Új Dunántúli Napló, 1993. október (4. évfolyam, 268-297. szám)

1993-10-01 / 267. szám (268. szám)

Magyar-német kapcsolatok Jövőnk: a közös Európa... - Németország mellékletünk a 13-21. oldalakon KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló IV. évfolyam, 267. szám 1993. október í., péntek Ára: 16,30 Ft Baranyai vállalkozók Baden-Württemberg fővárosában Megismerik az igényes piacot 1989. november 11. Bontják a berlini falat. (írásunk a 14.ol- dalon) Fotó: Läufer L. Antall vezet Egyértelmű, hogy Antall Jó­zsef vezeti majd az MDF orszá­gos listáját, bár azt a párt való­színűleg csak januárban állítja össze. Ezt Lezsák Sándor, az MDF ügyvezető elnöke közölte sajtótájékoztatón, ahol ismertet­ték a pártelnök-miniszterelnök politikai helyzetelemzését is, amelyet a szerdai pártelnökségi ülésen tartott. Tisztújítás a Pécsi Akadémiai Bizottságnál Tisztújításra került sor a Pé­csi Akadémiai Bizottság veze­tőségében. A jelölőbizottság előterjesztése alapján ismét dr. Flerkó Béla, a Magyar Tudo­mányos Akadémia rendes tagja lett a PAB elnöke. A korábbi egy fővel szemben most három új alelnököt választottak, dr. Horn Pétert és dr. Ormos Má­riát, az MTA rendes tagjait, va­lamint dr. Méhes Károlyt, az MTA levelező tagját. Új titkára is van a PAB-nak dr. Orbán Jó­zsef, a PMMF kandidátusának személyében. Drágul az üzemanyag Egy forinttal kell többet fi­zetni a MÓL és Áfor kutaknál október 5-étől a különböző üzemanyagokért, illetőleg az ipari tüzelőolajért és a háztartási tüzelőolajért. Az áremelést a MOL a forint leértékelésével, a világpiaci ármozgásokkal, illető­leg a kereslet-kínálati viszonyok változásával indokolta. A termé­kek kiskereskedelmi árai keddtől a következők: a 91-es oktán­számú, ólmozatlan 73,50, a 92-es 76, a 95-ös ólmozatlan 75,50, a 98-as benzin 78,50 fo­rintba kerül majd. A motorikus gázolaj ára 61, az ipari tüzelő­olajé 60 forint lesz. A háztartási tüzelőolaj - csak utalványra - 23,80 forintba kerül. Hovatovább Németország lesz az elsőszámú külkereske­delmi partnerünk, hiszen a leg­újabb felmérések szerint a ma­gyar kivitelből már 25 száza­lékkal részesedik. A vegyesvál­lalatok száma hazánkban már több mint 3000. A német piac vizsgálata, az igények felmé­rése tehát azoknak a vállalko­zóknak is fontos lehet, akik ed­dig kevés gondot fordítottak az igényes piac meghódítására. Erre a legjobb lehetőség a kiállí­tás és a vásár, éppen ezért a A kormány módosította a la­káscélú támogatásokról szóló rendeletet: ennek értelmében január elsejétől megváltozik az új lakások építéséhez, illetve vásárlásához nyújtott hitelezés gyakorlata és módosul a szoci­álpolitikai kedvezmények rend­szere - jelentették be a csütör­töki kormányszóvivői tájékoz­tatón. A lakáshoz jutást előse­gítő program részeként - a ka­binet a jövő évi költségvetésben előirányozta a szociálpolitikai kedvezmények megemelését. Több, mint tízezer ember vesztette életét a Nyugat-Indiá- ban csütörtök hajnalban bekö­vetkezett földrengés követkéz- tében. A tíz-tizenötezer lakosú Killari kisvárosban több mint ezren haltak meg. A város gya­korlatilag a föld színével vált egyenlővé. A Bombaytól ke­letre fekvő Oszmánábád kör­zetben 3500 ember vesztette életét. A sebesültek számát itt nyolcezerre becsülik. A Rich­ter-skála szerint 6,4 erősségű MAHIR Rt. a Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolatok Minisztéri­umának pályázatát megnyerve árubemutatót és vásárt szervez Baden-Württemberg főváro­sába, Stuttgartba. Azért ide, mert ez a tartomány, amelyet Németország leggazdagabb vi­dékének tartanak, vagyis itt a legnagyobb a fizetőképes keres­let. A kiállítás célja éppen az, hogy a magyarországi termé­kekre, szolgáltatásokra megfe­lelő piacot találjanak Stuttgart­ban és környékén. Eszerint a második gyermek után a jelenlegi 200 ezer forint helyett 300 ezer, a harmadik gyermek után pedig 600 ezer helyett 900 ezer forint lesz a támogatás. A személyi jövedelem­adó-törvény módosításával pedig lehetőség nyílik arra, hogy a lakásépítésre-vásárlásra felvett új hitelek törlesztésére fordított összegből legfeljebb évi 50 ezer forintot le lehessen vonni az adóalapból. (Folytatás a 2. oldalon) földrengés 1991 óta a legsúlyo­sabb Indiában. A földmozgás, amelynek epicentruma Mahá- rástra, Kamakata és Andhra Prades államok határán volt, közép-európai idő szerint szerda este 23 óra 26 perckor következett be. Az első infor­mációk szerint Killariban eddig 500 holttestet sikerült kiszaba­dítani a romok alól. Bombayből nem érkezett jelentés károkról: itt a megrémült lakosok százai menekültek az utcákra. A december 9-12 közötti árubemutatón a résztvevők kedvezményesen vehetnek igénybe pavilonokat, a rende­zők gondoskodnak sajtótájékoz­tatókról, kooperációs és befek­tetési számítógépes adatbázisok működtetéséről. A program ke­retében magyar napot is tarta­nak, sváb bált rendeznek a helyi üzleti és politikai élet személyi­ségeinek részvételével, vala­mint folklórbemutatón ismerte­tik meg az érdeklődőket a ma­gyar népi hagyományokkal. Jeszenszky - kétoldalú találkozók A délszláv válság szerepelt legfontosabb témaként Je­szenszky Géza magyar kül­ügyminiszter és Butrosz Gáli főtitkár megbeszélésén, az ENSZ Közgyűlésének ülész- szakán. Jeszenszky Géza el- 1 mondta, hogy Magyarország betartja a Biztonsági Tanács szankciós intézkedéseit, ami­ből eddig egymilliárd dolláros kára származott az országnak. Közölte, hogy Magyarország rendezte tagdíjhátralékát, But­rosz Gáli méltányolta a beje­lentést. A magyar diplomácia vezetője folytatta kétoldalú eszmecseréit New Yorkba ér­kezett kollégáival. A jugoszláv külügyminiszterrel kifejtették, hogy mit várnak egymástól a kapcsolatok javításának elő­mozdítására. A dél-koreaival a kétoldalú gazdasági, és beru­házást ösztönző témákat tekin­tette át. Kuvaiti kollégája tol­mácsolta az emír köszönetét a támogatásért, amelyet Ma­gyarország fejtett ki a BT-ben Kuvait ügyében. Rövid meg­beszélést folytatott az ír és az ausztrál külügyminiszterrel is. Jövőre nő a szociálpolitikai kedvezmény Segítik a lakáshoz jutást 10 000 halott Indiában Az edzett férfiak szemei is könnyeztek Fotó: Läufer L Vasasi bányasirató Befejeződött Pécsett a két évszázadot meghaladó mélyművelésű széntermelés Temetés sem lehet megrá- zóbb, miként tegnap délután Vasas bányaüzemben félezernél több szénbányász búcsúzott egykori, vagy jelenlegi munka­helyétől. Jól ismert vágatoktól, fejtésektől, számtalanszor újra átélt eseményektől, kritikus óráktól, nehéz, de mégis szép­séges napoktól és pillanatoktól. 211 éves mélyművelésű szén­fejtés utolsó órája volt ez, melyre külön buszokkal érkez­tek a valamikor itt dolgozó nyugdíjas és munkában meg­rokkant bányászok. Eljöttek az anyák, feleségek is, akik évtize­dek óta aggódó félelemmel, de büszkén várták minden nap fiu­kat, férjüket a munka után. Természetesen szénporos arcú, utolsó termelő műszakot telje­sítő vájvégieg is ott álltak a fe­kete lepellel letakart, minőségi vasasi szénnel teli csille előtt, mely mint e fejfa jelezte: Vasas Bányaüzem, 1782-1993. (Folytatás az 5. oldalon) Magyar-horvát vízügyi tárgyalások Féltjük a környezetet a Dráva mentén Magyar-horvát vízügyi tár­gyalásra került sor a napokban Varasdon. A magyar küldöttsé­get Rajkai Zsolt, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté­rium politikai államtitkára, a horvát küldöttséget Antun Seda mezőgazdasági és erdészeti mi­niszterhelyettes vezette. A ma­gyar delegációban a KHVM, a KTM, valamint az OVF képvise­lői is helyet kaptak. Az ülésen je­len voltak a két ország nagykö­vetei is. Az ülés napirendjén az 1995. magyar-jugoszláv vízgazdálko­dási egyezmény által létrehozott bizottság feladatkörébe tartozó, Horvátországot és Magyarorszá­got érintő kérdések szerepelnek. A felek megállapodtak abban, hogy az 1995. évi egyezmény rendelkezéseit a magyar-horvát vízgazdálkodási egyezmény megkötéséig alkalmazzák. Ugyanakkor Szakértői Bizottsá­got jelöltek ki, mely felelős a magyar-horvát egyezmény 1994. március 1-jéig történő ki­dolgozásáért és parafálásáért. A két tárgyaló fél egyetértett ab­ban, hogy a magyar-horvát egyezmény kidolgozásával egy- időben célszerű megalkotni az árvíz, a belvíz és a jég elleni vé­dekezésre, valamint a szolgálati határátlépésekre vonatkozó sza­bályzatot. A kidolgozásért fel­elős szakértőket kijelölték. (Folytatás a 2. oldalon) VI. Baranyai Pedagógiai Napok A szakképzés új útjai A Baranya Megyei Pedagó­giai Intézet szervezésében teg­nap a pécsi Ságvári Művelődési Házban a VI. Baranyai Pedagó­giai Napok nyitóünnepségére ke­rült sor. Előadások hangoztak el a régió gazdaságfejlesztéséről és a szakoktatás átalakításáról. Dr. Madarász Sándor, a Nemzeti Szakképzési Intézet fő­igazgatója a szakképzés fejlesz­téséről beszélt. Külön felhívta a figyelmet, hogy intézetük - a jogutód nélkül megszűnt Peda­gógiai Intézet után alakult - az új törvény szerint a Munkaügyi misztériumhoz tartozik, jelké- :zve, hogy a közoktatás és a ■akképzés kettévált. Fő felada­tuk a szolgáltatás, az iskolarend­szerű szakképzés és a munka­nélküliek képzése, átképzése. Az tény: nem szabad megza­varni az eddigi oktatás folyto­nosságát. Meg kell várni, míg a régi évfolyamok kifutnak. Sajná­latos, hogy nem sikerült a szak­képzés egységesítése. A szakmai kérdésekben megosztott az irá­nyítás a munkaügyi, a népjóléti és a földművelődésügyi mini­szer között. Az bizonyára mindenki szá­mára világos, hogy a nemzeti alaptantervet az ezredfordulóra lehet bevezetni. Legfőbb köve­telmény, hogy elfogadják: eddig négy variációt állítottak össze. Most a közoktatás 16 éves korig tart. A 12. osztály, illetve az érettségi után lehetne a mai tech­nikus-szintű szakmai képzettsé­get megszerezni. A már szakkö­zépiskolába járó tanuló viszont a szakmai és a közismereti tárgya­kat egyszerre tanulja és utána érettségizik. Szeptemberben le­zárult egy korszak, amelyet vál­ságmenedzselésnek neveztek. (Folytatás az 5. oldalon) A szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola mintafarmján az állatok körüli összes munkát önállóan látják el a gyerekek Fotó: Szundi György Tisztelt előfizetőink! Lapunk előfizetéses terjesztésével (kézbesítés, díjbeszedés) ’ kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket 3 415-000/190 és a 411-440 számú telefonon, vagy írásban kiadónk címére: Pécs, Rákóczi út 34. illetve a helyi postahivataloknál jelenthetik be. Új előfizetéseket hirdetési irodáink is elfogadnak. Rákóczi út 34. Ferencesek u. 1. Hunyadi út 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom