Új Dunántúli Napló, 1994. augusztus (5. évfolyam, 210-239. szám)

1994-08-01 / 210. szám

Telefonbetyárok és büntetések Jogerős ítélet: hét hónap börtönben (3. oldalj Siófokon rendezték a Miss Universe Hungary döntőjét. Képünkön a továbbjutó ver­senyző Harsányi Andrea. (Tudósítás a 2.oldalon) Lövöldözés Szarajevóban Négy nő, köztük egy ötéves kislány sebesült meg vasárnap, amikor - feltehetőleg a boszniai szerbek állásaiból - orvlövé­szek puskagránáttal lőtték Sza­rajevó Dobrinja nevű, muzul­mánok lakta külvárosát - jelen­tették be helyi kórházi források. Az UNPROFOR - az ENSZ ol­talmi hadereje - nem tudta megállapítani, hogy milyen fegyverből lőtték ki a lövedéke­ket. A boszniai rádió katonai forrásokra hivatkozva azt jelen­tette, hogy legalább két 62 mil­liméteres lövedék robbant fel - írja az AFP. Kínai-tajvani tárgyalások A kínai polgárháború vége, 1949 óta most első ízben kerül sor hivatalos tárgyalásokra a kínai és a tajvani kormányzat képviselői között. A tajvani be­jelentés szerint a felek már fél- hivatalos úton megállapodtak arról, hogy magas beosztású ál­lami tisztviselők fognak talál­kozni augusztus közepén, Taj- pejben, Tajvan fővárosában. Bár az ellenségeskedésnek 1988-ban véget vetettek, Taj­van csak a múlt évben ment bele a félhivatalos érintke­zésbe, amely most végül ered­ményt hozott. Csökkent Itália népessége Több mint 5 ezer fővel fo­gyatkozott tavaly Itália népes­sége, ami először fordult elő békeévben az ország történeté­ben. Az olasz családtervezési il­letékeseket már régóta ag­gasztja a népszaporulat csök­kenő tempója. Az Istat olasz ál­lami statisztikai hivatal által közzétett adatok azonban már nem pusztán a népesség stagná­lását, hanem fogyását jelzik. Ha a jelenlegi tendencia marad, Olaszország lakossága 2100-ig 12 millióra apad. KÖZÉLETI NAPILAP UJ Dunántúlt napló V. évfolyam, 210. szám 1994. augusztus 1., hétfő Ára: 16,30 Ft Postázták a képviselőknek az új házszabály tervezetét A parlamenti ülések nyilvánossága a demokrácia velejárója Egyelőre nem érkezett képvi­selői módosító indítvány az Or­szággyűlés új házszabály-terve­zetéhez, amelyet a közelmúlt­ban postáztak a nyári szabadsá­gukat töltő honatyáknak - adta tudtul vasárnap az MTI. A Par­lament tisztikara azt szeremé, ha a képviselők augusztus 22-ig eljuttatnák a házszabállyal kap­csolatos észrevételeiket, módo­sító javaslataikat az alkotmány- ügyi bizottsághoz, így a tervek szerint a jövő hónap végén ösz- szeülő törvényhozás az elsők között határozhatna a Ház mű­ködését szabályozó jogsza­bály-csomagról, és szeptember­től már alkalmazhatnák is az új házszabályt. Bár a honatyáknak csaknem egy hónap áll még rendelkezé­sükre módosító indítványaik megfogalmazására, várhatóan kevés ilyen jellegű javaslat ér­kezik majd, miután a házsza­Országos rekordhőség Rosszúllétek, balestek, halálesetek Szombaton mérték az utóbbi száz évben július 30-a legmaga­sabb hőmérsékletét. Szombat előtt a legmagasabb hőmérsékle­tet az évnek ezen a napján 1921-ben mérték, Debrecenben: a hőmérő akkor 37,6 fokot muta­tott. Az idei év július 30-án Nagykátán 38,6 fokot mértek, s az ország több pontján, például Komáromban 38 fok körül volt a csúcshőmérséklet. A szombati napon egyébként a korábbi buda­pesti százéves rekord is a második helyre csúszott vissza. A főváros­ban 1917-ben 34,7 fokos csúcsot regisztráltak, 1994. június 30-án viszont jelentősen többet: 36,5 fokot is jelzett a hőmérő. Nem vigyázunk eléggé ma­gunkra és egymásra a kánikulá­ban - összegezte tapasztalatait vasárnap délután Rostás Anna doktor, az Országos Mentőszol­gálat ügyeletes főorvosa. Szom­bathoz hasonlóan vasárnap is sok rosszulléthez hívták ki a mentő­ket, halálesetek is történtek, és több olyan tömeges közlekedési baleset történt, amely összefüg­gésbe hozható a hőséggel. A nagy meleggel kapcsolatos egészségügyi panaszok és tra­gédiák valószínűleg azzal is magyarázhatók, hogy az embe­rek nem mindig tudják, hogy mire kell vigyázniuk ilyenkor - mondta a doktornő. Az ügyelet információi szerint vasárnap a délutáni órákig három tömeges, 4 sérültnél is többet követelő baleset történt az országban. Tilos a használhatatlan autók behozatala Még bontásra sem! Az illetékesek még időben kapcsoltak - „az ötödik sebes­ségbe” -, hogy megakadá­lyozzák: Magyarország Eu­rópa autótemetője legyen. Ez az egyik oldal. A másik: mintha nem is lennének a be­hozatalt tiltó, aránylag még friss rendelkezések. Ezek egyik leglényegesebb új eleme - és legmarkánsabb el­térés a korábbi lehetőségektől: a forgalomba állítás feltéte- (Folytatás az 5. oldalon) bály-csomag tervezetének ü- gyében - csaknem négyéves előkészítő munka gyümölcse­ként - hatpárti konszenzus ala­kult ki. Az új házszabály-tervezet legfontosabb céljának kor­mánypárti és ellenzéki politi­kai erők egyaránt azt tartják, hogy segítségével gyorsabbá, hatékonyabbá válik a tör­vénykezés. (Folytatás a 2. oldalon) II. János Pál vasárnapi üzenete A pápa vasárnap állást fog­lalt a mesterséges megtermé- j kenyítés, a béranyaság és más olyan módszerek ellen, ame­lyek úgymond nem elősegítik, hanem helyettesítik a termé­szetes nemzést. II. János Pál vasárnapi üzenetében rámuta­tott: gyorsuló ütemben terjed­nek a természetes folyamato­kat helyettesítő technológiák, amelyek súlyos erkölcsi prob­lémákat vetnek fel. - A gyer­mek utáni jogos vágyakozást nem szabad a gyermekhez való olyan jognak tekinteni, I amelyet bármi áron ki lehet elégíteni. Az ilyenfajta hozzá- ; állás puszta tárgyként kezelné az emberi lényt. A tudomány­nak kötelessége támogatni a természetes nemzési folyama­tokat, de nem feladata mester- [ ségesen pótolni azokat - szö­gezte le a katolikus egyházfő. A gyermektelenség megoldá­sát a pápa az örökbefogadás­ban látja, amelyet szerinte jobban kellene megszervezni és propagálni. A Szentlőrincről érkezett, kétéves Kollár Fortunát készíti elő anyukája a baba-szépségversenyre Fotó: Jövőre újra Orfűn! Baba-szépségverseny a nagy strandon Az orfűi kis strand vízminő sége miatt a Nemzetközi Gyer­mekmentő Szolgálatnak egyik pillanatról a másikra kellett megváltoztatni másfél nap programját. A pénteken Pécsett kezdődött három napos rendez­vényük ugyanis szombat dél­utántól a kis strandon folytató­dott volna, ám nem merték, nem akarták felvállalni azt a felelős­séget, hogy a többszáz gyermek közül akár egy is megbeteged­jen. így a Pécsi-tó nagy strand­jára kértek bebocsátást, ahol azonnal kedvezményt ajánlot­tak nekik, a kedvezményes be­lépő árát pedig magára vállalta az Orfűi Önkormányzat. A csaknem háromszáz horvát, er­délyi és magyar gyermek in­gyen fürödhetett itt tegnap. Az egésznapos lubickolást tréfás vetélkedők, játékok és a baba szépségverseny szakította meg. Az utóbbira a három éven aluli gyermekek jelentkezését várták. Ottj áruinkkor a két éves Mehyhei Dávid növelte az addig benevezett kilenc kisfiú számát. A barna bőrű, szőke kisfiú Paksról érkezett Orfűre a szüle­ivel, akik a barátaiknál vendé­geskednek. A lányos szülők bátrabban neveztek. Erre lehe­tett következtetni abból, hogy délig már 15 kislány neve sze­repelt a listán. Köztük a szentlő­rinci Kollár Fortunáé, aki au­gusztus 7-én lesz két éves. A rendezők, - a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (Folytatás a 2. oldalon) Győzött Berger és a Ferrari Vasárnap a Forma-1 Német Nagydíjon megszakadt a Ferrari csapat 4 éve, azaz 58 Grand Prix-n át tartó sikertelenségi so­rozata, miután az osztrák Ger­hard Berger rajt-cél győzelmet aratott Hockenheimben. Mö­götte azonban már az első pilla­natban elszabadult a pokol. A startnál több koccanásos baleset következtében csaknem a me­zőny fele azonnal kiesett a ver­senyből. Fekete napja volt a Benetton csapatnak, és nem csak azért, mert Schumacher, a közönség kedvence és a favo- ritja, a vb-cím aspiránsa elhul­lott, hanem mert másik pilótá­juk, a holland Verstappen ko­csija tankoláskor a kiömlő ben­zin miatt kigyulladt, bár szeren­csére nagyobb tragédia nem tör­tént. A futamot mindössze 8-an fejezték be, zömében fiatal ver­senyzők. (Részletek a 16. oldalon) Milliárdos zsiványságok (10. oldal) Találkoztak a szigetközi önkormányzatok képviselői Kovács László külügyminisz­ter - aki a kormánytól kapott megbízást, hogy a különböző tárcák érdekeit Bős kérdésében koordinálja - a szigetközi ön- kormányzatok és a Győr-Mo- son-Sopron Megyei Önkor­mányzat vezetőivel, valamint a térség vízügyi szakembereivel találkozott. A vasárnap Győrött megrendezett találkozón a Szi­getköz sorsáról folytatott meg­beszélést az ügyben közvetlenül érdekeltekkel, a Duna szlovák elterelése miatt ugyanis katasz- tofális vízhiánnyal küzd a tér­ség. A véleménycsere hozzájá­rult a magyar tárgyalási pozíció kialakításához az augusztus 5-ei Hóm Gyula-Moravcik kor­mányfői találkozóra. Pozsony­ban ugyanis a bősi kérdés is terí­tékre kerül - mondta el a ma­gyar diplomácia vezetője a ta­lálkozó utáni sajtótájékoztatón. Tárgy alópartnerei erősen ne­hezményezték - közölte -, hogy az elmúlt években az ő vélemé­nyük gyakorlatilag nem kapott hangot a tömegtájékoztatásban, a sajtóban lényegében csak a Duna Kör álláspontja vált is­mertté, amely pár száz ember véleménye. Tanulságaként kie­melte: a kormány kötelessége megoldani Szigetköz problémá­ját, megakadályozni az ökoló­giai katasztrófát. A külügyi tárca első embere úgy véleke­dett: a politikának olyan légkört kell teremteni, amelyben a szakemberek előítéletektől men­tesen kereshetik az optimális műszaki megoldást. Az Aradi Vértanúk útján erre az alkalomra épített felüljáróval küzd a mezőny Fotó: Läufer L. Több kisebb baleset a pécsi kerékpár- versenyen A magyar mountain bike ke­rékpáros országos bajnokság hatodik futamát, a cross country versenyt tegnap Pécsett rendez­ték. A nagy hőség és a változatos, nagy igénybe vételt jelentő te­rep sokat kivett a versenyzők­ből, akik több kategóriában küzdöttek meg az érmekért. Több száz induló volt, nekik kü­lön nehéz feladatot jelentett az Aradi vértanúk utcai, erre az al­kalomra megépített felhajtó megmászása. A városi versenyen több ki­sebb baleset történt. De szeren­csére egyik kerékpáros sérülése sem nyolc napon túl gyógyuló. A sérülteket mentők szállították a 400 ágyas klinikára, ott látták el őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom