Új Dunántúli Napló, 1994. augusztus (5. évfolyam, 210-239. szám)

1994-08-01 / 210. szám

aj Dunántúli napló 24 óra a nagyvilágban Miss Hungary elődöntő Pécsett Párhuzamosan zajlanak Ma­gyarország két legrangosabb szépségversenyének, a Miss Universe Hungary és a Miss Hungary szépségversenyek elődöntői. Mint arról már tudó­sítottunk, a Miss Universe Hungary siófoki elődöntőjén pénteken este egy győri hölgy, a 19 éves Harsányi Andrea sze­rezte meg a győzelmet. Mellette egy ugyancsak győri, ám pé- csett tanuló főiskolás leány, Nemes Anett, valamint Tandi Orsolya (Szeged) és Zöldi Ágota (Budapest) jutott tovább. Vasárnapra ígértük az ered­ményt a fővárosi elődöntőről, ám mint kiderült, a szervezőktől téves információt kaptunk, a budapesti elődöntő vasárnap éj­szaka fejeződött be - az ered- ményhiredtéssel. így a pécsi Kakas Zsuzsanna helyezéséről csak keddi számunkban adunk hírt. E héten egyébként szerdán este nyolc órakor rendezik meg Pécsett, a Palatínus Szálló Bar­tók termében a másik verseny, a Miss Hungary területi elődöntő­jét. Ezen a versenyen, mint Brichta János versenyigazgató­tól megtudtuk a keddi előválo­gató után 24 hölgy mérheti ösz- sze szépségét a nagyközönség előtt. A műsorvezető Keresztes Tibor (ismertebb nevén „Cin- tula” les^). Arra a kérdésünkre, hogy a versenyigazgató miként véle­kedik a sajtóban személyét ért támadásokról, Brichta János elmondta, hogy nem anyagi, va­lamint anyagi károkozás miatt két kártérítési pert is indított a közelmúltban. A producer a maga részéről teljesen alapta­lannak ítélte a vádakat, s mint elmondta, a személyét ért vá­daskodások nem érintik a döntő győzteseinek fődíjként kitűzött Renault személygépkocsik fel­ajánlását. Balog N. 1994. augusztus 1., hétfő Ezekben a napokban Várhelyi Pál a Pécsi-tavat térképezi fel a különleges radarkészülék segítségével Fotó: Läufer László Cápát fogott Ausztráliában Radarral a halak ellen- Cápára horgásztunk Auszt­ráliában - mondja a Várhelyi Pál, pécsi kisiparos, aki egyéb­ként a halat nem szereti, a hor­gászat viszont a szenvedélye. Olyannyira, hogy mostanság szinte minden szabadidejét a ví­zen tölti, csónakból vizslatja a tavak világát, hol tartózkodnak a halak, melyik részen érdemes belógatni a felcsalizott horgot. Várhelyi Pál nem egyszerű horgász, ügyes kis készülékkel térképezi fel hol érdemes hor­gászni. Azt mondja, Ausztráliá­ban a készülék már egyáltalán nem újdonság, nagyon sokan használják, bár ott sem olcsó. Nálunk viszont még nagyon ke­vés van belőle, az általa hasz­nált szerkezet a legegyszerűb­bek közé tartozik, csak négy­fajta méretet mutat meg a kis képernyő. Az egyszerű halandó számára elmosódott foltként je­lenik meg a hal, ám a gyakorlott szem azonnal meg tudja mon­dani, milyen uszonyosról van szó, s az körülbelül milyen sú­lyú lehet. Mostanság a pogányi tóra jár, kutatja a nagy halak rejtekhe­lyét. Sok ám ott a nagy harcsa - magyarázza - érdemes a horgá­szoknak próbálkozni, előbb-utóbb csak rátalálnak egy nagybajuszéra. A Pécsi-tavat, meg a kovácsszénája^ már nagyjából feltérképezte, de ha kérik, máshová is elmegy. Ed­dig a legnagyobb harcsája 31 ki­lót nyomott, pontyból viszont országos rekordot állított fel, 30,2 kilogrammal. A készülék nem csodaszer, hiszen csak a halak tartózkodási helyét mutatja meg. És ha azoknak nincs kedvük enni, rángathatja a szemük előtt a fel­csalizott horgot. Azt viszont el­ismeri, nagyban növelte ered­ményességét, mert bár azelőtt is fogott nagy halat, az igazi ma­tuzsálemekre viszont csak ezzel készülékkel talált rá.- Ezt a radart már kinőttem - mondja -, most olyat akarok venni, amelyik már a csalit is mutatja. Hosszan kell gyűjtö­getnem, jelenleg a legjobb szer­kezet 500 ezer forintba ke­rül. Békéssy G. Postázták az Országgyűlés új házszabály-tervezetét (Folytatás az 1. oldalról) A jogszabály-csomag emel­lett fontos garanciákat is tartal­maz a Parlament demokratikus működésének szavatolására. A tervezet mindenekelőtt rögzíti a képviselők működésé­nek szabadságát, amikor ki­mondja: a képviselők tevékeny ségüket a köz érdekében vég­zik, és ebbéli működésükben nem utasíthatóak. Ugyanakkor a szervezett, hatékony működés érdekében a tervezet komoly biztosítékokat tartalmaz a frak­ciók „körül-bástyázására”. így például megemeli a frakcióala­pítás limitjét. A hatékonyság és a demokra­tizmus érvényesítésének kettős­sége jellemzi a tárgyalási rendre vonatkozó szabályokat is. A ha­tékony működést segíti a bizott­ságokban az úgynevezett he­lyettes tag intézményének be­vezetése. Eszerint a bizottsági tag távolléte esetén a testület va­lamely másik tagjának eseti képviseleti megbízást adhat. A helyettes a határozathozatalkor kétszer szavazhat. Az új házszabály némi szankcióval próbálja majd je­lenlétre ösztökélni a honatyákat a plenáris ülések alkalmával. így az a képviselő, aki az adott hónapban a szavazásoknak több mint harmadáról igazolatlanul hiányzik, kénytelen lesz elbú­csúzni alapdíjának egy részétől. A parlamenti munka demok­ratizmusát olyan intézmények hivatottak szavatolni mint pél­dául az ülések nyilvánossága. Zárt ülést csak az államtitok, a szolgálati titok, illetőleg a személyes adatok védelme ér­dekében lehet elrendelni. A szabályozás újdonsága, hogy a napirenden nem sze­replő - ám a képviselő által fontosnak tartott - ügyben a napirend tárgyalása után szót kaphat bármely honatya. Napirend előtt azonban csak a frakcióvezetők szólal­hatnak fel a képviselőcsoport nevében. Jövőre újra Orfűn! (Folytatás az 1. oldalról) Pécs-Baranyai Csoportjának tagjai - a sok szép kisgyermek láttán már a verseny előtt úgy határoztak, hogy itt aztán iga­zán nehéz lenne eldönteni, hogy ki a legszebb, sorsolni fognak és minden résztvevő kap egy kis ajándékot. A tegnapi strandolással, kö­zös ebéddel és az esti pécsi, ró­zsakerti búcsúvacsorával véget ért a gyermekmentő szolgálat három napos, pécsi és orfűi ta­lálkozója. A három évvel ez­előtt kezdeményezett, hagyo­mányosan július végi összejöve­telen csaknem ezer gyermek vett részt. Köztük horvát és er­délyi fiatalok, illetve baranyai nevelő otthonokban élő gyer­mekek, valamint egyedül álló szülők és nagycsaládosok gyermekei, akiktől a rendezők így búcsúztak: viszontlátásra jövőre, ugyanitt! T. E. Súlyos gyermekbaleset Los Angelesben Súlyos balesetet okozott Los Angelesben egy kétéves kis­gyermek, akit az édeanyja né­hány percre az autójukban ha­gyott. A még járni is alig tudó gyermek rejtélyes módon elin­dította a járó motorral ottha­gyott autót, és a közelben játszó öt nagyobb gyermek közé ro­hant. A vizsgálat szerint az anya egy percre visszaszaladt a laká­sukba, miután az autóval kiállt a bérház föld alatti parkolójából. Eközben járni hagyta a motort, és nem vitte magával a gyerme­ket sem. A kétéves sofőr vala­miképpen elindította az autót, amely teljes erővel nekiment a közelben játszó ötfős gyermek­társaságnak. A 6-10 éves gyer­mekek közül négyet súlyos fej- és mellkassérülésekkel, heli­kopterrel szállítottak kórházba, az ötödik áldozat könnyebb sé­rülésekkel megúszta a balesetet. A Pink Floyd Franciaországban Hetvenezer néző vett részt szombat este a világ egyik leg­híresebb rockegyüttesének, a Pink Floyd-nak Párizs melletti koncertjén. Az esemény rangját csak növelte, hogy azt a francia fő­város környékének egyik leg- festőibb helyén, a chantilly-i kastély parkjában tartották. Erre az alkalomra az együttes technikusai egy hatvan méteres színpadot építettek fel a park­ban, s a koncert egyes szaka­szaiban 100 ezer watt remeg- tette meg a levegőt a kastély környékén. A hatalmas tömeg miatt sokan eleve lemondtak az autózásról, s inkább a Párizs­ból indított különvonatokkal mentek a helyszínre: ezt a be­vételt a francia vasúttársaság az AIDS-ellenes harc segíté­sére fordítja. Továbbra is válságos a helyzet Ruandában Kigali: Bár az ENSZ BT ülése az elmúlt hét végén megbékélésre szólította fel az egymással szembenálló feleket, Ruandában és a környező országokban továbbra is válságos a helyzet a se­besültek és halottak tömege, valamint a menekülők áradata miatt. A képen egy több héttel ez­előtt elmenekült család bolyong július 30-án Kigali környékén, abban reménykedve, hogy előbb-utóbb visszatérhetnek elhagyott otthonukba. MTI Telefotó Tokió - fogyóban Peking visszafogja a hitelfelvételt Amióta csak feljegyzések ké­szülnek Tokió lakosságáról, a legutóbbi pénzügyi évben kez­dett „fogyni” először a hatalmas város. A hivatalos adatokat is­mertető AP jelentése szerint mindössze 5106 fővel gyérült az állandó lakosok száma, tehát túlzás lenne népfogyatkozásról beszélni, ám a zsúfolódási fo­lyamat tetőzni látszik. Tokió la­kóit 1954 óta számlálják meg rendszeresen. A legfrissebb adatok alapján a japán főváros központinak nevezett részén 8 millióan élnek, 50 kilométeres sugarú peremvidékein pedig to­vábbi 29 milliónyian. Az ötezer fős gyérülés teljes egészében 8 milliós „belvárosi” létszámot apasztja. Kína vissza akarja fogni külföldi hitelfelvételét, mert túl gyorsan nő adósságállo­mánya. A Reuter jelentése szerint az idén 17 milliárd dol­lárral gyarapszik Kína kül­földi tartozása és eléri a 100 milliárdot. A kínai központi bank közlése alapján Kínának Első ízben zajlik kelet-európai cserkészek részvételével a tízé­vente megrendezett összeurópai cserkésztalálkozó, amely vasár­nap nyílt meg Olaszországban. A Rómától északra fekvő Viterbó- ban mintegy 8 ezer fiatal gyűlt össze Európa sok országából - köztük Magyarországról, Romá­az idén 20 milliárd dollárt kell törlesztenie, két milliárddal többet mint tavaly. A közle­mény ugyanakkor kitér arra is, hogy az export gyorsan bővül, és az adósságszerkezet jó, mi­vel a kölcsönök több, mint 80 százaléka közép- vagy hosszú- lejáratú. niából, Lengyelországból, Lit­vániából és Bulgáriából -, hogy bemutassák egymásnak nemzeti cserkészhagyományaikat. A rendezvény ökumenikus - kato­likus, református és ortodox - is­tentisztelettel kezdődött, s latin nyelvű misével zárul a jövő va­sárnap. Cserkésztalálkozó Olaszországban Budapest o CO Ul to meg közelebb Ws Testei 900. A GSM mobiltelefon rend­szer. Sokak élete már elképzelhetetlen nélküle. Mert a Westel 900 a szabadsá­got, a biztonságot és a minőségi szolgál­tatásokat jelenti az Eurofon-tulajdono- soknak. Westel 900. A leggyorsabb hálózatfej­lesztés Magyarországon és kapcsolat- teremtés külföldön. Hazánkban egyre több az olyan hely, amelyet már bekap­csoltak a rendszerbe, s egymás után jön­nek létre más országokkal is a baran­golási szerződések. A Westel 900 most örömmel tudatja, hogy megyeszékhelyén, illetve környékén már Ön is egyszerűen és gyorsan hozzájuthat GSM készülékéhez, az Eurofon kártyához és szolgáltatásainkhoz. Westel Rádiótelefon Kft. üzlet: Pécs, Rákóczi u. 19., Tel.: (06-60) 327-900 Ofotért üzlet: Pécs, Király u. 3., Tel.: (06-72) 310-692 Fotex üzlet: Pécs, Bem u. 45., Tel.: (06-72) 336-197

Next

/
Oldalképek
Tartalom