkenteni kell a bér­fizetéskor rendelkezésre álló, il­letve a kérelem benyújtásáig megszerzett bevételekkel. Megkerült a magyar busz Épségben, de teljesen ki­fosztva megkerült az a magyar turista autóbusz, amelyet isme­retlen tettesek pénteken reggel loptak el a dél-olaszországi Ca­pua városban. A Neoplan Skyliner típusú, emeletes jár­művet a várostól mintegy 40 ki­lométerre találták meg. Bagó Zoltán, a Gold Travel utazási iroda ügyvezető igazga­tója elmondta, hogy a negyven gyermekből és húsz felnőttből álló turistacsoport így az eredeti tervek szerint' hétfőn, az esti órákban érkezik meg Buda­pestre. Az utazási iroda és a tu­risták anyagi kára elég jelentős. Orosz csapatok Groznljban Moszkvai közlések szerint az orosz csapatok vasárnap este, a sötétség beálltával átvették az ellenőrzést Groznij több kerü­lete és elővárosa felett, s a cse­csen elnöki palotát is körülzár­ták. A város teljes megtisztítása feltehetően további öt-hat napot vesz igénybe. A csapatok Körülzárták a el­nöki palotát is, körülötte azon­ban az orosz katonák tűzpárbajt heves vívnak a csecsen fegyve­resekkel. Már kapható a Csók és Könny c. női magazin Nők vallanak önmagukról... Igaz történetek:- szerelemről- bánatról- boldogságról valamint sok más érdekes olvasnivaló is található a Csók és Könny című most megjelent női lapban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom