Új Dunántúli Napló, 1994. június (5. évfolyam, 149-178. szám)

1994-06-02 / 150. szám

1994. június 2., csütörtök uj Dunántúli napló V ÚJ YtTTO TKÁTtrrn: Dunántúli naoiö mh Megállás nélkül cseng a telefon a Mezőgazdasági Kamarában Megalakultak az ideiglenes szervezőbizottságok Baranyában Együttműködnek, az egyik központ a pécsi Iparosház A kertész szezon beköszöntével sokan meglepődve tapasztalják, hogy a tavaly még hibátlanul működő fűnyíró, sövényvágó gépek idén már egyáltalán nem üzemelnek. Ezt elkerülendő a pécsi Elektrió Nagy Lajos király úti üzletében - ahol a márkás gépek forgalmazása mellett szakszerviz is üzemel - javasolják az első használatba vétel előtti alapos átvizsgálást. Fotó: Szundi Útmutató gazdálkodóknak Sikeres évet zárt az SZVT Baranya Stájer agrárosok Szentlőrincen A Baranya Megyei Közgyű­lés vendéglátásában a Szentlő­rinci Mezőgazdasági Szakkö­zépiskolában mutatkozik be a stájer mezőgazdaság június 4-én. Ebből az alkalomból az oktatási intézményben bemutat­ják a Stájer Mező-erdőgazda; sági és Környezetvédelmi Mi­nisztérium kiállítását. A vendé­gek baranyai programja aznap este egy stájer-baranyai találko­zóval folytatódik, amelynek ke­retében a népes osztrák delegá­ció tagjai a vendéglátókkal kö­zösen adnak tartalmas műsor Pécsett a Széchenyi téren. Antenna Hungária jegyzési eredmény Az Antenna Hungária Rt. részvényeire 804 millió forint névértékű igénylést nyújtottak be a befektetők a május 16-án indult kárpótlási jegyes jegyzé­sen. A részvények, illetve a ró­luk szóló letéti igazolások jövő hétfőtől vehetők át a jegyzési helyeken - közölte a Postabank Értékpapír Rt. Az ezer forintos névértékű törzsrészvényekből tíz darab ára tízezer forintnyi címletértékű kárpótlási jegy volt. A kárpótlási jegyes csere­akció június 3-ig tarthatott volna, öt nap elteltével azonban túljegyzés miatt lezárták. Az eredeti kárpótoltak 439 millió, a dolgozók 255 millió forint név­értékű részvényt jegyeztek. A nem alanyi kárpótoltak 109,5 millió forintnyi papírt igényel­tek, de számukra csak 36 millió forint névértékű részvényt osz­tanak ki, befektetőnként lega­lább 40 darabot. Ikarusok Amerikába Harminc csuklós Ikarus au­tóbuszra kapott megrendelést Washingtonból a budapesti székhelyű magyar-amerikai vegyes vállalat, az Észak- Amerikai Járműipari Kft., ( Nord American Bus Indust­rial a NABI. A vegyes válla­latot 75 százalékban az Ame­rikai-Magyar Befektetési Alap,( First Hungary Fund) , 25 százalékban pedig az Ika­rus Rt. alapította 1992-ben. A NABI csaknem egyéves mű­ködés után már 145 csuklós autóbauszra kapott megrende­lést az USA-ból- Miamiból, Baltimore-ból és legutóbb Washingtonból. A NABI félig kész, tengelyre szerelt fénye­zett kocsitesteket szállít Ame­rikába, amelyekre kinnt a megrendelők kívánsága sze­rinti összeállításban építik be a motort, a sebességváltót s egyéb szerkezeti egységeket. Szezonmunkások Burgenlandban A magyar mezőgazdasági munkásokra is vonatkozik az a könnyítés az ausztriai Burgen­landban, amelyet a külföldi sze­zonmunkások ausztriai alkal­mazásának kvótaemelése jelent. A szociális és munkaügyi mi­nisztérium az idegenforgalmi és a mezőgazdasági szezonmunka területén a korábbiakhoz képest emelt kontingenst engedélye­zett az idei évre. Az idegenfor­galomban a nyári csúcsidőszak­ban - május és szeptember kö­zött - 1800 alkalmazott vehető fel szezonális kisegítőként kü­lön engedély nélkül,a mezőgaz­daságban március és november között 3020 ilyen segéderő al­kalmazható. A kamarákról elfogadott tör­vény szerint a megyei főjegy­zők kezdeményezésére össze­hívott gyűléseken a helyi és or­szágos gazdasági érdekképvise­leti szervezetek megválasztot­ták az ipari és kereskedelmi, az agrár és a kézműves kamarák ideiglenes szervezőbizottságait. Ezeknek a testületeknek lesz a feladata, hogy október 31-éig elvégezzék mindazt a munkát, többek között a kamarai tagok összeírását, a kamarai közgyű­lések előkészítését, az alapsza­bály és egyéb dokumentumok kidolgozását, amelyeknek az új kamarák felállását meg kell előznie. A szervezőbizottságok már létrejöttek, de még nem tudták az érdemi munkát meg­kezdeni. Az adatszolgáltatásra kötelezett cégbíróság, APEH és az önkormányzatok ugyanis nem rendelkeznek olyan egyér­telmű utasítással, vagy végre­hajtási rendelettel, hogy milyen adatokat közöljenek a vállalko­zókról, és azt milyen időbeli ütemezéssel adják át a szerve­zőbizottságoknak. Nem készült el a kamarák megszervezésének és 1995. december 31-éig tör­ténő működésének finanszíro­zását taglaló törvény, még ter­vezeti formában sem. Össze kell állítani - a kincstári va­gyonkezelő szervezet bevoná­sával - azoknak az ingatlan va­gyontárgyaknak a jegyzékét, amelyek.az egyes kamarákat il­leti majd meg. Az ideiglenes kamarai szer­vező bizottságok Baranyában is megalakultak, egymással együttműködnek. A megyei ér­dekképviseleti szervezetek hét főt, míg az országos gazdasági érdekképviseleti, amelyek főleg szakmai szervezetek négy főt delegálhattak. Ez a későbbiek­ben kibővül még huszonkét taggal, a szakmai osztályok ve­zetőivel.- A Baranya Megyei Kéz­műves Kamarai Előkészítő Bi­zottság tagjainak megválasztá­sakor az érdekvédelmi szerve­Az országhitelek elsősorban a hitelkeretet biztosító orszá­gokból származó importbeszer­zések finanszírozására szolgál­nak. A kérelmeket valamely devizaügyletek végzésére feljo­gosított bankhoz kell benyúj­tani. A bank értékeli a kérelmeket, s ha azokat megfelelőnek ta­lálja, akkor továbbítja azt a Ma­gyar Nemzeti Bankon keresztül a hitelt nyújtó külföldi banknak, illetve szervezetnek. A svéd hiteleket a Swedish Credit Corporation nyújtja azon magyar vállalatok részére, ame­lyek Svédországból származó beruházási javakat és kapcso­lódó szolgáltatásokat vásárol­nak. A kereskedelmi szerződés értékének el kell érnie a 300 ezer svéd koronát, legfeljebb a szerződés értékének 85 száza­léka finanszírozható a kölcsön­ből. A futamidő és a kamatozás nem meghatározott, ebben min­dig egyedi döntés születik. A kereskedelmi bank kamatrése nem haladhatja meg a 2 száza­lékot. zetek konszenzusra törekedtek - mondja Borsós István, az Ide­iglenes Kézműves Kamarai szervezőbizottság elnöke. - Fontos szempont volt, hogy az adott képviselők mögött milyen szervezet áll, mennyire tud megfelelni az adminisztrációs feladatoknak, ugyanis az előké­szítő bizottságnak el kell vé­geznie több, mint 20 000 egyéni vállalkozó besorolását. A bi­zottság tagja lett a KISOSZ, a KISZOV, a VOSZ, a Dél-Du­nántúli Gazdasági Kamara, az Ipartestületek Baranya Megyei Területi Szövetsége, a Siklósi és a Pécsi Ipartestület, az orszá­gos szervezetek közül az Autó­javítók és -kereskedők Orszá­gos Szakszövetsége, az Orszá­gos Asztalosipari Szövetség, az Épületgépészek Központi Szö­vetsége, a Kőfaragó és Műkő­készítő Vállalkozók Országos Ipartestülete. Az előkészítő munka során is egészséges lobbyzás folyt, mert nem egy ipartestület, ahol jelentős volt a mezőgazdasághoz kapcsolódó kisipari tevékenység, bejelent­kezett az agrárkamarába is. Ez esélyt ad arra is, hogyha kiala­kulnak a hatósági jogokat gya­korló kamarák, egészséges kap­csolat lesz közöttük és az ér­dekvédelmet ellátó ipartestüle­tek között. A bizottság két alelnöke Ko­vács Istvánná, az Ipartestületek Baranya Megyei Szövetségének képviselője és Németh Berna­dett, a KISOSZ titkár-helyet­tese, míg titkára Zemniczky Nándor lett a Pécsi Ipartestület munkatársa. A Kézműves Ka­marai Előkészítő Bizottság székhelye Pécsett az Iparosház lesz. A Baranya megyei Mun­kaügyi Központtal már meg­kezdődték a tárgyalásokat, hogy közhasznú munkavégzésre fel­vennének egy adminisztrátort, aki komoly segítséget jelentene. Az agrárkamara ideiglenes szervezőbizottságába harminc baranyai érdekvédelmi, és ti­zennyolc országos szervezet je­A vásárlót terheli még a a kö­telező biztosítási díj és más já­rulékos költségek is. Ilyen pél­dául az ügynöki jutalék vagy kezelési költség. A norvég hitelt a Magyaror­szágon működő vállalatok és gazdálkodó szervezeteken kívül igénybe vehetik önkormányza­tok és magánszemélyek is a Norvégiából származó beruhá­zási javak és kapcsolódó szol­gáltatások megvásárlásához. A norvég Exportfinans által bizto­sított hitelkeret esetében mini­málisan igénybevehető összeget nem kötöttek ki. A hitel a vételár teljes össze­gének 85 százalékáig terjedhet, azonban 400 ezer norvég ko­rona (mintegy 5,6 millió forint) feletti összeg esetében akár a teljes költséget meghitelezi a bank. A futamidő a hitel nagy­ságától függ. A 400 ezer forint alatti hitelek esetében a kamat a konszenzusráta és a kereske­delmi bank kamatrése, amely azonban nem haladhatja meg a 2 százalékot. Az ezt meghaladó hitelek lentkezett be, többek között a Falugazdászok Országos Szö­vetsége, a Megyei Gazdakörök, a Baranya megyei Mezőgazda- sági Termelők Szövetsége, a Kertészek és Kertbarátok Me­gyei Szövetsége. Sok mezőgaz­daságban dolgozó méhész, faki­termelő a helyi ipartestületben volt tag, ezek is bejelentkeztek a kamarába. A Baranya Megyei Mezőgazdasági Kamara vállalta a szervező munkát. Mindenki­hez eljuttatta a kamarai törvény tervezetét, segített a bírósági be­jegyzések elintézésében.- Nagyon korrekt módon járt el a megyei főjegyző, és a mun­katársaival együtt nagyon ru­galmasan intézte az ügyeket - mondja Huszti Zoltán, az agrár­kamara ideiglenes bizottságá­nak vezetője. - Az alakuló ülé­sen még azok is részt vehettek, akik közvetlenül előtte hozták be a bírósági bejegyzésüket. Az előkészítő bizottság a héten ül össze, hogy megbeszéljük a te­endőket. Várhatóan havonta és kamaránként egy millió forintot kapunk a munkánk végzéséhez. A cégregisztráció elkészítésé­ben is országos szinten próbál- - nak meg segíteni. Szinte állan­dóan cseng a telefon. Sok ma­gántermelő jelentkezik be nap, mint nap. A nemrég alakult me­zőgazdasági kft-éket, rt-éket, amelyek kiváltak az állami gaz­daságokból, szövetkezetekből, most regisztráljuk. Elvégezzük a hozzánk bejelentkezettek ide­iglenes osztályba sorolását. A későbbiekben lehetőség lesz az osztályok bővítésére a megyei sajátosságok figyelembevételé­vel. Azokra a szervezetekre, akik nem kerültek be a a szer­vező bizottságba, a kamarai osztályoknál számítunk. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vállalta, hogy az ideiglenes regisztrációt elké­szíti, ami szükséges a vállalko­zói igazolványok kiváltásához, a másodpéldányt elküldik az ag­rárkamarához is. így nem lesz­nek átfedések sem. esetében a kamat a 6 havi LI- BOR-hoz igazodik. Töredékét sem használták fel a vállalkozók az Export Deve­lopment Corporation kanadai exportfinanszírozó társaság 15 millió kanadai dollár (1,12 mil­liárd forint) értékű hitelkeretét. Valószínűleg a nagy távolság és a viszonylag szerény kétoldalú forgalom következménye, hogy a Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek nem hasznosítják a hitelt, amelynek segítségével Kanadából szár­mazó beruházási javakat vásá­rolhatnának meg. A hitel leg­hosszabb futamideje sem ha­ladhatja meg a 8 és fél évet. A hitel lehet fix, illetve változó kamatozású, a futamidőtől füg­gően. Nem változó kamatozás esetén az OECD konszenzus rá­táját veszik figyelembe. A vál­tozó kamatozású hiteleknél a kamat mértéke a 6 hónapos bankközi LIBOR felett van 3,8 százalékponttal, amire a keres­kedelmi bankok 2 százalékot meg nem haladó kamatrést számíthatnak fel. Eredményes évet tudhat maga mögött a Baranya Megyei Szervezési és Vezetési Tudo­mányos Társaság. A szervezet aktív munkával, érdekfeszítő témákat felvető rendezvények­kel hívta föl magára az átala­kuló gazdaság szereplőinek fi­gyelmét, és járult hozzá azok boldogulásához. Az SZVT Baranya többek között olyan témákban tartott országos és regionális vonzás­körű szakmai fórumokat, mint adózás-elszámolás, belső ellen­őrzés, munka- és személyügy, könyvvizsgálat, önkormányzati vagyonkezelés, vállalkozói in­formációs rendszer. Mindezek tükrében így sommázta az el­múlt esztendőt dr. Szűcs Pál, a társaság elnöke:- Mindent egybevetve sike-' resnek mondhatjuk a mögöttünk álló szakmai évet. Utólag visz- szatekintve rendezvényeink té­maválasztása mindig igazodott a vállalkozókat, gazdálkodókat érintő legaktuálisabb kérdések­hez. A siker örömteli, annál is inkább, mivel az általunk mű­velt tanácsadó, képző, tovább­képző profilban az utóbbi idő­ben igen kiélezett verseny ala­kult ki. Az eredményes műkö­dés érdekébe állítottuk a társa­ság tagjainak szakmai felké­szültségét, személyes kapcsola­tait. Munkánkat nagyban segí­tette a helyi egyetemek, az MTA Regionális Kutatások Központja által megalapozott szellemi bázis, ami remélhető­leg hosszú távon biztosítja tár­saságunk megújulóképességét. Az SZVT Baranya tagsága számára megtisztelő feladat volt bekapcsolódni Pécs város gaz­daságfejlesztési programjának kidolgozásába. Szeretnénk, ha jövőbeli rendezvényeinkkel to­vábbi segítséget tudunk nyúj­tani a helyi gazdaság szereplői és önkormányzatai számára. Ingadozó forgalom a Budapesti Értéktőzsdén Többnyire árfolyamesésre spekuláltak áprilisban a hazai befektetők A Budapesti Értéktőzsdén áprilisban 3696 kötésben árfo­lyamértéken számolva össze­sen 11 milliárd forintos for­galmat regisztráltak, miköz­ben a befektetők többnyire ár­folyamesésre spekuláltak a nyilvános hazai értékpapír- piacon. Az árfolyamértéken szá­molt forgalomból a részvé­nyek aránya 12 százalékra csökkent. A tőzsde ideiglenes, nem hivatalos indexe kisebb hullámzásokkal folyamatosan vesztett értékéből, és április végén 1595 ponton zárt. Kedvező viszont, hogy ápri­lis végén a BÉT idei forgalma árfolyamértéken számolva meghaladta a 94 milliárd fo­rintot, ami éves szintre vetítve másfélszerese a múlt év for­galmának. Mindez a Buda­pesti Értéktőzsde (BÉT) Tőzsdetitkárságának összeg­zéséből derül ki. Április fo­lyamán jelentős mértékben, névértéken több mint 40 milli- J árd forinttal bővült a tőzsdére | bevezetett és ott forgalmazott j értékpapírok köre. Valamennyi értékpapír-tí- I pusból, részvényből, kötvény- I bői, kincstárjegyből, befekte- I tési jegyből és kárpótlási | jegyből is új kibocsátás került a budapesti tőzsdére az elmúlt j hónap során. A hónap közepétől lehetett kereskedni a BÉT-en a Hun- gagent 30 millió forintos, alaptőkeemelésből származó részvénypakettjével, április végétől pedig egy új társaság, a Csopak Rt. részvényei 1,2 milliárd forint összértékben kerültek a tőzsdére. Az állampapírok köre is bővült a 180 napos lejáratú diszkont kincstárjegy idei, harmadik sorozatával (15 mil­liárd forint értékben), vala­mint a 97/E sorozatú,) változó kamatozású államkötvénnyel (20 milliárd forint). A részvények piacán a lik­viditás csökkenése mellett a papírok többségének árfolya­mában is visszaesést lehetett tapasztalni. A tavaly áprilisi részvényforgalmat azonban így is tizenkétszeresen múlta felül az idei áprilisi adás-vétel nagysága. A részvények árfolyamának esésében nyilván szerepe volt az országgyűlési választások­kal kapcsolatos várakozások­nak, a külföldi befektetők „ki­várásainak”. A tőzsdére beve­zetett 29 társaságból 2 kivéte­lével valamennyi részvényei­vel kereskedtek. Importfinanszírozásra használható pénzeszközök Országhitelek vállalkozóknak k X i L

Next

/
Oldalképek
Tartalom