Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-31 / 359. szám

i 1994. december 31., szombat A hét témái üj Dunantüii napló 7 POLITIKUS PORTRÉ - KÖZELRŐL: A KÜLÜGYMINISZTERREL A pozitív folyamatok folytatódnak Beszélgetés Kovács Lászlóval az áj év külpolitikai kilátásairól Vegyipari technikumot vég­zett, közgazdász diplomát szerzett - pályakezdése sokféle folytatást ígért, csak azt nem, hogy kül­ügyminiszter lesz. De Kovács Lászlóról (55), a magyar diplo­mácia vezetőjéről még politikai ellenlábasai is elismerik, hogy ki­tűnő ismerője a nemzetközi élet­nek, vitathatatlan szakmai felké­szültsége, tárgyalókészsége pedig a nemzetközi fórumok elismert személyiségévé avatta.- Egy korábbi nyilatkozatában elmondta, hogy vegyészmérnök­nek készült. Ami olyan messze esik a diplomáciától, mint Makó Jeruzsálemtől. Csúcsteljesítmény- A Kőbányai Gyógyszerárú Gyárban dolgoztam és munka mellett tanulva 5 év helyett 4 év alatt szereztem diplomát, de nem a Műegyetemen, hanem a Köz­gazdaságtudományi Egyetem külker szakán. Még javában ta­nultam, amikor jött a pályamódo­sítás: munkatársnak hívtak a KISZ KB nemzetközi osztályára, majd onnan konzultánsnak az MSZMP KB külügyi osztályára. A körülmények ügy hozták, hogy a téma, amelybe ott beástam ma­gam, a nemzetközi szociáldemok­rata mozgalom volt. A következő évek - egy külpo­litikai elemző részleg vezetője­ként - szakmai pályafutásom egyik legérdekesebb időszakát je­lentették: munkatársaimmal na­gyon sok olyan gondolatot vetet­tünk papírra, amely akkor még eretnekségnek, majdhogynem szentségtörésnek számított. Ele­meztük például azt, hogy a Varsói Szerződés és a KGST alkotta szövetségi rendszeren belül ho­gyan érvényesíthetőek a nemzeti érdekek. Azt kerestük, hogyan le­hetne a szovjet befolyási övezet szorításán lazítani; miként lehetne az adott nemzetközi feltételrend­szerben - a kétpólusú világban, ahol Magyarország az egyik pó­lushoz, Moszkvához kötődött ka­tonailag, politikailag és gazdasá­gilag egyaránt - az ország szá­mára okos külpolitikával a leg­többet kihozni. A Külügyi Osztályon később Horn Gyula helyettese lettem, ő 1985-ben átkerült a Külügymi­nisztériumba államtitkárnak, a következő évben én ugyanott mi­niszterhelyettesi beosztást kap­tam. 1989-ben Horn miniszter lett, s akkor a helyére kerültem ál­lamtitkárként. Ez a néhány év, a 90-es választásokig teijedő idő­szak véleményem szerint az egy- párt rendszer lehetőségeihez ké­pest a magyar külpolitika csúcs­teljesítményét hozta. A diplomá­ciai kapcsolatok fölvételét a Ko­reai Köztársasággal - erős észak­koreai ellenzés közepette -, a dip­lomáciai kapcsolatok rendezését Izraellel - erős arab nyomás elle­nére, a kapcsolatok újrafelvételét a Vatikánnal - a szocialista or­szágok részéről megnyilvánult el­lenzés dacára, majd következett az NDK-menekültek kiengedése. S közben jutott energiánk belpoli­tikai reformok, többek között a vi­lágútlevél bevezetésére is.- A pályaív itt megtört: a 90-es választásokon az MSZP meglehe­tősen gyöngén szerepelt, s ön is a politika perifériájára került. Ezt hogyan élte meg? A szociáldemokrácia családjában-Parlamenti képviselő, ellen­zékben tevékenykedő törvény­hozó lettem. így utólag egyér­telmű számomra, hogy minden­képp szegényebb lett volna a pá­lyafutásom, az életem az ellen­zékben eltöltött 4 év nélkül. Na­gyon nagy nevelő ereje van a ha­talom elvesztésének, az ellenzéki pozíciónak! Lényegében minden intézményi háttér nélkül kellett dolgoznom, érvelnem, helyt- állnom a kormánypárti képvise­lőkkel, politikusokkal, köztük például a külügyminiszterrel foly­tatott politikai csatározásokban. Nem a hatalmat, az államtitkári posztot sajnáltam - egyébként soha nem tekintettem hatalmi po­zíciónak beosztásomat -, hanem magát a munkát, a hivatást. De sokadmagammal, akik 1989. ok­tóberben létrehoztuk az MSZP-t, akik hívei voltunk a rendszervál­tozásnak, amelyre - akkor úgy tűnt - ráment a szakmai karrie­rünk, a hivatásunk, azt mondtuk: ha újra kellene csinálni, újra ugyanazt tennénk ... Mert az or­szág számára nem volt más alter­natíva, csak a többpárti parlamen­táris rendszer és a piacgazdaság. Később kiderült, hogy azért a külpolitikától, amit akkor már hosszú ideje hivatásomnak tekin­tettem, nem kell elbúcsúznom, hi­szen tagja lettem a parlament kül­ügyi bizottságának. Az MSZP- ből Hóm Gyulával ketten voltunk a bizottságban, s nagy kihívás volt, hogy néha elég reménytelen helyzetben is keresztül tudjuk vinni elképzeléseinket, amelyek meggyőződésünk szerint az or­szág külpolitikai érdekeit szolgál­ták. 1993 januáijától a választá­sokig - Hóm Gyula helyére lépve - a külügyi bizottság elnökeként dolgoztam. Sok szakmai tapaszta­latot adott az is, hogy a 4 év alatt végig tagja voltam az Európa Ta­nács parlamenti közgyűlésének és az Észak-Atlanti közgyűlésnek. Intenzíven foglalkoztam az MSZP nemzetközi kapcsolataival is: a régi ismeretségeket kihasz­nálva igyekeztem a kétoldalú kapcsolatokat építeni a Szocia­lista Intemacionálé tagpártjaival. Személyes sikernek is tekintem - bár persze elsősorban a párt ér­deme -, hogy 92 szeptemberében az MSZP-t megfigyelői státusz­ban fölvették az Intemacionáldé tagjai sorába. Ez év decemberé­ben az Intemacionálé Tanácsa Budapesten tartotta ülését - első alkalommal ebben a térségben - és az MSZP teljes jogú tagsága mellett foglalt állást. Úgy érzem, ezzel az MSZP végérvényesen bekerült a szociáldemokrácia csa­ládjába. Nos, ezek után vezetett ide, a minisztériumba vissza az , út: 1994. július 18-án, hétfőn újra be­léptem a minisztérium épületének kapuján. Nem tagadom: jó érzés­sel és talán egyfajta szakmai-poli­tikai elégtétellel is.- Mint mondotta, Horn Gyula miniszterelnökkel nagyon régóta közös sínen fut pályája, sok éven át dolgoztak együtt...-De ő mindig magasabb be­osztásban volt, mint én, s több­nyire a közveüen főnököm volt.-Ráadásul „profi” külpoliti- kus. Ez lehet jó a külügyminisz­ternek, mert ad bizonyos bizton­ságérzetet, de lehet rossz is, mert avatott szakemberként mindenbe beleszólhat. Az önök esetében hogy van ez?-Fél év miniszteri tapasztala­taival a hátam mögött azt mond­hatom, hogy avatottsága szá­momra semmiféle hátránnyal nem járt. Valószínűleg azért, mert jól ismeijük egymás gondolkodá­sát. Kettőnk viszonyára mindig nagyon jellemző volt egyfajta együttgondolkodás. Nagyon sok­szor dolgoztunk közösen, nagyon sok elemzést végeztünk együtt.- Szoktak vitatkozni?- Hogyne. De szakmai téren, a külpolitika alapkérdéseiben ritkán volt igazi vitánk. Az emberek megítélésében már többször eb­ben ugyanis gyakran éppen ellen­tétes volt a véleményünk.-És az idő melyiküket iga­zolta?-Ha mérleget kell vonni, azt mondhatom, hogy a külpolitika dolgaiban utólag többnyire neki lett igaza; az emberek megítélé­sében nekem...- Ellenzéki oldalról hallani olyan kritikákat, hogy míg az el­múlt 4 évben hatpárti konszenzu­son alapult a külpolitika, most az ellenzéki vélemények kikérése, meghallgatása nélkül születnek a kormányzat külpolitikai döntései. A módszerek mások- Az eszközöket, a módszere­ket illetően korábban sem volt, a célokat illetően pedig korábban is volt és most is van konszenzus. Hadd emlékeztessek arra: ellen­zéki pozícióból sem vitattuk a magyar külpolitika 3 fő cselek­vési irányát. Az első: a beilleszkedés az euró-atlanti intézményekbe. A második a rendezett, jó viszony kialakítása szomszédainkkal; a harmadik pedig a határon túli magyarság támogatása. Nem egynemű, de egyformán fontos három dologról van szó, amelyek között nem lehet fontossági sor­rendet felállítani. A korábbi kormánypártok - a mostani ellenzékiek - azonban úgy vélik, hogy például a kisebb­ségi kérdésnek alá lehet rendelni a jószomszédi kapcsolatokat. Sze­rintünk ez lehetetlenség. Ha ugyanis nincsenek normális kap­csolatok hazánk és valamelyik szomszédos ország között, akkor semmit nem tudunk tenni a ki­sebbség érdekében - ez tehát fá­ból vaskarika. És folytatva: ha szomszédainkkal romlik a viszo­nyunk, nemcsak a kisebbségi kérdésben szűkül a mozgáste­rünk, hanem kevésbé szívesen lá­tott csatlakozók leszünk az euró­pai intézményekben. Ugyanakkor nem titkoljuk: kü­lönbség volt és van külpolitikánk eszközrendszerében. Az MSZP és a Szabad Demokraták Szövet­sége a nemzetközi tevékenységet alapvetően racionális elemekre építi. Abból indulunk ki, hogy mi az ország érdeke, milyen a nem­zetközi mozgástér, mi a partner országok érdeke és hogyan lehet ezeket az érdekeket az adott nem­zetközi körülmények között ösz- szeegyeztetni. Nem érvelünk például azzal, hogy a tatárjárás, vagy a mohácsi vész okozta szenvedések miatt Magyarországnak valamiféle előnyt kellene élveznie az integ­rációs szervezetekbe való fölvé­telnél ... Nem foglalkozunk mí­toszokkal; nincs küldetéstudatunk - egyszóval külpolitikai gondol­kodásunkból hiányzanak az irra­cionális elemek. A korábbi kor­mány-, a mai ellenzéki pártok egyes politikusainál viszont érzé­kelhetőek ilyenek. De említhetem azt is, hogy a magas szintű tárgyalásokat nem tekintjük valamiféle történelem órának. Nekem soha nem jut eszembe, hogy tárgyaló partne­remet teszem azt Árpád bejövete­létől vagy Szent Istvántól napja­inkig terjedően a magyar történe­lem áttekintésével szórakoztas­sam, mert feltételezem, hogy nem ezért találkozik velem ... További különbség: mi nem hiszünk abban, hogy szomszéda­inkra bármiféle nyomást tudunk gyakorolni. Nem hisszük, hogy ha 4 évig nem kerül sor minisz­terelnöki találkozóra, ettől jobb belátásra tér az adott ország veze­tése. Nem hisszük, hogy ha le­mondunk egy külügyminiszteri látogatást, azzal kedvező hatást érhetünk el. Nem hisszük, hogy ha a magyar külügyminiszter a tárgyalóasztalnál faképnél hagyja partnerét és elvonul, a partner majd utánaszalad és azt mondja: „No, gondoljuk át még egyszer a dolgot...” Szerintünk a NATO-ba sem úgy kell bekerülni, hogy két ököl­lel verjük az ajtaját, esetleg még nagyokat bele is rúgunk, miköz­ben a nyelvünket öltögetjük Oroszország felé. Az ilyen mód­szer inkább irritáló - de legalább is kényelmetlen - , semmint szimpátiát ébresztő. Más tehát a gondolkodásmó­dunk, az eszközrendszerünk, a stí­lusunk - s ebben a vonatkozásban korábban sem volt konszenzus. Mi nem értettünk egyet az előző kormány gondolkodásával, mód­szereivel, stílusával, a mostani el­lenzék pedig nem ért egyet a mi­énkkel. Félreértés ne essék: az előző kormány jó szándékát nem vo­nom kétségben. Csak azt állítom, hogy az alkalmazott eszközök nem voltak célravezetőek.- Végül kérem, hogy vállalkoz­zék egy kis jóslásra: ön szerint mit ígér az új esztendő a nemzetközi életben, a külpolitikában ? Pozitív folyamatok- Várakozásom szerint 1995-ben folytatódnak azok a po­zitív folyamatok, amelyek az ó- évben elindultak. Ezek közé soro­lom, hogy kontinensünkön min­den bizonnyal visszafordíthatat­lanná vált az európai integráció bővítése, a nyitás kelet felé. Vo­natkozik ez az Európai Unióra és a NATO-ra egyaránt - bár termé­szetesen más-más szempontok játszanak közre egyiknél is, má­siknál is a bővítés mértékét és fel­tételeit illetően. Biztos vagyok abban, hogy Magyarország az új évben közelebb kerül mindkét in­tegrációs intézményhez. Másik nagy hozama volt 95 nek a közel-keleti béke-folya­mat, s úgy gondolom, ez is előre­halad. Magyarország számára ez két szempontból is fontos. Ré­szint kiiktat a nemzetközi életből egy veszélyes válság-gócot. Ré­szint pedig növeli a magyar kül­politika lehetőségeit, hiszen nem kerülünk minduntalan válaszút elé, hogy Izraellel vagy az arab országokkal építjük-e kapcsolata­inkat; építhetjük egyidejűleg Izra­ellel és az arab országokkal.- A harmadik pozitívum, amelynek véleményem szerint 95-ben folyatása következik, hogy az Európa^ Biztonsági és Együttműködési Értekezlet a bu­dapesti csúcson előrelépett. Tu­dom, hogy a tanácskozást sokan nagyon ellentmondásosan értéke­lik, de végül is a budapesti csúcs semmivel nem volt ellentmondá­sosabb, mint maga Európa és a vi­lág... Mindezt tükrözte az értekez­let, de szervezetté alakulva előbbre lépett a hatékonyabb mű­ködés irányában. Ez pedig azt je­lentheti, hogy hatékonyabbá vál­hat a válságok megelőzése, illetve kezelése és az intézmények mű­ködése. Budapesten az ehhez szükséges politikai akarat meg­volt és a megfelelő döntések erre megszülettek. Magyarországnak, mint a szervezet soros elnökét adó országnak megvan a maga sze­repe abban, hogy ezek a lehetősé­gek be is teljesüljenek.-anuár l-jétől külügyminisz­terként Ön tölti be az EBESZ el­nöki posztját. Körvonalazódott már, hogy ez-a felelősségen és a nagy megtiszteltetésen túl - mi­lyen kötelezettségekkel jár? Zökkenőmentesen- Nagyjából igen. A nemzet­közi élet fokozott figyelemmel kí­sérésével, sok utazással, szemé­lyes tapasztalatszerzéssel, tárgya­lással, közvetítéssel, vélemények és álláspontok egyeztetésével. Befejezésül szeretnék még egy dolgot kiemelni, ami túlmutat a külpolitikán. A most véget ért év­ben Közép- és Kelet-Európa egy sor országában választások vol­tak. Ezek eredményeként új vagy részben új kormányok jöttek létre, amelyek zökkenőmentesen vették át a hatalmat. Baloldali elkötele­zettségű emberként természete­sen örülök annak, hogy a parla­menti váltógazdálkodás keretei között most a baloldali erők nyer­nek teret, aminek természetesen megvannak a maga okai. Ám iga­zán azt tartom történelmi fontos­ságúnak, hogy igen rövid idő, 4-5 év alatt konszolidálódott a parla­menti demokrácia a világnak ezen a részén, ahol az előtte négy évti­zeden át szinte ismeretlen volt. Ez ad leginkább biztatást 1995-re és a következő évekre. Bajnok Zsolt Régi-Új megyei hivatalok 1990-ben az ország nyolc régiójában létrehozták a Köz- társasági Megbízotti Hivatalt és minden megyében a hozzá tartozó kirendeltségeket. Egy év múlva a minisztériumok kiépítették a maguk megyei képviseleteit is. Az egykori megyei tanácsok feladatait rövidesen 30-35 hivatal pró­bálta ellátni. Ezen a tarthatat­lan helyzeten változtatott az Országgyűlés, amikor az ön- kormányzati törvény módosí­tásával december 11-én, a vá­lasztások napján megszün­tette a köztársasági megbí­zotti rendszert és létrehozta a Megyei Közigazgatási Hiva­talokat.- A gyors szervezeti válto­zás nem okoz fennakadást? - kérdeztük dr. Kara Pált, a Belügyminisztérium helyet­tes államtitkárát.- Megszűntek a közös ta­nácsú községek, országszerte csaknem 3200 önálló önkor­mányzat alakult. Ezeket nem lehetett sem a fővárosból, sem a nyolc régióból fel­ügyelni. A tényleges munka a Köztársasági Megbízottak megyei irodáira hárult. Gya­korlatilag ezekre az irodáiéra építjük fel az új hivatalokat is.- Hányán dolgoznak majd a megyei hivatalokban?- Országosan mintegy 830 fős apparátust hozunk létre, az új szervezet vezetői mi­nisztériumi főosztályvezetői rangot kapnak.-A vezetők a régi megyei irodák vezetői lesznek?- Pályázatot irtunk ki e posztok betöltésére. A várt­nál nagyobb az érdeklődés: 63 pályázat érkezett be, van olyan megye, ahol hatan is megpájyázták a vezetői ál­lást. Öt tagú szakbizottság dolgozza fel a jelentkezők anyagát, ahol lehet, január el­sejével a belügyminiszter már ki is nevezi a hivatalve­zetőket.- Az új hivataloknak új ha­táskörük is lesz?- Nem, a feladatuk válto­zatlanul a törvényesség el­lenőrzése, a másodfokú ható­sági ügyintézés. Szeretnénk, ha a hivatalok önkormány­zat-barátok lennének: felvi­lágosítással, tanácsadással igyekeznének megelőzni a bajokat, hogy minél keve­sebb hibával dolgozzanak az újonnan választott önkor­mányzatok. Szeretnénk, ha ugyanakkor az állampolgá­rok is segítőjüket látnák a hi­vatalnokokban.- Személyi változások is várhatók?-A Köztársasági Hivata­lokban kivétel nélkül minde­nütt régi megyei szakem­berek dolgoztak. Jól képzett jogászok és közigazgatási szakemberek, akik nem poli­tizáltak soha, „csak” a felada­taikat végezték. Mára mellet­tük igen sok jól képzett fiatal is felnőtt, akik a nyugdíjba vonulók helyére tudnak állni. Talán nem tévedek, ha azt ígérem: a régi-új hivatalok az eddiginél jobban fogják majd teljesíteni feladatukat. (koós) Adósság Hazánk 14 éve sikeresen me­nedzseli külföldi adósságát, mégpedig azzal, hogy rendsze­resen fizeti tartozásának részle­teit és megőrizte fizetőképessé­gét. Békési László elmondta, adósságkönnyítéseket azok az országok kapnak, amelyek fize­tésképtelenné válnak. Már csak azért sem kerülünk ilyen he- lyeztbe, mert akkor drágább, s kevesebb hitelhez juthatna az ország. A miniszter leszögezte: nincs alternatívája a ,jó adós” pozíció megőrzésének. Az EBEÉ ideje alatt Bili Clinton amerikai elnök, Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke és Horn Gyula, magyar miniszterelnök. i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom