Új Dunántúli Napló, 1995. január (6. évfolyam, 1-30. szám)

1995-01-02 / 1. szám

il Javaslatok a közoktatási törvény módosítására Fodor Gábor miniszter fel­hívására folyamatosan érkez­nek a közoktatási törvény mó­dosítását érintő javaslatok a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tanügyigazga- tási főosztályára. A javaslato­kat megfogalmazók között szülők, orvosok, pedagógu­sok, iskolaigazgatók, egye­temi oktatók is megtalálhatók. A módosítási javaslatok több ponton megegyeznek a kormányprogramban megfo­galmazott változtatási irá­nyokkal, érintik az iskolaszer- kezet változását, a nemzeti alaptantervre vonatkozó előí­rásokat, a pedagógus munka­körben alkalmazhatók képesí­tési előírásait. Ugyancsak fog­lalkoznak a pedagógusok jog­állását, a magánkoktatási in­tézmények és a művészeti ok­tatási intézmények speciális szabályait érintő kérdésekkel csakúgy, mint az alapvizsgá­val, az érettségi vizsgával, va­lamint a közoktatási megálla­podás törvényi előírásaival összefüggő pontokkal. A ja­vaslatok között azonban talál­ható olyan is, amely helyi ér­dekeket kíván érvényesíteni, illetve felmentést akar adni a kötelező feladatok ellátása alól. A minisztérium fontosnak tartja, hogy a közoktatási tör­vény módosítási javaslata a mind szélesebb körből beér­kezett indítványok mérlegelé­sével készüljön el, ezért január 10-ig várják a javaslatokat. A szokásosnál kevesebben ünnepeltek az éjféli órákban a pécsi Széchenyi téren. Talán a talpuk alatt robbanó petárdáktól, fejük mellett elsuhanó üvegektől való jogos félelmük miatt maradtak többen „védett helyen”, de akik mégis kimerészkedtek, láthatólag jól érezték magukat a bábeli hangzavarban Fotó: Tóth László Boda Géza kéményseprő mezben teljesítette a szilvesz­teri futóverseny távját. (Tu­dósításunk a 16. oldalon) Gyér forgalom a határátkelőhelyeken Év végi nyugalom és év ele­jei csend - igy jellemezte az MTI érdeklődésére a határátke­lőhelyek vasárnap délelőtti személy és teherforgalmát a Ha­tárőrség ügyeletese. Eszerint mindenütt gyér a forgalom, za­vartalan az átjutás. A nap to­vábbi részében sem számítanak a forgalom élénkülésére. Humanitárius segély Ungvárnak A Fővárosi Közgyűlés által Ungvárnak megítélt humanitá­rius segély keretében pénteken 5 darab úttisztító járművet indí­tottak el Budapestről a kárpátal­jai városba. A vasúti szállítás költségeit az Országos Villa­mostávvezeték Részvénytársa­ság fedezi. Erről és a humanitá­rius akció részleteiről az MTI-t a Főpolgármesteri Hivatal sajtó­irodája tájékoztatta. Közölték: ugyancsak a segély részeként a Fővárosi Közgyűlés korábban már 2 millió forint értékű gyógyszerszállítmányt küldött az ungvári kórháznak, 1995. ja­nuár 2-án pedig 10 napra Buda­pestre várnak 20 kárpátaljai kis­iskolást. Ők a Menyecske utcai gyermekotthonban vakációznak majd. Szállodatűz Belgiumban Egyes hírek szerint négy, más források szerint öt ember vesztette életét szilveszter éj­szakáján egy belgiumi szálloda­tűz következtében. Az ország középső részén lévő Antwerpen városának szállodájában tartott mulatságon ötszáz ember vett részt, s a katasztrófáról beszá­moló AFP francia és a Reuter brit hírügynökség úgy tudja, hogy a gyertyalángtól kigyul­ladt a karácsonyfa. A tűz követ­keztében legalább nyolcvanan, de nem kizárt, hogy százan se­besültek meg. ím hát, véget ért megint egy év, s búcsúztatásának is megadtuk a módját. Az óév utolsó ünnepi óráit legtöbben barátaik, csa­ládtagjaik társaságában töltötték el Fotó: Tóth Elbúcsúztunk 1994-től Az elmaradhatatlan szil­veszteri mulatozással telt az óesztendő utolsó napja. Bara- nya-szerte durrogtak a petár­dák, sokezer palack pezsgőt bontottunk éjfélkor - s az új év első perceiben ki-ki ven­déglőben, házibuliban, vagy otthon, a tévé előtt énekelte el a Himnuszt. Alábbi összeállí­tásunk 1994 utolsó, és 1995 első óráinak baranyai esemé­nyeiről tájékoztatja az olva­sót. Á megyeszékhelyen már szilveszter délelőtt felbolydult a belváros: a Széchenyi téren konfettit, álarcokat és trombitát árulók kínálták portékájukat, kora délután pedig megkezdő­dött az elmaradhatatlan petárda durrogtatás is. Szabad vendég­lői helyet találni az év utolsó napján a lehetetlennel volt hatá­ros - szinte minden asztal „elő­vételben” elkelt. Éjfélkor ellenben a megszok­otthoz képest jóval kevesebben mentek el a belvárosba újévet köszönteni. Míg néhány évvel ezelőtt még többtízezer ember hömpölygött a Király (Kossuth Lajos) utcában éjfél után, szombat hajnalban jó, ha né­hány százan vették maguknak a fáradtságot (vagy bátorságot?), hogy nyakukba vegyék a belvá­rost. A petárdák persze szóltak így is, folyt-spriccelt a pezsgő, hul­lott a konfetti - de a néhány év­vel ezelőtti nagy, össznépi mu­latság idén elmaradt. Ilyen ke­vesen az elmúlt 20 évben még nem voltak a Széchenyi téren, mint idén' szilveszterkor. Azaz tavaly szilveszterkor, hiszen immár 1995-öt írunk . P. Zs. * * * Szolidnak és csendesnek in­dult Komlón a Szilveszter, a koraesti órák a város nyugal­mas, talán kissé fáradt arcát mutatták persze, az itt-ott összeverődő, gyülekező fiata­lok temperamentuma cáfolta ezt. A Béke Szálloda éttermé­ből a szintetizátornál ülő nép­szerű Csula hangja szűrődött ki a későesti órákban, körüllengte a Városház téri óriási kará­csonyfát. Itt a Békében közel nyolcvan vendég köszöntötte az új évet. Hasonlóan forgalmas vplt fönn Szilvásban a Panoráma Ét­terem éjfélkor vadpörkölttel, malacsülttfel. Teltház volt a kör­nyezetében is romantikus si- kondai Vadásztanyán, ahol egy fiatal vasasi orgonista a saját korosztályának zenélhetett, itt az étteremet ifjak töltötték meg, míg a „szomszédvár” Hársfa Éttterem még a téli álmát aludta. A kökönyösi Juhász Gyula Klub már jó előre, októ­berben kitehette volna a „meg­telt” táblát. Az óévbúcsúztatón mintegy 150 vendég ostromolta meg a felkínált svédasztalt, míg a talpalávalót a „Doki” zenekar szolgáltatta. Akadtak „nomád” szilveszterezők - egy diákok­ból, illetve 19-20 évesekből álló csapat például a Zrínyi Műve­lődési Központ elhagyott ter­mében ütött tanyát az új év haj­naláig tartó éjszakára. B. R. (Folytatás a 3. oldalon) Testvérháború Magyarul rabolna arabtól az ukrán (8. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napi VI. évfolyam, 1. szám 1995. január 2., hétfő Ára: 19,50 Ft «OM Göncz Árpád újévi beszéde Honfitársaim! Kedves Barátaim! Azt hiszem, az év végeztével valamennyien végiggondoltuk az esztendőnket: mit hozott és mit vett el tőlünk? Mit tettünk jól, és mi az, amit jövőre majd jobban csinálunk? S szembe néztünk tulajdon lelkiismere­tünkkel: van-e szégyellni va­lónk, s van-e, amire joggal va­gyunk büszkék? Vessünk hát ma este számot az ország életének legutóbbi esztendejével is. Kezdjük azzal: 1994-ben kétszer választottunk. Elsőként az országgyűlési kép­viselőinket. Az ország meg­nyugtató többséggel nyilvání­totta ki, hogy mit kíván és mit nem. Ezzel hitet tett a rendszer- váltás során közmegegyezéssel létrehozott politikai intézmény- rendszer - a parlamenti demok­rácia - folyamatossága mellett. Másodjára önkormányzati választást tartottunk. A polgár- mesterek majd kétharmadát új­raválasztottuk, ami arra vall: az ország elfogadta, magáénak érzi az önkormányzatokat, s a pol­gármesternek nem a pártállását, hanem emberi tisztességét, rá­termettségét veszi figyelembe, amikor eldönti, hogy rá szavaz­zon-e. Az esztendő politikai sikeré­nek, nagy előrelépésnek ítélem a helyi önkormányzatok mellett a félezemyi nemzetiségi ön- kormányzat létrejöttét. Szívem­ből remélem: ezek közös ha­zánkban élő nemzeti kisebbsé­geink kulturális autonómiájá­nak megalapozói, nemzeti ha­gyományaik védelmezői lesz­nek. Mindennapjaink 1994-ben nem lettek könnyebbek: sok család sok mindenről volt kény­telen lemondani, hogy hétköz­napjai törékeny egyensúlyát, fiai-lányai tanulását, olykor (Folytatás a 2. oldalon) Tűzszünet Boszniában Radovan Karadzic, boszniai szerb vezető szerint az év utolsó napján aláírt megállapodás az ellenségeskedés beszüntetéséről az első lépést jelenti a háború befejezése felé. A Palában nyi­latkozó szerb vezetőt az AFP idézte. Az ENSZ főtitkára örömmét fejezte ki a szombatii megálla­podás létrejötte fölött. Butrosz Gáli, akit szóvivője idézett, le­szögezte: a szombati megálla­podás az első, fontos lépés a va­lódi béke megteremtése felé Boszniában. Üdvözölte a boszniai tűzszü- neti megállapodást Bili Clinton amerikai elnök is. A dél-karoli­nai pihenőhelyen tartózkodó Clinton egyúttal annak a remé­nyének adott hangot, hogy a fegyvemyugvást a felek teljes mértékben tiszteletben tartják majd és az végső soron elvezet majd a minden embernek békét jelentő tárgyalásos rendezéshez -idézte az elnöki nyilatkozatot a Reuter. A bosnyák-muzulmán kor­mány után szombaton este a boszniai szerbek vezetői is alá­írták a négy hónapra szóló tűz- szüneti megállapodást. Az egyezményt Radovan Karadzic, a boszniai szerbek vezetője és Ratko Mladic, a boszniai szerb (Folytatás a 2. oldalon) Hol dolgozunk 1995-ben? A mögöttünk álló esztendő­ben érdekesen alakúira Baranya megyei munkaerőpiac. Az év első felében az országos ten­denciához hasonlóan megyénk­ben is csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Az őszi hónapok elmúltával azonban - míg országosan továbbra is csökkent a regisztráltak száma - a szezonális munkák végének közeledtével Baranyában hosz- szú idő után ismét növekedett a nyilvántartottak száma. A negatív mozgás annál is in­kább figyelemre méltó, mivel 1994-ben a baranyai gazdaságot nem érte a korábbiakhoz hasonló - keleti piacok elvesztése, a bel­földi kereslet visszaesése, illetve az állami vállalatok átalakulása - nagyobb trauma. Nagyobb számú (150 feletti) létszámleépí­téseket mindössze a Pannónia Sörgyártól, a Szigetvári Állami Gazdaságtól, a Mecseki Bánya­vagyonhasznosító Rt-től és a (Folytatás az 5. oldalon) Gáli üzenete Az elmúlt egy esztendőben történt bizonyos előrelépés, de értek bennünket csalódások is - írta az ENSZ valamennyi al­kalmazottjához intézett újévi köszöntőjében Butrosz Gáli, a világszervezet főtitkára. A szo­morú tapasztalatok ellenére a sikerek feljogosítanak bennün­ket arra, hogy az új esztendő elé még nagyobb várakozással te­kintsünk - írta a főtitkár. Péntek esti üzenetében Gáli méltatta a békefenntartó felada­tot ellátó világszervezeti kato­nákat, mondván, hogy büszkék lehetnek eddigi tevékenysé­gükre. Egyben felszólította őket, hogy az új esztendőben még nagyobb odaadással telje­sítsék kötelességüket. Az ENSZ ez idő tájt világszerte 16 béke- fenntartó akcióban vesz részt, amelyekben 70 ezer kéksisakos kapott feladatokat, ebből 40 ez­ren a volt Jugoszláviában szol­gálnak - jelentette az AFP. Minden újabb válsággal tudato­sodik bennünk - írta Gáli -, hogy a béke, a fejlődés, a szoci­ális igazságosság és a demokrá­cia megteremtéséhez nem ele­gendőek a politikusok elképze­lései, szükség van azoknak az embereknek a munkájára is, akik nap mint nap újult erővel - olykor nagy veszedelemben - tevékenykednek. d 4 1 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom