Új Dunántúli Napló, 1994. június (5. évfolyam, 149-178. szám)

1994-06-01 / 149. szám

Évente egyszer jön a leolvasó A DÉDÁSZ Pécsett is bevezeti az új elszámolási rendszerét (9. oldal) Közgyűlés Pécsett Pécs Önkormányzatának Közgyűlése június 2-kán, csü­törtökön 9 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Vá­rosháza nagytermében. Az ülés előzetes napirendjén többek kö­zött számos részletes rendezési tervmódosítás szerepel: a Cit­rom utca, a málomi városrész, Pécsszabolcs Dobogó dűlő és Új-Patacs térségére vonatko­zóak, valamint a városközpont részletes rendezési tervének jó­váhagyása. Ezeken kívül a ha­szonállatok tartásáról szóló ön- kormányzati rendelet módosí­tása, a műemléki valamint a vá­rosképi védettségű lakóház-in­gatlanok önkormányzati tulaj­donba adása, a városi tűzoltó parancsnokság műszaki fejlesz­tési koncepciója és a benzin- kűt-telepítés ügye az Universi­tas utca és a Zsolnay Vilmos út közötti területen. A közgyűlés ülése nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet. Baranyai iskolások készítet­tek dohányzás elleni plakáto­kat, amelyekből tegnap nyí­lott kiállítás a pécsi gyermek­házban. írásunk az 5. olda­lon. Fotó: Läufer László Horvátok napja A pécsi Bazilikában misével kezdődik június 5-én 9 órakor a Pécs környékén élő horvátság és szlavóniai vendégek részvételé­vel a Horvát nap. A misét Ivó Strbenac orahovicai esperes tartja, közreműködik a pécsi Au­gust Senoa Asszonykórus Matu- sek László vezetésével. Utána folklórműsor következik a Bazi­lika előtt szlavóniai együttesek­kel. 8-14 óráig tart a Sétatéren a kézműves kirakodóvásár. A klubban Frartjo Molnár festő­művész kiállítása egészíti ki az eseményeket. Ezt Sokcsevics Dénes művészettörténész nyitja meg június 1-én 17 órakor. A Horvát napot a Magyarországi Horvátok Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, a pécsi Au­gust Senoa Klub, a Horvát Ma- tica Orahovicai Szervezete ren­dezi. KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló V. évfolyam, 149. szám 1994. június 1., szerda Ára: 16,30 Ft Forgalomnövekedésre számít a részvénytársaság A Konzum vásárol A Konzum Rt. rosszul felsze­relt és menedzselt, de feljavít­ható középvállalatokat kíván felvásárolni az ÁVÜ-től kárpót­lási jegyekért. Erre a most lezá­rult tőkeemelés ad lehetőséget a cégnek. Az ebből származó 725 millió forintos összeg kisebb ré­szét hitelei visszafizetésére használja fel a főként kiskeres­kedelemmel foglalkozó Kon­zum. Mindezzel a cég megin­dulhat a terjeszkedésre és forga­lomnövekedésre törekvő ipari holdinggá válás útján - mondta el Albert von Pappenheim, a Konzum Rt. elnöke a cég keddi közgyűlését követően. A társa­ság tevékenysége főként a pécsi Konzum Áruházra támaszko­dik, de érdekeltsége van néhány kisebb dél-dunántúli termelő és szolgáltató cégben is. A Kon­zum Áruház hároméves vissza­esés után 18-ról 21,6 százalékra emelte árrését, és ma már újra nyereséges. A cég értékesítései ez év első négy hónapjában 20 százalékkal bővültek, és ez az időszak a profit szempontjából is biztató képet mutatott, így a hosszú éveken át hitelterheivel Az ORFK sajtótájékoztatója KRESZ-változások és piros pont-akció A június 1-jén hatályba lépő új közlekedési jogszabályokról, rendőri ellenőrzésekről, valamint a „piros pont” elnevezésű közle­kedésbiztonsági propagandaak­cióról tartottak kedden sajtótájé­koztatót az Országos Rendőr-fő­kapitányságon. Keres László ez­redes az ORFK Közlekedésren­dészeti Főosztályának vezetője elmondta, az új KRESZ beveze­tésétől azt remélik, hogy lega­lább tíz százalékkal csökken a halálos, a súlyos és a könnyű közúti sérülések száma. Az új jogszabályok rendelkeznek töb­bek között a járművek nappali kivilágításáról, a személygépko­csikban történő gyermekszállí­tásról és a biztonsági öv haszná­latáról. A jogszabály tételesen felsorolja azokat az eseteket is, amikor a rendőrség - az üzem­ben tartó értesítése mellett és költségére - elszállíthatja a sza­bálytalanul várakozó járművet. (A változásokról lapunk május 13-i számában részletesen be­számoltunk). A sajtótájékoztatón ismertet­ték a „piros pont,, közlekedésbiz­tonsági akció részleteit is. Mint elhangzott, a rendőrség valami­lyen módon jutalmazni szeretné azokat a járművezetőket, akik a közlekedés közben tanúsított magatartásukkal példát mutatnak társaiknak. Ezért június 1. és október 31. között az intézkedő rendőr „pi­ros pont” lapot adhat át annak a gépjárművezetőnek, aki például a forgalom segítése érdekében elsőbbségéről önként lemond, vagy akinek okmányait, vala­mint akinél a gépjármű kötelező tartozékait az ellenőrzés során rendben találja. Az említett ese­teken kívül más alkalmakkor is adhat át jutalomszelvényt a rendőr. A szelvények tulajdono­sai között novemberben regioná­lis, decemberben országos sorso­lást rendeznek. Az akció fődíja a Hungária Biztosító Rt. és az Or­szágos Balesetmegelőzési Bi­zottság által felajánlott személy- gépkocsi. küszködő cégcsoport ma már gondolhat a terjeszkedésre. A tavaly 2,2 milliárdos forgalom ez év végére negyedével növe­kedhet, s az 1993-as 190 millió forintos veszteség után idén profitra számít a cég. A Kon­zum Rt. alaptőkéje a tőkebevo­nás után 860 millió forintot tesz ki. A 400 millió forint névér­tékű új részvények 10 százalé­kát a régi tulajdonosok, a na­gyobb részt pedig külföldi in­tézményi befektetők jegyezték le, a névértéket jóval megha­ladó áron. A horvát-muzulmán föderáció 58%-ot követel A horvát-muzulmán föde­ráció vezető politikusai hétfőn este, a föderáció parlamenti ülése előtt megerősítették, hogy köztársaságuk ragasz­kodik Bosznia-Hercegovina területének 58%-ához. - A föderációnak Bosznia-Herce­govina 58%-ára kell kiterjed­nie, vagyis azokra a terüle­tekre, ahol népeink többség­ben vannak - fejtegette Kre- simir Zubak, a boszniai horvát közösség vezetője, akit a par­lamenti ülésen várhatóan a fö­deráció első elnökévé válasz­tanak egy hat hónapig tartó átmeneti időszakra. A nem­zetközi közösség Bosznia- Hercegovina 51 százalékát ajánlotta fel a horvát-muzul­mán államalakulatnak s 49 százalékot a szerb félnek, ami - Zubek szerint - „az erőszak és az etnikai tisztogatás meg- jutalmazása”. Új; ezervonalas telefonközpontot helyeztek tegnap üzembe a MA­TÁV szakemberei Pécsett, a keleti városrészben. A konténerköz­pont segítségével, mely korábban Kertvárosban működött, Me­szes és Pécsszabolcs, valamint a Pap-szőlő új házaiban lakóknak javulhat a telefonálási lehetősége. Fotó: Läufer László Új telefonközpontok Baranyában Változó számok Június elsején, szerdán Bara­nya több településén új telefon- központot helyez üzembe, il­letve korszerűbbre cseréli ki a régi berendezést a Magyar Táv­közlési Rt. Pécsi Igazgatósága. Ezzel összefüggésben az előfi­zetők telefonszáma is megvál­tozik. Szepetneken 256 telefon­állomásos digitális központ kezdi meg működését. Ennek üzembehelyezésével az előfize­tők telefonszámának első három számjegye 381-re változik, a további három szám változat­lan. Nagyrécsén a leszerelt régi központ helyén 256 állomásos új, digitális központot szereltek fel. E változás révén a település telefonelőfizetői a 93-as körzet­számmal vesznek részt a bel­földi és nemzetközi távhívás­ban. Az előfizetők jelenlegi kapcsolási számai előtt pedig a 371-es számot kell tárcsázni, és három számjegyűvé alakítani a régi telefonszámot. így ameny- nyiben a régi szám 3-as volt, az új szám 371-003. Harkányban a régi helyett 2048 állomásos központ indul szerdától. A kör­zetszám változatlanul 72, vi­szont az előfizetők számainak első három számjegye 380-ról 480-ra változik, s a további há­rom szám érintetlen marad. A kézikapcsolással kért távolsági beszélgetéseket továbbra is a pécsi telefonközpont intézi. Pécs-Meszesen 1000 állomásos konténerközpontot helyeztek ki, így a pécsi központból áthelye­zett telefonállomások hívó­száma ugyancsak megváltozik. Erről az előfizetők számválto­zási jegyzéket kapnak. Maradnak a bölcsődék Harmadik alkalommal került a szigetvári képviselő-testület elé a város két bölcsődéjének helyzetéről szóló előterjesztés, amely a kihasználtságot vizs­gálja. A két intézmény fenntar­tása 16,3 millió forintjába kerül idén az önkormányzatnak, a szülők által befizetett térítési dí­jakból pedig csak 1 millió forint a bevétel, ugyanakkor állami támogatás nincs a bölcsődékre. A város költségvetéséből 43 millió forint hiányzik - amit az év végére valahogy ki kell gaz­dálkodni -, ezért próbálja az önkormányzat ott szorítani a nadrágszíjat, ahol lehetséges. Az elmúlt hónapokban jelentő- (Folytatás a 2. oldalon) Mozgásképtelenek % oldal) szakban kormányozzuk ezt a kis ügyet, amelyet színháznak nevezünk, és amely, persze, a mi életünkben az egész világot jelenti -, amelyben nehéz a kü­lönböző ízlésirányok, néha íz­lésdiktátumok, lobbyk és pénz­ügyi nehézségek között laví­rozni. A legfontosabb viszonyí­tási pontunk a közönségvissz­hang volt, s jó visszhangban nem is volt hiány. És reméljük, lesz még jobb is. Tizenöt be­mutatót és hat felújítást tartot­tunk, s bár volt ebben kudarc, félsiker, nehézség is elég, de én ismerem a benne rejlő irgal­matlan nagy munkát, energiát, szeretetet és alázatot - mindezt köszönöm a társulatnak. Az igazgató bejelentette, hogy az új évadtól Blázy Lajos lesz a zeneigazgató, elődje, Hirsch Benedek az Operaházba (Folytatás a 2. oldalon) Színészek és színházi dolgozók egy csoportja az évadzáró ülésen Fotó: Läufer László í Társulat - évad végén Számvetés a Nemzetiben Végétért a színházi szezon Pécsett: tegnap évadzáró társu­lati ülést tartott a Nemzeti Színház. Simon István ügyve­zető igazgató köszöntötte a tár­sulatot, dr. Mikes Éva alpol­gármestert és a város más mű­vészeti intézményeinek képvi­I selőit, majd a társulat megem­lékezett az idei szezonban el­hunyt két egykori tagjáról: Fü- löp Mihályról és Orosz Balázs­ról. A Pécsi Nemzeti Színháznak ez volt a 98. évada: 430 elő­adást tartottak 123 936 néző előtt. Balikó Tamás igazgató I nem értékelte részletesen az egyes produkciókat, de idő­rendben áttekintette az elmúlt kilenc hónap eseményeit.- Igazgatóként ez az első évadzáróm - mondta. - Nem akarok nagy szavakat hasz­nálni, de olyan történelmi kor­Cigányság és iskolai szociális munka A dél-dunántúli régió család- segítő szolgálatai tegnap Komlón a cigányság és az iskolai szociális munka témakörében tartottak konferenciát. A szakembereket Herbertné Sipos Csilla, a vendé­geket fogadó intézmény vezetője köszöntötte. Az előadások sorát Kovács Tiboménak, a Komlói Nevelési Tanácsadó munkatársá­nak, a cigányok iskolaérettségéről szóló áttekintése nyitotta meg, majd a kenderföldi általános isko­lában tanító Kópicz József és a Tompa úti általános iskola és ne­velőotthon igazgatója, Fazekas Imréné számolt be tapasztalatai­ról. Előadás hangzott el a pécsi Gandhi Alapítványi Gimnázium és a GYIVI munkájáról. A konfe­rencia legáltalánosabb tanulsága, hogy a hátrány felszámolásában, a beilleszkedéshez szükséges fel­elősségtudat, jövőkép kialakítá­sában a személyes kapcsolattartás segít, a szociális és a törté­nelmi-lélektani ismereten alapuló, következetes szakmai munka. B. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom