Új Dunántúli Napló, 1993. október (4. évfolyam, 268-297. szám)

1993-10-01 / 267. szám (268. szám)

2 aj Dunántúli napló 1993. október 1., péntek © ÓRA A NAGYVILÁGBAN A Revlon háziasszonyai az idei New York-i kozmetikai bemutatón: Veronica Webb, Claudia Schiffer és Cindy Crawford fotomodellek MTI TELEFOTÓ Osztják a tárcákat Varsóban A lengyel televízió híradója jól értesült forrásokra hivat­kozva beszámolt arról, hogyan alakulna az új kormány összeté­tele a koaliciós tárgyalások je­lenlegi állása szerint. A forrá­sok tudni vélik, hogy a minisz­terelnök a parasztpárt vezetője, Waldemar Pawlak lenne, első helyettese pedig, akihez a gaz­dasági kérdések tartoznának, Józef Oleksy, a szociáldemok­rata párt elnökhelyettese. A má­sodik miniszterelnök-helyettesi poszt parasztpárti politikusnak jutna. Ugyancsak ez a párt adná a mezőgazdasági és az igazság­ügyi minisztert. E posztra Alek- sander Bentkowskit jelölték. Azt szeretnék, ha a külügymi­nisztérium élére is az ő emberük Andrzej Micewski kerülne. A O München: A májrákban szenvedő Erich Honecker, a volt NDK egykori első embere 3000 méteres magasságban sétálgat a chilei Andokban. - Nagyon meglepődtem, hogy ott találkoz­tam vele, amikor Németország­ban úgy tudják, hogy halálos be­teg - nyilatkozta Hansjoerg Ta­uscher, a műlesiklás világbaj­noka. O Washington: Bili Clinton szerdán a Fehér Házban fogadta Andrej Kozirev orosz külügymi­nisztert. Az amerikai elnök a ta­lálkozó előtt Jelcint támogató nyilatkozatot tett: az Egyesült Államoknak nyilvánvaló érdeke, hogy elősegítse a demokratizá­lódást Oroszországban. O New York: Líbia szerdán ar­ról tájékoztatta Butrosz Gáli ENSZ-főtitkárt, hogy hajlandó egy skóciai bíróság elé állítani azt a két személyt, akiket a Pan Am 103-as járatának a skóciai Lockerbie fölött történt felrob­bantásával vádolnak. Újra szól a szovjet himnusz, ám Moszkva Jelcint támogatja Demokratikus Baloldali Szö­vetség (SLD) azonban szeretné, ha a diplomácia vezetője Krzysztof Skubiszewski ma­radna, aki a rendszerváltás óta - a kormány változásokra való te­kintet nélkül - folyamatosan tölti be e posztot. Az már biztos, hogy az SLD, a választások győztes pártja magának sze­retné megtartani a pénzügyi, a privatizációs és a külkereske­delmi tárcát. A televízió értesü­lései szerint a szejm marsallja, vagyis a parlament alsóházának elnöke Wlodzimierz Cimosze- wicz, az SLD vezetője lenne, a baloldali szövetség legnagyobb pártja, a szociáldemokraták ve­zetője, Aleksander Kwasniewski pedig a parlamenti frakciót ve­zetné. O London: Ausztrália után Új-Zéland is jelezte, hogy lazí­tani akarja kapcsolatait a brit koronával. Jim Bolger új-zé- límdi miniszterelnök csütörtö­kön bejelentette, hogy megvon­ják állampolgáraik fellebbezési jogát a brit királyi titkostanács­hoz, mely eddig a végső felleb- viteli fórum volt peres ügyek­ben Új-Zélandon. Arról azon­ban egyelőre nincs szó, hogy meg akarnák szüntetni II. Er­zsébet államfői státusát is. O Peking: Újabb kínai utász- szállító repülőgépet térítettek csütörtökön Tajvanra, április óta immár a negyediket. Ezúttal a Sichuan Airlines nevű szecsu- áni légitársaság Csinan-Kanton járata tett kényszerű kitérőt Tajpej felé, fedélzetén 57 utas­sal és 11 fős személyzettel. A tajvani hatóságok őrizetbe vet­ték a késekkel és robbanó­anyaggal felfegyverkezett légi­kalózokat, egy férfit és egy nőt, s hogy bűnvádi eljárást indíta­nak ellenük. Magyar-horvát vízügyi tárgyalások Féltjük a környezetet a Dráva mentén Válságban a FIAT Válságos pillanatokat él át a FIAT, az olasz ipar büszkesége, Giovanni Agnelli birodalma. A gépkocsitól a repülőgépig min­dent gyártó torinói művek ráfi­zetésessé vált, és a deficit kikü­szöböléséért a 72 éves Agnelli elnök, a FIAT fő részvényese kénytelen volt bevonni négy eu­rópai részvényest, két olaszt, egy németet és egy franciát. Lazuló COCOM-lista Az amerikai elnök szerdán új exportstratégiát hirdetett meg annak érdekében, hogy az Egyesült Államok az ezredfor­dulóra évi 700 milliárd dollárról ezermilliárdra növelje kivitelét. Bili Clinton kormányzata ennek keretében engedélyezte olyan élenjáró technológiák, számító­gépek és távközlési berendezé­sek külföldi értékesítését is, amelyeket eddig COCOM-lis- tán tartottak, és nem forgalmaz­tak a volt Szovjetuniónak és a többi szocialista országnak. Orosz-amerikai fúzió Orosz és amerikai laboratóri­umok vezetői közös kísérletet hajtottak végre egy korábban titkos orosz színhelyen. A kísér­let célja, hogy létrehozzák a nukleáris fúziót, amely gyakor­latilag kimeríthetetlen energia- forrást biztosítana a világnak. Egyelőre a tudósok azt tanulgat­ják, hogyan dolgozhatnak együtt, és be akaiják bizonyí­tani, hogy tudnak együtt dol­gozni. A Mazda „lát” A Mazda cég új ütközésgátló berendezést fejlesztett ki a NEC elektronikai vállalattal közösen. Az autó elejére szerelt radar a kocsi előtt mozgó tárgyakról visszaverődő jeleket veszi, és szükség esetén megállítja az au­tót. A Mazda az első, amelynek radarja a kocsi elé került gyalo­gosokat is képes felismerni. Ha a radarberendezés akadályt ész­lel, hangjelet ad, és ha az autó­vezető nem fékez, akkor a biz­tonsági rendszer automatikusan leállítja a kocsit. Járműveket 140 méter távolságból, gyalo­gosokat pedig 35-60 méter kö­zötti távolságból érzékel. Tolószékes bankrabló Anthony Garafolo három év­vel ezelőtt a Massachusetts ál­lambeli Springfieldben négy nap alatt két bankot és egy szeszboltot rabolt ki. Ez utóbbi kísérlete balul ütött ki: az üzlet tulajdonosa rálőtt, a pórul járt rabló deréktól lefelé megbénult. Garafolo kedden újabb bankrab­lást hajtott végre, mégpedig ugyanabban a pénzintézetben, ahol három évvel ezelőtt egy­szer már megfordult hasonló céllal. Módszere ezúttal azért keltett különös figyelmet, mert tettét tolószékben ülve követte el. Ügyvédje közölte, hogy vé­dence hevesen tagadja ezt. Annyi biztos, a bankrablást egy tolószékes, fekete parókás férfi követte el: egy pénztárablakhoz gurult, és anélkül, hogy fegy­verrel fenyegetőzött volna, 2500 dollárt követelt, amit meg is kapott. RENAULT ÉLMÉNY VELE ÉLNI .----------­I 12. oldal A Fehér Ház körül továbbra is teljes a blokád. Autóbuszok, teherautók tucatjai, valamint páncélosok és sok száz katona biztosítja az épületben rekedt 100-150 ex-képviselő, valamint az őket támogató kb. ezer fegy­veres maximális elszigetelését. Eközben a bentlévők is próbál­koznak. A Fehér Ház 15. emele­tén rádióadót létesítettek, meg­felelő technikai berendezések hiányában azonban adásuk csak néhány százméteres körzetben fogható. Az erkélyen található hangfa­lakon keresztül időnként kom­munista indulókat sugároznak, a tegnapi nap folyamám négy­szer játszották le az egykori Szovjetunió himnuszát és az In- temacionalét. Szintén csütörtö­kön történt apró változás még, hogy az épület legtetején lévő fehér-kék-piros orosz lobogó mellett tegnap délelőtt óta a régi sarló-kalapácsos zászlót is fújja a szél. Az egy hete áram, víz, és fű­tés nélkül lévő Fehér Ház jelen­legi lakói minden valószínűség szerint elvesztették a küzdel­met.' Mert bár, ún. védelmi pa­rancsnokuk, Makasov tábornok, a ruckoji és haszbulatovi esz­mék mellett demonstráló nép­tömegekről tud, addig a tünte­tők száma valójában nem több néhány száznál. Helyi jellegzetességgé váltak viszont az egyéni tüntetők. Az elmúlt két napban ötször voltam tanúja ilyen egyszemélyes megmozdulásnak. Maga a je­lenség általában abból áll, hogy egy polgár a Vörös téren vagy Letartóztatott kubai ellenzékiek A Polgári Áramlat vezetői­nek letartóztatásával válaszol­tak a kubai állambiztonsági ha­tóságok az ellenzéki szervezet­nek arra a kezdeményezésére, hogy baráti, ismerkedő jellegű találkozóra hívja az ellenzék va­lamennyi jelentősebb csoport­osulásának képviselőit, vala­mint Havannában akkreditált külképviseletek diplomatáit. Az aktivisták elleni eljárásról a Kubai Emberi Jogi és Nemzeti Megbékélési Bizottság szóvi­vője tájékoztatott. Rolando Ro­que Malherbe professzort, a nemzetközi hírű ásványkutatót, aki feleségével együtt az egy héttel ezelőtt tartott találkozó házigazdája lett volna, már a rendezvény előtti napon letar­tóztatták, s csak öt napi vizsgá­lati fogság után helyezték sza­badlábra. A találkozót ennek el­lenére megrendezték a profesz- szor lakásán, ám a kezdemé­nyező Polgári Áramlat aktivis­táin, s hat ország diplomatáin kívül csupán néhány ellenzéki személyiség tudott azon részt venni. Az „ellenforradalmi elemeket” becsmérlő és a Castro-rendszert éltető szava­lókórusokkal kísért, gyakran a tettlegességtől sem visszariadó tömegakciók szervezése Kubá­ban bevett módszer azokban az esetekben, amikor nem nyílt rendőri erővel, hanem a „népha­rag” demonstrálásával akarnak fellépni a máskéntgondolko- dókkal szemben. Félix Bonne Carcassés, a Polgári Áramlat elnöke a találkozó meghiúsítá­sára szervezett akciót követően tiltakozó levelet juttatott el a kubai igazságügyi szervekhez, a parlament elnökéhez, s értesí­tette a történtekről a kubai em- berijog-sértésekkel foglalkozó EN SZ-különmegbízottat. más forgalmas helyen szovjet zászlóval, nem ritkán Sztá- lin-képpel felszerelkezve, han­gos szóval élteti a parlamentet és ócsárolja Jelcint. Ezzel együtt biztonsággal elmondható, hogy Moszkva szinte teljes egésze Jelcint tá­mogatja. Ez különösen azért fontos, mert olyan hírek is nap­világot láttak, melyek szerint több vidéki vezető felszólította Jelcint, hogy haladéktalanul szüntesse meg a Fehér Ház blo­kádját. Borisz Jelcint tegnap fogadta Oroszország első egyházi mél­tósága. Alekszej, minden oro­szok pátriárkája arra kérte a köztársaság elnökét, hogy teljes tekintélyével hasson oda a bé­kés rendezés érdekében. Vujity Tvrtko (Folytatás az 1. oldalról) Á tárgyalások folyamán a horvát fél kiemelt kérdésként kezelte a Dráva és a Mura közös érdekű szakasza komplex hasz­nosításának témakörét. Mege­rősítette, hogy változatlanul ha­tályosnak tekinti a Dráva folyó hasznosításáról szóló, 1988. február 27-én aláírt magyar-ju- goszláv egyezményt; a haszno­sítás kifejezett érdeke és a gya­korlati megvalósítás határozott célja. Kifejezésre juttatta azt is, hogy amennyiben a gyurgye- váci erőmű kérdésében Ma­gyarország elzárkózást tanúsít, úgy a Dráva folyó horvát szaka­szán, Novo Viije és Botovo tér­ségében épít azonos célú léte­sítményeket. Göncz Árpád köztársasági elnök nagyra értékelte a máltai lovagrend tevékenységét, ami­kor hivatalában fogadta Fra Andrew Bertie-t, a Szuverén Máltai Lovagrend 78. nagymes­terét. Nemzeti segélyszerveze­teik révén világszerte felkarol­(Folytatás az 1. oldalról) A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti az 1994-es vagyonpolitikai irá­nyelveket, az Állami Vagyo­nügynökség 1992-es tevékeny­ségéről szóló beszámolóval egyetemben. Határozott^ a kormány az ÁVÜ és az ÁV RT. költségve­tési kötelezettségeinek átcso­portosításáról: eszerint az Ál­lami Vagyonkezelő jövő évi privatizációs bevételeiből kell a központi alapokat finanszírozni. Soron kívül intézkedett a kormány az agrárágazat likvidi­tási helyzetének további javítá­sáról, az agrárérdekképvisele­tekkel kötött megállapodásnak megfelelően. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők hiteligényét a pénzintézetek A magyar fél, utalva a Ma­gyar Külügyminisztérium 1993. július 14-i szóbeli jegyzékeire, emlékeztetve arra, hogy az 1988-as egyezményt a Horvát Köztársaság vonatkozásában nem tekinti hatályban levőnek, ugyanakkor kifejezte készségét a Dráva folyó használatával kapcsolatos kérdés átfogó átte­kintésére. Ennek kerekében a magyar fél a hangsúly : a kör­nyezeti hatások közös vizsgála­tára helyezi. A két fél - magyar kezdeményezésre - elhatározta, hogy az Xlpok-Adria Munka- közösség, illetve a Kczép-Eu- rópai Kezdeményezés felé kö­zös javaslatot tesznek a regioná­lis szintű vízgazdálkodási együttműködések kialakítására. ják a betegeket és szegényeket - mondta az államfő. Méltatta a Magyar Máltai Szeretetszolgá­lat munkáját, amely egyben a humanitás és a nemzetközi szo­lidaritás szép példáját is adja. Megemlítette Kozma atya önfe­láldozó munkáját is. kedvezően bírálják el, a kabinet az őszi búza és az őszi árpa ve­téséhez felvehető hitelek felső határát a jelenlegi 10 ezer fo- rint/hektár összegről hektáron­kénti 14 ezerre emelte. Juhász Judit elmondta, hogy Schamschula György beszá­molt arról: a közelekedési tárca saját keretének terhére a terve­zettnél korábban megkezdte a Gyöngyös és Miskolc közé ter­vezett M-3-as autópálya építé­sének előmunkálatait. A zó­vivő végül azt is közölte:, hogy a kormányfő az ülésen tájékozta­tott a legutóbbi napok külpolit - kai eseményeivel kapcsolati., magyar álláspontról. Röviden ismertette az orosz helyzettel kapcsolatos álláspontot, s fo- galkozott az orosz-ukrín és a. orosz-grúz viszonnyal. AMECSEKTIiADE MÁR 2 HELYEN VÁRJA ÖNT! Pécsett az Iparosházban MŰSZAKI DISZKONT BOLTUNKBAN MÉG TART AZ AKCIÓ! Érdeklődjön telefonon: 336-127 Moulinex (háztartási kisgépek) DeLonghi (olajsütők, kávéfőzők, vasalók, porszívók) SHARP (televíziók, musiccenterek, rádiós magnók) VIDEOTON TELEVÍZIÓK Hajdúsági termékek (keverőtárcsás mosógépek, centrifugák, bojlerek, vízmelegítők) Zanussi-Lehel (hűtőszekrények, fagyasztók) nagy választéka várja kedves vásárlóinkat! Diszkontunk nyitva tartása: hétfő-péntek 9.00-18.00 óráig szombat 9.00-13.00 líráig Áruházunk szerelvény osztályán DeLonghi radiátorok és FEG kazánok, fürdőszoba garnitúrák vásárai C 12 gázkazán 37.230 Ft C 18 gázkazán 45.690 Ft C 24 gázkazán 56.217 Ft C 30 gázkazán 66.730 Ft C 40 gázkazán 71.470 Ft V 4 vízmelegítő 22.100 Ft ZV 4 vízmelegítő 31.340 Ft GF 30 gázkonvektor 26.630 Ft Szieszta gázkészülék 16.500 Ft M 70 gázkonvektor (PB gázas, kéményes) 20.940 Ft Láng szivattyú REKLÁMÁRON 6.580 Ftt DeLonghi radiátorok: 500, 600, 900-as magasságban, 480-2160-ig minden méretben 5.006 Ft-tól 16.821 Ft-ig FÜRDŐSZOBA GARNITÚRÁK /Bahama, Manhattan, karamell, wisperkék, wisperrözsa, mohazöld színekben/ KOMPLETT GARNITÚRA ESETÉN 10 % engedmény! Nálunk kárpótlási jeggyel Is fizethet! JÓL JÁR, HA NÁLUNK JÁR! Várjuk kedves vásárlóinkat!! Nyitva: hétfő-péntek 8.00-17.00 óráig szombat 8.00-12.30 óráig Göncz Árpád hivatalában fogadta a Máltai Lovagrend nagymesterét Jövőre emelkedik a szociálpolitikai kedvezmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom