Új Dunántúli Napló, 1994. június (5. évfolyam, 149-178. szám)

1994-06-01 / 149. szám

2 aj Dunántúli napló 1994. június 1., szerda 24 óra a nagyvilágban Francia-német csúcs Majláthi tó-ügy Évadzáró a színházban Mulhouse-ben (Franciaország) második napja tárgyal egymással Francois Mitterand francia köztársasági elnök, Helmut Kohl német kancellár és Edouard Balladur francia miniszterelnök a 63. francia-német csúcs keretében MTI TELEFOTÓ A világ a magyar választásokról O Bécs. A Der Standard című liberális beállítottságú bécsi na­pilap Gregor Mayer helyszíni tudósításának Magyarország szocialistái győzelmükkel túl­lőttek a célon címet adta. A kommentároldalon Erhard Stackl Európa vörös újjászüle­tése címmel nagyobb kitekin­tésű elemzésében a kommu­nizmus visszatérésének esélyeit taglalja, egyebek mellett a ma­gyarországi választások egy-egy negatív visszhangját alapul véve. Idézi például Er­hard Busek néppárti alkancel- lárt, aki szerint mindennek mondható a szocialisták győ­zelme, csak örvendetesnek nem. O London. A brit kormány te­vékenységük és politikájuk alapján ítéli meg a külföldi kormányokat, és nem pedig címkéjük alapján - mondta kedden a brit külügyminiszté­rium szóvivője. - Megjegy­zendő, hogy a lengyel kormány folytatta a reformpolitikát. Örömmel készülünk az új ma­gyar kormánnyal való együtt­működésre - tette hozzá a szó­vivő. O Tokió. Japán a jövőben is támogatja a magyarországi re­formokat - ezt közölte Amae Kisicsiro külügyi szóvivő a vá­lasztási eredmények kapcsán. Tokió eddig is segítette az or­szágot, hogy az embereknek a piacgazdaság és a demokrácia kiépüléséhez fűződő várakozá­Az MSZP és a koalíció Az MSZP szombati kong­resszusán megvitatja: mely pár­tokkal kezdjék meg a koalíciós tárgyalásokat, ki legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje - mondta Szekeres Imre, a párt ügyvezető alelnöke. A kor­mányzati struktúra átalakításá­val és a megalakuló új kormány első félévi tevékenységével összefüggő feladatok összeállí­tásával foglalkoznak. Az előké­szítő munka személyi kérdé­sekre is kiterjed, hisz a koalí­ciós tárgyalásokon nyilvánva­lóan téma lesz, hogy Idk lássák el a kormányzati, a politikai, a parlamenti tisztségeket. sai teljesüljenek, és ezt a politi­kát folytatja a jövőben is. El­mondta, hogy a japán külügy­minisztérium illetékese a na­pokban Magyarországon járt és ott megnyugvással tapasztalta a külügyminisztériumi partnerei­vel folytatott megbeszélésén, hogy az ország diplomáciai tö­rekvéseiben nem lesz változás. O Párizs. A francia vezetés azt reméli, hogy hamarosan létre­jönnek a szoros és bizalmas kapcsolatok az új magyar szoci­alista kormánnyal - jelentette ki kedden a francia külügyminisz­térium szóvivője, Richard Du- qué. Duqué úgy fogalmazott, hogy ezeknek a kapcsolatoknak az Európai Unióhoz való ma­gyar közeledés, s - megfelelő pillanatban - integráció távla­tára kell alapozódniuk. Egyben hangsúlyozta: Franciaország ezután is támogatja a magyaror­szági reformfolyamatot. O Bonn. A német szakírók kö­zül a meglátásait több lapban is közlő Boris Kalnoky úgy vélte, hogy Hornnak erős koalíciós partnerre van szüksége, ha le akarja blokkolni a szakszerve­zetek túlzott követeléseit. Ugyanez vonatkozik a korábbi kommunista párt számos közép- és kisfunkcionáriusára, akik nem elhanyagolandó hatalmi tényezők a szocialistáknál. Horn az összekötő elem ezen erők és a Békési László körül tömörülő technokraták között. O Moszkva. A tekintélyes Iz­vesztyija a végeredményt ismer­tetve megállapítja: megvonták a bizalmat a választók az MDF-től, amely az energikus reformokat és a szociálpolitikát a múlt felhánytorgatására kommunistaellenes és naciona­lista hangulatkeltéssel cserélte fel. A párt még az első forduló után is „Lenin sapkájával” ijesztgette a választókat, akik a gulag helyett inkább a kádári gulyásszocializmusra emlékez­tek. A szerző, Borisz Rogyio- nov szerint mindez korántsem jelenti azt, hogy a szocialisták a populizmus útjára vezetnék az országot. A szocialisták a német és osztrák típusú szociális piac- gazdaság megteremtésére, il­letve a magyar EU- és NATO-tagságra törekszenek - írja az Izvesztyija. 60. MEZŐGAZDASÁGI, ÉLELMISZERIPARI ÉS ERDÉSZETI VÁSÁR LIBRAMONT (Belgium) 1994. július 22-25. Az NGKM támogatásával a részvételi díj szállítással, komplett kivitelezéssel együtt csak 13.200 Ft/m2+ÁFA Jelentkezés: 1994. június 10-ig a PIV Kft-nél: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. telefon: (36)(72) 315-653, 442-757 tel/fax: (36)(72) 310-465 MAGYARORSZÁG - A LIBRAM0NT-I VÁSÁR TISZTELETBELI MEGHÍVOTTJA Hétfői számunkban „Maj- láthpusztai tiltakozás” címmel tudósítottunk a település hatá­rában szombaton tartott hor­gászdemonstrációról. Mint is­mertettük, a tavat évtizedeken át gondozó Ormánsági Dolgo­zók Horgász Egyesületének tag­jai felháborítónak tartják, hogy a tó az ő jóval kedvezőbb aján­latuk ellenére a privatizációval a majláthi növénytermesztési központ részeként az Ormánság Tej Kft. tulajdonába került. A demonstrációs táblák célpontja a kft. ügyvezetője, a szövegek­ben „Tóth úr”-ként említett egyetemi professzor volt. Dr. Tóth Tibor professzor az üggyel kapcsolatban egy pecsét­tel hitelesített (a tó korábbi tu­lajdonosát felszámoló szerve­zettel kötött) megállapodást adott át számunkra a horgászok megnyugtatása érdekében. E szerint: Az Ormánság Tej Kft. által megvásárolt víztározókon az Ormánsági Dolgozók Horgász- egyesülete gyakorolja a MO- HOSZ-szal kötött megállapodás alapján a MOHOSZ-t megillető halászati jogosultságot. A kft. az egyesület részére változatlan feltételekkel továbbra is bizto­sítja a háborítatlan horgászat lehetőségét. A vevőnek tudo­mása van arról, hogy az adás­vétel tárgya a víztározók terü­lete volt, a horgászegyesület ál­tal betelepített halállomány és a beruházások továbbra is az egyesület vagyonát képezik. Az áttekintett iratok alapján valószínűnek látszik, hogy a vevőt, az Ormánság Tej Kft.-t a privatizáció kapcsán felelősség nem terheli. Az igazukért küzdő horgászoknak talán inkább a privatizációt levezénylőknek kellene megfogalmazniuk kér­déseiket. % Hétfői cikkünk nyomán a JPTE egy másik egyetemi ta­nára, Dr. Tóth József az aláb­biak közlését kérte tőlünk: Abból kiindulva, hogy az em­ber hanyagul követ dobva vala­hová nagyobb eséllyel talál el egy Tóth nevű polgárt, mint egy Bodri névre hallgató kutyát, le­galább a keresztnevet célszerű kiírni a híradásokban. Miután ez az Új DN. „Majláthpusztai tiltakozás” című cikkében nem történt meg, kénytelen vagyok közölni, hogy az érintett pro­fesszor nem én vagyok. Balog Nándor (Folytatás az 1. oldalról) . távozik, a Bóbita Bábszínház új igazgatója Sramó Gábor, az eddigi igazgató, Lénárt And­rás a színház szcenikusaként működik tovább. Károly Ró­bert karmester is elmegy a társulatból. Külön kitért az igazgató Szikora Jánosnak, a Kamara- színház vezetőjének távozá­sára.- Jogilag nem történt semmi szokatlan: Szikora Já­nos nem hosszabbította meg a most lejáró szerződését. Mű­vészileg, erkölcsileg azonban más a helyzet. Az évad elején belevágtunk a kísérleti szín­ház kísérletébe, s most levon­tuk a konzekvenciákat. Én mint a színház felelős veze­tője úgy láttam, változtatni kell, Szikora János ezzel nem értett egyet, és nem volt haj­landó a kompromisszumra. Hangsúlyozom: számomra, személyesen ez veszteség. Távoznak még: Albert Gá­bor, Beleznay Endre, Horváth Valéria, Krizsik Alfonz, Livius Tamás, Nádházy Péter, Pa­lásti Gabriella és Matoritz Jó­zsef színészek, Visekruna Ljil- jiana és Tesanovic Branislav a tánckarból, Gogolyák György, Hatházi Stefán, Réti Attila és Sajti Júlia magánénekesek, Laborcz László, Pásztó Re­náta, Radics Rita, Sallai Zita és Tillesch Nándor bábszíné­szek, Kiss László, Hagenthurn Endre és Lizitzky Gizella se­gédrendezők. Váradi M. István magántán­cos szakmai nyugdíjba megy. Ezután Balikó Tamás átadta „A Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja” címet Gyurász Ferencnek, a szabótár vezető­jének és Vata Emil díszletter­vezőnek. Már folynak a próbák a jövő évadra: az első prózai bemutató október 1-én lesz, az első operett október 21-én. G. T. Maradnak a bölcsődék (Folytatás az 1. oldalról) sen ingadozott a bölcső­débe járó gyerekek száma, a kihasználtság az év első három hónapjában az 50-80 százalék körül mozgott, azonban ez a különböző járványoknak, megbetege­déseknek tudható be, ugyanakkor május hónap­ban már 88-95 százalékos volt a kihasználtság, illetve a beíratások mennyisége je­lenleg meghaladja a 120 százalékot. A szülői értekezleten ér­tetlenül álltak az anyukák és apukák, hogy miért fog­lalkozik ennyit a testület a bölcsődék esetleges meg­szüntetésének gondolatá­val, amikor a tapasztalatok szerint szükség van azokra, illetve szinte állandóan tel­jes létszámmal működnek. Az egészségügyi és szociá­lis bizottság javaslatát megerősítve elfogadta a tes­tület, hogy a két bölcsőde a jelenlegi szerkezeti felépí­tésében tovább működjön. A másik „jelentős” pénz­ügyi problémát a Tinódi Ál­talános Iskolában a meg­lévő három mellett egy újabb, negyedik első osz­tályos tanulócsoport indí­tása okozta, illetve az ezzel kapcsolatos bérkiadás. A 160 ezer forintos többlet ki­fizetése is problémát okoz, mivel a költségvetésben nincs tartalék keret. Az új oktatási törvény maximáli­san 25 fős osztályok indítá­sát teszi lehetővé, viszont az iskolába beíratott gyere­kek száma, akik idén szep­temberben kezdik meg a tanévet, összesen 88 fő. Elfogadták a képviselők az idei évi Zrínyi emlékün­nepség programját, amelyre meghívták Göncz Árpád köztársasági elnököt. Né­hány napon belül érkezik a válasz, hogy szeptember 4-én, vagy 11-én számít­hatnak-e a díszvendégre, et­től függ a kétnapos rendez­vénysorozat pontos dátuma. Megszavazták a városa­tyák a Kanizsai temetőben lévő kápolna területének átadását az egyháznak, amelyet gyakorlatilag eddig is a szigetvári plébánia gondozott. Hajdú Zs. Szórakozás az egész családnak! FIAT PUNT0 A VÁLASZ. 8 O0 a ISMERKEDJEN MAG A FIAT IEGÚJABB TÍPUSÁVAL A PUNTÓVAL 1994. JÚNI. 4-5-ÉN, AZ ITÁLIAI NYÁR RENDEZVÉNYEIN Végre megszületett a válasz igényeinkre és álmainkra. Ismerkedjen meg a modern kor autójával a Fiat Puntóval. Belső terének kialakításakor a legfontosabb szempont a kényelem volt. Karosszériája a szépség és biztonság ötvözetéből készült. Motorjaira a szenvedély és lendület jellemző. A Puntó a Fiat válasza önnek. Várjuk az ön válaszát a Puntóra. (QftiA PÉCS RT. 7630 Pécs, Diósi u. 49. Telefon: (72) 327-575, 332-422 férfiaknak- PUNTO, autók, autók, autók- ingyenes műszaki átvizsgálás és fényszóró beállítás mind két nap- gépkocsi próba (minden típus kipróbálható) • használt robogók • sör, virsli, kolbász...- vasárnap délután 15 -kor sörivó verseny Hölgyeknek • városi kisautók- divatbemutató vasárnap ló -kor Gyerekeknek- vasárnap légvár, dodgem- pattogatott kukorica, jégkrém stb. Mindenkinek- Guruló Bombázók vasárnap 1703 óra- Daniel Speer fúvós Quintett vasárnap: 93°-103° és délután 1 ő^-ló00 órakor- 1730-kor SORSOLÁS (Mindenki, aki az alábbi szelvényt bedobja a helyszínen elhelyezett urnába, sorsoláson vesz részt) Fődíj: PHILIPS autórádió-magnó II. díj: Ricar riasztó III. díj: Üléshuzat Név:................................................................... Cím:..................................................................... (1 fő csak egy szelvénnyel vehet részt a játékban!) Boldog Baumit Nép Napot! Ha júniusban a Baumit kereskedők bármelyikénél vásárolja meg építőanyagait a Baumit termékek választékából, nemcsak a legszebb ház lesz az Öné, de az is lehet, hogy a legolcsóbb is! A Baumit kisorsolt egy júniusi napot, és aki ezen a napon vásárol a teljes vételárat visszakapja! Az esély 1:26-hoz és nincsenek vesztesek, mert a Baumit minőséggel mindenki csak nyerhet. A Baumit Nép Nap dátumát július 5-én hozzuk nyilvánosságra a Népszabadságban, a Kurírban és a vidéki napilapok­ban! Ha Ön nyert, keresse fel személyesen, vagy hívja a Baumit Kft-t, hogy nyereményét átadhassuk! (1103 Bp., Noszlopy u. 2. Tel.:157-2372,157-2741.) ^ Baumit. Építőanyagok profiknak. wmm a—s m lilts mmmm ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom