Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-17 / 347. szám

1994. december 17., szombat A mai nap üj Dunantüli napló 7 Megyei közgyűlés: itt is bonyolódik a helyzet Mind az új megyei közgyű­lés, mind Pécs városának képvi- selő-testülete tekintetében bo­nyolult erőviszonyok alakultak ki az önkormányzati választást követően. A testületek műkö­dése a koalíciós egyezségeken múlik, többek között azon, va­jon a pártoknak sikerül-e a ve­zetői posztokra jelölendő sze­mélyekben megegyezniük? A megyei közgyűlésben a Szocialista Párt rendelkezik a legtöbb mandátummal (tizen­eggyel), így a jelenlegi helyzet­ben ők kezdhettek hozzá egy reménybeli, többségi koalíció kialakításához - egyelőre úgy tűnik, nem sok eredménnyel. Dr. Menczer Gábor, az MSZP megyei elnöke:- A szabad demokratákkal ugyan jó esély mutatkozott a megállapodásra, a jelenlegi helyzetben azonban újra képlé­kenynek tűnik minden. Főleg azután, hogy az SZDSZ nem fo­gadta el a pártunk koordinációs tanácsa által elnöknek ajánlott dr. Szűcs Józsefet. Mivel ők - ha elfogadják, hogy az MSZP je­löltje a megyei elnököt - dr. Kóbor Gyulát támogatnák in­kább, újra össze kell ülnie ko­ordinációs tanácsunknak, hogy megtárgyaljuk a kialakult hely­zetet. A megyei MSZP-elnök el­képzelhetőnek tartja, hogy a koordinációs tanács megváltoz­tatja ajánlását, s a szabad de­mokratákkal létrehozandó koa­líció érdekében dr. Szűcs József helyett dr. Kóbor Gyulát java­solja elnöknek. Ebben az eset­ben dr. Menczer szerint az SZDSZ adná a két megyei alel- nököt - Werner József volt or­szággyűlési képviselő és Kakas Sándor, pécsváradi polgármes­ter személyében.- Ha nem változtatjuk meg döntésünket, a szabad demokra­tákkal nem tudunk létrehozni többségi koalíciót - vélekedik az MSZP-elnök. - A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van az a munka, amit dr. Szűcs József az elmúlt négy évben a megye érdekében végzett. Igaz, hogy dr. Kóbort a többi párt in­kább elfogadná elnöknek, még­sem biztos, hogy a koordinációs tanács megváltoztatja vélemé­nyét. Vasárnap este hozzuk meg a döntést ez ügyben. Ami a pécsi közgyűlést illeti, mind a négypárti koalíció, mind a velük azonos számú mandá­tummal rendelkező MSZP tár­gyalásokat folytat a közgyű­lésbe bejutott „kicsikkel”. In­formációink szerint nagy a va­lószínűsége annak, hogy egy, vagy több szervezet mindkét helyre elígérkezett, hiszen teg­nap este még az MSZP, és a négypárti koalíció vezetői is úgy tudták, hogy sikerült a tes­tületben többségbe kerülniük. Ha a keddi közgyűlésen patt­helyzet alakul ki, újabb tárgya­lások kezdődnek, s végső eset­ben még a nagykoalíció is el­képzelhető. Egyelőre azonban mind a négypártiak, mind az MSZP a többség kialakításán dolgozik. Pauska Zsolt Holnap az Új VDN-ben Rinocérosz tanzániai ébenfából A harmadik világ termékei a pécsi egyházmegyében * Gyerekek is tervezhetnek postabélyeget Újdonságok: János vitéz, Szent László, Feszty-körkép * Már nem tréfál a humorista Marton Frigyes keresi a parlamenti fantomot * Pirosozók és rendőrök macska-egér játéka A pécsi vásár vámszedői nyomában Ajándék a pécsi óvodásoknak A pécsi Németh László utcai óvodában évek óta közlekedési ismeretekre is nevelik az apró­ságokat. Igaz, az óvoda szűkös lehetőségei miatt főként a gya­logos és rolleros közlekedés szabályait gyakorolhatták eddig a gyerekek. A kerékpárokat összeszerelő és értékesítő hirdi UNO Kft. tulajdonosai a Freund fivérek karácsonyi meglepetés­ként három Montai'n Baike ke­rékpárt ajándékoztak az óvodá­nak. Plusz meglepetésként pe­dig egy pécsi vállalkozó Akai videolejátszóval kedveskedett az óvisoknak. Varga Imréné óvodavezető örömmel vette át az adományokat, mint mondta a kerékpárokkal gyakorolni fog­nak a gyerekek. A lejátszón pe­dig az ünnepi készülődés jegyé­ben gyermekfilmeket vetítenek. Egyedülálló, nyugdíjas pedagógusok köszöntése A Nevelők Házában köszön­tötték tegnap délután Pécs város egyedülálló nyugdíjas pedagó­gusait. A megjelent tanítóknak és tanároknak a szakszervezet képviselőjének köszöntő szavai előtt a Pécsi Mátyás Király ut­cai Általános Iskola tanulói ad­tak zenés karácsonyi műsort. Pályaválasztási fórum Telefonos pályaválasztási fó­rum lesz december 21-én szer­kesztőségünkben. 16 és 18 óra között pécsi és baranyai közép­fokú oktatási intézmények veze­tői adnak tájékoztatást tovább­tanulni szándékozó átalános is­kolás, illetve középiskolát végző gyerekeknek. Ezúttal a szakközépiskolák képviselői a meghívottak. Szó lesz többek között a 9-10 osztályokról, a másodszakma, s az érettségi utáni szakma tanulásáról, az érettségit adó esti- és levelező tagozatokról, az érettségi utáni kiegészítő képzésekről, illetve a technikusképzésről. Tűzveszélyesek a bólyi csillagszórók Tűzveszélyes az illatosított Meteor csillagszóró - állapí­totta meg az elmúlt napokban a Fogyasztóvédelmi Főfelü­gyelőség. A vizsgálat kiderítette, hogy a Boly és Vidéke Áfész által gyártott csillagszóró bal­esetveszélyes, ezért forgalma­zását az érvényben lévő előí­rások szerint nem engedélye­zik. A termék arról ismerhető fel, hogy a mártott rész nem egyenletes, csomós, hanem a felületen apró lyukak láthatók. Égés közben a felirattal ellen­tétben illat nem érezhető. A csomagolásról egyébként hi­ányzik a gyártási időjelzése. A Fogyasztóvédelmi Főfe­lügyelőség felhívja a figyel­met, hogy a tűz- és balesetve­szélyesnek minősített csillag­szórót ne vásárolják meg sem az üzletekben, sem a vá­sári-utcai árusoknál. Érdemes benézni a pécsi Helyőrségi Klubba ajándékot válasz­tani. A már napok óta tartó adventi vásár elfoglalja az épület egész alsó szintjét, itt főleg ruhaneműk, dísztárgyak várják majdani gazdáikat, de aki fölfárad az emeletre, az sem fogja megbánni, itt ugyanis áron alul juthat könyvekhez, műsoros kazettákhoz, gyermekruhákhoz. Felvételünk Bredács László ötvösmesterről készült, aki a helyszínen munkálja meg rézmű­tárgyait. Fotó: Tóth László Ki a legjobb nővér? A Baranya Megyei Kórház szülészeti osztálya az utóbbi másfél évben megváltozott, modernizálódott. A hozzájuk bekerülő szülő nők választhat­ják a papás-mamás együttszü­lést. Utána az 1-3 ágyas, fürdő­szobás szobákban az anyukák kisgyermekükkel együtt nyer­nek elhelyezést. Az ’’Egészséges újszülötte­kért” Alapítvány a múlt évben már bevonta a szülészeti osz­tályon megfordultakat pályázati rendszerükbe. Közösen keres­ték, ki a legjobb nővér. Dr. Ha- sitz Sándor főorvos tegnap a szavazólapokon leírt vélemé­nyeket ismertette: „szerető gon­doskodással, szép szavakkal, mosolyokkal voltunk itt körül­véve”, „a baba-mama rendszer nagyon jó” . A szavazatok alap­ján legkedvesebb csecsemő­gondozónő: Mester Zoltánná és Mestyán Erika. Legkedvesebb szülésznő:Kovács Zsuzsanna és Murcsik Mártonná. Egyúttal búcsúztatták a kol­légák a nyugállományba vonuló dr. Kákonyi László főorvost is, aki 31 évig dolgozott a Megyei Kórház szülészeti-nőgyógyá­szati osztályán. A. E. Pszichológiai ismeretek a honvédség tisztjeinek Mentálhigiénés képzés kere­tében ismerkedhetnek meg a kaposvári központú 2. sz. Kato­nai Kerülethez tartozó 12 hely­őrség humánpolitikai tisztjei a kommunikációs készség fej­lesztésének, illetve a konfliktus­feldolgozás különböző módsze­reivel. Dr. Pörczi József or­vos-alezredes, a pécsi Honvéd Kórház osztályvezető főorvosa elmondta, tíz hetes tanfolyamot szerveztek a humánszolgálat tisztjeinek, ezen idő alatt össze­sen húsz alkalommal találkoz­nak Pécsett a kórházban, illetve Helyőrségi Klubban. A katonai egészségügyi intézmény pszi­chiátriai osztálya, a POTE, va­lamint a családterápiás szolgálat biztosítja a megfelelő szakmai hátteret a foglalkozásoknak, itt szerezhetnek gyakorlati tapasz­talatokat ezzel a munkával kap­csolatban. Az Egészségbiztosí­tási Önkormányzat által meg­hirdetett pályázaton kétmillió forintot nyertek.-A humán szolgálat tisztjei elsősorban katonai jellegű kép­zést kaptak a főiskolán, ugyan­akkor jelenlegi beosztásukhoz inkább pedagógiai, szociológiai és pszichológiai ismeretekre lenne szükség. Ezzel a tanfo­lyammal próbáljuk pótolni a szakismeretek hiányát, hogy a csapatoknál, a gyakorlati élet­ben is megfelelően tudják vé­gezni munkájukat a humán tisz­tek, időben felismerjék a sorál­lomány különböző egyéni prob­lémáit, családi hátterét, illetve ezekről szükség esetén tájékoz­tassák feletteseiket is. Erdélyi Ferenc őrnagy, a pé­csi tüzézdandár humánpolitikai alosztályának vezetője el­mondta, idén március elején alakult meg a humán szolgálat.-A korábbi humánpolitikai szervek megszűnésével, illetve a katonai főiskolai reform ké­sése miatt olyan űr támadt ezen a területen, amelynek pótlására mindenképpen szükség volt. Az egyre nehezedő munkaügyi és szociális problémák begyűrűz­tek a honvédségbe is, ezeket nem volt képes megoldani alegységparancsnoki szinten a katonaság, így vált szükségessé egy olyan szervezet létrehozása, amely képzettségénél fogva ké­pes felvállalni ezen problémák megoldását. H. Zs. Tűzoltó demonstráció a Parlamentnél Veszélyben a szervezet működőképessége Polgári Bank Pécsett A Hivatásos Tűzoltók Füg­getlen Szakszervezete (HTFSZ) december 14-én, 12 órakor a Parlament előtti de­monstrációval nyomatékosí­totta azt a petíciót, amelyet Bé­kési László pénzügy- és Kuncze Gábor belügyminiszternek nyújtottak át. A felvonuláson mintegy 170 fővárosi és vidéki tűzoltó vett részt. Gálosi Imre szakszervezeti vezető - aki 24 évig a pécsi tűzoltóságnál szolgált - el­mondta, hogy petíciójukban a 13. havi illetmény karácsony előtti kifizetését és a jövő évi költségvetésben a tűzoltóság­nak szánt összeg - ez 1995. első félévében 3,871; a máso­dikban 2,95 milliárd Ft lenne - növelését kérték. Minimum 3-4 milliárd forintos technikai fej­lesztésre lenne szükség, hiszen a tűzoltóberendezések átlagos életkora 12 év, az amortizációs pótlással 10 éves elmaradásban vannak. A szervezet ország­szerte olyan működési zava- roíckal küzd, amit a dolgozók szakmaszeretete sem tud már ellensúlyozni. A dologi kiadá­sok személyi részének növelé­sére is szükség lenne. A levél kézhez vételekor a pénzügyminiszter megígérte, hogy alapos tanulmányozás után írásban válaszol a kérel­mekre. Hozzátette, hogy a 13. havi bért a tűzoltók január első napjaiban megkapják. (Azóta Horn Gyula miniszterelnök fel­szólította az illetékes miniszté­riumok vezetőit, hogy a közal­kalmazottaknak még karácsony előtt fizessék ki ezt az illet­ményt.) Eredmény az is, hogy technikai fejlesztésre az elő­irányzaton felül 400 millió Ft-ot utalnak ki. A HTFSZ or­szágos vezetősége december 20-án ül össze, hogy a kor­mánydöntések lehetséges vari­ációira felkészülve egységes ál­láspontot alakítsanak ki, amit a tárgyalási pozícióban lévő ve­zetők képviselhetnek. Z. E. Köves József, a Polgári Bank Rt. vezérigazgatója nem tartotta túlságosan figyelemre méltónak azt a tényt, hogy a bankhálóza­tukban a pécsi fiók megnyitása éppen a 13., babonás nem lévén sokkal inkább azt hangsúlyozta, milyen fontos a pénzintézet számára a Hal téren a Baranya Bisztróból átalakított pécsi egy­ség, hiszen még meg sem nyi­totta kapuit, a mérlegfőössze­gében máris 300 millió szere­pel. A baranyai megyeszékhely pénzintézeti palettáján ilyen jel­legű még nem szerepelt, ugyanis a Polgári Bank, mint a Budapest Bank leányintézete kimondottan a gazdag réteget célozta meg, jórészt olyan banki szolgáltatásokat kínál, amelyek a jelentős mobilizálható jövede­lemmel rendelkezők részére vonzók. Mátrai Lívia, a bankfiók ve­zetője szintén az úgynevezett private banking szolgáltatások előnyeit emelte ki, azért azt is hozzátette, bárkinek bármilyen pénzintézeti szolgáltatásokat elvégeznek, a kis pénzeket is ugyanúgy megbecsülik, mint a nagy vagyonokat. Céljuk az, hogy a szolgáltatások egész so­rát adják el vagyonuk nagysága alapján meghatározott ügyfél­körnek, legyen szó akár a befek­tetendő értékpapír és ingatlan ügyletek lebonyolításáról, vagy az ügyfél gazdagságára alapo­zott biztosíték nélküli hitelek nyitásáról. B. G. Mondj nemet a drogra! Elsőként a Mezőszél úti Álta­lános Iskola indított Pécsen környezetvédelmi és egészség- nevelési programokat. Napja­inkban már több tanintézet fog­lalkozik a témával, de a lelki fo­lyamatokkal kevesen törődnek. Pedig az egészségtelen életmód, a szenvedélybetegségek (alko­holizmus, dohányzás), és az utóbbi években rohamosan ter­jedő kábítószerélvezet megfé­kezése csak megelőzési prog­ramokon keresztül lehetséges. Ilyen tanterv készítésére szervezett az Amerikai Nagy- követség Tájékoztatási Hiva­tala, az USIS egy képzéssoroza- tot tanároknak. A Mezőszél úti Általános Iskolát Vinczéné Far­kas Magdolna tanítónő képvi­selte. Életvezetési ismeretek és készségek címen személyiség­fejlesztő tantervet dolgoztak ki közösen orvosok, pszichológu­sok és amerikai szakemberek. A drogellenes küzdelem lényege nem a tiltás, hanem a tanulók személyiségének erősítése. Peter Becskehazy, az Ameri­kai Nagykövetség kulturális at­taséja két napos pécsi látogatása során azért kereste fel az isko­lát, hogy tapasztalatokat gyűjt­sön a program megvalósításá­ról. Másik célja a Pécsett dol­gozó Fulbright-ösztöndíjasok- kal való találkozás volt,mert e tanárcsereprogram megvalósí­tásában hazánk a világon a 4. helyen áll. Az Angol-Amerikai Kulturális Központban tartott előadásában igen pozitívan ér­tékelte a magyar amerikai kap­csolatok alakulását. S. É. A Temporg Nyomda telephelyén, a pécsi Somogyi Béla utca 2-ben, a befejezéséhez közeledik az új üzletsor építése. A kialakítandó hat üzlet fele a továbbiakban is a nyomda tulajdonában ma­rad, alkalmazkodván a kor követelményeihez, hogy több lábon kell állni. A vállalkozások profil­járól már most tudható, hogy a januári műszaki átadást követően autósbolt, pizzéria, kávéház, nyomtatványbolt és zálogház nyit ki majd az Erb Jenő tervezte épületekben. Fotó: Tóth x á

Next

/
Oldalképek
Tartalom