Új Dunántúli Napló, 1994. augusztus (5. évfolyam, 210-239. szám)

1994-08-08 / 217. szám

1994. augusztus 8., hétfő Gazdaság üj Dunántúli napló 9 Több mint száz fajta 1300 kisparcellán Nyolcvanmázsás búzahozamok Mit akar tőlünk a pénzvilág? Hároméves megállapodás Átlagkereset Az idei esztendő első félévé­ben a havi bruttó átlagkereset összege 30 682 volt, 23 száza­lékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A nettó kereset átlaga 21 504 forintra emelkedett, s ez , 25,5 száza­lékkal több, mint egy évvel ko­rábban. A fogyasztói árak az év első felében csak 17,5 száza­lékkal voltak magasabbak, a ke­resetek reálértéke pedig 6,8 százalékkal nőtt. A fizikai ál­lományú dolgozó havi bruttó át­lagkeresete 23 859 forint volt, 22 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt. A szellemi fog­lalkozásúak 45 694 forintos havi átlagkeresete 22,6 száza­lékkal haladta meg a tavaly első félévi értéket. Három Boeing Természeti katasztrófák és egyéb, országos méretű vész­helyzetek idején vetik be a jö­vőben azt a három Boeing- 747-es óriásgépet, amelyek egyedülálló fejlettségű távköz­lési berendezéseik révén az amerikai hadsereg és a kor­mányzat vezetőinek légi harcál­láspontjaként szolgáltak volna nemzetközi nukleáris konfliktus esetén. A Pentagon azután jutott erre az elhatározásra, hogy az atomösszecsapás veszélye a hi­degháború múltával elenyészni látszik - írja az AP hírügynök­ség. A különleges repülőgépek ezentúl bármely válsághelyzet idején bevethetők, s fedélzetü­kön az Országos Kataszt­rófa-elhárítási Hivatal szakértő­ivel néhány óra alatt a csapás sújtotta térségbe érhetnek. Kenőpénz Többórás kihallgatás után Marseille-ben bebörtönözték Maurice Arreckx szenátort, a dél-franciaországi Var megye korábbi teljhatalmú urát. A 76 éves férfit azzal vádolják, hogy a touloni Technika Háza felépí­tésekor 1,5 millió frank kenő­pénzt kapott az építő cégtől. A szenátor elismerte, hogy való­ban kért és kapott egy borítékot a cégtől, de azt állította, hogy annak tartalmát teljes egészében pártja, a Republikánus Párt fi­nanszírozására fordította. A nyomozók viszont egyelőre csak egy félmillió frankos csek­ket találtak a párt számlái kö­zött, s szeretnék megtudni, hogy hova lett az összeg többi része. Kolozsvári Caritas Bűnvádi eljárást kezdemé­nyezett a román főügyészség loan Stoica, a kolozsvári Cari­tas pilótajék cégtulajdonosa el­len - írja az Adevarul című ro­mán napilap. Stoica ellen a vád magántulajdon ellen elkövetett csalás bűntette. A Stoica által „kicsalt” pénz több milliárdos összeget tesz ki. Lapértesülések szerint a károsultak száma 4,5 millió. A Pannon Agrártudományi Egyetem Takarmány termesz­tési Kutató Intézet Iregszemcse bicsérdi telepén közel 10 éve folytatunk a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Mezőgazdásági Kutató Intézetének (Martonvá- sár) megbízásából búza fajtakí­sérleteket több mint 100 fajtával négy ismétlésben mintegy 1 300 kisparcellán. A kísérlet ebben az évben is hasznos ta­pasztalatokat adott. Az időjárás úgy engedte, hogy csak november elején tud­tunk elvetni kisparcellás vető­gépekkel, és az 1 300 parcellát közel három óra alatt a marton- vásáriak elvetették. Az előve- temény szója volt, a talajt ve­tésre kitünően elő tudtuk készí­teni. Az évvégi csapadékos időjá­rás (október - december hóna­pokban 330 mm csapadék esett) kedvezett a kelésnek. Annak el­lenére, hogy novemberben -10 és decemberben -9,3 fok Cel­sius volt a radációs minimum, a búzák kiválóan keltek és mege­rősödve mentek a télbe. Kedvezően jött a hóborítás, majd az enyhébb januári időjá­rás, így január közepén - szoká­sunkhoz híven - el tudtuk vé­gezni az első fejtrágyázást 60 kg hatóanyagú Péti-sóval. Ez a szokás nálunk már esztendők óta bevált, és ez a még kezdeti fejlődéssel küzdő búzákra igen előnyösen hat. A másodszori fejtrágyázást szárbaindulás előtt, április elején végeztük 30 kg hektáronkénti nitrogén adaggal, így az őszi alaptrágyát (N, P és K) is figyelembevéve 234 kg műtrágyát használtunk. Az év eleji szárazabb hóna­pokat a kellően tartalékolt csa­padék hatására jól viselték a bú­zák és a hűvösebb, de csapa­dékban gazdag április előnyö­sen hatott fejlődésükre. Megfi­gyelésünk szerint ez még ked­vezőbb a búzák fejlődésére, mint a csapadékos május. Per­Don Tyson, Amerika legna­gyobb csirkegyárosa Bili Clin­ton jóbarátja. Nem véletlenül. Tyson még akkor ismerte meg az amerikai elnököt, amikor az kormányzó volt Arkansasban. A Tyson-család ebben az ál­lamban kezdte el 60 ével ezelőtt vállalkozását, amely mára biro­dalommá nőtte ki magát. Don Tyson élelmiszeripari vállalata, a Tyson Foods igazi sztárcég az Egyesült Államok­ban. A vállalat évi 4,7 milliárd dolláros eladással büszkélked­het, s adózott éves nyeresége el­éri a 180 millió dollárt. Tyson titka, hogy nem bízza magát tel­jesen a piac szeszélyeire - in­kább a biztosra megy. Ezért ta­sze a 44 milliméteres májusi eső meghatározó volt a fejlődésre. Az érés gyorsabban jött, mint azt számítottuk, és ez az 1000 mag tömeget, valamint a minő­séget sem alakította előnyösen. Közben jelentős vetésfehé­rítő (Lema melanopus) támadá­sára is fel kellett készülni. El­lene április 6-án Sumi Alfa 0,2 liter oldatával kellett védekez­nünk hektáronként. Néhány hét­tel később újra támadott a levél- tetűvel együtt és ekkor Dime- cront 1 liter/hektáronként al­kalmaztunk. Növényi kártevők ellen nem permeteztünk, pedig a csapadé­kos időjárás hatására jelentősen károsítottak. így figyelemmel tudtuk kísérni, hogy az egyes fajták milyen ellenállóképessé­get tanúsítottak a búzákban. Sajnos, alig volt fajta, amely el­lenálló volt. A lisztharmat ellen csupán 3 %-ra volt tehető az el­lenállóképesség (Erysiphe gra­lálta ki már 30 évvel ezelőtt a most 64 éves üzletember, hogy- akkor még apja vállalatának ­- termékeit főként étteremlán­coknak kínálja, a húsárunak csupán egynegyede került köz­vetlenül a boltokba. Amerika száz legjobb étteremhálózata közül kilencvennek - köztük a nálunk is jól ismert McDo­nald’s-nek és Kentucky Fried Chickennek - ő szállítja a csirke-, a sertés-, a marhahúst, valamint a „tenger gyümöl­cseit”, hiszen a csirkegyáros már nem csak szárnyasokkal foglalkozik. Igaz, még ma is a tyúkok a kedvencei, róluk beszél a leg­szívesebben. Csirkegyárában minis) és az eddigi évekénél erőteljesebben támadó vörös szárrozsda (Puccinia Triticina) mintegy 83 %-ban károsította a vetéseket. A szerencse csak az volt, hogy megkésve támadott, amikor a szemek jórészt már ki­fejlődtek, így lényegében csak a minőséget rontotta kisebb mér­tékben. Július 15-18 között végeztük az aratást 9-10 % nedvességtar­talom mellett kisparcellás kom­bájnnal. A termésátlag hektá­ronként 8,1 tonna lett. A learatott parcellákról a termést Martonvásárra szállítot­ták, ahol laboratóriumi vizsgá­latoknak vetik alá az egyes faj­tákat és a megfigyeléseinket is figyelembe véve alakítják ki vé­leményüket, hogy melyik fajták alkalmasak további kísérletekbe állítva szaporításra vagy végleg továbbszaporításra alkalmatla­nok. Dr. Baracs József Dr. Eckert József percenkétn 210 csibe lát napvi­lágot, hogy néhány hét múlva előfőzve és gyosfagyasztva a megrendelőkhöz kerüljenek. Vállalata 22 ezer dolgozót fog­lalkoztat, így Arkansasban ő a legnagyobb munkaadó. Nem véletlen hát, hogy jóban volt Bili Clintonnal. Bár e barátság­nak ma kellemetlen utórezgései vannak: Tyson állítólag Clinton jóvoltából 12 millió dollárt nyert különféle adókedvezmé­nyek által, amit manapság so­kan felhány torgatnak neki. A Tyson Foods viszont meg­hódította az Egyesült Államo­kat, és most a nagyvilág felé ka­csingat. A cég a McDonald’s és a Kentucky Fried Chicken által kitaposott ösvényeken akar be­tömi Dél-Amerikába, a Tá­vol-Keletre és Kelet-Európába. Az új kormány megalakulá­sát követő egy héten belül meg­érkeztek Budapestre a nemzet­közi pénzügyi szervezetek - a Valutalap és a Világbank - szakértői, hogy tájékozódjanak az új vezetés gazdaságpolitikai szándékairól, várható lépései­ről. Aztán egy szűkszavú nyi­latkozatból megtudhattuk: a két fél elégedetten állt föl a tárgya­lóasztalok mellől. Miért ez a nagy sietség? Ha­ladéktalanul tiszta vizet kellett önteni a pohárba, mert a világ vezető pénzügyi szervezetei már számos alkalommal tud­tunkra adták, nem hajlandók támogatni semmilyen pazar­lásra, felélésre épülő gazdaság- politikát. Sürgős volt a talál­kozó a magyar félnek is, hiszen minden további lépés csakis an­nak lehet a függvénye: hajlan- dók-e segíteni a nemzetközi pénzügyi szervezetek az elköve­tett hibákat korrigáló gazdaság- politikát, megköthető-e a kor­szerűsítést szolgáló, régen szor­galmazott 3 éves finanszírozási megállapodás, vagy más utat kell találni a kilábaláshoz? Hogyan látja az ország gaz­dasági helyzetét a külföldi pénzvilág? Békési László pénzügymi­niszter nyilatkozata szerint pon­Alapos gyanú merült fel, hogy megutaztatott konzervek- kel, fiktív üzletkötésekkel kí­vántak feltehetően külföldi és magyar állampolgárok jogtalan haszonra szert tenni. Mint a Vám- és Pénzügyőrség Orszá­gos Parancsnoksága az MTI-t informálta, egy magyar betéti társaság a Szegedi Konzerv­gyártól több szállítmány hús- és májkonzervet vásárolt, majd azonnal továbbadta más betéti társaságoknak. Ezek a beszer­zés 10-15-szörösének megfe­lelő árról szóló exportszámiákat állítottak ki. A több kamionnyi szállítmányt egy bécsi székhe­lyű cégnek küldték ki, de a ka­mionok néhány óra múlva már hozták is vissza a felbontatlan szállítmányokat. Erre a vá­mosszabadi vámhivatal munka­társai figyeltek fel. A bécsi cég egy, még be sem jegyzett ma­gyar alapítványnak ajándékozta a szállítmányokat. Az ügyben a Hajdú-Bihar Megyei Nyomozó Hivatal kez­dett nyomozást csempészet ala­pos gyanúja miatt. A nyomozás eddigi megállapításaiból kide­rül, hogy egy ismeretlen, felte­hetőleg külföldi személy kap­csolatba került egy magyar ál­tosan úgy, ahogyan a frissen hi­vatalba lépett kormány. Az el­múlt két évben Magyarország a lehetőségei fölött élt, többet fo­gyasztott, mint amennyit meg­termelt. A gazdaság teljesítmé­nye rohamosan csökkent, úgy adósodtunk el, hogy a moderni­záció elmaradt, az elszegénye­dés tömeges mérteket öltött. Mára sem a belső, sem a külső hiány nem fedezhető. Mindenek előtt tehát a fizetési mérleg egyensúlyát kell javítani, a bel­földi megtakarításokat és beru­házásokat emelni, az inflációt mérsékelni. A stabilizációs in­tézkedéseknek érintik majd a költségvetést, az állami vállala­tok átalakítását, a monetáris és jövedelempolitikát, a bérpoliti­kát, a társadalombiztosítás kia­dásait és a külkereskedelmi mérleget. Be lehet venni a felírt pirulá­kat? Szigorú takarékosságra és korrekciókra szükség van, de az előírt adagokban a gyógyszer­nek elfogadhatatlan mellékha­tásai lennének, ezért a kormány az ajánlások egy részét teljesít- hetétlennek tartja. Akkor mi lesz a „beteggel”? Az vitathatatlan: a gyógyítás megkezdése egyetlen pillanatig sem halogatható... Somfai Péter lampolgárral, aki jutalék elle­nében vállalkozott az ügylet le­bonyolítására. A magyar állam­polgár azonos a megajándéko­zott alapítvány kuratóriuma el­nökével. Ennek a magyar ál­lampolgárnak kellett megvásá­rolni egy bt. nevében a Szegedi Konzervgyártól az árukat, erre az ismeretlen külfölditől kapott pénzt. Ő intézte a kiviteli vám­kezeléseket, kiszállításokat. Elmondása szerint a megbízá­sokat és az utasításokat telefo­non kapta, a szállítmányok ed­digi értékesítéséből származó pénzzel elszámolt. Eddig mint­egy 6 millió forint exporttámo­gatást térített vissza az ügylet révén az APEH. Feltételezhető, hogy a visz- szaélés során az aránytalanul magas exportár után kérhető 30 százalékos állami támogatás fe­dezte a konzervszállítmányok beszerzési és szállítási költsé­geit. Az újbóli eladásból szár­mazó bevétel tiszta haszonként jelentkezett. Az eddig felderített bűncse­lekmény elkövetési értéke mintegy 20 millió forint. A fik­tív ajándékozással a vámmentes vámkezelés is célja volt az ügy­letnek. A csirkecsászár tervei Fiktív üzletek - 20 milliós csalás V ámmentes vámkezelés ASKO-IKARUS vegyesvállalat Kassán Megszólalt az Agrárkamara és a MOSZ is Újra kell gondolni a mezőgazdaság támogatását Amint azt Mandur Antal, az IKARUS Rt. pozsonyi képvise­letének vezetője elmondta, az ASKO-IKARUS kassai szlo­vák-magyar vegyes vállalat lét­rejöttével bővült a létszámban ugyan jelentősnek tűnő, tőkee­rősség szempontjából azonban szerénynek mondható közös magyar-szlovák termelési vál­lalkozások sora. A kassai ASKO céget már korábban is szoros kapcsolatok fűzték az IKARUS-hoz: a ma­gyar vállalatnak 49 százalékos tőkerésze van a közös vállalko­zásban. A szlovákiai üzem az IKARUS-autóbuszok összesze­relésére, karbantartására, érté­kesítésére és a pótalkatrész-ellá­tásra szakosodott. Az ASKO Rt. vezetősége most szentesítette a vegyes vál­lalat létrehozásának tervét, most az IKARUS-on a sor, az igazga­tói tanácsnak kell áldását adnia az új vállalatra. De a végleges döntés pusztán formaságnak tű­nik, hiszen az ASKO-IKARUS vegyes vállalatnál már elkezdő­dött az IKARUS 280-as csuk­lós autóbuszok összeszerelése. Jelenleg már csak az alkatré­szek mintegy felét szállítják Magyarországról, így a közös vállalkozás a szlovákiai iparra is jelentős mértékben épít. A közeljövő terveiben szere­pel az IKARUS 260-asok ösz- szeszerelése is, de a gyár szalag­jairól hamarosan legördülnek az első új, 415-ös autóbuszcsalád tagjai is. Kassán már összeszerelték az első IKARUS 435-ös autóbusz prototípust is. A kormány legfontosabb teendői között emlegeti az agrárágazat támogatási rendszerének átalakítását. A termelők preferálását ille­tően a Magyar Agrárkama­rának is van elképzelése, a közelmúltban pedig elkészült a Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) is a kormányprogramhoz kap­csolódó javaslata. Az Agrárkamara kétféle - átmeneti és tartós - mezőgaz­dasági támogatást látna szíve­sen. A rövid távú, egy-két évre szóló szubvenciók az átmenet negatív hatásainak felszámolá­sát segítenék elő, bevezetésük elsősorban a növénytermesz­tésben lenne célszerű, ahol például a termelőknek nincs forgótőkéjük ahhoz, hogy a műtrágyát, a növényvédősze­reket megvegyék. A tartós tá­mogatás bevezetését ott tarta­nák indokoltnak, ahol hosszabb a termelési ciklus: ültetvények esetében, az állattenyésztés­ben, a biológiai alapok megújí­tásakor. Ilyenkor hosszabb a befektetések megtérülése, tar­tós támogatásra szorulnak a vállalkozók. Hosszú lejáratú hitelekre, adó és illeték ked­vezményekre, kamattámoga­tásra volna szükség ahhoz, hogy a mintegy 600 ezer kívü­lálló üzletrésztulajdonost „ki­vásárolhassák” azok, akik va­lóban a földből kívánnak meg­élni. A termelők érdekvédelmi szervezete fontosnak tartaná az agrárágazatban a támogatás mértékének növelését, de lega­lábbis azok reálértékének megőrzését. Ezért javasolja a többi között, hogy a termelést szolgáló hitelekre 50-60 száza­lékos kamatpreferenciát adja­nak. Ellensúlyozni, kiegyenlí­teni kell azoknak a hátrányát is, akik gyengébb minőségű ter­mőföldet művelnek, ezeket a gazdákat alanyi jogon illesse meg a támogatás. Az alanyi jo­gosultság bevezetésével egy­idejűleg a kormánynak meg kellene szüntetnie a támogatá­sok mai, bürokratikus rendsze­rét. Változtatni kellene azon a rendelkezésen is, hogy hitelt és kamattámogatást csak a rende­letben megjelölt mezőgazda­sági tevékenységek anyagkölt- | ségeinek fedezetére és csak | pénzintézettől, kizárólag egy j éves lejáratra lehessen igénybe venni. A MOSZ szerint növelni ‘ kellene a kedvezményes kama­tozású és garanciális hitelek összegének felső határát. Szí­vesen vennék, ha a verseny- j! semlegesség jegyében a kor­mány a mezőgazdasági szövet- ii kezetek tagjai által felvett ter­melési hitelekre is biztosítaná a kamatpreferenciát. De min­dennél fontosabbnak tartják, hogy az agrártárca vezetői végre hozzanak döntést a föl- < djelzálog bevezetésére és te­remtsenek jogi lehetőséget arra is, hogy e zálogjogra hosszúle- jártatú hiteleket lehessen fel­venni, a hiteleket pedig állami garancia és kamattámogatás egészítse ki, mert csak ez se- j gíthetné a bajba került gazda­ságok anyagi talpra állását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom