Új Dunántúli Napló, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-02 / 1. szám

Vasrúddal gyilkolt a páprádi nyugdíjas (Tudósítás az 5. oldalon) Két helyi rádió Szekszárdon Dorisz nyugodt kislány... A máriagyűdi Schumann család egy tigrislányt nevel otthoná­ban. (írásunk a 7. oldalon) Fotó: Läufer László Halálos baleset Somogybán Halálos baleset történt az év második órájában a Somogy megyei Kálmáncsán, egy kivi­lágított úton. Randen Krautze Ernő 34 éves helybéli boltve­zető az eddigi vizsgálatok alap­ján figyelmetlenül vezette sze­mélyautóját, és keresztülhajtott egy 17 éves fiún, aki eddig is­meretlen okból az úton feküdt. A kálmáncsai ipari tanuló azon­nal meghalt. Forintleértékelés A Magyar Nemzeti Bank 1994. január 3-i hatállyal - saját hatáskörében - 1 százalékkal leértékelte a forintot a valutako­sárhoz képest. A leértékelést alapvetően az amerikai dollár nemzetközi devizapiacokon be­következett erősödése indo­kolja. A lépés összhangban van az MNB hivatalosan meghirde­tett árfolyampolitikájával. (MTI) Siófoki tiltakozás Védett területet is kijelöltek Siófok körzetében a kárpótlási földalapba. A város önkor­mányzata máris tiltakozott a döntés ellen, attól félve, hogy a töreki természetvédelmi terüle­ten a kereskedők bódévárost lé­tesítenek. Az 1992-ben védetté nyilvánított 88 hektár a Balaton vízminőségének védelmében is fontos szerepet játszik. Telefon Gadányban Csaknem 15 millió forinttal gazdálkodik 1994-ben a Marca­lihoz közeli kis település, Ga- dány. Ebben az összegben sze­repel a régóta várt telefonháló­zat-bővítés is, amelyre összesen 5 millió forintot fordítanak. Az igénylőknak 40 000 forint táv­közlési hozzájárulást kell befi­zetniük. A szekszárdi rádióhallgatók a bőség zavarával küszködnek napok óta, ugyanis két helyi adó működik a városban, mindkettő magánvállalkozás­ként. Szilveszter napjára az Alisca F^ádió is, meg a Szek­szárdi Rádió is egésznapos műsort szervezett. Az Alisca - ez Szekszárd kelta kori neve - a sugárzás jogát most is csak néhány napra kapta meg, úgy, mint a szekszárdi pünkösdi fesztivál idején, vagy a Duna menti Folklórfesztivál alkalmával. A városközpont egyik legmaga­sabb házának tetején helyez­ték el az adáshoz szükséges antennát, a stúdió pedig egy szűk helyiség a földszinten. A Mátrix Kft. tulajdonában lévő Szekszárdi Rádió műsora kábelen jut el a szekszárdiak­hoz. Ez a rádiós stáb kényel­mesebb körülmények között dolgozik, az egykori pártszék­ház, ma vállalkozók háza ha­todik emeletén, ahol szaksze­rűen kialakították a műsorve­zetők, a szerkesztők, a hirde­tésfelvevők szobáit. A prog­ram azt mutatja, hogy jnár nem a kereskedelmi jellég a meghatározó, mint korábbi, hónapokkal ezelőtti adásaik­ban volt. Például az év utolsó napján a Szekszárdi Rádió vendégeként interjút adott Kocsis Imre Antal polgármes­ter, Berta Attila Tolna megyei rendőr-főkapitány, több szek­szárdi újságíró, köztük a TV-vetélkedőben gépkocsit nyert és így Szekszárdon túl is ismertté vált Szeri Árpád, aki­ről most az is kiderült, hogy szűkebb hazájában városi képviselői posztra pályázik a jövő évi választásokon. A hét minden napján német nyelvű program is szerepel a Szekszárdi Rádióban, mégpe­dig» a kölni Deutsche Welle műsora, este 8 órától. Százötvenen indultak Pécsett a hagyományos szilveszteri futóversenyen. A Nevelési Központtól pezsgődurranásra rajtolt el a mezőny (képünkön), majd Kertvárost körbe futva, a férfiaknál elsőként Dávid László, a hölgyeknél Molnár Adél ért célba. Fotó: Läufer A lányok a gyorsabbak Az új év első napja a lányoké volt a pécsi szülészeteken. A megyei szülészeten, a Dischka Győző utcában délig öt kis­lány látta meg a napvilágot, közülük elsőként Marosi Re­náta érkezett (képünkön anyukájával), hajnali 1 óra 25 perckor. írásunk a 2. oldalon. Fotó: Läufer László Szilveszteri hangulatjelentés A tömeges ünneplések és a súlyos sérülések ezúttal elmaradtak Nehéz évtől könnyű bú­csúzni. Röviden talán így fog­lalható össze az a hangulatje­lentésünk, amely az óévbú­csúztató és az újévköszöntő éjszakáról készült. Összessé­gében elmondható: az ünnep­lés visszafogottra, mégis han­gulatosra sikeredett Baranya megyében. Nem özönlötte el többezres tömeg a pécsi Széchenyi teret sem, így aztán a garázda vagy éppen nyaktörő produkciók, a súlyos sérülések is elmaradtak. Mindez persze ' nem jelenti azt, hogy ne mulattak volna jó­kedvvel a Tv-toronyban, az Im- periál kaszinóban, a Fordán Centerben, a Tettye vendéglő­ben és még több tucatnyi szóra­kozóhelyen, valamint családi és baráti körben az óévet búcsúz­tató polgárok. Beszámolónkban arról is szólunk, hogy miként ünnepeltek, mit várnak az újév­től azok, akiket hajnali két óra­kor ujjúnkat a telefonkönyvre bökve felhívtunk a pécsi TV-to- ronyból. Az éjfél is a Kilátó presszó­ban köszöntött ránk, így abban a szerencsés helyzetben volt ré­szünk, hogy a magasból tekint­hettünk a fényárban úszó vá­rosra. A felvillanó petárdák, a kis „privát tűzijátékok” fényé­ben is gyönyörködhettünk, igaz, közben arra gondolva, hogy e pirotechnikai eszközök néhá- nyaknak bizony bosszúságot okoznak odalent. Ebbéli aggo­dalmunkat azonban feledtette a későbbi hivatalos tűzijáték. (Folytatás a 3. oldalon) Éjféli hangulat Pécsett, a Széchenyi téren a Hunyadi szobornál Fotó: Läufer László vasárnapi Dunántúli \ V. évfolyam, 1. szám 994. január 2., vasárnap Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI LAP Göncz Árpád / • / • 1 • • •• A SS • újévi köszöntője Honfitársaim, Barátaim, ha­tárainkon innét és túl élő ma­gyarok: közös hazánk magukat más nemzet fiainak valló polgá­rai; s mindazok, akiket háború vihara vetett ki otthonukból, s most nálunk találtak menedéket - engedjék meg, hogy meleg szeretettel köszöntsem Önöket az új esztendő küszöbén. Egy nehéz esztendő végeztével, és - bár cáfolna rám az idő! - egy nehéznek ígérkező év első per­ceiben. Amikor négy évtized múltán felborult a félelem egyensúlya, s a világ a közösen elveszített hidegháború keser­ves árát fizeti; amikor nagy, kö­zös pátriánk - Európa - szoron­gató gondjai közt a politi­kai-gazdasági egységéhez ve­zető keskeny ösvényt keresi; amikor szűkebb térségünk, Ke- let-Közép-Európa újonnan visszanyert szabadsága birtoká­ban elavult gazdasága, elgyötört társadalma megújításának em­berfölötti feladatával birkózik. Sokan köszöntjük ma és sokfé­leképpen köszöntjük az új esz­tendőt: néhányan dúsgazdagon, sokan szerényen vagy épp szo­rongató szegénységben. De egy biztos: valamennyien békes­ségre kiéhezve. Békességre: a bennünket környező tágabb és szűkebb vi­lággal, de mindenekelőtt önma­gunkkal, mert csak ha a magunk belső békéjét visszanyertük, vagyunk képesek a világgal is megbékélni. A társadalom élő emlékezete két nemzedéknyire nyúlik visz- sza. Az idő óta ezrével vándo­roltak ki innét magyarok. S ez­rével menekültek a szülőföld­jükről ide be is. Az idő óta gyil­kos kézre adtak itt zsidót, ci­gányt, mert zsidónak, cigány­nak született. S kikergettek in­nét németet, mert német, s az otthonából kiűztek délszlávot, (Folytatás a 2. oldalon) Vízdíj csökkentés Nagyatádon Nem valószínű, hogy a régi­óban még egy önkormányzat olyan újévi jó hírrel tudna szol­gálni lakóinak, mint amilyennel Nagyatád, ugyanis jelentős - 15 és 22,4 százalékos- víz és csa­tornadíj csökkenés várható a jövő évtől. Arról, hogy ez mi módon lehetséges, Varga Vin­cétől, Nagyatád polgármesteré­től kértünk információt. Az előzmények: Nagyatád egykor jól üzemelő, városi tu­lajdonban lévő vízművel ren­delkezett. Az elmúlt évtizedek­ben aztán először a Somogy megyei vízműhöz olvasztották be, később egy még nagyobb vállalathoz, a Dunántúli Regio­nális Vízműhöz. Ennek a víz­műnek a feladata többek között a Balaton környéke jó minőségű vízzel való ellátása és szennyvi­zének elvezetése, tisztítása. A nagyatádi önkormányzat irreá­lisan magasnak tartotta a várost terhelő vízdíjakat. (Folytatás az 5. oldalon) i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom