Új Dunántúli Napló, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-02 / 1. szám

Göncz Árpád újévi köszöntője (Folytatás az L oldalról) mert délszláv. Ezerszám üldöz­tek munkást, parasztot, urat, arisztokratát, mert másként szemlélte a világot, mert mun­kás volt, paraszt, úr, vagy arisz­tokrata. Az idő óta üldöztek itt volt üldözőket, s üldözték egy­mást új üldözők. S ezerszám kí­vánták meg, s vették el a más házát és mezejét. Ezrek hittek, s tették, amit a hitük diktál, ha rossz is; százez­rek tettek úgy, mintha hittek volna, s tették, amit elvártak tő­lük. Mert féltek. S mindeközben éltek és túléltek: eltemették a szüleiket, elvesztettek egy vi­lágháborút, gyermekeket nem­zettek és szültek, fölnevelték őket, harckocsik széttaposták a forradalmukat, ők végezték a dolgukat, fölhúzták a házat, fát ültettek, építették-szépítették a közös hazát, betegek voltak és gyógyítottak, tanultak és taní­tottak, s mikor nagysokára megnyílt a nagyvilág, kimentek és nyitott szemmel körülnéztek. Ők, a mindenkori „ügyeletes” többség. Mindeközben észben tartották a maguk sebeit, de alig gondoltak a másokéval, amit ta­lán épp ők ütöttek, ha mással, nem hát részvétlenséggel vagy kárörömmel. Igen: voltak és vannak köz­tünk - mi közöttünk! - csillag­szemű nők, akik ha telefüstölt szóbába lépnek, magától kinyí­lik az ablak, s beárad rajta a tiszta levegő. És vannak sugár­zóan igazmondó, igazságtudó férfiak. A mindennapok hősei és szentjei, akiket arról lehet fölismerni, hogy tartósan béké­ben élnek önmagukkal. Róluk senki nem vezet listát, nem tömörülnek szövetségbe, nem igazolják egymás múltbeli tetteit, nincs mit titkolniuk, fel­edtetniük vagy túlteljesíteniük. Mert tudják - ők tudják! -, amit mindenkinek tudnia kéne: hogy minden társadalomban ál­landó a jó és a rossz egyensúlya. Ha megbillen a kettő mérlege, az idő helyrebillenti. Törvény­szerűen. Bosszúval, ami bosszút szül, kár az idő dolgát késlel­tetni. Meg azt, hogy az embernek egyetlen java van, amit ha két kézzel szór szét, magának lesz annál többje belőle: a szeretet. Ma éjjel - egy - vagy több? - nehéz év küszöbén mindannyi­unknak azt javaslom: béküljünk ki önmagunkkal, fogadjuk el, hogy magunk is, mint bárki más, esendő emberek vagyunk. Sem jobbak, sem rosszabbak, sem többek, sem kevesebbek. Ha püspökök, ha kéménysep­rők. Ebben a nekünk rendelt kis hazánkban magunkért, egymá­sért - egymás sebeiért és azok gyógyultáért! - egyetemlegesen felelősek. Kössünk hát ma éjjel békét - ki tudja, hátha tartósnak bizo­nyul? Mindannyiunknak boldog Újévet kívánok! Új VDN-világhíradó Aki a családért cselekszik, az a békéért fárad - hangsúlyozta újévi első „angelus”-ában II. János Pál pápa. A katolikus egy­házfő nyolc nyelven mondta el újévi jókívánságait. A béke megőrzéséért Magyarországot „felváltották” Az újesztendő első napjától, szombattól kezdve az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt, új nem állandó tagállama van: Ar­gentína, a Cseh Köztársaság, Nigéria, Omán és Ruanda, ame­lyek Venezuelát, Magyarorszá­got, Marokkót, Japánt és a Zöldfoki-szigeteket váltják fel. A világszervezet alapokmánya értelmében az öt állandó tagor­szág mellett tíz másik ország is részt vesz a BT munkájában két évente váltva egymást. Jelenleg az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Kína és a most be­lépő öt állam mellett Brazília, Dzsibuti, Új-Zéland, Pakisztán és Spanyolország tagja a BT-nek. Az AFP jelentése sze­rint az utóbbi időben mind több szó esik arról, hogy fel kellene emelni a BT állandó tagjainak a számát. Clinton kemény munkára sarkall Bili Clinton amerikai elnök szombati rádióbeszédében hangsúlyozta, hogy a tavaly el­ért eredmények ellenére további kemény munkára van szükség az összes állampolgár biztonsá­gának és jólétének a megterem­téséhez. Köszöntve az amerikai népet az új esztendő alkalmá­ból, az elnök aláhúzta, hogy megelégedettséggel és derűlá­tással tölti el a gazdaság remek teljesítménye, a deficit csökke­nése, a kamatlábak és az inflá­ció alacsony szintje. Utalt az Észak-Amerikai Szabadkeres­kedelmi Szerződés és a GATT-megállapodás sikeres aláírására is. Az idei feladatok sorában említette a mélyreható egészségügyi reform kongresz- szusi elfogadását, a bűnözéssel szembeni hadjárat fokozását, az iskolák színvonalának az eme­lését, a szakmai képzés korsze­rűsítését, új munkahelyek te­remtését és a szociális hálózat átalakítását. „Fenyegetően baljóslatú ho­rizont nyílik az új esztendővel” - állapította meg szombaton II. János Pál pápa. A katolikus egyházfő idei első „angelus”-át hívők hatalmas tömege hall­gatta a fel-felerősödő esőben, a vatikáni Szent Péter téren. ,3ár láthatók bíztató jelek az enyhülésre és a békére, ennek ellenére kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a békét to­vábbra is csillapíthatatlannak tűnő testvérgyilkos konfliktu­sok fenyegetik. Ez a helyzet Észak és Dél igazságtalan meg­osztottságának fennmaradásá­ból, a legkevésbé védett társa­dalmi osztályokat sújtó gazda­sági válság lidércnyomásából és a népeket egymással szembe­fordító, minden korlátot átlépő nacionalizmusból adódik. A béke megőrzése megmarad nap­jaink legfontosabb feladata” - mondta a pápa. II. János Pál, aki lakosztálya ablakából szólt a hívőkhöz, be­szédében külön hangsúlyozta, hogy a béke megteremtésében különleges szerep jut a család­nak. 140 ezer dollár az elhangolódott zongorában • A Wisconsin állambeli Med­ford városkában nagy meglepe­tés érte Dán Shereda zongora- hangolót és egy javításra szo­ruló zongora új gazdáját: a hangszer belseje ugyanis alu­míniumfóliába csomagolt pené­szes pénzkötegeket rejtett 140 ezer dollár értékben. A csaknem százéves zongora előző tulajdo­nosa az októberben elhunyt Harley Stirn, a városka jól is­mert borbélya volt. Hagyatéká­nak kiárusításakor a zongora mindössze hetven dollárért kelt el. A most előkerült 5, 10 és 20 dolláros bankókat még a 30-as években nyomták. A zongora­hangoló szerint a borbély úgy rejtegette a pénzét, mintha egy újabb gazdasági válságtól tartott volna. A zongorán kívül ugyanis az ágybetétekben és a könyvek lapjai között is találtak bankjegyeket. A zongorának azonban komolyabb baja is le­het, mert még így is sok időbe telik majd felhangolni. Gyilkos hernyó A környezetszennyezés újabb elrettentő feladványát, a „gyilkos hernyónak” átkeresz­telt hernyó mérgének összetéte­lét kell megfejtenie brazil kuta­tók egy csoportjának. Az elmúlt két év során Rio Grande do Sul szövetségi államban a Lenomia Obliqua, avagy köznyelven a lagarta assassina nevet viselő hernyó legalább négy ember ha­lálát okozta, további nyolcvanat pedig megmérgezett. A leg­utolsó áldozat egy ötéves kis­lány volt, aki miután megérin­tett egy gyilkos hernyót, súlyos orrvérzést kapott, s a hét elején kórházba kellett szállítani. Porto Alegreben, Rio Grande do Sul tartományi székhelyén dolgozó tudósok azt állítják, hogy a két évvel ezelőtti időkig a hernyó érintése csak kisebb égési sérülést okozott. Bolgár vádak - állítólagos megverés ürügyén Újabb cikkben tért vissza pénteken a Duma című szófiai napilap bolgár turisták állítóla­gos magyarországi megverésé- nek az ügyére. A szocialista pártorgánum szerdai számában még azt állí­totta, hogy kedden „5 magyar gumibotokkal bolgárokat vert meg, akik tiltakoztak a helyi ha­tóságok képviselőinek az önké­nyeskedése ellen”. A lap pén­teki számában már nem ismétel­ték meg a vádat, a gumibotozás tényét. Helyette egy többféle­képpen értelmezhető, sejtető megfogalmazást használtak, amely szó szerint a következő: „A rendőrök gumibotokkal ve­tették magukat (támadtak rá) a tiltakozókra, de egy német vi­deokamera és egy újságírói iga­zolvány elhárította a nagy ve­rést.” A 28 mondatos cikkben 2 Új VDN több utalás nincs arra, hogy a magyar rendőrök erőszakot al­kalmaztak volna a bolgárokkal szemben, a cikkben már nem szerepel a megverni ige. A két fényképpel illusztrált írást „A magyarok leállították a forgalmat, hogy pénzt koldulja­nak az EK-tól” címmel jelentet­ték meg Jagora Grigorova tollá­ból. A cikkíró szerint három au­tóbusszal bolgár turisták utaztak Bécsből, Prágából és Drezdából Magyarországon keresztül. Az osztrák-magyar határtól mint­egy 30 kilométerre 100 méteres szakaszon nem tisztították le a havat, amelynek vastagsága nem volt több 15 centiméternél. A szerző szerint „egy falusi she­riff úgy döntött, hogy ilyen fel­tételek között veszélyes az au­tózás és éjfélkor megállította a kocsikat”. Grigorova szerint csak kedden indították meg a forgalmat azt követően, hogy a bolgár turisták „testükkel zárták el az utat a rendőrségi kocsik és azon járművek előtt, amelyek vezetői kapcsolataikat kihasz­nálva elintézték, hogy tovább­mehessenek”. Honfitársaink az­zal fenyegetőztek, hogy akár Újévig is így állnak - írta a Duma. Az újságban az eset több résztvevőjét is megszólaltatták név nélkül. A „sztrájkbizottság vezetője felszólította a bolgár turistákat, hogy kezüket dugják a zsebükbe, nehogy a magyar rendőrök őrizetbe tudják venni őket. Egy neves szófiai ügyvéd, aki a rendőrök vezetőjével be­szélgetett, azt ajánlotta, hogy a bolgárok vegyenek egy traktort és ők tisztítsák meg az utat. Egy elegáns hölgy kijelentette, hogy mindez azért van, mert a ma­gyarok kommunisták. Egy ka­mionsofőr pedig azt fejtegette, hogy mivel „nem öltük még őket 56-ban, hát ez van...” - tá­jékoztatta olvasóit a szocialista párt lap. A cikkíró szerint egy bolgár közlekedés szervező szerint tel­jes mértékben megmagyarázha­tatlan volt a magyar rendőrség tevékenysége. A legvalószi- nűbb, hogy a magyarok szándé­kosan állítják le a forgalmat, hogy kölcsönt könyörögjenek ki az EK-tól útjaik szélesítéséhez. A Duma szerint a forgalom megindulása után néhány ka­mion is elindulhatott, amelyek vezetői találtak olyan rendőrt, akit megvesztegettek - fogal­mazták meg a Dumában az újabb vádat a magyar rendőr­séggel szemben. Nem a régióban született az ÁB-bébi Lányok „futószalagon” Nem a régióban született az ÁB-bébi. Az ÁB Aegon évek óta hagyományosan, sorsolással 100 ezer forintos életbiztosítási kötvénnyel jutalmazza azt a fő­városi, valamint négy vidéki új­szülöttet, akik szilveszterkor éj­fél és egy óra között születnek. Pedig Baranya, Somogy és Tolna szülészetein is készültek a nagy eseményre, de hát ez nem jött össze, Szolnokon, Kis­kunhalason, Pásztón és Szik­szón gyorsabbak voltak az új­szülöttek. A pécsi Dischka Győző utcai megyei szülészeten 1 óra 25 perckor született egy kislány, akit szombat délig még négy követett, itt szinte „futószala­gon” jöttek a lányok. A szülé­szeti klinikán az év első napján 5 órakor jött világra az első új­szülött, s mit ad isten, ő is a gyengébb nemhez tartozik. A mohácsi kórházban nem szüle­tettjanuár elsején gyermek, Sik­lóson, Komlón és Szigetváron sem volt gyermekáldás szomba­ton. B. G. Késik a balatoni jégvágás A Balatoni Halgazdaság sió­foki, fonyódi és keszthelyi tele­pén egyelőre a jégvermeket ta­karítják a halászok, és ugrásra készen várják a tó befagyását, hogy megkezdhessék a jégvá­gást. A Balaton vize azonban még ezekben a napokban is hul­lámzik. Mindemellett a hálók javításával foglalkoznak, hogy a halászat megindulásakor „üzemképesek” legyenek az eszközök. A gazdaság hajói is a kikötőkben várakoznak a tava­szi kifutásra. Jelenleg telelő őr­ség vigyázza éjjel-nappal a vízi járműveket és amikor befagy a tó, törik körülöttük a jeget, így óvják az értékes hajókat. Csecsemőgyilkosság Mohácson Tragédiával fejeződött be az 1993-as esztendő Mohácson. Egy 27 éves helybeli nő decem­ber 30-án 21 óra 30 perckor le­ánycsecsemőt szült, majd a gyermeket házuk udvarában a WC-be dobta. Az újszülött megfulladt. A bejelentés alap­ján helyszínre érkező rendőrök (köztük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Mikrocentrumának szakértői) először azt vizsgál­ták, hogy a gyermek élve jött-e világra. Mivel a még Mohácson elvégzett boncolás során a pici tüdejében levegőt találtak, az anya ellen emberölés gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Pécs az Alpok-Adria új központja Ez évtől Dél-Dunántúl az Al­pok-Adria régió gazdasági központja, miután Szűcs Ist­vánt, a Dél-Dunántúli Regioná­lis Gazdasági Kamara elnökét választották meg az Alpok-Ad­ria Kereskedelmi és Gazdasági Kamarák Bizottságának új el­nökévé. Az ezzel összefüggő tervekről, teendőkről Síkfői Tamás, a pécsi székhelyű, tér­ségi hatáskörű kamara főtitkára elmondta, hogy januárban Pé­csett fogadják a kamaraelnökö­ket, s akkor pontosítják a prog­ramokat. Az elnökök későbbi konferenciáját is a városban rendezik meg. Terveikben sze­repel, hogy több olyan vásárt, kiállítást és egyéb rendezvényt szerveznek, amelyek új üzleti kapcsolatok kialakításához se­gítik a különböző vállalkozáso­kat, vállalatokat; gyorsítani kí­vánják a gazdasági információk áramlását is. Az Alpok-Adria Munkakö­zösségben résztvevő kamarák gazdasági önkormányzatként működnek, önálló jogi és anyagi lehetőségeik vannak, közülük csupán a két magyaror­szági, a győri és pécsi székhe­lyű regionális gazdasági kamara kivétel, mert ezek nem közjogi kamarák. Ezért is megtisztelte­tés, hogy a szervezet közelmút- ban Triesztben tartott konferen­ciáján a bizottság élére pécsi el­nököt választottak - mondta a főtitkár. A konferenciának több fontos kezdeményezése volt. Ezek közé tartozik, hogy a Lombard Kamarai Szövetségnek létre kell hoznia egy kutató intézetet, mely az ipari termelés tapaszta­latait» összesíti. A Tren- tino-Alto-Adigei Kamarai Szö­vetség gazdasági statisztikákat állít majd össze. A Stájer Gaz­dasági Kamara feladata, hogy a tagállamok gazdasági törvénye­inek elemzésével felkutassa, hol lehetséges szabadkereskedelmi övezeteket kialakítani. Felső-Ausztria Kereskedelmi Kamarája lesz a technológiai kutató intézetek adatbázisa, s ez az intézmény fogja elkészíteni a vasúti és közúti közlekedési vo­nalak fejlesztési lehetőségeit összegező tanulmányt. A Szlo­vén Gazdasági Kamara egy olyan munkacsoportot hoz létre, amely kidolgozza a kis- és kö­zépüzemi vállalkozóknak nyújtható kedvezmények rend­szerét. Ugyancsak a Szlovéniá­ban működő kamara vállalta magára, hogy az Alpok-Adria kamarák bármely tagjának in­gyenes szolgáltatásokkal áll rendelkezésére az üzleti kapcso­latok fölvételéhez és az infor­mációk cseréjében, valamint megszervezik az Alpok-Adria vállalkozások találkozóját. Szűcs István bizottsági elnökké választásával a Dél-Dunántúli Regionális Gazdasági Kama­rára hárul a feladat, hogy össze­fogja ezeket a tevékenységeket. A Triesztben tartott elnöki konferencia egyébként záró in­dítványt adott 'ki, amelyben megfogalmazza, hogy találko­zójukkal lezárult a munkakö­zösség működésének első sza­kasza. A különböző politikai rendszerekhez tartozó megyék és tartományok tömörülése tör­ténelmi szerepet játszott a - fő­leg gazdasági - kapcsolatok megszületése előtt álló akadá­lyok leküzdésében. Most vi­szont - közük a dokumentum­ban - az operatív időszak kö­vetkezik, vagyis a vállalatok és vállalkozások közti gazdasági együttműködést akarják elő­mozdítani. (MTI) A „polfő” már nem elég A Művelődési és Közoktatási Minisztérium sajtóirodája pén­teken a következő közleményt juttatta el az MTI-hez: „A kor­mány csütörtökön rendeletet hozott a művészeti, a közműve­lődési és a közgyűjteményi terü­leten foglalkoztatott közalkal­mazottak jogviszonyával össze­függő egyes kérdésekről, A rendelet értelmében a nffivé- szeti, a közművelődési és a közgyűjteményi dolgozóknál (éppúgy, mint a pedagógusok­nál) az úgynevezett „F” fizetési osztályba történő átsorolásnál nem lehet figyelembe venni a Marxista-Leninista Esti Egye­temen és a Politikai Főiskolán szerzett oklevelet, illetve a főis­kolán szerzett oklevelet abban az esetben, ha a munkakör be­töltéséhez egyetemen szerzett oklevélre van szükség.” (MTI) 1994. JANUÁR 2., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom